ชวนคิด ชวนคุย เรื่องไอที

ปรับปรุง : 2554-11-03 (เพิ่มเรื่องที่ 8)
การใช้กรณีศึกษาช่วยพัฒนาทักษะ
1) ทักษะการวิเคราะห์ 2) ทักษะการตัดสินใจ 3) ทักษะการนำไปใช้ 4) ทักษะการสื่อสารทางวาจา 5) ทักษะการจัดการเวลา 6) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 7) ทักษะการสร้างสรรค์ 8) ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 9) ทักษะการวางแผน # # #
โครงร่างเขียนกรณีศึกษา (Case Outline)
1) Open paragraph 2) General background 3) Area of interest 4) Problem or decision 5) Alternatives 6) Conclusion
ชวนคิด ชวนคุย เรื่องไอที

1. เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  ถ้าผู้สอนมีความคิดเห็นว่า "การมีเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น อย่าใช้มันเลย" ในฐานะที่ท่านอาจเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้ 1) เตาถ่าน 2) ทีวี 3) โทรศัพท์ 4) อินเทอร์เน็ต 5) อีเมล 6) เว็บแคม 7) ตู้เย็น 8) ปากกา 9) พัดลม ซึ่งมีทั้งที่เป็นปัจจัยสี่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งฟุ่มเฟือย หรือจำแนกตามจำนวนผู้ใช้ ได้แก่ ใช้คนเดียว ใช้ในครอบครัว ใช้ในกลุ่มคนที่รู้จัก หรือใช้ร่วมกันทั้งโลก
คำถาม
1. ท่านคิดอย่างไรต่อความคิดเห็นข้างต้น และใช้เทคโนโลยีที่ยกตัวอย่างแต่ละอย่างนั้นอย่างไร
2. มีเทคโนโลยีอะไรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
2. ที่มาและที่ไปของปัจจัยในการดำเนินชีวิต
  ทุกอย่างย่อมมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด ข้อมูลและปีพ.ศ.ของจุดเริ่มต้นแต่ละเรื่องที่น่าสนใจมีดังนี้ 1) โลก ดวงอาทิตย์ และระบบสุริยะกำเนิดขึ้นมาพร้อมกันมาแล้ว ราว 4600 ล้านปี 2) เริ่มมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการจัดทำปฏิทินในปลายสมัยของรัชกาลที่ 3 ราวปีพ.ศ. 2385 3) เริ่มจัดทำธนบัตร หรือ อัฐกระดาษมาใช้ในรัชกาลที่ 5 ราวปีพ.ศ. 2435 4) เริ่มออกโฉนดที่ดินฉบับแรกในรัชกาลที่ 5 ราวปีพ.ศ. 2444 5) พบบันทึกเขียนว่า พบรถยนต์ 3 คันเข้ามาวิ่งตามถนนในบางกอก ปีพ.ศ.2447 6) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างเป็นทางการราวต้นปีพ.ศ. 2457 7) เริ่มออกบัตรประจำตัวประชาชนในรัชกาลที่ 8 ราวปีพ.ศ.2486 8) เริ่มพัฒนาอินเทอร์เน็ต โดย ARPAnet ราวปีพ.ศ.2512 9) เริ่มเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครั้งแรกในประเทศไทย โดยสำนักวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความเร็ว 9600 บิทต่อวินาที ปีพ.ศ.2536 10) เริ่มใช้โทรเลขปีพ.ศ.2418 และยกเลิกบริการรับส่งโทรเลขเมื่อ 1 พ.ค. 2551
  ปัจจุบันมนุษย์เข่นฆ่ากันเพื่อธนบัตร โฉนดที่ดิน รวมกลุ่มจัดตั้งบริษัทเพื่อการแข่งขัน ซื้อถูกขายแพง ใช้ชีวิตอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมง บางอาคารไม่สามารถอาศัยอยู่ได้หากขาดไฟฟ้า บางคนกล่าวว่ารถยนต์คือปัจจัยที่ห้า พลังงานจากฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ กำลังจะหมดไป โลกร้อนขึ้น ท่านมองเห็นปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ ภัยพิบัติ ว่าเป็นอย่างไร และท่านเป็นส่วนหนึ่งที่รับความเดือดร้อนจากปัญหา เป็นผู้สร้างปัญหา เป็นผู้แก้ปัญหา หรือไม่คิดว่าที่กล่าวมาคือปัญหา
คำถาม
