ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2553-03-13 (แก้ไขอีเมล)
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
Thesis ของ ทรรศนีย์ ไชยชนะ (neechaichana@hotmail.com)
   สารบัญ
  1. Contents of this thesis
  2. Abstract
  3. Data Flow Diagrams เพียงบางส่วน โดยนำเสนอใน PPT
  4. File structure โดยนำเสนอใน DOC (ระบบนี้มี 23 Tables)
  ผมนำเพียงบางส่วนจากรายงานฉบับสมบูรณ์มานำเสนอ หากต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถสอบถามได้จากเจ้าของรายงานโดยตรงคือ ทรรศนีย์ ไชยชนะ (neechaichana@hotmail.com)


Contents ::
  สารบาญ	
  กิตติกรรมประกาศ	
  บทคัดย่อภาษาไทย	
  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	
  สารบาญตาราง	
  สารบาญภาพ	
  บทที่ 1 บทนำ	
  	1.1 หลักการและเหตุผล	
  	1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	
  	1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา	
  	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
  	1.5 สถานที่ดำเนินงานวิจัย	
  	1.6 เครื่องมือที่ใช้	
  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
  	2.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	
  	  2.1.1 ความหมายและความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	
  	  2.1.2 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา	
  	  2.1.3 ประเภทของอาจารย์ที่ปรึกษา	
  	  2.1.4 การประเมินผลการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	
  	2.2 การวิเคราะห์ระบบ และระบบฐานข้อมูล	
  	  2.2.1 ความหมายของการวิเคราะห์ระบบ และระบบฐานข้อมูล
  	  2.2.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  บทที่ 3 วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ระบบงาน
  	3.1 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน
  	3.2 ความต้องการของระบบใหม่
  	3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  	  3.3.1 แผนผังบริบท(Context Diagram)
  	  3.3.2 แผนผังกระแสข้อมูล(Dataflow Diagram)
  บทที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูล	
  	4.1 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี	
  	4.2 การออกแบบตาราง	
  บทที่ 5 การออกแบบจอภาพและการออกแบบรายงาน	
  	5.1 การออกแบบจอภาพและการออกแบบรายงานสำหรับกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา	
  	5.2 การออกแบบจอภาพและการออกแบบรายงานสำหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบ
  บทที่ 6 การออกแบบโปรแกรม	
  บทที่ 7 บทสรุป	
  	7.1 สรุป	
  	7.2 ปัญหาของระบบ	
  	7.3 ข้อเสนอแนะ	
  บรรณานุกรม	
  ภาคผนวก	
  	ก การติดตั้งระบบ	
  	ข คู่มือการใช้ระบบ	
  	ค การออกแบบรหัสข้อมูล
  	ง ตัวอย่างแบบสอบถาม สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  	จ ตัวอย่างแบบสอบถาม สำหรับผู้ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  	ประวัติผู้เขียน	
  


Abstract ::
  บทคัดย่อ
  การศึกษาและวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบข้อมูลของนักศึกษาเกี่ยวกับที่อยู่ของนักศึกษา ประวัติการศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่นักศึกษาเคยปฏิบัติ และสามารถคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยสะสมที่คาดว่านักศึกษาจะได้รับ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และนักศึกษาที่คาดว่าจะได้รับเกียรตินิยม รวมถึงการตรวจสอบวิชาคงเหลือของนักศึกษา และการบันทึกการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถค้นหาข้อมูลของนักศึกษาได้ เช่น การค้นหาข้อมูลตามชื่อนักศึกษา และสามารถเรียกดูรายงานได้ เช่น การรายงานนักศึกษาที่รับผิดชอบ เป็นต้น
  ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจวิทยาลัย-โยนก นี้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ภาษาวิชวลเบสิค 6.0 ในการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ แอกเซส 97 ในการเก็บข้อมูล และใช้โปรแกรมคริสตัลรีพอร์ต 8.5 ในการสร้างรายงาน
  ผลของการศึกษาและวิจัย จากการทดสอบกับข้อมูลจริง ณ วันที่ 29 เมษายน 2546 โดยแบ่งกลุ่มผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา และกลุ่มผู้ดูแลระบบ จากการประเมินระบบในเรื่องของความพึงพอใจในการออกแบบ ความสะดวกในการใช้งาน การประมวลผลที่ถูกต้องและความรวดเร็วของโปรแกรม ได้ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 92.90% จากกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา และคิดเป็น 95% จากกลุ่มผู้ดูแลระบบ
  The purpose of this independent study is to create development of an information system for academic advisors at the school of economics and business administration at Yonok College, Lampang Province. The instructor or advisor can gained the information of students such as address, transcript or any activities during study through this system. The instructor or advisor also can calculate GPA of some students who are under standard, know that who may get an honor. This system can record the comment of advisor, so it can be the reference for the next time. Moreover, the advisor can search the profile of students by name, and retrieve the report of any students.
  The IT system for advisors at the school of economic and business administration at Yonok College, Lampang Province was created by using Visual Basic Language programming 6.0 for writing program, Microsoft Access 97 for restore data, and Crystal Report 8.5 for writing report.
  The result of this study and research with the real data on 29 th April 2003 by dividing the assessor into two groups. First is the group of the advisor and the second is the group administrator, from the assessment of satisfied in design, convenience , correction and speed of program get 92.5% from group of the advisor and get 95% from administrator.

ตัวอย่าง :: ER และ DFD
ของ ชาญณรงค์ อภิมุขวิทยา 4201078
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ทำโครงงานเกี่ยวกับระบบทะเบียนนักศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (ม.เชียงใหม่)
Independent Study ของ ชารินี(ทรรศนีย์) ชัยชนะ (neechaichana@hotmail.com)
ส่วนหนึ่งของ Abstract
งานวิจัยนี้ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาคณะฯ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบข้อมูลของนักศึกษาเกี่ยวกับที่อยู่ของนักศึกษา ประวัติการศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่นักศึกษาาเคยปฏิบัติ และสามารถคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยสะสมที่คาดว่านักศึกษาจะได้รับ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และนักศึกษาที่คาดว่าจะได้รับเกียรตินิยม รวมถึงการตรวจสอบวิชาคงเหลือของนักศึกษา และการบันทึกการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถค้นหาข้อมูลของนักศึกษาได้เช่น การค้นหาข้อมูลตามชื่อนักศึกษา และสามารถเรียกดูรายงานได้ เช่น การรายงานนักศึกษาที่รับผิดชอบ เป็นต้น
(Full Text | ProjectTatsanee.htm )
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223