ค่านิยม หรือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-10-25 (เรียบเรียง)
ค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เนื้อเพลงค่านิยม 12 ประการ
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

เนื้อร้อง พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยว่า ..
การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
ซึ่ง สพฐ. จะขยายผล โดยเตรียมเผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปสู่สถานศึกษา
ด้วยการบรรจุไว้ในหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
พร้อมกับการจัดกิจกรรเสริมสร้างเด็กและเยาวชนต่อไป
+ เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ก.ค. 2557
เพลงค่านิยม 12 ประการ

น.ส.กฤติญา สาริกา กองดุริยางค์ทหารบก

เทคนิคแบบ เขียนมือ ผสมภาพ

ขับร้องโดย ธนกฤต จงจิตต์
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อแรกนี่ .. มีรักถึง 3 อย่าง
คือ รักชาติ รักศาสนา และรักพระมหากษัตริย์
1) การสร้างค่านิยมเรื่องรักพระมหากษัตริย์ไม่ยากครับ
เพราะทุกคนในประเทศไทยมีความรักต่อพระมหากษัตริย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ถ้าทำ pre-test กับ post-test ก็คงได้ผลไม่ต่างกันมากนัก
2) รักชาติ ก็ไม่น่ายาก ทำได้เลย
เพราะเวลาที่เห็นคนไทยไปแข่งขันกับใคร
ก็มักจะเชียร์กันเต็มเหนี่ยว แบบทุ่มกันหมดหน้าตักกันทีเดียว
ให้ไทยหมดทั้งใจในเกือบทุกเรื่อง ได้เห็นความสามัคคีเพื่อชาติมาหลายครั้งแล้ว
3) รักศาสนานี่ คงเป็นอะไรที่ท้าทาย
เพราะคนไทยที่เข้าวัดก็จะมีเพียงกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มผู้สูงวัย (ส.ว.)
ที่มักรวมตัวกันไปทำวัตรตอนเย็น เป็นกิจกรรมที่เกิดในบางวัดเท่านั้น
ปกติก็จะไม่ค่อยมีเด็ก หรือวัยรุ่นเดินเข้าไปทำบุญที่วัดในภาวะปกติ
ถ้าจะทำให้เด็กรักศาสนาได้ตามเป้าหมาย อาจต้องออกแรงกันมากหน่อย
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor