หน้าหลัก | ความเป็นมา | อำนาจหน้าที่ | โครงสร้าง | ทำเนียบผู้บริหาร | บุคลากร | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันฯ |
สำนักงานป้องกั และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์ โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
สารสนเทศ ปภ.ลำปาง
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
สัญลักษณ์

บริการภายในเว็บ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ปริมาณน้ำลุ่มน้ำวังตอนบน
กรมป้องกันฯ


รายการคืนความสุขให้คนในชาติ


ความหมายของเครื่องหมายราชการ
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

มือขวา หมายถึง การให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐที่มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ

ตราเครื่องหมายประจำกระทรวงมหาดไทย หมายถึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่หลักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรม

อักษร "ปภ." เป็นชื่อย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอีกนัยหนึ่งที่มีความหมายว่าปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญยิ่งของกรม

สีน้ำเงิน เป็นสีที่แสดงถึง การป้องกัน ความมั่นคง ความเข้มแข็ง และความสงบสบาย ใช้แทนความหมายถึงการดำเนินการของกรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน

สีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึง ความมั่นคง มั่งมี ความอบอุ่นเป็นมิตร ความเมตตา ความสุข ความเจริญ ความเบิกบานสดชื่น และความสุขสว่าง ซึ่งแทนความหมายถึงแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของไทยที่มีความเจริญสงบสุข อุดมสมบูรณ์ และเจริญรุ่งเรือง
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Webmaster: lpg.dpm@hotmail.com Tel.0-5426-5072 - 3 Fax.0-5426-5074
Developer : burin_ruj@nation.ac.th Mobile.08-1992-7223

#