ภาษาปาสคาล (Turbo Pascal)

ปรับปรุง : 2553-03-02 (การแปลให้ได้ .exe)
ประวัติภาษาปาสคาล
ภาษาปาสคาลพัฒนาโดย Niklaus Wirth ในปีค.ศ. 1970 ได้รับความนิยมในสมัยนั้น เนื่องมาจากตัวภาษามีลักษณะเด่นหลายด้าน เช่น รูปแบบคำสั่งที่มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการเขียน และการจดจำ นอกจากนี้โปรแกรมยังมีลักษณะที่เป็นโครงสร้าง (Structure Programing) ง่ายต่อการศึกษา มีตัวแปลภาษา(Compiler) ในหลายระบบปฎิบัติการ เหมาะกับงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการคำนวณซับซ้อน และเหมาะกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรก
ปาสคาล(Pascal)เป็นชื่อที่ได้จากมาจากชื่อของ Blaise Pascal นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในการประดิษฐ์เครื่องจักรที่ใช้ในการคำนวณ เป็นต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน [ครูศรัณยา ใครบุตร]
Turbo Pascal is a complete development system that includes a compiler and an Integrated Development Environment (IDE) for the Pascal programming language running mainly on MS-DOS, developed by Borland under Philippe Kahn's leadership. The name Borland Pascal was generally reserved for the high end packages (with more libraries and standard library source code) while the original cheap and widely known version was sold as Turbo Pascal. The name Borland Pascal is also used more generically for Borland's dialect of Pascal. [?]
การแปลให้ได้แฟ้ม .exe ต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน
1. กด Alt + C (Compile) แล้วกำหนด Destination เป็น Disk
2. กด Alt + O (Options) เลือก Directories กำหนด EXE & TPU dir.. เป็น C:\
Hot Key ของภาษาปาสคาล
alt + f9 หมายถึง แปลอย่างเดียว
ctrl + f9 หมายถึง แปลและประมวลผล
Download : Compiler 555 KB (patched)
Download : Compiler 2 MB
Download : Patch for crt error 104 KB

{ Short Sample }
uses crt;
begin
 clrscr;
 writeln('hello');
 readln;
end.
{ c:\noname00.exe = 3744 Bytes }
เล่าสู่กันฟัง
2 ก.พ.53 นักศึกษาชื่ออนุสรณ์ โทรถามผมว่าต้องทำอย่างไรจะได้แฟ้ม .exe เมื่อใช้ Turbo Pascal 7.0 เพราะประมวลผลได้ แต่ต้องการแฟ้ม .exe ไปใช้งาน ที่น่าแปลกคือนักศึกษาคนนี้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย เมื่อซักถามก็ได้ความว่า เขาเคยเรียนในระดับปวช. สามารถเขียน QBasic กับ Pascal ได้ เป็นงานง่าย ๆ ที่ต้องการทำด้วยตนเอง .. ทำให้ผมมีโอกาสเข้ามาแก้ไขเว็บเพจหน้านี้อีกครั้ง
พ.ศ.2548 และ 2549 มีโอกาสเรียน Digital Computer กับอาจารย์ Hans ชาวเยอรมัน ในหลักสูตรสั้น ๆ ท่านสอนให้รู้จัก pspice สำหรับวาด Logic Gate และจบด้วยการใช้โปรแกรม Computer Simulation เพื่อแสดงการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะคำสั่งภาษา Assembly, Memory, Control Bus, Address Bus, Data Bus, Register และ CPU โปรแกรมนี้ท่านเคยนำเสนอมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ใช้ได้เฉพาะเครื่องเก่า (80386) หากใช้กับเครื่องรุ่นใหม่จะพบ error message ว่า Runtime Error 200 ต่อมาผมตรวจพบว่าเขียนด้วย Pascal 7.0 จึงหา Patch มาแก้ปัญหาสำหรับแฟ้ม turbo.tpl และสามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องใหม่ รวมทั้งการแก้ไขภาษาเยอรมันบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม WinHex เข้าไปแก้ไขข้อความอย่างง่าย
พ.ศ.2540 เขียนโปรแกรมชื่อ router.pas วิเคราะห์ log ที่ download มาจาก Radius Server ซึ่งบันทึกไว้ว่าใคร connect เข้าเครื่องผ่าน Modem ที่เปิดให้บริการเชื่อมต่อเข้ามายังองค์กร เพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ต ตอนเขียนก็เพียงแต่วิเคราะห์และประมวลผลออกมาเป็นวินาที เป็นเพียงรายงานอย่างง่ายที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
+ http://www.thaiall.com/article/radius.htm

การสร้าง Short Cut ให้ใช้
Pascal ใน Windows Mode

{ ตัวอย่างการกำหนดสีพื้น และสีตัวอักษร } 
uses crt;
var i:integer;
begin
 clrscr;
 writeln(blink); { 128 }
 textcolor(blue + blink); (* for full screen *)
 for i:=0 to 31 do
 begin
  textbackground(i + blink);
  write(i);
 end;
 writeln; textcolor(yellow);
 for i:=0 to 7 do { text blink }
 begin
  textbackground(i mod 2);
  gotoxy(1,3); write(i);
  delay(500); { 1000 = 1 second }
 end;
 readln;
end.
{ ตัวอย่าง procedure } #
program p01;
procedure GetName;
var
  Name: String;
begin
  Writeln('What is your name?');
  Readln(Name);
  if Name = '' then
   Exit;
  Writeln('Your name is ',Name);
end;
begin
  GetName;
end. 


{ ตัวอย่าง function } program Functions; var Answer: Integer; function Add(i,j:Integer):Integer; begin Add := i + j; end; begin Answer := Add(1,2); Writeln(Add(1,2)); end.
แนะนำเว็บ (Web Guides)
+ http://library.thinkquest.org/27297/ ***
+ http://www.learn-programming.za.net/programming_pascal_learn09.html
+ http://info.borland.com/pascal/tp7fact.html
+ http://www.geocities.com/franzglaser/tp.html
+ http://www.geocities.com/SiliconValley/Park/3230/pas/pasles00.html
+ http://www.geocities.com/SiliconValley/Park/3230/download/tutpas01.zip
+ http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo_Pascal
+ http://www2.cs.science.cmu.ac.th/person/panipa/comp215/pstb1.ppt
+ http://www.simonhuggins.com/courses/progbegin/pascal/download/
+ http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal
+ http://www.freepascal.org
+ http://library.thinkquest.org/27297/
+ http://www.emsps.com/oldtools/borpas.htm
+ http://www.mthai.com/mag/computer/comp001.htm
+ http://download.src.ku.ac.th/script/software.asp?Type=Program
+ http://kroooum.tripod.com/
-
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
http://www.4shared.com/rar/OD5kzuW7ce/tpw15.html http://www.4shared.com/zip/HakJMBgVce/tp7_original.html http://www.4shared.com/rar/PCXbQfoqba/tp7_dosbox.html
เอกสารอ้างอิง #
[1] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "หลักการเขียนโปรแกรม", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ, 2554.

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223