ใบรับรอง (SCJP : SUN CERTIFIED JAVA PROGRAMMER)

ปรับปรุง : 2550-08-13 (เพิ่ม ตัวอย่างเอกสารรับรอง)
SCJP (SUN CERTIFIED JAVA PROGRAMMER)
เป็นตัวแรกที่ต้องสอบให้ผ่านก่อนข้ามไปสอบ SCJD, SCWCD, SCBCD, SCDJWS หรือ SCMAD นี่จึงเป็นก้าวแรกของทุกคน ที่สนใจเรื่อง Java Cert
เหตุที่ผมได้ Cert SCJP (CX-310-035) เพราะ SIPA ที่เชียงใหม่ ให้ทุนเรียนอบรม SL-275 ร่วมกับอาจารย์ภาคเหนือ 28 ท่าน ช่วงต้น กรกฎาคม 2548 เป็นรุ่นที่ 1 และออกค่าสอบให้ รวมเป็นทุนคนละ 20,000 บาท เพื่อเป็นทรัพยากรที่จะไปพัฒนานักศึกษาในสถาบันให้มีความรู้มาสอบ Certified และเพิ่มจำนวนคนที่ได้ Certified นี้ให้ทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
โครงการ "จาวาภิวัฒน์" (JavaPiwat.Org)
เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อันประกอบ ด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรด้านไอที และสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆบนพื้นฐานเทคโนโลยีจาวา อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเมืองไทย และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้ส่งออกทางเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้นี้ ในส่วนของแผนงาน โครงการ "จาวาภิวัฒน์" จะมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานใน กลุ่มหลักๆ 4 กลุ่ม ได้แก่
โครงการ Java Developer Cluster (JavaPiwat.Org)
เป็นโครงการที่จะสอดคล้องกับการพัฒนา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตราฐานสากล โดยทางบริษัทซันไมโครซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด จะสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านจาวา และพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยให้เป็น Certified Java Programmer ที่ได้รับการยอมรับตามมาตราฐานสากล ให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการรองรับงานซอฟต์แวร์ทางด้านจาวาที่จะนำเข้ามาสู่ประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งย่อมมีผลโดยตรงต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างศักยภาพ เพิ่มมากขึ้นๆ ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยโดยรวม

