หน้าหลัก | ความเป็นมา | อำนาจหน้าที่ | โครงสร้าง | ทำเนียบผู้บริหาร | บุคลากร | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันฯ |
สำนักงานป้องกั และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์ โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
สารสนเทศ ปภ.ลำปาง
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
สัญลักษณ์

บริการภายในเว็บ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ปริมาณน้ำลุ่มน้ำวังตอนบน
กรมป้องกันฯ


รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

  ฝ่ายอำนวยการและบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่
 1. ปฏิบัติงานทั่วไป งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี ตลอดจนการบริหารการงบกลางและเงินทดรองราชการในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปภ. จังหวัด
 2. ประสานงานการปฏิบัติงานกับท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เพื่อเป็นการบูรณาการงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
 3. อำนวยการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพื้นที่ในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)
 4. สนับสนุนและประสานความช่วยเหลือตลอดจนปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ตลอดจนองค์กร เอกชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

  ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ มีอำนาจหน้าที่
 1. วิเคราะห์ สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย
 2. ดำเนินการและประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกันสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ
 3. ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูสาธารณภัย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่กำหนด
 4. ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
 5. ดำเนินการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน และติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 6. ประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ในการอำนวยการ สั่งการ กู้ภัย และเร่งระดมทรัพยากร

  ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีอำนาจหน้าที่
 1. ดำเนินการช่วยเหลือ อพยพผู้ประสบภัย และดำเนินการกู้ภัย
 2. ประสานงานในการจัดหา จัดสรร และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 3. ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้า
 4. จัดระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัด
 5. เป็นศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วงเหลือผู้ประสบภัย
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Webmaster: lpg.dpm@hotmail.com Tel.0-5426-5072 - 3 Fax.0-5426-5074
Developer : burin_ruj@nation.ac.th Mobile.08-1992-7223

#