DES - Data Encryption Standard

ปรับปรุง : 2553-09-19 (เพิ่มข้อมูล)
การเข้ารหัส (Cryptography หรือ Encryption) การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) หมายถึง วิธีการที่ทำเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อไม่ให้สามารถแปลความได้จากบุคคลที่เราไม่ต้องการให้เขาเข้าใจข้อมูล ส่วนการถอดรหัสข้อมูล นั้นจะมีวิธีการที่ตรงกันข้ามกับการเข้ารหัสข้อมูล กล่าวคือการถอดรหัส (Decryption) หมายถึง วิธีการที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้จากการเข้ารหัสข้อมูล เป็นข้อมูลก่อนที่จะถูกทำการเข้ารหัส การที่จะทำให้ข้อมูลเป็นความลับ จุดหลักคือ ต้องไม่ให้ข้อมูลความลับนี้ถูกอ่านโดยบุคคลอื่น แต่ให้ถูกอ่านได้โดยบุคคลที่เราต้องการให้อ่านได้เท่านั้น โดยการนำเอาข้อความเดิมที่สามารถอ่านได้ (Plain text,Clear Text) มาทำการเข้ารหัสก่อน เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความเดิมให้ไปเป็นข้อความที่เราเข้ารหัส (Ciphertext) ก่อนที่จะส่งต่อไปให้บุคคลที่เราต้องการที่จะติดต่อด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถที่จะแอบอ่านข้อความที่ส่งมาโดยที่ข้อความที่เราเข้ารหัสแล้ว
+ http://www.nextproject.net/contents/?00044