1. นอกจากข้อมูลที่ให้มานั้น ท่านรู้กำเนิดของอะไรบ้าง และรู้ทั้งหมดกี่รายการ จงแจกแจง
2. ถ้าท่านต้องมีบทบาทเป็นผู้แก้ปัญหาในฐานะผู้บริหาร หรือผู้ชี้นำ จะเลือกปัญหาอะไรที่ต้องการแก้ไข ใช้หลักการ กลไก ขั้นตอน และกิจกรรมอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานั้น
3. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมควรคิดค้น
  ปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ถูกจดสิทธิ์บัตรแล้วมากมาย อาทิ โทรศัพท์ วิทยุ วีดีโอ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยารักษาโรค วัคซีน แต่มีความพยายามประดิษฐ์อีกมากมายที่ยังไม่สำเร็จ จึงมีคนบางกลุ่มร่วมกันจัดอันดับสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ไม่ควรคิดค้นให้สำเร็จ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์เอง มีภาพยนตร์มากมายแสดงตัวอย่างให้เห็นปัญหาจากสิ่งประดิษฐ์บางประเภทที่มนุษย์อาจนำไปใช้ในมุมที่ไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างใกล้ตัว คือ อาวุธที่มนุษย์เลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เพื่อป้องกันตนจากสัตว์ร้าย แต่มนุษย์บางคนใช้อาวุธเพื่อเบียดเบียนกัน หรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
  สิ่งประดิษฐ์ไฮเทคที่ไม่สมควรสร้างขึ้นมา ได้แก่ 1) Time Travel คือ พาหนะพาไปยังเวลาที่ต้องการ 2) Replicator คือ เครื่องจัดเรียงอนุภาคอะตอม เพื่อสร้างวัตถุใหม่ 3) Holodesks คือ เครื่องสร้างโลกเสมือนจริง 4) Genetic Engineering คือ พันธุวิศวกรรม สามารถสร้างสัตว์พันธุ์ใหม่ 5) Weather Control คือ เครื่องควบคุมสภาพอากาศ 6) Nanobots คือ หุ่นยนต์เล็กจิ๋วที่เข้าไปปฏิบัติการในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ 7) Teleportation Device คือ เครื่องเคลื่อนย้ายสสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 8) Prediction of the future คือ เครื่องทำนายอนาคต 9) Artificial Intelligence คือ ปัญญาประดิษฐ์ 10) Cryogenic freezing คือ การแช่แข็งมนุษย์ และปลุกให้ตื่นในอนาคต
  ในสิ่งประดิษฐ์ข้างต้น ถ้าพิจารณาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว และมีกระแสต่อต้านจนเป็นข่าวอย่างกว้างขวาง พบว่าเป็น Genetic Engineering เพราะมนุษย์มีความเกรงกลัวว่าพืชที่ถูกตัดแต่งพันธุ์กรรมบางประเภทอาจทำให้มนุษย์เป็นหมัน เป็นมะเร็ง หรือลดภูมิคุ้มกัน นำไปสู่การสูญพันธุ์ได้ เช่น ผลไม้บางพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ รสชาติดี คงทนต่อโรคและแมลง มีการจำหน่ายพันธุ์โดยตรงจากบริษัท เมื่อนำมาปลูกแล้วพยายามขยายพันธุ์โดยเกษตรกร พบว่าไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ จำเป็นต้องซื้อต้นกล้ามาปลูกใหม่ทุกฤดูกาล แต่มนุษย์ก็ยังมีความสุขกับพืชหรือสัตว์ที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรม เพราะพอใจรูปลักษณ์ภายนอก โดยไม่ใส่ใจอย่างจริงจังต่อผลข้างเคียง มักคิดว่าใครต่อใครก็บริโภค เช่น สุรา หรือบุหรี่ ที่รู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ แต่การบริโภคไม่ลดลงเท่าที่ควร ราคาสูงขึ้น แม้จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุม แต่ดูจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร แล้วผลข้างเคียงของพืชตัดแต่งพันธุกรรมที่อาจใช้เวลาฟักตัวกว่า 10 ปี จึงเป็นเรื่องที่มนุษย์ให้ความใส่ใจน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
