ฟังก์ชันพื้นฐานของ ASP
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : http://www.thaiall.com/asp/ffuncs.htm | http://www.thaiabc.com/asp/ffuncs.htm
ปรับปรุง : 2548-02-08 ()
[ ฟังก์ชันพื้นฐานของ ASP ]

 1. ข้อควรทราบ
 2. abs, asc, cdate, chr, date, month, year, hour, minute, second
  lcase, ucase, left, right, mid, len, ltrim, rtrim, trim, replace, rnd, round, typename
 3. Source code ของโปรแกรม ffunc.asp
 4. แบบฝึกหัด
ข้อควรทราบ
 1. บทเรียนนี้ต้องการให้ทราบถึงฟังก์ชันพื้นฐาน บางส่วนเท่านั้น และคิดว่าจะได้นำมาใช้บ่อย ๆ เพราะบางครั้งท่านอาจลืมรูปแบบของคำสั่งไป ก็สามารถมาเปิดดูได้ ผมเองก็ลืมบ่อยไป ไม่เห็นแปลกเลยครับ ขอลืม ๆ กันได้
 2. ในบทเรียนนี้ ยังมีตัวอย่างฟังก์ชันไม่ครบ นำมาเรียกน้ำย่อย เพียงบางส่วน แต่ท่านไปหาศึกษาใน internet หรือไปร้านหนังสือก็จะได้อะไรอ้างอิง ที่เป็นเรื่องเป็นราว
 3. ส่วนท้ายของบทเรียนจะเป็น source code ที่ทดสอบ function ทั้งหมดในบทเรียนนี้ แต่ผมไม่ได้แยกเป็นแต่ละ file แต่ใช้การส่งค่าผ่าน form ด้วยตัวแปร cmd ว่าจะทดสอบ function ใด และใช้ตัวแปร x, y, z ส่งค่า บาง function จะใช้ตัวแปร x ตัวเดียว บาง function จะใช้ทั้ง x, y, z ก็มี
 4. รูปแบบของ ฟอร์มที่ใช้ส่งค่าให้ ffunc.asp คล้ายกันในทุก function ผมจึงขอนำมาเขียนแสดงไว้ที่นี่ ซึ่งแต่ละ function จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ ไม่มากนัก เพราะฟอร์มนี้มีหน้าที่เพียงส่งค่าไป โดยไม่ต้องตรวจสอบอะไร
   <form action=http://www.websamba.com/thaiall/ffunc.asp method=post>
   <input type=hidden name=cmd value=abs>
   old = <input type="text" name=x size=10 value="-999.99"><br>
   <input type=submit value="Test function"><input type=reset value="Clear">
   </form>
 5. เวลาท่านส่งค่า ควรตรวจสอบก่อนว่า เหมาะสมกับ function นั้นหรือไม่ ถ้าส่งค่าผิดก็อาจแสดงอาการ error ออกมา เช่นฟังก์ชันสำหรับตัวเลข แต่ท่านส่งตัวอักษร ก็ต้อง error เป็นธรรมดา
 6. โปรแกรม ffunc.asp นี้ผมใช้ฝากประมวลผลที่ www.websamba.com/thaiall/ffunc.asp แต่บทเรียนต่าง ๆ เขียนเป็น html ไว้ที่ www.thaiall.com/asp เพราะผมมีเว็บที่ www.thaiall.com ซึ่งฝากไว้ที่ hypermart.net แต่ที่ hypermart ไม่ได้ให้บริการ asp จึงต้องไปฝากโปรแกรมประมวลผลไว้ที่ frontuk.com ซึ่งเขาให้บริการ free NT hosting .. จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฟังก์ชัน ABS
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
abs(number)
แปลงตัวเลขเป็นค่าสัมบูรณ์(absolute)
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
abs(999) จะได้ 999
abs(444) จะได้ 444
abs(-10) จะได้ 10
abs(abcd) จะได้ 0
abs("abcd") จะได้ 0
abs( ) จะได้ Null หรือ ว่างเปล่า
abs(Null) จะได้ Null หรือ ว่างเปล่า
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง ABS
  xx = request.form("x")
  result = abs(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน ASC
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
asc(string)
แปลงตัวอักษร เป็น ตัวเลข ascii ฐาน10 หรือ
แปลงตัวอักษร เป็น ANSI character code
ตัวเลข ascii ฐาน 10 จะอยู่ในช่วง 0 - 255
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
asc("A") จะได้ 65
asc("B") จะได้ 66
asc("0") จะได้ 48
asc("1") จะได้ 49
asc("a") จะได้ 97
asc("b") จะได้ 98
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง ASC
  xx = request.form("x")
  result = asc(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน CDATE
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
cdate(string)
แปลงตัวอักษร ให้มีรูปแบบเป็นวันที่
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
cdate("1/1/2000") จะได้ 1/1/2000
cdate("12/12/3000") จะได้ 12/12/3000
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง CDATE
  xx = request.form("x")
  result = cdate(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน CHR
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
chr(character code)
แปลงตัวเลข ascii ฐาน 10 เป็น ตัวอักษร
ตัวเลข ascii ฐาน 10 จะอยู่ในช่วง 0 - 255
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
chr(65) จะได้ A
chr(66) จะได้ B
chr(48) จะได้ 0
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง CHR
  xx = request.form("x")
  result = chr(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน DAY
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
day(date)
แปลงค่าวันที่ เป็น เลขวันที่
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
