หน้าหลัก | ความเป็นมา | อำนาจหน้าที่ | โครงสร้าง | ทำเนียบผู้บริหาร | บุคลากร | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันฯ |
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงาน : นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
รวมรายชื่อเว็บไซต์ในจังหวัดลำปาง
ปรับปรุง : 2549-09-27 (289 เว็บไซต์)
 1. สพท.ลำปาง เขต 1 (http://area.obec.go.th/lampang1/) 0-5433-5068
 2. e-Learning สพท.ลำปาง เขต 1 (http://61.19.35.21)
 3. e-learning สพท.ลำปาง เขต 1 (http://61.19.35.19/E-Learning/index.php?tdid)
 4. สพท.ลำปาง เขต 2 (http://area.obec.go.th/lampang2/) 0-5428-4791
 5. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (http://www.bwc.ac.th) 0-5422-7603
 6. ภูเขาไฟในลำปาง โดยนักเรียน (http://www.bwc.ac.th/volcano/)
 7. เว็บบอร์ดนักเรียนบุญวาทย์ (http://club.yimsiam.com/bws)
 8. เว็บเพจผลงานนักเรียนบุญวาทย์ (http://www.bwc.ac.th/pan/m5site/index.htm)
 9. โรงเรียนลำปางกัลยาณี (http://www.lks.ac.th) 0-5422-7654 Ext.180
 10. โรงเรียนเขลางค์นคร (http://www.kln.ac.th) 0-5422-6932 Ext.122
 11. โรงเรียนเขลางค์นคร ใน Class (http://class.yonok.ac.th/khelang)
 12. โรงเรียนอัสสัมชัญ (http://www.acl.ac.th) 0-5422-2733,0-5422-2337 Ext.222
 13. นายกสมาคมผู้ปกครองและครู (http://www.aclpta.net) 08-9526-171
 14. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (http://www.anubal-lp.ac.th) 0-5431-3931
 15. โรงเรียนประชาวิทย์ ลำปาง (http://www.yuhua.ac.th) 0-5421-7506
 16. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา (http://www.maemoh.ac.th) 0-5426-6031
 17. โรงเรียนทองทิพย์วิทยา(อ.แม่ทะ) (http://www.geocities.com/sawat1234/)
 18. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (http://www.cws.ac.th) 0-5427-1399
 19. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (http://web.school.net.th/prt) 0-5426-1154
 20. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ (http://web.school.net.th/jit) 0-5421-7128
 21. โรงเรียนเถินวิทยา (http://www.tws.ac.th) 0-5429-1624
 22. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา (http://web.school.net.th/hcw/) 0-5426-9284,08-1531-1760
 23. โรงเรียนแม่พริกวิทยา (http://www.geocities.com/maeprik)
 24. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม (http://web.school.net.th/KW)
 25. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กุลวิทยา (http://www.sadet.ac.th) 0-5434-2190
 26. นิทรรศการโรงเรียนต้นแบบ (http://202.129.34.101/model14/)
 27. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) (http://www.ms1lp.ac.th)
 28. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) (http://www.t3lp.com) 0-5421-7043
 29. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) (http://www.ms4lp.ac.th) 0-5421-7536 ,08-6659-2772
 30. Moodle e-Learning (http://www.ms4lp.ac.th/moodle)
 31. โรงเรียนลำปางพาณิชยการ (http://www.lcct.ac.th) 0-5435-2399
 32. โรงเรียนแลมป์เทค (http://www.lamptech.ac.th) 0-5426-5112
 33. โรงเรียนพินิจวิทยา (http://www.pinitschool.com) 0-5421-7998
 34. โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา (http://www.anubanpinij.ac.th) 0-5423-1804
 35. โรงเรียนผดุงวิทย์ (http://www.padoungwit.com) 0-5431-8777