คำถาม
1. จงตั้งคำถาม พร้อมให้เหตุผลในการตั้งคำถาม และตอบคำถามที่ตั้งขึ้น
2. จงจัดอันดับสิ่งที่ไม่สมควรสร้างขึ้น อันดับแรกไปถึงอันดับสุดท้ายใหม่
แหล่งอ้างอิง : http://atcloud.com/stories/82517 และ http://www.toptenthailand.com/display.php?id=1360
4. นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก
  นวัตกรรม คือ สิ่งที่ถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นใหม่ แล้วปรับปรุงจนได้รับการยอมรับและกลายเป็นเทคโนโลยีในที่สุด ซึ่งนวัตกรรมที่ถูกยอมรับอยู่มากมาย บางนวัตกรรมมีอิทธิพลทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ จนบางท่านบอกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ทีเดียว มีการคัดเลือก และจัดอันดับนวัตกรรมที่ถูกยอมรับว่าเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไว้ 10 นวัตกรรม
  มีการนำเสนอผลการจัดอันดับนวัตกรรมตามอิทธิพลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโลกจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) Computer คือ เครื่องคำนวณในยุคแรก แล้วพัฒนาหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และหน่วยควบคุมเป็นสำคัญต่อมาถูกพัฒนาจนจะกลายเป็นหุ่นยนต์ตั้งโต๊ะไปแล้ว และเข้าไปมีอิทธิพลต่อทุกศาสตร์ 2) The Pill คือ ยาเม็ดช่วยให้มนุษย์ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้สะดวก 3) The Steam Engine คือ เครื่องจักรไอน้ำที่ช่วยปฏิวัติยุคอุตสาหกรรมให้เป็นจริง 4) DNA คือ โครงสร้างของเซลที่มีรูปแบบ ทำให้ศึกษาร่างกาย โรคภัย หรือแก้ไขพันธุ์ถูกพัฒนาตลอดเวลา 5) The Plane คือ พาหนะที่ทำให้โลกดูเล็กลงด้วยการเดินทาง และขนส่งมีความรวดเร็ว 6) The Internet คือ การเชื่อมโลกเข้าด้วยการทำให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสาร การศึกษา ความบันเทิง และการค้า 7) The Automobile คือ พาหนะทางบกที่นิยมใช้ในการเดินทาง และการขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค จนบางคนบอกว่าเป็นปัจจัยที่ห้า 8) The Laser คือ การนำลักษณะพิเศษของแสงมาปรับใช้ทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และอาวุธ 9) The Printing Press คือ เครื่องพิมพ์ที่ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แล้วส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างแพร่หลาย 10) The Television คือ สื่อที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยภาพและเสียง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
  ผลการจัดอันดับนี้อาจมีทั้งคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เพราะบางนวัตกรรมยังไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มคนบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือไม่ออก บางชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชนกลุ่มน้อยบนที่ราบสูง ประเทศที่ยังไม่พัฒนา ซึ่งแต่ละคนย่อมมีฐานคิดที่แตกต่างกันไป ถ้าถามผู้คนในเมืองหลวงที่มีการศึกษาย่อมเห็นพ้องว่านวัตกรรมข้างต้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขา หรือผู้สูงวัยที่ปลดเกษียณแล้วดูทีวีทั้งวันย่อมให้คะแนนทีวีเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ เพราะโลกของพวกท่านมีเพียงทีวีเป็นเพื่อน ส่วนเด็กติดเกมก็จะมองว่าอินเทอร์เน็ต เพราะเพื่อนแท้ของพวกเขาล้วนอยู่ในเกมออนไลน์ ส่วนในชีวิตจริงไม่มีเพื่อนน่าคบด้วยสักคน ซึ่งแน่นอนว่าทัศนะของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันโดยใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นฐานคิด