เล่าสู่กันฟัง ..
เคยเห็น algorithm นี้มาตั้งแต่ปี 2538 
พึ่งลองเอาข้อมูลเข้าไปไหล แล้วอ่านการไหลพอรู้เรื่อง
.. ก็วันนี้เองครับ 
---
นั่งตามรอยของ #DES 
(#Data #Encryption #Standard) ได้ภาพมา 5 ภาพ
เป็นเรื่องการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อรักษาความปลอดภัย #security
ในอดีตเขาเชื่อกันว่า ถ้าเข้ารหัสแบบนี้แล้ว จะยากในการแกะ
หรือที่เรียกว่าการถอดรหัส (#Decryption)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152133699172272.1073741846.350024507271
มีประเด็นบันทึกช่วยจำ 9 ประเด็น
1. data หรือ message ในรูปของเลขฐาน 2
2. key ของเรา
3. key ที่ถูกแปลงสำหรับใช้ในแต่ละรอบ
ดังภาพแรก เข้ากระบวนการ permutation PC-1 ในรอบแรก
ที่เหลือเข้า permutaion PC-2 
เก็บทั้ง 16 ค่าไว้ในใจก่อน
key ที่ได้มีขนาด 48 bits ดังภาพแรก
4. นำ data ในข้อ 1 มาผ่าน initial permutaion 
จนได้ค่า ip แล้วก็นำมาแบ่งเป็น L0 กับ R0 อย่างละ 32 bits
ดังภาพที่ 2
5. ก่อนนำ R0 หรือ L0 ไปใช้ในขึ้นต่อไป
ต้องผ่านการทำ E ก่อน 
เป็นขั้นตอนการทำให้ข้อมูลขยายจาก 32 bits เป็น 48 bits
ด้วย E Bit-selection table ตามภาพที่ 3
6. เมื่อได้ E แล้วก็มาทำ XOR กับ key ที่ได้จากข้อ 3
แล้วก็แปลงด้วย SBOX ซึ่งมีตาราง SBOX แบบ 0-3 และ 0-15 
ทำให้ข้อมูล 6 bits เหลือ 4 bits ตามภาพที่ 4
7. นำ SBOX ที่ลด bits แล้วมาทำ permutation
อีกครั้ง แล้วค่อยไป xor กับ L0 ก็จะได้ R1 สำหรับใช้ในขั้นต่อไป
ตามภาพที่ 5
8. สำหรับ L1 นั้น ได้มาจาก R0 แบบไม่ต้องทำอะไรเลย
ในขึ้นตอนแรก L0 รับภาระหนัง แต่ขั้นที่สองเป็นหน้าที่ของ R1 ที่ต้องรับภาระ
9. ทั้งหมดเป็น cycle ที่ออกแบบ
ที่ชื่อว่า The Data Encryption Standard (DES) algorithm
ปรับปรุงโดย U.S. government ในกรกฎาคม 1977
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428820747141431&set=a.305680419455465.69302.135242033165972
  The DES Algorithm
  + http://www.youtube.com/watch?v=WBZ9bb1jDZY
  + Simulation of DES
  + Java Script Converter for DES
  + Java Source for DES
  + DES_algorithm.doc
  + DES Powerpoint
  + Subkey generation
  + http://www.eventid.net/docs/desexample.asp * data sample
  + http://www.tropsoft.com/strongenc/des.htm
  + http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/encryption.php
  + http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip46-2.htm
  + http://en.wikipedia.org/wiki/DES_supplementary_material
  + http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips46-3/fips46-3.pdf
  The Data Encryption Standard (DES) algorithm, adopted by the U.S. government in July 1977. It was reaffirmed in 1983, 1988, and 1993. DES is a block cipher that transforms 64-bit data blocks under a 56-bit secret key, by means of permutation and substitution. It is officially described in FIPS PUB 46.
  1. The plaintext message "Your lips are smoother than vaseline" & 0D0A = 38 Bytes or 76 Hex. Digits
  2. "0D" is hexadecimal for Carriage Return, and "0A" is hexadecimal for Line Feed
  3. Hex. digits="596F7572206C6970 732061726520736D 6F6F746865722074 68616E2076617365 6C696E650D0A" = 76 Hex. digits.
  4. Hex. digits="596F7572206C6970 732061726520736D 6F6F746865722074 68616E2076617365 6C696E650D0A0000" = 80 Hex. digits (Plus 0s)
  5. Sample of DES key "0E 32 92 32 EA 6D 0D 73" = 8 Bytes = 64 Bits
  6. After Encrypt with DES key will get cipertext = "C0999FDDE378D7ED 727DA00BCA5A84EE 47F269A4D6438190 9DD52F78F5358499 828AC9B453E0E653" = 40 Bytes = 80 Hex. Digits
  7. Message = "0123456789ABCDEF" = 16 Hex. Digits
  8. Message = "0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111" = 64 Binary Digits (Bits)
  9. Left Message = "0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111" = 64 Binary Digits (Bits)
  10. Right Message = "1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111" = 64 Binary Digits (Bits)
  11. DES ขนาด 64 Bits ใช้จริงเพียง 56 Bits โดย bits ที่ 8 ของทุก 1 Byte จะไม่ถูกใช้ เช่น บิทที่ 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 และ 64
  12. ถ้า K หรือ key = 13 34 57 79 9B BC DF F1 in 16 Hex. Degits = 8 Byte = 64 Bits
   ในรูป Binary Digits คือ K = 00010011 00110100 01010111 01111001 10011011 10111100 11011111 11110001
  13. เริ่มต้นเรียงสับเปลี่ยน (Initial permutation = IP)
   แนวการวาง Block สำหรับข้อมูล 64 Bit จาก 1 ถึง 64 โดยวาง เรียงหลักจากขาวมาซ้ายหลักละ 8 ตัว และเริ่มแถวคู่ก่อนในแต่ละหลัก
   สีแดงคือ bit ที่ 8 ของทุก 1 byte จะไม่ถูกใช้ ทำให้เหลือใช้เพียง 56 bit
   
   58  50  42  34  26  18  10  2
   60  52  44  36  28  20  12  4
   62  54  46  38  30  22  14  6
   64  56  48  40  32  24  16  8
   57  49  41  33  25  17   9  1
   59  51  43  35  27  19  11  3
   61  53  45  37  29  21  13  5
   63  55  47  39  31  23  15  7
  14. Permuted choice 1 สำหรับการเข้ารหัสใน DES
   นำ bit ที่ 57 มาเป็น bit แรกโดยเรียงในแถวทั้ง 8 bit ซึ่งแถวแรกมีเลข 1 
   ตามด้วยแถวที่มี 58 มาเรียงต่อ เพราะแถวนี้มี bit ที่ 2 แล้วก็ต่อกันไปตามหลักเดิม จนครบ 28 bit หรือครึ่งหนึ่งของ 56
   แล้วเริ่มตัวที่ 63 เพราะแถวนี้มี bit ที่ 7 ตามด้วยแถวที่มีเลข 6 เริ่มตัวที่ 62 แล้วสุดท้ายก็คือตัวที่ 4
   ในข้อนี้ก็คือ 56 bit permutation
   
