คำสงวนของวิชวลเบสิก (Visual Basic Keyword)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2553-01-04 (เพิ่ม codepage)
รายการคำหลักเรียงตามตัวอักษรของ Visual Basic Script
+ แหล่งอ้างอิง http://www.csidata.com/custserv/onlinehelp/VBSdocs/vbsalp2.htm
+ แหล่งอ้างอิง http://www.podgoretsky.com/ftp/Docs/VBScript/VBScript%20Language%20Reference/VBSTOC.htm
+ แหล่งอ้างอิง http://www.hostinglogin.com/help/vbscript/vbstoc.htm
Abs Add Method AddFolders Method Addition Operator (+) And Operator Array Asc Assignment Operator (=) AtEndOfLine Property AtEndOfStream Property Atn Attributes Property AvailableSpace Property BuildPath Method Call Statement CBool CByte CCur CDate CDbl Chr CInt Clear Method CLng Close Method Column Property CompareMode Property Concatenation Operator (&) Const Statement Copy Method CopyFile Method CopyFolder Method Cos Count Property CreateFolder Method CreateObject CreateTextFile Method CSng CStr Date DateAddFunction DateCreated Property DateDiff DateLastAccessed Property DateLastModified Property DatePart DateSerial DateValue Day Delete Method DeleteFile Method DeleteFolder Method Description Property Dictionary Object Dim Statement Division Operator (/) Do...Loop Statement Drive Object Drive Property DriveExists Method DriveLetter Property Drives Collection Drives Property DriveType Property Empty Eqv Operator Erase Statement Err Object Exists Method Exit Statement Exp Exponentiation Operator (^) False FileExists Method File Object Files Collection Files Property FileSystemObject Object FileSystem Property Filter Fix Folder Object Folders Collection FolderExists Method For...Next Statement For Each...Next Statement FormatCurrency FormatDateTime FormatNumber FormatPercent FreeSpace Property Function Statement GetAbsolutePathName Method GetBaseName Method GetDrive Method GetDriveName Method GetExtensionName Method GetFile Method GetFileName Method GetFolder Method GetObject GetParentFolderName Method GetSpecialFolder Method GetTempName Method Hex HelpContext Property HelpFile Property Hour If...Then...Else Statement Imp Operator InputBox InStr InStrRev Int Integer Division Operator (\) Is Operator IsArray IsDate IsEmpty IsNull IsNumeric IsObject IsReady Property IsRootFolder Property Item Property Items Method Join Key Property Keys Method LBound LCase Left Len Line Property LoadPicture Log LTrim Mid Minute Mod Operator Month MonthName Move Method MoveFile Method MoveFolder Method MsgBox Muliplication Operator (*) Name Property Negation Operator (-) Not Operator Now Nothing Null Number Property Oct On Error Statement OpenAsTextStream Method OpenTextFile Method Operator Precedence Option Explicit Statement Or Operator ParentFolder Property Path Property Private Statement Public Statement Raise Method Randomize Statement Read Method ReadAll Method ReadLine Method ReDim Statement Rem Statement Remove Method RemoveAll Method Replace RGB Right Rnd RootFolder Property Round RTrim ScriptEngine ScriptEngineBuildVersion ScriptEngineMajorVersion ScriptEngineMinorVersion Second Select Case Statement SerialNumber Property Set Statement Sgn ShareName Property ShortName Property ShortPath Property Sin Size Property Skip Method SkipLine Method Source Property Space Split Sqr StrComp String StrReverse Sub Statement SubFolders Property Subtraction Operator (-) Tan Time TextStream Object TimeSerial TimeValue TotalSize Property Trim True Type Property TypeName UBound UCase VarType VolumeName Property Weekday WeekdayName While...Wend Statement Write Method WriteBlankLines Method WriteLine Method Xor Operator Year

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223