 36. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา (http://www.geocities.com/pctlpg/) 0-5435-2779
 37. โรงเรียนเมืองมายวิทยา (http://school.ge.go.th/muengmai)
 38. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา (http://web.school.net.th/sadet)
 39. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา (http://school.ge.go.th/pongloang)
 40. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา (http://web.school.net.th/hcw)
 41. โรงเรียนแม่สันวิทยา (http://school.ge.go.th/maesun)
 42. โรงเรียนเวียงตาลวิทยา (http://school.ge.go.th/wps)
 43. โรงเรียนเกาะคาวิทยา (http://web.school.net.th/kw)
 44. โรงเรียนไหล่หินวิทยา (http://school.ge.go.th/laihin) 0-5427-4067
 45. โรงเรียนเสริมงามวิทยา (http://web.school.net.th/sermngam)
 46. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม (http://school.ge.go.th/sobprab1)
 47. โรงเรียนเถินวิทยาคม (http://www.tws.ac.th) 0-5429-1624,08-9952-8873
 48. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา (http://school.ge.go.th/wiangmok)
 49. โรงเรียนแม่พริกวิทยา (http://school.ge.go.th/maeprik)
 50. โรงเรียนแม่ทะวิทยา (http://school.ge.go.th/maetawit)
 51. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี (http://school.ge.go.th/maetapracha)
 52. โรงเรียนแม่ทะพัฒนะศึกษา (http://school.ge.go.th/maetapat)
 53. โรงเรียนสบจางวิทยา (http://school.ge.go.th/sobjang)
 54. โรงเรียนประชาราชวิทยา (http://school.ge.go.th/pracharach)
 55. โรงเรียนวังเหนือวิทยา (http://web.school.net.th/wnw)
 56. โรงเรียนเมืองปานวิทยา (http://school.ge.go.th/muengpanwit)
 57. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา (http://school.ge.go.th/tongkaow)
 58. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา (http://school.ge.go.th/tongudom)
 59. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ (http://school.ge.go.th/muenppanpat)
 60. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา (http://school.ge.go.th/kuewlom)
 61. โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา (http://www.se-ed.net/banfon2002) 0-5433-7334
 62. โรงเรียนสมฤทัยวิทยา (http://www.geocities.com/srt998)
 63. โรงเรียนสุนทรวิทยา (http://www.geocities.com/soonthornwitthaya)
 64. โรงเรียนบ้านท่าเวียง (http://school.obec.go.th/taweing) 0-5424-1548
 65. ศูนย์การศึกษาพิเศษ (http://school.ge.go.th/soonpiset)
 66. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง (http://www.lpstou.com) 0-5426-9531-4
 67. วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง (http://www.lampangtc.ac.th) 0-5421-7106,0-5422-3006
 68. วิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง (http://www.lvclp.ac.th) 0-5422-8024,0-5421-7101
 69. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (http://www.kiec.ac.th) 0-5428-2266
 70. วิทยาลัยสารพัดช่าง (http://www.lampangpoly.ac.th) 0-5422-1198
 71. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) (http://www.lit.ac.th)
 72. วิทยาลัยโยนก (http://www.yonok.ac.th) 0-5426-5170
 73. เครือข่ายเว็บลำปาง (http://www.lampang.net)
 74. กรณีศึกษา เครื่องบริการลีนุกซ์ (http://www.isinthai.com)
 75. สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยโยนก (http://www.yonok.ac.th/alumni) 08-9757-1846