   57  49  41  33  25  17  9
    1  58  50  42  34  26  18
   10  2  59  51  43  35  27
   19  11  3  60  52  44  36
   63  55  47  39  31  23  15
    7  62  54  46  38  30  22
   14  6  61  53  45  37  29
   21  13  5  28  20  12  4
  15. 56-bit permutation ได้จากการนำ bit ที่ 57 ของ K มาเป็น Bit แรก
   ความหมายของสีใน key คือ สีแดงคือตัวที่ 57 น้ำเงินคือตัวที่ 49 เขียวคือตัวที่ 4
   Key: 13 34 57 79 9B BC DF F1
   Key: 00010011 00110100 01010111 01111001 10011011 10111100 11011111 11110001
   SEQ: 12345678 90123456 78901234 56789012 34567890 12345678 90123456 78901234 (Seq 64 bit)
   K+ : 1111000_ 0110011_ 0010101_ 0101111_ 0101010_ 1011001_ 1001111_ 0001111_ (56 Bit = 7 bit * 8)
  16. ดังนั้น C0 (28 Bits) จึงได้มาจากขวาของ K+ = C0
   C0 = 1111000_ 0110011_ 0010101_ 0101111_
  17. ดังนั้น D0 (28 Bits) จึงได้มาจากซ้ายของ K+ = D0
   D0 = 0101010_ 1011001_ 1001111_ 0001111_
  18. รวม C0 และ D0 จะได้ Key ตัวใหม่คือ
  19. Subkey Rotation Table หรือ Key Rotation Schedule (KRS) [?]
   Perform one or two circular left shifts
    Round | Number of Left Rotation
   1     1
   2     1
   3     2
   4     2
   5     2
   6     2
   7     2
   8     2
   9     1
   10     2
   11     2
   12     2
   13     2
   14     2
   15     2
   16     1
  20. Round 1 of Key = 13 34 57 79 9B BC DF F1
   
   0 xor 0 = 0
   0 xor 1 = 1
   1 xor 0 = 1
   1 xor 1 = 0
   C0 = 1111 0000 1100 1100 1010 1010 1111
   D0 = 0101 0101 0110 0110 0111 1000 1111 
   
   C1 = 1110000110011001010101011111
   D1 = 1010101011001100111100011110 
   
   C2 = 1100001100110010101010111111
   D2 = 0101010110011001111000111101 
   
   C3 = 0000110011001010101011111111
   D3 = 0101011001100111100011110101 
   
   C4 = 0011001100101010101111111100
   D4 = 0101100110011110001111010101 
   
   C5 = 1100110010101010111111110000
   D5 = 0110011001111000111101010101 
   
   C6 = 0011001010101011111111000011
   D6 = 1001100111100011110101010101 
   
   C7 = 1100101010101111111100001100
   D7 = 0110011110001111010101010110 
   
   C8 = 0010101010111111110000110011
   D8 = 1001111000111101010101011001 
   
   C9 = 0101010101111111100001100110
   D9 = 0011110001111010101010110011 
   
   C10 = 0101010111111110000110011001
   D10 = 1111000111101010101011001100 
   
   C11 = 0101011111111000011001100101
   D11 = 1100011110101010101100110011 
   
   C12 = 0101111111100001100110010101
   D12 = 0001111010101010110011001111 
   
   C13 = 0111111110000110011001010101
   D13 = 0111101010101011001100111100 
   
   C14 = 1111111000011001100101010101
   D14 = 1110101010101100110011110001 
   
   C15 = 1111100001100110010101010111
   D15 = 1010101010110011001111000111 
   
   C16 = 1111000011001100101010101111
   D16 = 0101010101100110011110001111
  21. Substitution Box or S-Box = 48 Bits
   
   S1
   14 4 13 1  2 15 11 8  3 10  6 12  5 9  0 7
    0 15  7 4 14 2 13 1 10 6 12 11  9 5  3 8
    4 1 14 8 13 6  2 11 15 12  9 7  3 10  5 0
   15 12  8 2  4 9  1 7  5 11  3 14 10 0  6 13
   
   S2
   15 1  8 14  6 11  3 4  9 7  2 13 12 0  5 10
    3 13  4 7 15 2  8 14 12 0  1 10  6 9 11 5
    0 14  7 11 10 4 13 1  5 8 12 6  9 3  2 15
   13 8 10 1  3 15  4 2 11 6  7 12  0 5 14 9
   
