ตัวอย่างโครงงานปริญญาโท
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-03-30 ()

ตัวอย่างชื่อโครงงานการค้นคว้าอิสระ โครงงานปลายภาค โครงงานขอทุน

  MITM 42 http://www.mitm.grad.cmu.ac.th/Project499/MainLink/Project.php3
 1. การพัฒนาระบบตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยม ชมเว็บไซด์
  :: กิตติ สุนทรีรัตน์
 2. ฐานข้อมูลผู้สมัครเข้าทำงานในบริษัท ลีโอ ฟูดส์ จำกัด
  :: จงรักษ์ รัตนสะอาด
 3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้านพลพาณิชย์
  :: จรรยา ลิ้มจีระจรัส
 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ภาษีสรรพสามิต
  :: จินตนา พลเพชร
 5. เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางขนส่ง
  :: ชยกฤต ม้าลำพอง
 6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของการประปาส่วนภูมิภาค
  :: ชวลิต อรรถาชิต
 7. การออกแบบระบบตรวจสอบและซ่อมเครื่องอัดล้างรูปผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของร้านอัดรูปที่ใช้ระบบดิจิตัล
  :: ชาติสยาม จันเคน
 8. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์
  :: ตรีภพ ปิติวรรณ
 9. ระบบจัดหาวัสดุของสถาบันราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  :: ทองคำ สมเพราะ
 10. การใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจโรงแรม
  :: ธงธรรม ศรีสถาพร
 11. ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏ เชียงใหม่
  :: ธฤษ เรือนคำ
 12. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ตรวจสอบลูกค้าที่ถูกปฏิเสธการขอสินเชื่อของธนาคาร
  :: ธวัชชัย เหมะวรรณ
 13. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการบริหารโครงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส ที คอนสตรัคชั่น
  :: นิภาพรรณ กลิ่นสน
 14. การพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายปกครองกลาง โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี
  :: บุญฤทธิ์ คิดหงัน
 15. ระบบเงินปันผลสหการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  :: ประณิตา ใจแก้ว
 16. การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมประมวลผลคำผ่านระบบอินทราเน็ต
  :: ปราณี บัวซอย
 17. การพัฒนาระบบแจ้งเหตุขัดข้องอัตโนมัติ กรณีศึกษา : โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่
  :: พนม มาลีพัตร
 18. การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางอินทราเน็ตเกี่ยวกับงานใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก
  :: พนิดา อุตสาหภูมิ
 19. ระบบบริหารงบประมาณสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
  :: พันธ์ศักดิ์ ปินไชย
 20. การพัฒนาโปรแกรมช่วยเช็คร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต ของหัตถกรรมภาคเหนือตอนบน
  :: พุทธชาติ ศิริบุตร
 21. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีลานนา
  :: มารุต ศิริธร
 22. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในสำนักงานบริการโทรศัพท์ในจังหวัดเชียงใหม่
  :: ยงยุทธ ฉันทพิรีย์พันธุ์
 23. แบบจำลองระบบช่วยวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านเว็บไซต์
  :: วรรณวิมล นาดี
 24. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตามสภาพปัญหาฟันตกกระในเขตพื้นที่บ้านป่าตาล อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
  :: วุฒิชัย ชุมพลกุล
 25. การนำระบบการวางแผนความต้องการวัสดุมาใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตของบริษัท ลำพูน ชิเนเก็นท์ จำกัด
  :: ศศิวิมล ปัญโญนันท์
 26. การออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการจัดการการใช้ห้องบรรยายและอุปกรณ์การสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์
  :: สถาพร แสงสุโพธิ์
 27. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในสำนักงานบัญชี ของสำนักงานบัญชีสมภพการบัญชี
  :: สมภพ พวงเพ็ชร
 28. การออกแบบและการพัฒนาโฮมเพจของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
  :: สมสุข ซื่อสัตย์สกุล
 29. แบบจำลองระบบการบริการลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของโรงแรมกรีนพาเลซ
  :: สุดาวดี วิบูลย์สิทธิโชค
 30. การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสื่อการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโครงการ Resource Center
  :: สุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง
 31. การออกแบบระบบฐานข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  :: เสกสรร คำยอง
 32. ระบบสารสนเทศทางการจัดการ สำหรับฝ่ายพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
  :: อัจฉราภรณ์ อังศุรัตนเวช
 33. โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนช่วยสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  :: อุบลศิลป์ ประครองสุข
  MITM 43 http://www.mitm.grad.cmu.ac.th/Project499/MainLink/Project.php3
 34. ระบบตรวจสอบและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคู่สายโทรศัพท์ของสถาบันราชภัฏ เชียงใหม่
  :: Internet Checking and Control Program through Dial-Up Lines of Rajabhat Chiangmai
  :: กฤษนะ ปรีชา
 35. ระบบการจัดการฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฏ เชียงใหม่
  :: Decision Support System of Educational Loans Student Afairs Office Rajabhat Institute Chiangmai
  :: กาญจนา ขัติทะจักร์
 36. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศของบริษัท กูลตนา ออร์คิดส์
  :: Kultana OrchidsCo.,Ltd 's E-commercial Design and Analysis
  :: กีรติกูล โสภณศิริ
 37. การพัฒนาระบบการส่งผลการเรียนและรายงานผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ วิทยาลัยโยนก
  :: Developing SyStem of Transfer Grade and Grade Report by Internet of Yonok Colledge
  :: เกศริน อินเพลา
 38. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงตารางการผลิตสินค้าของบริษัทฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด
  :: Decision Support System for Production Rescheduling at Fisba (Thailand) Ltd.