 76. e-Learning ของ วิทยาลัยโยนก (http://class.yonok.ac.th) 08-1992-7223
 77. มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ล้านนา (http://www.lampang.tu.ac.th)
 78. มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง (http://www.lpru.ac.th) 0-5421-7050,08-9999-5043
 79. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (http://www.wisdom.lpru.ac.th)
 80. e-Learning ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง (http://lms.lpru.ac.th)
 81. ! สถาบันราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง (http://www.dusitlampang.com)
 82. มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (http://www.lpc.rmutl.ac.th) 08-9955-6281,0-5434-2547 Ext.119
 83. วิทยาลัยพยาบาลลำปาง (http://www.bcnlp.ac.th) 0-5422-6254
 84. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนบน (http://www.lisd.n3.net)
 85. ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนตาบอด (http://www.cfbtlp.org)
 86. อบจ.ลำปาง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง) (http://www.lp-pao.org) 0-5422-6810
 87. เทศบาลนครลำปาง (http://www.lampangcity.com) 0-5421-9211 Ext.268
 88. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (http://www.kelangnakorn.go.th) 0-5422-5967
 89. ! ทต.พิชัย (http://www.pichaimu.com)
 90. ! อบต.บ้านเสด็จ (http://www.bansadej.com)
 91. ! อบต.บ่อแฮ้ว (http://www.boaheaw.com)
 92. ! อบต.ต้นธงชัย (http://www.tontongchai.com)
 93. ! อบต.บ้านเป้า (http://www.banpao.com)
 94. ! อบต.พิชัย (http://www.pichai-abt.com)
 95. ! อบต.ทุ่งฝาย (http://www.tungfaiy.com)
 96. ! อบต.บุณนาคพัฒนา (http://www.boonnakpattana.com)
 97. ! อบต.แม่ทะ (http://www.maetha.com)
 98. ! อบต.นาครัว (http://www.nakraow.com)
 99. ! ทต.เกาะคา (http://www.khokhasub.com)
 100. ! อบต.ท่าผา (http://www.tapha.com)
 101. อบต.เกาะคา (http://www.kokhasub.com) 0-5428-4126
 102. ! อบต.นาแส่ง (http://www.nasang.com)
 103. ! อบต.ไหล่หิน (http://www.laihin.com) 0-5427-4212
 104. ! อบต.วังพร้าว (http://www.wangprao.com)
 105. ! อบต.นาแก้ว (http://www.nakaew.com) 0-5436-2501
 106. อบต.ลำปางหลวง (http://www.lampangluang.com)
 107. ! อบต.ศาลา (http://www.sala-khokha.com)
 108. ! อบต.แม่ปะ (http://www.maepa.com)
 109. ! อบต.เวียงตาล (http://www.viangtan.com)
 110. ! อบต.หนองหล่ม (http://www.nonglom.com)
 111. ! อบต.วอแก้ว (http://www.warkaew.com)
 112. ! ทต.แจ้ห่ม (http://www.chaehom.com)
 113. อบต.แจ้ห่ม (http://www.chaehom-abt.com)
 114. ! อบต.วิเชตนคร (http://www.wichet.com)
 115. ! อบต.ทุ่งผึ้ง (http://www.tungpheug.com)
 116. ! อบต.บ้านสา (http://www.abtbansa.com)
 117. ! ทต.แม่พริก (http://www.maeprig.com)
 118. ! ทต.แม่ปุ (http://www.geocities.com/thailocal)
 119. ! อบต.แม่พริก (http://www.maeprig-abt.com)
 120. ! อบต.พระบาทวังตวง (http://www.prabatwangtong.com)
 121. ! อ.แม่เมาะ (http://www.maemoh.com)
 122. ! อบต.แม่เมาะ (http://www.maemos.com) 0-5433-0872
 123. อบต.เมืองปาน (http://www.muangpan.org) 0-5427-6280
 124. สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครลำปาง (http://www.lp52005.com/moodle/index.php)
 125. สนง.พระพุทธศาสนา ลำปาง (http://lpob.phpnet.us//) 0-5421-8382