   S3
   10 0  9 14  6 3 15 5  1 13 12 7 11 4  2 8
   13 7  0 9  3 4  6 10  2 8  5 14 12 11 15 1
   13 6  4 9  8 15  3 0 11 1  2 12  5 10 14 7
    1 10 13 0  6 9  8 7  4 15 14 3 11 5  2 12
   
   S4
    7 13 14 3  0 6  9 10  1 2  8 5 11 12  4 15
   13 8 11 5  6 15  0 3  4 7  2 12  1 10 14 9
   10 6  9 0 12 11  7 13 15 1  3 14  5 2  8 4
    3 15  0 6 10 1 13 8  9 4  5 11 12 7  2 14
   
   S5
    2 12  4 1  7 10 11 6  8 5  3 15 13 0 14 9
   14 11  2 12  4 7 13 1  5 0 15 10  3 9  8 6
    4 2  1 11 10 13  7 8 15 9 12 5  6 3  0 14
   11 8 12 7  1 14  2 13  6 15  0 9 10 4  5 3
   
   S6
   12 1 10 15  9 2  6 8  0 13  3 4 14 7  5 11
   10 15  4 2  7 12  9 5  6 1 13 14  0 11  3 8
    9 14 15 5  2 8 12 3  7 0  4 10  1 13 11 6
    4 3  2 12  9 5 15 10 11 14  1 7  6 0  8 13
   
   S7
    4 11  2 14 15 0  8 13  3 12  9 7  5 10  6 1
   13 0 11 7  4 9  1 10 14 3  5 12  2 15  8 6
    1 4 11 13 12 3  7 14 10 15  6 8  0 5  9 2
    6 11 13 8  1 4 10 7  9 5  0 15 14 2  3 12
   
   S8
   13 2  8 4  6 15 11 1 10 9  3 14  5 0 12 7
    1 15 13 8 10 3  7 4 12 5  6 11  0 14  9 2
    7 11  4 1  9 12 14 2  0 6 10 13 15 3  5 8
    2 1 14 7  4 10  8 13 15 12  9 0  3 5  6 11
   

