การเขียน Module คุม sql #3

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 3.3 :: การเขียน Module คุม sql
:: sql delete ::
:: วิธีการเรียก Module มาทำงานอยู่ใน ตอน 2.1 เริ่มต้น + คำนวณ

> ข้อควรทราบ <
การเขียนโปรแกรมให้ได้ผลอย่างหนึ่งนั้น มีหลายวิธี สำหรับตัวอย่าง แสดงการหาระเบียนแรกด้วย recordset แต่ถ้าใช้ฟังก์ชัน dfirst คล้าย dlast ใน sam0702 จะง่ายกว่าเยอะมาก แต่ให้ผลเหมือนกัน
บทนี้มี 3 function เป็นการแนะนำการใช้คำสั่งสำหรับ ลบระเบียนข้อมูล ซึ่งแสดงทั้งคำสั่ง sql หรือ recordset
ตัวอย่างโครงสร้างตาราง tmp ที่ต้องใช้ในบทที่ 5-8
.
ตัวอย่างข้อมูลตาราง tmp ที่ต้องใช้ในบทที่ 5-8


> Module source code ใน sample07 <
Option Compare Database
Option Explicit

Function sam0701() Dim firsttmpseq As Integer Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Dim strSQL As String Set dbs = CurrentDb() strSQL = "SELECT * FROM [tmp];" Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL) rst.MoveFirst firsttmpseq = rst!tmpseq rst.Close dbs.Close DoCmd.RunSQL ("delete from tmp where tmpseq =" & firsttmpseq) End Function
Function sam0702() Dim lasttmpseq As Integer lasttmpseq = DLast("tmpseq", "tmp") DoCmd.RunSQL ("delete from tmp where tmpseq =" & lasttmpseq) End Function
Function sam0703() Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Dim strSQL As String Dim i As Integer Set dbs = CurrentDb() strSQL = "SELECT * FROM [tmp];" Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL) rst.MoveFirst For i = 1 To 3 rst.Delete rst.MoveNext Next rst.Close dbs.Close End Function

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223