 126. สนง.วัฒนธรรม ลำปาง (http://intranet.m-culture.go.th/lampang/) 0-5422-8763
 127. ท่าอากาศยานลำปาง กรมการขนส่งทางอากาศ (http://lpairport.freewebpage.org/index.htm) 0-5422-6258
 128. สนง.สถิติจังหวัด ลำปาง (http://lampang.nso.go.th) 0-5426-5066
 129. สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลำปาง (http://lampang.ect.go.th) 0-5426-5090
 130. สภาอุตสาหกรรม ลำปาง (http://www.fti.lampang.com)
 131. เหมืองแม่เมาะ ลำปาง (http://maemohmine.egat.co.th)
 132. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง (http://maemoh.egat.com)
 133. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา (http://bisd.dip.go.th/ceramiccenter/) 0-5428-1884
 134. สนง.อัยการคดีศาลแขวง ลำปาง (http://www.lp-sum.ago.go.th)
 135. สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว ลำปาง (http://www.lp-ju.ago.go.th)
 136. สนง.อัยการ ลำปาง (http://www.lp.ago.go.th)
 137. สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่ทะ (http://www.dnp.go.th/FOREMIC/N%20Foremic/Indext.asp) 08-1472-7718
 138. ศูนย์วิจัยแมลง และจุลชีววิทยาป่าไม้ที่ 1 (http://www.dnp.go.th/FOREMIC/N%20Foremic/Indext.asp) 08-6728-9224
 139. ที่ทำการปกครองจังหวัด ฝ่ายท้องถิ่น (http://www.localgov-lpg.com)
 140. ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลำปาง (http://www.lampangcancer.com) 0-5433-5262
 141. สภาวัฒนธรรมอำเภอห้างฉัตร (http://www.geocities.com/hangchat1)
 142. สหกรณ์จังหวัดลำปาง (http://webhost.cpd.go.th/lampang/) 0-5426-5033
 143. สหกรณ์หัตถกรรมลำปาง (http://www.lampangcoop.com) 0-5421-7936
 144. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง (http://www.lcct.ac.th/lmi_nc/) 0-5426-5050
 145. สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (http://www.lampangcity.com) 0-5421-9211 Ext.268,272
 146. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง (http://www.geocities.com/lampangdlt) 0-5431-5172
 147. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (http://www.moc.go.th/opscenter/lp/lp_main.htm)
 148. ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง (http://www.lampang.police.go.th)
 149. สำนักงานร.พ.ช.จังหวัดลำปาง (http://www.geocities.com/ardlampang)
 150. สำนักงานจัดหางานลำปาง (http://www.geocities.com/doe_lampang)
 151. สำนักงานธนารักษ์ลำปาง (http://www.geocities.com/lampangtrd)
 152. ศูนย์ปฏิบัติการ ร.พ.ช.ลำปาง (http://www.geocities.com/lpfoc)
 153. ศูนย์วิทยาศาสตร์ ลำปาง (http://se-ed.net/lampangsci/index.html)
 154. ศาลแขวงลำปาง (http://www2.judiciary.go.th/kwanglampang)
 155. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข (http://www.lphcoop.com) 0-5422-6384
 156. สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (http://www.labourlampang.com) 0-5426-5035
 157. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์ (http://www.rta.mi.th/4500nu/) 0-5422-1874 Ext.6203
 158. สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่ทะ (http://www.forest.go.th/Maethahp/stationsl.asp) 08-1472-7718
 159. จังหวัดลำปาง (http://www.lampang.go.th) 0-5426-5027
 160. สาธารณสุขจังหวัด (http://www.lampanghealth.in.th)
 161. โรงพยาบาล ลำปาง (http://www.lph.go.th) 0-5422-3623-31 Ext.8520