day(date) จะได้ 28 ถ้าค่า date = 2/28/2000
day(date) จะได้ 10 ถ้าค่า date = 1/10/2001
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง DAY
  xx = cdate(request.form("x"))
  result = day(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน MONTH
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
month(date)
แปลงค่าวันที่ เป็น เลขเดือน
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
month(date) จะได้ 2 ถ้าค่า date = 2/28/2000
month(date) จะได้ 1 ถ้าค่า date = 1/10/2001
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง MONTH
  xx = cdate(request.form("x"))
  result = month(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน YEAR
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
year(date)
แปลงค่าวันที่ เป็น เลขปี
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
year(date) จะได้ 2000 ถ้าค่า date = 2/28/2000
year(date) จะได้ 2001 ถ้าค่า date = 1/10/2001
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง YEAR
  xx = cdate(request.form("x"))
  result = year(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน HOUR
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
hour(time)
แปลงเวลา เป็น เลขชั่วโมง
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
hour(time) จะได้ 18 ถ้าค่า date = 18:59:30
hour(time) จะได้ 4 ถ้าค่า date = 4:15:44
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง HOUR
  xx = request.form("x")
  result = hour(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน MINUTE
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
minute(time)
แปลงเวลา เป็น เลขนาที
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
minute(time) จะได้ 59 ถ้าค่า date = 18:59:30
minute(time) จะได้ 15 ถ้าค่า date = 4:15:44
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง MINUTE
  xx = request.form("x")
  result = minute(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน SECOND
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
second(time)
แปลงเวลา เป็น เลขวินาที
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
second(time) จะได้ 30 ถ้าค่า date = 18:59:30
second(time) จะได้ 44 ถ้าค่า date = 4:15:44
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง SECOND
  xx = request.form("x")
  result = second(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน LCASE
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
lcase(string)
แปลงตัวอักษร เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
lcase("AbCdEfGh12") จะได้ abcdefgh12
lcase("Yonok in Lampang") จะได้ yonok in lampang
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง LCASE
  xx = request.form("x")
  result = lcase(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน UCASE
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
ucase(string)
แปลงตัวอักษร เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
ucase("AbCdEfGh12") จะได้ ABCDEFGH12
ucase("Yonok in Lampang") จะได้ YONOK IN LAMPANGE
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง UCASE
  xx = request.form("x")
  result = ucase(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน LEFT
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
left(string,len)
ตัดตัวอักษรทางด้านซ้ายมาใช้เท่าที่ต้องการ
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
len =
left("ABCDEF",2) จะได้ AB
left("xyz234",4) จะได้ xyz2
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง LEFT
  xx = request.form("x")
  yy = request.form("y")
  result = left(xx,yy)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน RIGHT
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
right(string,len)
ตัดตัวอักษรทางด้านขวามาใช้เท่าที่ต้องการ
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
len =
right("ABCDEF",2) จะได้ EF
right("xyz234",4) จะได้ z234
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง RIGHT
  xx = request.form("x")
  yy = request.form("y")
  result = right(xx,yy)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน MID
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
mid(string,position,len)
ตัดตัวอักษรโดยเริ่มจากตำแหน่งใด ๆ มาใช้เท่าที่ต้องการ
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
pos =
len =
mid("ABCDEF",2,2) จะได้ BC