  การอบรมเกี่ยวกับ Java ในประเทศไทย
 1. หลักสูตร “JAVA Professional Developer”
  http://maxlearn.eng.ku.ac.th/online_training/java/
  จำนวน 282 ชั่วโมงประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ เนื้อหาหลักของ Java Programming และส่วนของ Software Engineer เพื่อ นักพัฒนาโปรแกรมจะสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับนักวิเคราะห์และนักออกแบบได้ ทั้งนี้ทางโครงการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ช่วงเพื่อให้เหมาะกับแต่ละระดับของผู้เรียนดังนี้
  1.1 ชุดวิชา JAVA web pro 35,000 บาท
  1.2 ชุดวิชา Advance Java 45,000 บาท
 2. Sun Java Programming Language (SL 275)
  http://www.sun.com/training/catalog/courses/SL-275.xml
  เรียนทั้งหมด 15 Module
  Duration: 5 Days Price: $2,000 (ประมาณ 80,000 บาท)
 3. โครงการ จาวาภิวัฒน์
  http://www.javapiwat.org/html/course.html
  ผู้ที่เข้าอบรมและสอบผ่าน Certified Java Programmer สามารถสมัครรับเงินคืน 15,000 บาทจาก SIPA
  30 ชั่วโมง 15,000 บาท
 4. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  http://202.28.50.45/~esan/ocn/
  - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน SUN CERTIFIED JAVA PROGRAMMER for the Java 2 Standard Edition 5.0 ? (รุ่นที่ 3 และรอบพิเศษ)
  - มี 34 คนจากหลายองค์กร
 5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ SIPA
  http://www.coe.phuket.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=2
  รายละเอียดของโครงการ
  6 – 17 ม.ค. 50 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชา
  21 ม.ค. 50 สอบคัดเลือก (Pre-Test)
  25 ม.ค. 50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
  27 ม.ค. – 19 มี.ค. 50 ดำเนินการอบรมและสอบ
  9, 11 มี.ค. 50 สอบคัดเลือกเพื่อคัดผู้ที่มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตร (Post-Test)
  19 มี.ค. 50 สอบประกาศนียบัตร
  ผู้สอบผ่าน SCJP 5.0
  1. นาย สุทธิศักดิ์ นิลฉิม
  2. นางสาว สกุลวัล ประเดิมวงศ์
  3. นาย ธนารักษ์ หังสพฤกษ์
  4. นาย เอกพล สมใจ
  5. นาย อรรถพล คงแก้ว
  6. นาย วรวุฒิ จำปามา
  7. นาย ณัฐกรณ์ มิ่งแก้ว
  8. นาย อัศรี นาวงศ์
  9. นาย ณัฐวัฒน์ ลักษณวิศิษฏ์
  10.นาย อาหมัด ยาประจัน
  11.นาย พลภณ จันทร์พงษ์
  12.นาย จรูญศักดิ์ เหมเส็น
  13.นาย ราชวัตร ชูดำ
  14.นาย สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี
  15.นาย ผดุงศักดิ์ สุนทรพล
  16.นางสาว จุฑาพร อินทะสะระ
  17.นาย ชยากร ป้องศิริ
  18.นาย ภิสัก เหล็กเพชร
  19.นาย สมศักดิ์ สรรค์พฤกษ์สิน
  20.นาย ชนม์เกษม จอมแก้ว
  21.นาย ภาณุ กายสอน
  22.นาย อิมรอน คลานุรักษ์
 6. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาขอนแก่น
  http://www.sipakhonkaen.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=14
  รับสมัคร : 1 มิถุยายน – 10 กรกฎาคม 2550
  ติวเข้ม : วันที่ 21 -22 ,28-29 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 -16.00 น.
  สอบ SCJP : วันที่ 11 สิงหาคม 2550 เวลา 09.00 -12.00 น.
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นบุคลากรสถาบันการศึกษา หรือ คณาจารย์ผู้สอนด้าน JAVA TECHNOLOGY
  2. เป็นผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไปที่มีพื้นฐาน JAVA TECHNOLOGY อย่างดี
  3. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการเรียน JAVA TECHNOLOGY มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ
  4. เป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมโครงการ Khonkaen JAVA Certified Programmer ปี 2550 มาแล้ว (ทั้งขอนแก่น มหาสารคาม และนครราชสีมา )
  5. เป็นผู้ที่เคยสอบโครงการ Khonkaen JAVA Certified Programmer ปี 2550 มาแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน (ทั้งขอนแก่น มหาสารคาม และนครราชสีมา )
  เงื่อนไขการสมัคร
  1. ผู้สมัครต้องเข้ารับการติวเข้มตามวันเวลาที่กำหนด(เฉพาะอาจารย์ผู้สอนด้าน Java อยู่แล้ว และไม่สะดวกเข้าติว แต่มีความพร้อมในการสอบให้ติดต่อเจ้าหนน้าที่เป็นกรณีพิเศษ)
  2. ผู้สมัครต้องผ่านการสอบ Post – Test หลังจากติวเข้มแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบ SCJP
  3. ผู้สมัครต้องชำระเงินประกันการติวและการสอบ ดังนี้
  3.1 นิสิต นักศึกษา ชำระเงินประกัน 1,000 บาท
  3.2 บุคลากรสถาบันการศึกษา หรือ คณาจารย์ ชำระเงินประกัน 1,500 บาท
  3.3 ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป ชำระเงินประกัน 2,000 บาท
  3.4 ผู้ที่เคยสอบ SCJP โครงการ Khonkaen JAVA Certified Programmer ปี 2550 มาแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน ชำระเงินประกันการสอบ 1,000 บาท
 7. ComSC KKU University
  มีเรื่องน่าอ่านเกี่ยวกับ JAVA พร้อมชื่อผู้ผ่าน SCJP อย่างน้อย 4 คน

SCJP 5.0 (CX-310-055) $200
The SUN CERTIFIED JAVA PROGRAMMER for Java 2 Platform 5.0 certification exam is for programmers experienced using the Java programming language. Achieving this certification provides clear evidence that a programmer understands the basic syntax and structure of the Java programming language and can create Java technology applications that run on server and desktop systems using J2SE 5.0.
Exam Objectives
1. Declarations, Initialization and Scoping
2. Flow Control
3. API Contents
4. Concurrency
5. OO Concepts
6. Collections /Generics
7. Fundamentals
Details
Delivered at: Authorized Worldwide Prometric Testing Centers
Prerequisites: None
Other exams/assignments required for this certification: None
Exam type: Multiple choice and drag and drop
Number of questions: 72
Pass score: 59% (43 of 72 questions)
Time limit: 175 minutes
SCJP 1.4 (CX-310-035) $150
The SUN CERTIFIED JAVA PROGRAMMER for Java 2 Platform 1.4 certification exam is for programmers experienced in using the basic syntax and structure of the Java programming language. Certification is available for the Java 2 Platform.
Exam Objectives
1. Declarations and Access Control
2. Flow Control, Assertions and Exception Handling
3. Gargage Collection
4. Language Fundamentals
5. Operators and Assignments
6. Overloading, Overriding, Runtime Type and Object Orientation
7. Threads
8. Fundamental Classes in the java.lang package
9. The Collections Framework
Details
Delivered at: Authorized Prometric testing centers
Prerequisites: 6-12 months of experience
Other exams/assignments required for this certification: None
Exam type: Multiple choice and short answer
Number of questions: 61
Pass score: 52% (32 of 61 questions)
Time limit: 120 minutes
จาก http://www.sun.com/training/certification/java/index.html

แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : cookkoo.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223