 162. พาณิชย์จังหวัด (http://www.moc.go.th/opscenter/lp/lp_main.htm)
 163. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (http://www.tat.or.th/thai/tourinfo/north/lampang/)
 164. ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (http://www.changthai.com) 0-5422-8108
 165. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (http://www.se-ed.net/fmlampang) 0-5423-1562
 166. สำนักงานโยธาธิการ (http://www.pwd.go.th/lampang)
 167. อิศิยาทัวร์ (http://www.isiyatour.com) 0-5432-0585
 168. RadioPlus FM 97.5 MHz (http://www.radioplus975.com)
 169. FM 102.75 MHz (http://radio.sensieng.com/forum/index2.php) 0-5429-2555
 170. บริการสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ต (http://www.netcafethai.com) 08-1111-1271
 171. รถตู้ลำปาง หรือ แวนลำปาง (http://www.vanlampang.com) 0-5431-5036, 0-5431-3141, 0-9141-6457
 172. บ.ควอลิตี้เซรามิก จำกัด (http://www.qualityceramic.com) 0-5436-6318 Ext.344
 173. นสพ.ลานนาโพสต์ (http://www.lampangpost.com) 0-5432-5068
 174. Totug : Thailand Hotel (http://www.totug.com) 0-5422-3092
 175. วังแก้วรีสอร์ท เขื่อนกิ่วลม (http://www.wangkaewresort.com) 0-5422-3733
 176. รถม้าเกม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (พ.ศ. 2549) (http://www.rodmagames.com)
 177. นครลำปางเกม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (พ.ศ. 2549) (http://www.nakornlampanggames.com)
 178. บ้านสุชาดา (http://www.bannsuchada.com) 0-5432-0469,08-1998-3301
 179. ชาวห้างฉัตร (http://www.hangchat.com) 0-5436-8188,08-1923-2053
 180. บริษัท เซรามิค แลนด์ จำกัด (http://www.ceramicland.co.th) 0-5422-5267
 181. บริษัท มีศิลป์เซรามิค จำกัด (http://www.lampang.com/clay) 0-5422-6418
 182. สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง (http://www.ceramiclampang.com)
 183. ร้านศิลาดลลำปาง (http://www.marketathome.com/shop/siladolLampang) 08-6729-2078, 0-1952-2636
 184. B.B. Coffee (http://www.bb-coffee.com) 08-1111-1163
 185. ไร่หญ้า แจ้ซ้อน (http://www.raiyachaeson.com) 0-5426-3048
 186. อินทรา เอ้าเล็ท (http://www.indraoutlet.com) 0-5431-5591
 187. อินทรา เซรามิก (http://www.indraceramic.com) 0-5431-5083
 188. รร.เสริมหลักสูตรลำปางพัฒนาการ (IPSystem = Intelligent Progressive System) (http://www.iplampang.com) 0-5431-8693
 189. ลำปางคูณ (http://www.lampangkoon.com) 0-5422-5227
 190. FM 95.5 MHz (http://www.greenradiolpg.com) 0-5431-1220
 191. FM 89.0 MHz (http://www.softwave89.com)
 192. หนังสือพิมพ์สัญชาติไทย (http://www.thainationnews.com) 0-5432-2399
 193. หมู่บ้านเจริญนคร (http://www.charoennakorn.com) 08-1952-6834
 194. ลำปางใจดี (http://www.lampangjaidee.com) 0-5431-4722,0-5431-4768
 195. ร้านอาหารสระลอยเรือนแพ (http://www.tarad.com/ruenpaedelivery) 08-1424-1471,0-5422-6979
 196. วิมานมาลา เทรดดิ้ง (http://123hat.tripod.com) 0-5421-7922,0-5431-2380
 197. โรงแรมเอเชีย (http://www.asialampang.com) 0-5422-7844
 198. nature-eq.com(NEQ) (http://www.nature-eq.com)
 199. Aboutlampang Agency Center (http://www.aboutlampang.com) 0-5431-8877,08-9430-3131
 200. Cookkoo.com (http://www.cookkoo.com) 0-5435-2305
 201. PayAfterSale.com (http://www.payaftersale.com) 0-5435-2305