mid("xyz234",4,2) จะได้ 23
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง MID
  xx = request.form("x")
  yy = request.form("y")
  zz = request.form("z")
  result = left(xx,yy,zz)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน LEN
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
len(string)
แปลงตัวอักษร เป็น จำนวนของตัวอักษร
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
len("abc") จะได้ 3
len("12345") จะได้ 5
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง LEN
  xx = request.form("x")
  result = len(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน LTRIM
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
ltrim(string)
ตัดช่องว่างทางด้านซ้าย ทิ้งไป
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
ltrim(" abc ") จะได้ "abc "
ltrim(" 123 ") จะได้ "123 "
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง LTRIM
  xx = request.form("x")
  result = ltrim(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน RTRIM
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
rtrim(string)
ตัดช่องว่างทางด้านขวา ทิ้งไป
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
rtrim(" abc ") จะได้ " abc"
rtrim(" 123 ") จะได้ " 123"
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง RTRIM
  xx = request.form("x")
  result = rtrim(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน TRIM
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
trim(string)
ตัดช่องว่างทางด้านขวา และซ้าย ทิ้งไป
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
trim(" abc ") จะได้ "abc"
trim(" 123 ") จะได้ "123"
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง TRIM
  xx = request.form("x")
  result = trim(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน REPLACE
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
replace(string,find,with)
แทนที่ข้อความ ด้วยจากคำที่ค้นหา ด้วยคำใหม่
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
find =
with =
replace("abcde","bcd","<b>bcd</b>") จะได้ ข้อความที่ถูกเปลี่ยน
replace("My name is asp","asp","ASP") จะได้ ข้อความที่ถูกเปลี่ยน
replace("thaiall","zzz","aaa") จะไม่เกิดอะไรขึ้น เพราะหาไม่พบ
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง REPLACE
  xx = request.form("x")
  yy = request.form("y")
  zz = request.form("z")
  result = replace(xx,yy,zz)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน rnd
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
rnd(number)
ส่งค่าที่ได้จากการสุ่ม ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 1
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
ต้องเริ่มต้นด้วย randomize
rnd จะได้ 0.07
rnd จะได้ 0.61
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง RND
  xx = request.form("x")
  randomize
  result = rnd(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน ROUND
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
round(number,position)
ปัดเศษเท่าจำนวนหลักที่ต้องการ
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
pos =
round(12.76543) จะได้ 13
round(12.76543,4) จะได้ 12.7654
round(12.76543,2) จะได้ 12.77
round(12.76543,1) จะได้ 12.8
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง ROUND
  xx = request.form("x")
  yy = request.form("y")
  result = round(xx,yy)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

ฟังก์ชัน TYPENAME
รูปแบบ และคำอธิบาย ตัวอย่างการใช้ และผลลัพธ์
typename(var)
แสดงชนิดของข้อมูล
Form ส่งให้ ffunc.asp ประมวลผล
โดยทำงานตามโปรแกรมด้าน ขวาล่าง
old =
typename(now) จะได้ date
typename("abc") จะได้ string
Source code สำหรับทดสอบโปรแกรม ffunc.asp
เฉพาะส่วนของคำสั่ง TYPENAME
  xx = request.form("x")
  result = typename(xx)
  response.write( "old = " & xx & " New = " & result)
  

Source code ของ FFUNC.ASP
ฟังก์ชันสำหรับทดสอบ function ทั้ง 23 ตัว โดยรับค่ามาจาก form ผ่าน request.form("cmd")
และ request.form("x") request.form("y") request.form("z") แล้วแสดงผลตามที่ได้ประมวลผล
แบบฝึกหัด
  ให้ทำตามโจทย์ต่อไปนี้
 1. ให้เขียนโปรแกรมใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ แยกเป็นแต่ละ file
 2. ให้เขียนโปรแกรม โดยรวมหลาย ๆ ฟังก์ชัน ในโปรแกรมเดียวกัน และปรับรูปแบบใดสวยงาม

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223