  :: จันทร์เพ็ญ นิตบงกช
 39. การพัฒนาห้องเรียนเสมือนวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  :: The Development of Virtual Classroom on the Introduction Programming for Secondary School
  :: จิตรกร ปันทราช
 40. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการบริหารสหกรณ์จำลอง โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
  :: The Improvement of Information System to Support a Simulated Co-operative Administration
  :: จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
 41. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับ บริษัทนิ่มซี่เส็ง ขนส่ง 1988 จำกัด
  :: ชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์
 42. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส้วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่)
  :: Protective Devices Repair and Maintanance Database System Development in Power Distribution System
  :: โชติพงศ์ พงศ์ศรีวัฒน์
 43. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับโรงแรมท่าแพอินน์ Information System Development for TaPae Inn Hotel
  :: ณัฐพล โอจรัสพร
 44. การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจทางด้านวิศวกรรมการผลิตบนเครือข่ายองค์กรของบริษัทอินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  :: Industrial Enginerring DSS Development on Intranet for Innovex (Thailand) Co.,Ltd.
  :: ณัฐสิทธิ์ บุญแปลง
 45. เกมการวางแผนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการทางธุรกิจ
  :: ดำรงศักดิ์ นภารัตน์
 46. ระบบงานห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย
  :: Automated Library System the Prince Royal's College Changwat Chiangmai
  :: ดิเรก รังรองรจิตภูมิ
 47. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
  :: Development of Information System for Administration Affairs
  :: นราวิชญ์ ความหมั่น
 48. การพัฒนาพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าที่ผลิตจากไม้ กรณีศึกษา บริษัท ลานนาวู้ดเด้นโปรดักท์ จำกัด
  :: Development Electronic Commerce for Wooden Toys Case Study of Lanna Wooden Products Co.,Ltd.
  :: นิยม ฉินตรกูล
 49. การพัฒนาระบบการนำเสนอสารสนเทศด้านสุขภาพประชาชน และนำเสนอในรูปแบบชายลด์อินโฟ
  :: Health Information Presentation System Development and Presentation by Child Info
  :: บดินทร์ อินตายวง
 50. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานงบประมาณ สำนักวางแผนและพัฒนาสถาบันราชภัฏลำปาง
  :: The System Development of Management Information System for Budget
  :: บัณฑิต บุษบา
 51. การพัฒนาเว็บเพจคู่มือการใช้งานโปรแกรมที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ
  :: Development Webpages Manual of Decision Support Systems Programs
  :: ประกิต สิริพลังคานนท์
 52. ระบบบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวลำปาง
  :: Lampang Vocational College Coorperative of Management Systems
  :: ประยุทธ ภาคบุญ
 53. ระบบสารสนเทศภูมิศาวตร์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  :: Geographic Information System to Support Basic Telephone Service in Chiangmai University
  :: ผดุงศักดิ์ สุริยคุปต์
 54. การพัฒนาระบบการวางแผนความต้องการวัสดุสำหรับผู้บริหาร บริษัทอินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  :: Development of Enterprise Resource Planning for Supporting Decision Making
  :: พัชรินทร์ อินทนันท์
 55. การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน์สำหรับสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
  :: Course Management Tools for Learning Resource Center Rajabhat Institute Uttaradit
  :: พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
 56. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับร้านไทยวูดคาร์วิง อำเภอหางดง เชียงใหม่
  :: Electronic Commerce for Thai Wood Craving Shop Hangdong District, Chiangmai
  :: เพชรรัตน์ ตาติ
 57. ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคลากรทางอินทราเน็ต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  :: Intranet Human Resource Information System of the Faculty of Medicine Chiangmai University
  :: มารศรี สังข์ทอง
 58. การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  :: The Development of Web-Based Instruction on Data Communication and Network
  :: เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
 59. การพัฒนาระบบสนับสนุนงานการใช้ข้อมูลกรมธรรม์ ของฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล แอดจัสเม้นท์ จำกัด
  :: Policy Information Support System Development of Policy Owner Service Section, International Adjustment Co,.Ltd.
