การเขียน java ใน linux
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2556-06-20 (ปรับ template)
ขอบซ้ายขอบบน
การเขียน java ใน linux
  สารบัญ
 1. เหตุเกิดเพราะ ..
 2. การติดตั้ง j2sdk ในเครื่อง Linux server (ทำโดยผู้ดูแลระบบ ที่เครื่องแม่)
 3. การเข้าไปใน Linux server ผ่าน SSH(Secure SHell) (ทำโดยนักศึกษา ที่เครื่องลูก)
 4. การเขียน การแปล และการประมวลผล (เหมือน DOS มาก)

1. เหตุเกิดเพราะ ..
  ปัจจุบัน มีผู้ใช้ Linux มากขึ้น จึงต้องฝึกนักศึกษาให้ใช้ Linux ให้เป็น จึงติดตั้งตัวแปลในเครื่อง Linux server แล้วให้นักศึกษา connect ผ่าน SSH เข้าไปเพื่อเขียนโปรแกรม แปล และประมวลผลในนั้นเลย เรียกว่าทั้ง source code และ compiler อยู่ใน Linux server เลย นักศึกษาไม่ต้องพกอะไรมา งานเก่าก็อยู่ใน home directory ของนักศึกษาได้เลย
  มีปัญหานิดหน่อยเรื่องการติดต่อเข้า Linux server เพราะผมปิดบริการ telnet นักศึกษาต้องติดต่อเข้าไปด้วย SSH ซึ่งโปรแกรม SSH ยังไม่มาพร้อม windows เหมือน telnet จึงต้องให้ไป download มาติดตั้งก่อน ดูรายละเอียดเรื่องโปรแกรมนี้ได้ในหัวข้อต่อไป

2. การติดตั้ง j2sdk ในเครื่อง Linux server (ทำโดยผู้ดูแลระบบ ที่เครื่องแม่)
  ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม j2sdk เพื่อเป็น Java compiler ใน Linux server
 1. Download โปรแกรม j2sdk-1_4_1_02-linux-i586-rpm.bin จาก http://java.sun.com ไปไว้ใน linux server
 2. #chmod 700 โปรแกรมข้างต้น เพราะโปรแกรมนี้เป็น .bin จะ run เพื่อคลาย zip ตัวเอง
 3. สั่ง #./j2sdk-1_4_1_02-linux-i586-rpm.bin แล้วจะได้ j2sdk-1_4_1_02-fcs-linux-i586.rpm
 4. ติดตั้งตัวแปลภาษาด้วย #rpm -i j2sdk-1_4_1_02-fcs-linux-i586.rpm แค่นี้ก็เรียบร้อย
 5. ดูว่าติดตั้งไว้ที่ไหนด้วย #find / -name java และ rpm -qa|grep j2sdk

3. การเข้าไปใน Linux server ผ่าน SSH(Secure SHell) (ทำโดยนักศึกษา ที่เครื่องลูก)
  ในกรณีที่นักศึกษาใช้ windows ต้องการติดต่อเข้า Linux ผ่าน ssh ต้องไปหาโปรแกรม putty ซึ่ง download ได้จาก http://www.putty.nl/download.html
  เมื่อได้โปรแกรมมาติดตั้งในเครื่องแล้ว ก็สามารถติดต่อกับเครื่องแม่ โดยใช้ host name, username และ password ซึ่งต้องขอจากผู้ดูแลระบบ ในการติดต่อเข้าไป หลักจากเข้าไปใน linux server แล้ว นักศึกษาต้องแก้ไขแฟ้ม .bash_profile ด้วยตนเอง เพื่อกำหนด path ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับ dos ว่า username ของแต่ละคนจะไม่เห็นห้องที่เก็บ compiler จึงต้องแก้ไขให้ทุกครั้งที่เข้ามา สามารถแปลงได้ทันทีไม่ยุ่งยาก
   ขั้นตอนการแก้ไข path ทำเพียงครั้งเดียว เหมือนการสร้าง setclass.bat
  1. เปิดแฟ้ม .bash_profile ที่อยู่ใน home directory ของแต่ละคน ด้วย #pico .bash_profile
  2. แก้บรรทัดที่เขียนว่า PATH=PATH:$HOME/bin เป็น PATH=PATH:$HOME/bin:/usr/java/j2sdk1.4.1_02/bin กดปุ่ม Ctrl-X แล้วจัดเก็บ
  3. พิมพ์ exit เพื่อออกจาก server แล้ว login เข้าไปใหม่
  4. ดูว่า path เปลี่ยนหรือไม่ด้วยการพิมพ์ #echo $PATH

4. การเขียน การแปล และการประมวลผล (ทำโดยนักศึกษา ที่เครื่องลูก)
   การเขียน แปล และประมวลผล มีหลักการเหมือนใน DOS มาก (การแปลใน DOS)
  1. #pico test.java :: เพื่อเขียนโปรแกรม
  2. #javac test.java :: เพื่อแปลโปรแกรม
  3. #java test :: เพื่อประมวลผล
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC