การเขียน java ใน windows
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2556-06-20 (ปรับ template)
ขอบซ้ายขอบบน
การเขียน java ใน windows
  สารบัญ
 1. เหตุเกิดเพราะ ..
 2. การ Share ห้องเก็บตัวแปลภาษาในเครื่อง Windows XP (ทำโดยผู้ดูแลระบบ ที่เครื่องแม่)
 3. การ Map drive จากเครื่อง Windows XP มาเป็น Drive J (ทำโดยนักศึกษา ที่เครื่องลูก)
 4. Code ในแฟ้ม setclass.bat (ทำโดยนักศึกษา ที่เครื่องลูก)
 5. การเขียน การแปล และการประมวลผล

1. เหตุเกิดเพราะ ..
  ผมมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งลง Windows XP ไว้ และมีศักยภาพสูง ส่วนเครื่องอีก 30 เครื่อง มีศักยภาพปานกลาง และมีเพียง class ผมเพียง class เดียวที่ใช้ JAVA จึงตัดสินใจลงโปรแกรม J2SDK ไว้ที่เครื่อง XP ซึ่งเป็น DHCP server และก็มีชื่อ DHCP เหมือนคุณสมบัติ ส่วนเครื่องลูกจะไม่ลงโปรแกรม แต่จะให้ map drive จากเครื่อง DHCP มาเป็น Drive J และทุกครั้งที่แปลโปรแกรมจะใช้ความสามารถจาก Drive J เป็นการประหยัดทรัพยากร และแก้ปัญหาเรื่อง version หากทาง http://java.sun.com ออก compiler version ใหม่มาให้ใช้

2. การ Share ห้องเก็บตัวแปลภาษาในเครื่อง Windows XP
(ทำโดยผู้ดูแลระบบ ที่เครื่องแม่)
ภาพนี้แสดงการสั่ง Share directory เพราะชื่อจริงยาวไป
ผมจึง share พร้อมเปลี่ยนชื่อ directory เป็น JAVA ทำให้เรียกใช้ได้ง่ายกว่า

3. การ Map drive จากเครื่อง Windows XP มาเป็น Drive J
(ทำโดยนักศึกษา ที่เครื่องลูก)
  ในเครื่องลูกอีก 30 เครื่อง ผมจะให้นักศึกษาเปิดโปรแกรม explorer แล้วพิมพ์คำว่า \\DHCP จะแสดงชื่อ directory ที่ share จากเครื่องนั้นทั้งหมด แล้วก็ให้ Right click บน Directory ที่ชื่อว่า JAVA และเลือก Map drive ผมกำหนดให้ทุกคน Map drive ชื่อ J: ต่อไปจะได้ใช้อ้างอิงได้ตรง ๆ กัน เพียงเท่านี้ก็จะมี Drive J ที่เก็บตัวแปลของ JAVA ไว้ใช้แปลโปรแกรมที่นักศึกษาเขียนขึ้น

4. Code ในแฟ้ม setclass.bat
  จากการติดตั้งในหัวข้อ การแปลจากเครื่องส่วนตัว ที่ผู้ใช้ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมก่อน การกำหนดในแฟ้ม setclass.bat จะต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย จึงมีตัวอย่างที่ถูกต้องแล้วไว้ด้านล่างนี้ เพื่อให้ใช้ง่ายตัวแปลภาษาจากเครื่อง Windows XP ได้อย่างไม่มีปัญหา และถ้าท่านเห็นคำว่า d:\thaiall.com\class\ แสดงว่านี่คือตัวอย่างห้องที่ใช้เก็บ source ที่ท่านพัฒนาขึ้น เพราะการเขียน JAVA ท่านจะได้แฟ้มที่มีสกุล .java และ .class หากถามว่าผมเก็บแฟ้มทั้ง 2 ลักษณะไว้ที่ไหน ผมก็จะตอบว่าผมชอบเก็บไว้ห้อง d:\thaiall.com\class ผมขอย้อนคำถามกลับไปว่า แล้วท่านจะเก็บ .java และ .class ไว้ที่ไหน
c:\thaiall.com\class>edit setclass.bat
  doskey
  path=%path%;j:\bin
  
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC