งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุง : 2551-02-04 (เพิ่ม ดร.มนชัย)
ถ้ามีข้อเสนอแนะ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อผิดพลาด แจ้งผมที่ Tel.08-1992-7223
  แหล่งข้อมูล
 1. ดร.มนชัย เทียนทอง
  + http://www.drmonchai.com
  + http://it.kmitnb.ac.th/monchai
 2. ชื่อโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านไอที
  + http://www.thaiall.com/project/projectcmu.htm
 3. ชื่อโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Computer Science)
  + http://www.thaiall.com/project/projectkmitnb.htm

รายชื่องานวิจัยของบุคลากรด้านไอที มหาวิทยาลัยนเรศวร
2006 Anual report P.19
CITCOMS Innovation Center
 1. ดร.สำราญ ทองแพง
  - โครงการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. อาจารย์วัฒนา เชี่ยวสุวรรณ
  - โครงการพัฒนาพจนานะกรมเสียภาษาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาท้องถิ่นของไทย
  - โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. นางประภาพร ช้างเผือก
  - โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม
 4. นายสรพงค์ สุขเกษม
  - โครงการบริหารการจัดอบรมและสัมมนาที่สามารถสร้างรายได้
 5. นายสิงห์อดุล สมพมิตร
  - โครงการวิเคราะห์และบริหารต้นทุนการผลิตครบวงจร
 6. นางสุกัยญา แซ่โก
  - โครงการบริหารการตลาดเชิงรุก ประจำปี 2549 กรณีศึกษางานสตูดิโอถ่ายภาพ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 7. นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์
  - โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 8. นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
  - โครงการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการผลิต e-Learning กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท Sum system จำกัด
 9. นายอนัน คำแหง
  - โครงการพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นญานระบบเครือข่าย NU Net ปี พ.ศ.2550
 10. นายสรัญรัฐ อรุณมิตร
  - โครงการทดสอบการใช้งานระบบ IPv6 บนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 11. นายพีรพล วงค์อนุ
  - โครงการเปรียบเทียบคุณสมบัติการใช้งานระหว่าง Microsoft ISA และ Squid open source
 12. นายจิรวัฒน์ ทองคำ
  - โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบการทำงานของ Web Server ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 13. นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร
  - โครงการศึกษาความต้องการข้อมูลบนเว็บไซต์ของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร
 14. นายศรัณย์ อ่อนสมบูรณ์
  - โครงการพัฒนาระบบ IT Helpdesk สำหรับระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอรื มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 2
 15. นายเกรียงศักดิ์ แก้วทอง
  - โครงการเปรียบเทียบระดับความเครียดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 16. นางสาวฤทัย ดวงจิตร์
  - โครงการจำรวจทัศนคติของบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีต่อระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
 17. นางสาวฌนิษฏา พ่วงกระทุ่ม
  - โครงการศึกษาการปรับปรุงงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ของศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 18. นายธนวุฒ พูลเขตนคร
  - โครงการปัจจัยที่มีอิทธิพบต่อการตัดสินใจใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ ของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 19. นางสาวมาดา ชยทัตโต
  - โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223