คำถาม
1. จงจัดอันดับนวัตกรรมทั้งสิบรายการนี้ใหม่ พร้อมให้เหตุผล
2. นอกจากสิบรายการนี้ให้นำเสนอเพิ่ม 3 รายการ และนำออก 3 รายการ พร้อมให้เหตุผล
แหล่งอ้างอิง : http://www.toptenthailand.com/display.php?id=745 และ http://realitypod.com/2009/11/top-10-inventions-of-all-time/5/่
5. ดาราไทย
  ละคร คือ งานแสดงของดารา มักมีเนื้อเรื่องที่สื่อสารให้เห็นถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมุ่งมั่น ความเสียสละ ความอดทน การมีเหตุผล และมีศีล เพื่อเป็นบทเรียนให้ผู้ชมได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ดังโบราณท่านว่าดูละครแล้วย้อนดูตัว
  ในชีวิตจริงหลังจากละครจบลง ดาราแต่ละคนก็ต้องใช้ชีวิตตามปกติสุขในสังคมร่วมกับเรา ซึ่งหลายท่านยังคงเป็นดาวประดับฟ้าตลอดกาล แล้วท่านมีใครอยู่ในใจบ้าง เพราะเหตุใด มีดาราสาวที่น่าสนใจเรียบเรียงไว้ดังนี้ 1) นุ่น วรนุช 2) แหม่ม แคทลียา 3) มาช่า 4) ธัญญ่า 5) สิเรียม 6) นัท มีเรีย 7) นิโคล 8) จิ๊ก เนาวรัตน์ 9) แหม่ม จินตหรา 10) ปุ๋ย พรทิพย์
คำถาม
1. ประวัติของดาราแต่ละคน นำมาเป็นบทเรียนของชีวิตเราได้ ท่านสนใจใคร เพราะเหตุใด
6. สามล้อถูกหวย
  ฝันง่าย ๆ และคิดง่าย ๆ .. ว่าพรุ่งนี้ ผมจะโชคดี มีโชคถูกรางวัลที่ 1 กับเขาสัก 4 ล้าน ได้เงินใส่ถูกกระดาษมาหนึ่งถุง จะเอาไปทำอะไรดีนะ ขณะคิดก็เดินไปร้านขายรถที่อยู่หน้าสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย .. ก่อนอื่นเลย ซื้อรถที่ติดโลโก้ว่าม้าลำพองสักคัน (จำชื่อฝรั่งไม่ได้) หาเสื้อผ้าเวอร์ซาเช่มาใส่สักชุด แล้วที่เหลือก็เอาไปซื้อบ้านพักตากอากาศริมทะเลสักหลัง .. ซื้อปัจจัยที่ 5 คือรถยนต์ และที่พักอาศัยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ .. คิดแล้วก็ซื้อเต็ง 20 ล่างซาว
คำถาม
1. คิดอย่างไรกับเรื่องนี้
2. ถ้าถูก Lotto 4 ล้าน หรือ 90 ล้าน จะทำอย่างไร
7. เพื่อนชวนเล่นเกม
  ถ้าไม่ชอบเพื่อน อยากแกล้งเพื่อน ไม่อยากให้เพื่อนเรียนจบ
  เริ่มต้นด้วยการแสร้งทำเป็นเพื่อนสนิท
  แล้วชวนเพื่อนเล่นเกมเฟซบุ๊คจนเพื่อนติด และชวนโดดเรียนอยู่เสมอ
  เวลามีงานกลุ่มก็จะรับทำให้ เพราะไม่ต้องการให้เพื่อนมีความรู้เท่าตน
  ในเวลาต่อมา เพื่อนเกรดน้อย และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
  แถมติดหนี้ กยศ. เพราะไม่ร่ำรวย
  สุดท้าย พ่อแม่ก็ตรอมใจ ล้มป่วยและเสียชีวิตไปในที่สุด
  เคยมีคำว่า พ่อแม่รังแกฉัน แต่กรณีนี้เรียกว่า เพื่อนรังแกฉัน
คำถาม
1. ผิดคุณธรรมของความเป็นเพื่อนหรือไม่
2. ผิดจริยธรรมของความเป็นเพื่อนหรือไม่
3. ถ้าเปลี่ยนกรณีข้างต้นเป็นชีวิตของคนทำงานในบริษัท จะเปลี่ยนอย่างไร
8. หลักโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์
  เหตุ
  หน่วยงาน A ซื้อคอมพิวเตอร์มา 5 เครื่องให้บุคลากร A1 ถึง A5
