งบประมาณ ของข้อเสนอโครงการวิจัย (Budget of Research Project)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2549-03-09 (ศึกษามานิดหน่อย)
ลองเลือกดูครับว่า อันไหนควรใช้ อันไหนควรตัดออก
รูปแบบให้หาจากตัวอย่างจริง ที่นี่นำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย .. เท่านั้น
  
  งบบุคลากร
   - ค่าจ้างวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา เงินเดือน 8,740 บาท 6 เดือน - ค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา เงินเดือน 7,260 บาท 6 เดือน - ค่าจ้างเก็บข้อมูล
  งบดำเนินการ : ค่าตอบแทน
   - ค่าที่ปรึกษา - ค่าตอบแทนนักวิจัย 5,000 บาทต่อเดือน - ค่าตอบแทนนักวิจัยท้องถิ่น - ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม และวิทยากรท้องถิ่น
  งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย
   - ค่าอาหาร และอาหารว่าง - ค่าเดินทาง - ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าโครงการ และนักวิจัย - ค่าที่พัก - ค่าพาหนะ ค่าเหมารถ ค่าเครื่องบิน - ค่าจัดทำแบบสอบถาม - ค่าวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผล - ค่าสรุปผลการวิจัย และพิมพ์รายงาน - ค่าจ้างจัดทำรางานการวิจัย - ค่าจ้างวิทยากร - ค่าจ้างผู้นำทาง - ค่าจัดประชุมสัมมนา - ค่าเช่าสถานที่ - ค่าจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ - ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ - ค่าใช้สอยอื่น ๆ
  งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ
   - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าน้ำมันเชื่อเพลิง และหล่อลื่น - ค่าโทรศัพท์ โทรสาร - ค่าบริหารโครงการ - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด - ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร และรายงานวิจัย
  ค่าสนับสนุนสถาบัน 5% หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223