 202. โรงเรียนสอนภาษาบ้านครู Tookaa.com(ตุ๊กแก) (http://www.tookaa.com) 0-5422-2874
 203. Strongfiber (http://www.strongfiber.com) 08-1765-2249
 204. NU net (http://www.nunet.co.th) 0-5431-4500
 205. ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง (http://www.herblpg.com) 0-5435-0787,08-1671-9190
 206. หอการค้าลำปาง (http://www.lampang-th.com) 0-5426-5078
 207. Regent Lodge Hotel (http://www.regentthailand.com/indexlam.php) 0-5432-3388
 208. Thai ceramic online (http://www.tcie.com) 08-1672-2586
 209. BigC ลำปาง (http://www.bigc.co.th/th/branch/Store.asp?StoreID)
 210. M.R.Palace hotel (http://members.tripod.com/mr_palace) 0-5422-7228
 211. Tiger Group (http://www.tigergroup.co.th) 08-1039-3113
 212. ลำปาง River-lodge (http://www.asiatour.com/x-homes/thailand/lampang/ph-bunga.htm)
 213. Slot_design(ยิ้มหวาน Media) (http://www.geocities.com/slot_design/) 0-5426-9079
 214. Sarat Khattiya (http://saratkhattiya.nunet.co.th/index.php?module) 0-5431-0578, 0-6658-0213
 215. บ้านคึ 20 (http://www.lovelampang.com/k20) 08-4042-2760
 216. ทั่วลำปาง (http://www.se-ed.net/golampang) 08-9854-9244, 0-9632-4384
 217. ทั่วลำปาง (http://www.tourlampang.com) 08-1992-7223
 218. ชมรมลิสซิ่ง ลำปาง (http://www.leasinglampang.com) 0-5431-6858
 219. ชมรมครูลำปาง (http://www.comlampang.com)
 220. ชมรมร่มบินลำปาง (http://www.lampangparamotor.com) 08-9191-0722
 221. สถาบันโล่เงิน (http://www.best-tutor.org) 0-5422-4755,08-1531-1068
 222. CyberInTrend.com(SMEs) (http://www.cyberintrend.com) 08-2983-4708,08-1506-3502
 223. วัดเกาะวาลุการาม watkoh.com, watkoh.info (http://www.watkoh.com) 0-5432-3426
 224. ถนอมดอทเน็ต (http://www.thanom.net) 0-5426-5170 Ext.140
 225. วิชัยดอทเน็ต (http://www.wichai.net) 0-5422-5546
 226. ชมรมโรตารี่ ดอยพระบาท (http://www.doiprabaht.com) 0-5436-8188,08-1923-2053
 227. หนองหล่มดอทคอม (http://www.nonglom.com) 0-5436-8188,08-1923-2053
 228. ข่าวสยามเชียงใหม่ดอทคอม (http://www.siamchiangmainews.com) 0-5436-8188,08-1923-2053
 229. เลิฟลำปางดอทคอม (http://www.lovelampang.com) 08-1992-7223
 230. เว็บลำปางดอทคอม (http://www.weblampang.com)
 231. ลำปางดอทคอม (http://www.lampang.com) 0-5422-6418
 232. ลำปางดอทบิส (http://www.lampang.biz)
 233. ลำปางดอทอินโฟ (http://www.lampang.info)
 234. ! ByBigY.com (http://www.bybigy.com)
 235. ! lampangnews.com (http://www.lampangnews.com)
 236. ! thaielephant.com (http://www.thaielephant.com)
 237. ! lannapost.com (http://www.lannapost.com) 0-5421-9196
 238. ! lampangtoday.com (http://www.lampangtoday.com)
 239. ! species2000.com (http://www.species2000.com)
 240. ! zenkado.com (http://www.zenkado.com)
 241. ! ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง (http://www.lpstou.org)
 242. ! niyomlampang.com (http://www.niyomlampang.com) 0-5432-2535
 243. ! thaibantams.com ไก่แจ้ญี่ปุ่น (http://www.thaibantams.com) 08-1885-5153
 244. ! Aphichat การบัญชี (http://www.aphichatgroup.com) 0-5431-8267
 245. ! อำเภอวังเหนือ (http://www.thai.net/wangnua2) 0-5421-8216,08-1322-5304
 246. ! Pizza Company (http://www.thai.net/pizzalp)