  เมื่อ A1 ถึง A5 ต้องย้ายไปหน่วยงาน B มีคำถามว่า คอมพิวเตอร์ต้องย้ายตามไปหรือไม่
  ผล
  1) ผู้บริหารหน่วยงาน A ให้ความเห็น
  ในหลักของทรัพย์สิน เมื่อใช้งบของหน่วยงานใด ก็ควรอยู่ในหน่วยงานนั้น
  หากมีบุคลากรใหม่ ก็สามารถใช้ต่อได้เลย ไม่ต้องทำเรื่องจัดซื้อ อีก และอีก และอีก
  2) ผู้บริหารหน่วยงาน B ให้ความเห็น
  ในหลักของความคุ้มค่า ในหน่วยงาน B ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องสำหรับบุคลากรทั้ง 5
  น่าจะยกจากหน่วยงาน A มาใช้ก่อน
  ประกอบกับยังไม่พบว่าบุคลากรที่จะเข้าหน่วยงาน A เพื่อทดแทน A1 - A5 ที่ย้ายออกไป
  จะรับมาเมื่อใดก็ยังไม่แน่ชัด
  เมื่อถึงเวลานั้น เครื่องคอมพิวเตอร์อาจตกรุ่นไปแล้วก็ได้
  3) ผู้บริหารหน่วยงาน C เข้ามา join ให้ความเห็น
  เรื่องนี้ต้องศึกษาหลายเรื่อง
  1. ลักษณะหน่วยงาน A และ B รวมถึงแผนงาน แผนเงิน และแผนคน
  2. พฤติกรรมตามหน้าที่ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคล
  3. ประวัติ และสถิติการใช้เครื่อง ซื้อเครื่อง ซ่อมเครื่อง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และงบประมาณ
  4. ผู้มีอำนาจตัดสินใจตามลำดับชั้นทั้งองค์กร หน่วยงาน และตามตำแหน่งย่อยลงไป
  5. ระบบ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  6. ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และต้นทุนค่าเสียโอกาสของแต่ละทางเลือก
คำถาม
1. จงแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดอย่างไร
2. คุณเห็นด้วยกับหลักคิดของผู้บริหารหน่วยงานท่านใดบ้าง จงให้เหตุผล
9. ตรวจข้อมูลในจดหมายเวียนของพรรคท้องถิ่น
  เหตุ
  สมมติว่า รับจดหมายเวียน หรืออีเมลที่ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลของพรรคท้องถิ่น ที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ซึ่งเกิดในชุมชนขนาดใหญ่ เพราะมีผู้รับเอกสารถึง 120 คน ทีแรกก็คิดว่าหนังสือเวียนฉบับนี้ผิดเยอะอยู่สักหน่อย ก็เม้นไปนิดหน่อย เพราะหวังว่าอีก 120 คนจะช่วยกันตรวจสอบ จึงส่งข้อเสนอที่ตนเองก็ไม่ค่อยจะทราบรายละเอียดมากนัก ไปถึงผู้ที่ส่งจดหมายมา เพียงคนเดียว เพราะเป็นต้นเรื่อง
  แต่เหตุเกิดตรงที่ เพื่อนคนหนึ่งอยู่ในกลุ่ม ตอบว่า “ภาษาไทยยังผิดเลย” แล้วส่งไปถึงเพื่อนทั้ง 120 คน มีถึงผมด้วย ทำให้ฉุกคิดได้ว่า ถ้าตรวจคนละจุดแล้วส่งออกไป เฉพาะแค่ตรวจเอกสารหนึ่งฉบับ จะได้รับอีเมลถึง 120 ฉบับ แล้วถ้ามีคำถามผุดขึ้นมาหนึ่งคำถาม ก็จะได้รับถึง 240 ฉบับ .. ก็รู้สึกว่ามีอะไรไม่ปกติในขั้นตอนนี้แน่
  การตรวจหนังสือระหว่างกลุ่มคนจำนวนมาก มีหลายระดับ
  1. การตรวจระดับที่หนึ่ง ความถูกต้องเชิงนโยบาย เช่น นโยบายของพรรคการเมืองก่อนเริ่มหาเสียง ควรมีกลไก และขั้นตอนอย่างไร
  2. การตรวจระดับที่สอง ความถูกต้องด้านภาษา และข้อมูลพื้นฐาน เช่น ที่อยู่เบอร์ โทร ชื่อสถานที่ กำหนดการ การเรียงพิมพ์ สีและสัญลักษณ์ ควรมีกลไก และขั้นตอนอย่างไร
  3. การตรวจระดับสุดท้าย ความสมบูรณ์ และการรับทราบในภาพรวม เพื่อสร้างการรับรู้ และยอมรับ และความชอบธรรม ควรมีกลไก และขั้นตอนอย่างไร
คำถาม
1. เรื่องราวข้างต้น มีปัญหาหรือไม่ ถ้ามีคืออะไร
2. ถ้าท่านเป็นหัวหน้าพรรคท้องถิ่น จะดำเนินการอย่างไร
http://www.thaiall.com/mis/request_response.php

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223