ทดสอบการใช้เวลาของแต่ละคำสั่ง
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-11-17 (เรียบเรียง)
ตัวแปรธรรมดา กับ session ใช้เวลาประมวลผลต่างกันหรือไม่
ตัวอย่างโค้ด
function con1()
 dim tstart
 tstart = timer
 dim x
 for i = 1 to 100000
  x = x + 1
 next
 response.write(((timer - tstart) * 1000) & "ms<br/>")
end function
function con2()
 dim tstart
 tstart = timer
 session("x")=0
 for i = 1 to 100000
  session("x") = session("x") + 1
 next
 response.write(((timer - tstart) * 1000) & "ms<br/>")
end function
ตอบ ต่างกัน
con1 ' x ใช้เวลา 32 ms
con2 ' session ใช้เวลา 500 ms

การทดสอบครั้งนี้ เป็น กิจกรรมในชั้นเรียน เกิดจากการให้นักศึกษาเรียนรู้การติดต่อฐานข้อมูลจาก microsoft access 2003 กับ 2007 ซึ่งมีสกุลเป็น .mdb กับ .accdb แล้วก็ยิงคำถามเข้าไปว่าใครตอบเร็วกว่ากัน แล้วน้องขุนตอบว่า การตอบสนองของ 2003 ต้องช้ากว่า 2007 เหมือน nokia กับ iphone6 จึงให้น้องหญิงช่วยทดสอบให้ดู พบว่า 2007 ตอบสนองช้ากว่า 2003 ซึ่งผิดไปจากที่น้องขุนตั้งสมมติฐานไว้ ซึ่งใช้โค้ดที่ผมเขียนเพื่อทดสอบการทำงานของ connection กับ recordset ที่ใช้ ASP Classic เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

เพื่อ ให้ได้ตระหนักถึงการใช้คำสั่งในการประมวลผล เหมือนกับการวิจัยที่ต้องมีบทที่ 4 มายืนยัน ว่าจะทำอะไร ใช้อะไร ตัดสินใจอะไร ก็ต้องมีผลการทดสอบมายืนยัน เสมือนวรรณกรรมอ้างอิงประกอบการตัดสินใจ จึงให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมทดสอบว่า ฟังก์ชัน หรือตัวแปรแบบต่าง ๆ ใช้เวลาประมวลผลต่างกันหรือไม่ จะได้ตระหนักเรื่องการเลือกใช้ตัวแปร ประกาศตัวแปร และพิจารณาอัลกอริทึมที่ใช้ให้ละเอียด
ฟังก์ชัน ucase กับ left ใช้เวลาประมวลผลต่างกันหรือไม่
ทดสอบโดย ศัลณ์ษิกา ไชยกุล
17 พ.ย.57 ตอบ ต่างกัน
con1 ' ucase ใช้เวลา 78.125 ms
con2 ' left ใช้เวลา 62.5 ms
ตัวอย่างโค้ด
function con1()
 dim tstart
 tstart = timer
 dim uca
 for i = 1 to 100000
  uca = ucase("abcdef")
 next
 response.write(uca & "<br>")
 response.write(((timer - tstart) * 1000) & "ms<br/>") 
end function
function con2()
 tstart = timer
 dim lef
 for i = 1 to 100000
  lef = left("abcdef",3)
 next
 response.write(lef & "<br>")
 response.write(((timer - tstart) * 1000) & "ms<br/>") 
end function
ตัวแปรอาร์เรย์ กับ session ใช้เวลาประมวลผลต่างกันหรือไม่
ทดสอบโดย ธนากร วงศ์ใหญ่
17 พ.ย.57 ตอบ ต่างกัน
con1 ' อาร์เรย์ ใช้เวลา 62.5ms
con2 ' เซสชั่น ใช้เวลา 500ms
ตัวอย่างโค้ด
function con1()
 dim tstart
 tstart = timer
 dim x(1)
 for i = 1 to 100000
  x(1) = x(1) + 1
 next
 response.write(((timer - tstart) * 1000) & "ms<br/>")
end function
'
function con2()
 dim tstart
 tstart = timer
 session("o") = 0
 for i = 1 to 100000
  session("o") = session("o") + 1
 next
 response.write(((timer - tstart) * 1000) & "ms<br/>")
end function
การเรียก ฟังก์ชัน กับ ซับรูทีน ใช้เวลาประมวลผลต่างกันหรือไม่
ทดสอบโดย ณภัทร เทพจันตา
17 พ.ย.57
testsub ' ใช้เวลา 312.5ms
testfunction ' ใช้เวลา 312.5ms
ตัวอย่างโค้ด
function testsub()
 dim tstart
 tstart = timer
 call a()
 response.write(((timer - tstart) * 1000) & "ms<br/>")
end function
'
function testfunction()
 tstart = timer
 b("1")
 response.write(((timer - tstart) * 1000) & "ms<br/>")
end function
'
sub a()
 for i = 1 to 100000
  sum = sum+1
 next
end sub
'
function b(c)
 for i = 1 to 100000
  sum = sum + c
  b = sum
 next
end function
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC