ตัวอักษรในเว็บเพจ
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | lampang.thcity.com
ปรับปรุง : 2548-02-25 ()
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
[ ตัวอักษรหลายแบบใน HOMEPAGE ]

 1. อักษรหนา ด้วย <b>
 2. อักษรเอียง ด้วย <i>
 3. อักษรขีดเส้นใต้ ด้วย <u>
 4. อักษรแบบ fixed-pitch ด้วย <tt>
 5. อักษรแบบ preformated ด้วย <pre>
 6. อักษรหนา เอียง และขีดเส้นใต้ ด้วย <b><i><u>
 7. อักษร heading ด้วย <h1> ถึง <h6>
 8. กำหนดรูปแบบอักษรที่หลายหลาย ด้วย <font>
 9. การแสดงอักษร ASCII ด้วย &#___;
 10. แบบฝึกหัด
อักษรหนา ด้วย <b>
B (Boldface)
The <B> element specifies that the enclosed text should be displayed in a boldface. If this is not practical, an alternative mapping is allowed.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
<html><body> ส่วนประกาศ การเริ่มต้นโปรแกรม
ตัวอักษรธรรมดา<br> ตัวอักษรธรรมดา
<b>ตัวอักษรหนา</b><br> ตัวอักษรหนา
ผสม<b>ผสาน</b>กัน ผสมผสานกัน
</body></html> ส่วนประกาศ การจบโปรแกรม
[ Editor on web for HTML ]

อักษรเอียง ด้วย <i>
I (Italic)
The <I> element specifies that the enclosed text should be displayed, if practical, in an italic font (or slanted).
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
<html><body> ส่วนประกาศ การเริ่มต้นโปรแกรม
ตัวอักษรธรรมดา<br> ตัวอักษรธรรมดา
<i>ตัวอักษรเอียง</i><br> ตัวอักษรเอียง
ผสม<i>ผสาน</i>กัน ผสมผสานกัน
</body></html> ส่วนประกาศ การจบโปรแกรม
[ Editor on web for HTML ]

อักษรขีดเส้นใต้ ด้วย <u>
U (Underline)
The <U> element specifies that the enclosed text should be displayed, if practical, as underlined. --Not widely supported--
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
<html><body> ส่วนประกาศ การเริ่มต้นโปรแกรม
ตัวอักษรธรรมดา<br> ตัวอักษรธรรมดา
<u>ตัวอักษรขีดเส้นใต้</u><br> ตัวอักษรขีดเส้นใต้
ผสม<u>ผสาน</u>กัน ผสมผสานกัน
</body></html> ส่วนประกาศ การจบโปรแกรม
[ Editor on web for HTML ]

อักษรแบบ fixed-pitch ด้วย <tt>
TT (TeleType)
The <TT> element specifies that the enclosed text should be displayed, if practical, in a fixed-pitch typewriter font.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
WIN III WWW <tt> WIN III WWW </tt> WIN WIN III WWW WIN III WWWWIN
WITH ILL <tt> WITH ILL with ill </tt> with ill WITH ILL WITH ILL with ill with ill
[ Editor on web for HTML ]

อักษรแบบ preformated ด้วย <pre>
PRE (Preformated)
Preformatted text between the start and end PRE tag is rendered using a fixed with font, in addition whitespace characters are treated literally. The spacing and line breaks are rendered directly, unlike other elements, for which repeated whitespace chararacters are collapsed to a single space character and line breaks introduced automatically.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
IIIWWW <pre>III      WWW </pre> IIIWWW
III    WWW
WITH ILL <pre>WITH ILL       with ill </pre> with ill WITH ILL
WITH ILL    with ill 
with ill
[ Editor on web for HTML ]

อักษรหนา เอียง และขีดเส้นใต้ ด้วย <b><i><u>
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
<html><body bgcolor=#ffffdd> ส่วนประกาศ การเริ่มต้นโปรแกรม
ตัวอักษร<i><u>รวม1</u></i> และ<b><i>รวม2</i></b><br> ตัวอักษรรวม1 และรวม2
<b><u>ตัวอักษรขีดเส้นใต้ และหนา</u></b><br> ตัวอักษรขีดเส้นใต้ และหนา
ผสม<b><i><u>ผสาน</u></i></b>กัน ผสมผสานกัน
</body></html> ส่วนประกาศ การจบโปรแกรม
[ Editor on web for HTML ]

อักษร heading ด้วย <h1> ถึง <h6>
H (Heading)
HTML defines six levels of headings. A heading element implies all the font changes, paragraph breaks before and after, and any white space necessary to render the heading. The heading elements are H1, H2, H3, H4, H5, and H6 with H1 being the highest (or most important) level and H6 the least.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
first line<h1>second line</h1>third line first line

second line

third line
first line<h2>second line</h2>third line first line

second line

third line
first line<h3>second line</h3>third line first line

second line

third line
first line<h4>second line</h4>third line first line

second line

third line
first line<h5>second line</h5>third line first line
second line
third line
first line<h6>second line</h6>third line first line
second line
third line
[ Editor on web for HTML ]

กำหนดรูปแบบอักษรที่หลายหลาย ด้วย <font>
ตามปกติขนาดที่กำหนดด้วยคำสั่ง font เล็กสุดคือ 0 และใหญ่สุดคือ 6 ซึ่งตรงข้ามกับ heading
ส่วน face ที่ผมนิยมใช้มากที่สุดคือ <font> เพราะอ่านง่ายเมื่อเทียบกันที่ขนาด
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
ตัวอักษรธรรมดา <br> ตัวอักษรธรรมดา
<font color=#ff0000>กำหนดสีอักษรเป็นสีแดง</font> <br> กำหนดสีอักษรเป็นสีแดง
<font face=arial>กำหนดแบบอักษรเป็น Arial</font> <br> กำหนดแบบอักษรเป็น Arial
<font size=6>ขนาด 6</font><br> ขนาด 6
<font size=2 color=#0000ff>ตัวอย่าง</font><br> ตัวอย่าง
<font size=6 color=#0000ff>ตัวอย่าง</font><br>
บรรทัดต่อมาจะไม่ห่างเหมือน heading<br>
ตัวอย่าง
บรรทัดต่อมาจะไม่ห่างเหมือน heading
<font color=#0000ff><font size=6>ตัวอย่าง</font><br>
บรรทัดต่อมาจะไม่ห่างเหมือน heading</font>
ตัวอย่าง
บรรทัดต่อมาจะไม่ห่างเหมือน heading
[ Editor on web for HTML ]

การแสดงตัวอักษร ASCII
ตามรหัส ASCII โดยใช้สัญลักษณ์ &#ตามด้วยตัวเลข 0 ถึง 255 แล้วปิดด้วย ;
และขอแนะนำรหัส ASCII หลาย ๆ ตัวที่ท่านนำมาแสดงในเว็บได้
ASCII ย่อมาจาก American Standard Code for Information Interchange
&#65; A
&#38; หรือ &amp; &
&#60; หรือ &lt; <
&#62; หรือ &gt; >

แบบฝึกหัด
ให้สร้างตัวอักษรตามตัวอย่างต่อไปนี้ ใน homepage ที่ท่านสร้างขึ้น
ข้อ 1
abcdefgh
ข้อ 2
abcdefgh
ข้อ 3
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ข้อ 4
abcdefghi
ข้อ 5
ab
cd

ข้อ 6
abc

def

ghi
ข้อ 7
abc

def

ghi
[ Editor on web for HTML ]


แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : หางาน : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223