   http://www.eventid.net/docs/desexample.htm#Example A practical example of the DES algorithm encryption By Adrian Grigorof - adrian@grigorof.com December 2000 The sample 64-bit key: ddd,bbbbbbbb 222,11011110 16,00010000 156,10011100 88,01011000 232,11101000 164,10100100 166,10100110 48,00110000 The 64-bit key is (hex): DE,10,9C,58,E8,A4,A6,30 The original 64-bit key with parity bits 1 1 0 1 1 1 1 0 bits 1-8 0 0 0 1 0 0 0 0 bits 9-16 1 0 0 1 1 1 0 0 bits 17-24 0 1 0 1 1 0 0 0 bits 25-32 1 1 1 0 1 0 0 0 bits 33-40 1 0 1 0 0 1 0 0 bits 41-48 1 0 1 0 0 1 1 0 bits 49-56 0 0 1 1 0 0 0 0 bits 57-64 The original bit positions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 The 56-bit key (parity bits stripped) 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 The original positions of the bits after the parity is stripped: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63 The positions of the remained 56 bits after Permuted Choice 1 (PC-1) 57 49 41 33 25 17 9 1 58 50 42 34 26 18 10 2 59 51 43 35 27 19 11 3 60 52 44 36 63 55 47 39 31 23 15 7 62 54 46 38 30 22 14 6 61 53 45 37 29 21 13 5 28 20 12 4 The permuted 56-bit key: 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Split the permuted key into two halves. The first 28 bits are called C[0] and the last 28 bits are called D[0]. C[0] 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 D[0] 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Calculate the 16 sub keys. Start with i = 1 Perform one or two circular left shifts on both C[i-1] and D[i-1] to get C[i] and D[i], respectively. The number of shifts per iteration are given in the table below. Iteration # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Left Shifts 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 C[0] 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 D[0] 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 C[1] 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 D[1] 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 C[2] 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 D[2] 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 C[3] 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 D[3] 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 C[4] 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 D[4] 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 C[5] 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 D[5] 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 C[6] 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 D[6] 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 C[7] 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 D[7] 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 C[8] 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 D[8] 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 C[9] 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 D[9] 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 C[10] 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 D[10] 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 C[11] 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 D[11] 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 C[12] 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 D[12] 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 C[13] 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 D[13] 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 C[14] 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 D[14] 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 C[15] 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 D[15] 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 C[16] 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 D[16] 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Permute the concatenation C[i]D[i] as indicated below. This will yield K[i], which is 48 bits long. Permuted Choice 2 (PC-2) 14 17 11 24 1 5 3 28 15 6 21 10 23 19 12 4 26 8 16 7 27 20 13 2 41 52 31 37 47 55 30 40 51 45 33 48 44 49 39 56 34 53 46 42 50 36 29 32 C[0]D[0] 0 1 1 1 0 1 0 bits 1-7 1 0 0 0 1 1 0 bits 8-14 0 1 1 0 0 0 1 bits 15-21 0 0 0 1 0 0 0 bits 22-28 0 1 0 0 0 0 0 bits 29-35 1 0 1 1 0 0 1 bits 36-42 0 1 0 0 0 1 1 bits 43-49 1 0 1 1 1 1 1 bits 50-56 K[0] 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 Loop back until K[16] has been calculated (for this example, the calculation of the rest of the K[x] is skipped) Process a 64-bit data block. Get a 64-bit data block. If the block is shorter than 64 bits, it should be padded as appropriate for the application. Sample 64 bit data: 86,01010110 233,11101001 158,10011110 172,10101100 222,11011110 95,01011111 244,11110100 177,10110001 The original bit positions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Perform the following permutation on the data block. Initial Permutation (IP) 58 50 42 34 26 18 10 2 60 52 44 36 28 20 12 4 62 54 46 38 30 22 14 6 64 56 48 40 32 24 16 8 57 49 