 247. ! ร้านอุดมทรัพย์โภชนา (http://www.thai.net/ladna)
 248. ! jhaja.com (http://www.jhaja.com) 08-6671-9586
 249. ! thai-do-it.com (http://www.thai-do-it.com) 0-5431-0047,08-1951-1702
 250. ! thaihpclub.com (http://www.thaihpclub.com/webmaster.shtml) 0-5427-1116
 251. ! สยาม TV (http://www.siamtv.th.com)
 252. ! เขลางค์ลำปาง (http://www.kelanglampang.com) 08-1602-1105,0-5432-4116
 253. ! บ้านเสานัก (http://www.baansaonak.com)
 254. ! โรงเรียนเถิน (http://www.thai.net/thoen42) 0-5429-1624
 255. ! has-it.net (http://www.has-it.net) 0-5431-8507,08-9191-0203
 256. ! LampangWeb (http://www.lampangweb.com) 0-5431-1062
 257. ! ลำปางสแควร์ (http://www.lampang2.com)
 258. ! nakornlampang.com (http://www.nakornlampang.com)
 259. ! ที่นี่ไทยดอทคอม (http://www.teeneethai.com) 0-5431-0216
 260. ! เด็กประถม รักลำปาง (http://www21.brinkster.com/lovelampang)
 261. ! halfblood.net (http://www.halfblood.net) 0-5427-1116
 262. ! buchadesign.com (http://www.buchadesign.com) 08-1386-2521
 263. ! ยุทธจักร์ (สู้) (http://www.lampangguide.com) 08-9854-9244,08-9435-7504
 264. ! ร้านแพรวา (http://www.thaipraewa.com) 0-5432-5136
 265. ! LampangAIA.com (http://www.lampangaia.com) 08-1952-6171
 266. ! วัดม่อนจำศีล watmon.org (http://www.watmon.org)
 267. ! hs5am.com (http://www.hs5am.com) 0-5436-8188,08-1923-2053
 268. ! ejdworkshop.com (http://www.ejdworkshop.com) 0-5436-8188,08-1923-2053
 269. ! สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ (http://www.thai.net/oaclp)
 270. ! สำนักงานสวัสดิการฯ ลำปาง (http://www.thai.net/molp)
 271. ! สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง (http://www.thai.net/lpgo)
 272. ! โรงเรียนเวียงมอกวิทยา (http://www.thai.net/wiangmokwittaya)
 273. ! โรงเรียนสบปราบวิทยา (http://www.thai.net/sobprabpittayakom)
 274. ! สศจ. ลำปาง (http://www.ge.go.th/lampang)
 275. ! lpautocar.netfirms.com (http://www.lpautocar.netfirms.com)
 276. ! สวัสดีประเทศไทย (http://sawasdeethai.hypermart.net)
 277. ! ลำปางอินไซต์ (http://www.lampanginside.com)
 278. ! โครงการบ้าน เวียงน้ำวัง (http://www.viang-nam-vang.com) 0-5432-3258
 279. ! สำนักงานเทศบาลนครลำปาง (http://www.geocities.com/lampangcity)
 280. ! lampangguide.com (http://www.lampangguide.com) 08-9854-9244, 0-9632-4384
 281. ! วัดทุ่งบ่อแป้น (ฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต) (http://www.thungbopaen.com) 0-5436-7505
 282. ! aialampang.com (http://www.aialampang.com) 0-5421-7380
 283. ! prakan-aaa.com (http://www.prakan-aaa.com) 0-5421-7380
 284. ! ดาบไทย ห้างฉัตร (http://www.swordhand.com) 08-9777-2640
 285. ! FM 97.5 MHz (http://www.radioplus.com)
 286. ! khokha.com (http://www.khokha.com)
 287. ! FM 96.0 MHz เปลี่ยนเป็น FM 102.75 MHz (http://www.tfm96.com)
 288. ! บุญวาทย์ดอทคอม (http://www.bunyawat.com) 0-5422-1959 Ext.14
 289. ! สำนักงานการประถมศึกษา (http://www.geocities.com/lampang_ped)
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงาน : นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Webmaster: lpg.dpm@hotmail.com โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
Programmer : burin_ruj@nation.ac.th โทรศัพท์.08-1992-7223