  :: รัตน์ บุญมี
 60. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาด ห้างหุ้นส่วน ตั้งหยู่ฮึ้ง จำกัด
  :: รุ่งเรืองรอง สืบมงคลชัย
 61. ระบบการจัดการการใช้ยานพาหนะ กรณ๊ศึกษา : บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น(มหาชน) จำกัด
  :: Vehicle Management System Case Study : Thai Telephone Telecommunication Public Company Limited
  :: ลิขิต ยืนบุญ
 62. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการควบคุมกระบวนการกลั่นน้ำมัน
  :: Information Technology Application to Support Distributed Control System
  :: วนิดา กุลสิงห์
 63. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติผ่านเครือข่ายอินทราเนต
  :: วัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่
 64. การประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดปาล์ม (Plam) ในแบบออนไลน์ผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะสำหรับงานขาย
  :: วิบูลย์ ภัทรพิบูล
 65. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามอัทยาศัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  :: Development of Informal Learing Center for Computer Central Laboratory of Lamphun Technical College
  :: ศิริลักษณ์ พรหมแสน
 66. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทยาลัยเชียงใหม่
  :: Research Information System Development in Faculty of Dentistry Chiangmai University
  :: สมศักดิ์ บุตรสีทา
 67. การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่
  :: Information Service System Development of Lanna Polytechnical School Chiangmai Province
  :: สราวุธ วุฒิเดช
 68. การใช้อี-คอมเมอร์ซเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมษา ยูแอนด์พี จำกัด
  :: สุนิตา เครือทะนุ
 69. ระบบการจัดการวัสดุคงคลัง
  :: สุรเชษฐ์ วงศ์ชมพู
 70. การออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคเหนือเพื่อการเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผศ.ประภา
  :: สุรางค์ เสมอใจ
 71. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารด้านงานโทรศัพท์สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ บจ.ไทยเทเลโฟนแอนด์
  :: Information System Development to Support Payphone : Case Study of Thai Telephone
  :: อภิเดช ข่ายสุวรรณ
 72. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับแฟ้มสะสมงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  :: The Information System Development for Lecturer's Portfolio og Payap University
  :: สิริกร ทับทอง
 73. การพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนตารางสอบ สำหรับคณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
  :: Development of Class and Examination Scheduling Program for Business Administration Department
  :: อรุณี ปุกแก้ว
 74. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการเงินและวัสดุ ของภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  :: The Development of Information System in Finance and Materials
  :: อัจฉรา บุญเกิด
 75. การออกแบบติดตั้งระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ 2000 ร่วมกับระบบแอคทีฟ ไดเร็คทอรี สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
  :: อุเทน ธรรมธิ
 76. ระบบวัดผลและประเมินผลโดยใช้การทดสอบแบบปรนัยผ่านเว็บ
  :: Measurement and Evaluation System by Objective Testing on Web
  :: โอภาส หมื่นแสน
 77. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  :: Database System Development for Register System of Lampang Vocational College
  :: ชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ
 78. โปรแกรมพัฒนาเว็บเพจ Webpage Development Program
  :: ตะวัน สื่อกระแสร์
 79. การพัฒนาระบบการเรียนแบบอีเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต สถาบันราชภัฏเชียงราย
  :: Developing an Electric Learning System for the 'Information Technology for Life' Course of Rajabhat Institute Chiang rai
  :: นพดล กันทอน
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223