41 33 25 17 9 1 59 51 43 35 27 19 11 3 61 53 45 37 29 21 13 5 63 55 47 39 31 23 15 7 Original data: 0 1 0 1 0 1 1 0 bits 1-8 1 1 1 0 1 0 0 1 bits 9-16 1 0 0 1 1 1 1 0 bits 17-24 1 0 1 0 1 1 0 0 bits 25-32 1 1 0 1 1 1 1 0 bits 33-40 0 1 0 1 1 1 1 1 bits 41-48 1 1 1 1 0 1 0 0 bits 49-56 1 0 1 1 0 0 0 1 bits 57-64 Permuted data: 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 Split the block into two halves. The first 32 bits are called L[0], and the last 32 bits are called R[0]. L[0] 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 R[0] 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 Apply the 16 sub keys to the data block. Start with i = 1. Expand the 32-bit R[i-1] into 48 bits according to the bit-selection function below. Expansion (E) 32 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 32 1 R[0] 1 1 0 1 1 1 1 0 bites 1-8 1 1 0 0 1 0 1 0 bites 9-16 0 0 1 1 1 1 1 0 bites 17-24 0 0 1 1 0 1 0 1 bites 25-32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Expanded R[0] or E(R[0]) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Exclusive-or E(R[i-1]) with K[i]. E(R[0]) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 K[0] 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 XOR: If one, and only one, of the expressions evaluates to True, result is True Perform Exclusive-or E(R[i-1]) with K[i]. E(R[i-1]) xor K[i] 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 Break E(R[i-1]) xor K[i] into eight 6-bit blocks. Bits 1-6 are B[1], bits 7-12 are B[2], and so on with bits 43-48 being B[8]. B[1] 1 0 0 1 1 1 B[2] 0 1 1 0 1 1 B[3] 0 1 1 1 0 0 B[4] 1 1 1 0 0 1 B[5] 0 1 1 1 1 0 B[6] 0 1 1 1 0 1 B[7] 1 1 1 0 1 1 B[8] 1 1 0 1 1 1 Substitute the values found in the S-boxes for all B[j]. Start with j = 1. All values in the S-boxes should be considered 4 bits wide. Take the 1st and 6th bits of B[j] together as a 2-bit value (call it m) indicating the row in S[j] to look in for the substitution. Take the 2nd through 5th bits of B[j] together as a 4-bit value (call it n) indicating the column in S[j] to find the substitution. B[1] 1 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 bit order m = 11 = 3 n = 0011 = 3 Replace B[j] with S[j][m][n]. Substitution Box 1 (S[1]) 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13 S[1][3][3] = 2 B[2] 0 1 1 0 1 1 m = 01 = 1 n = 1101 = 13 S[2] 15 1 8 14 6 11 3 4 9 7 2 13 12 0 5 10 3 13 4 7 15 2 8 14 12 0 1 10 6 9 11 5 0 14 7 11 10 4 13 1 5 8 12 6 9 3 2 15 13 8 10 1 3 15 4 2 11 6 7 12 0 5 14 9 S[2][1][13] = 9 B[3] 0 1 1 1 0 0 m = 00 = 0 n = 1110 = 14 S[3] 10 0 9 14 6 3 15 5 1 13 12 7 11 4 2 8 13 7 0 9 3 4 6 10 2 8 5 14 12 11 15 1 13 6 4 9 8 15 3 0 11 1 2 12 5 10 14 7 1 10 13 0 6 9 8 7 4 15 14 3 11 5 2 12 S[3][0][14] = 2 B[4] 1 1 1 0 0 1 m = 11 = 3 n = 1100 = 12 S[4] 7 13 14 3 0 6 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15 13 8 11 5 6 15 0 3 4 7 2 12 1 10 14 9 10 6 9 0 12 11 7 13 15 1 3 14 5 2 8 4 3 15 0 6 10 1 13 8 9 4 5 11 12 7 2 14 S[4][3][12]=12 B[5] 0 1 1 1 1 0 m = 00 = 0 n = 1111 = 15 S[5] 2 12 4 1 7 10 11 6 8 5 3 15 13 0 14 9 14 11 2 12 4 7 13 1 5 0 15 10 3 9 8 6 4 2 1 11 10 13 7 8 15 9 12 5 6 3 0 14 11 8 12 7 1 14 2 13 6 15 0 9 10 4 5 3 S[5][0][15] = 9 B[6] 0 1 1 1 0 1 m = 01 = 1 n = 1110 = 14 S[6] 12 1 10 15 9 2 6 8 0 13 3 4 14 7 5 11 10 15 4 2 7 12 9 5 6 1 13 14 0 11 3 8 9 14 15 5 2 8 12 3 7 0 4 10 1 13 11 6 4 3 2 12 9 5 15 10 11 14 1 7 6 0 8 13 S[6][1][14]=3 B[7] 1 1 1 0 1 1 m = 11 = 3 n = 1101 = 13 S[7] 4 11 2 14 15 0 8 13 3 12 9 7 5 10 6 1 13 0 11 7 4 9 1 10 14 3 5 12 2 15 8 6 1 4 11 13 12 3 7 14 10 15 6 8 0 5 9 2 6 11 13 8 1 4 10 7 9 5 0 15 14 2 3 12 S[7][3][13] = 2 B[8] 1 1 0 1 1 1 m = 11 = 3 n = 1011 = 11 S[8] 13 2 8 4 6 15 11 1 10 9 3 14 5 0 12 7 1 15 13 8 10 3 7 4 12 5 6 11 0 14 9 2 7 11 4 1 9 12 14 2 0 6 10 13 15 3 5 8 2 1 14 7 4 10 8 13 15 12 9 0 3 5 6 11 S[8][3][11] = 0 Permute the concatenation of B[1] through B[8] as indicated below. B[1] = S[1][3][3] = 2 = 0010 B[2] = S[2][1][13] = 9 = 1001 B[3] = S[3][0][14] = 2 = 0010 B[4] = S[4][3][12] = 12 = 1100 B[5] = S[5][0][15] = 9 = 1001 B[6] = S[6][1][14] = 3 = 0011 B[7] = S[7][3][13] = 2 = 0010 B[8] = S[8][3][11] = 0 = 0000 B[1-8] 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Permutation P 16 7 20 21 29 12 28 17 1 15 23 26 5 18 31 10 2 8 24 14 32 27 3 9 19 13 30 6 22 11 4 25 P(S[1](B[1])...S[8](B[8])) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Exclusive-or the resulting value with L[i-1]. Thus, all together, your R[i] = L[i-1] xor P(S[1](B[1])...S[8](B[8])), where B[j] is a 6-bit block of E(R[i-1]) xor K[i]. (The function for R[i] is more concisely written as, R[i] = L[i-1] xor f(R[i-1], K[i]).) L[0] xor P(S[1](B[1])...S[8](B[8])) L[0] (see above) 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 L[0] 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 xor with P(S[1](B[1])...S[8](B[8])) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 R[1] 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223