เตรียมการแบบสอบถาม

ปรับปรุง : 2550-09-20 (สรุปหลังประชุม)
สรุปประเด็น จากการประชุมวิจัยเตรียมการแบบสอบถาม
18 กันยายน 2550 20:00น. - 22:00น. ณ ศาลาประชมคม หมู่ 2
การประชุมครั้งนี้ ได้ข้อสรุปหลายเรื่อง เช่น เยาวชนสามสิบคนจากโรงเรียน 2 โรงเรียน การทำป้ายประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง สรุปเรื่องวันที่ 10 และ 11 กันยายน การหานักวิจัยร่วมจากหมู่บ้านละ 5 คน แผนเดินทางไปเชียงใหม่วันที่ 25 ตุลาคม การแก้ไขแบบสอบถาม กำหนดการวันที่ 28,29,30 กันยายน 2,5 และ 7 ตุลาคม
? ก่อนเข้าเวที ไปเก็บภาพของนักวิจัยในงานศพแม่จันทร์ศรี เทพหินลัพ (พี่ของกำนันกิจชนะชัย)
  สรุปรายงานการประชุม : มีวาระสำคัญ คือ หากำหนดการ ทบทวนแบบสอบถาม และการเตรียมเยาวชน
 1. เยาวชนสามสิบคนจากโรงเรียน 2 โรงเรียน
  - ครูราตรี (20 คน) และครูสุดา (10 คน) อาสาหานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเก็บแบบสอบถาม 30 คน
  - โดยเฉลี่ยจากทั้ง 2 หมู่บ้าน ๆ ละเท่า ๆ กัน
 2. การทำป้ายประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์ความหมายของปรัชญานี้
  - ทำป้าย 8 แผ่น ติด 2 โรงเรียน 2 ศาลา 2 วัด ตลาดเช้า และอบต ใช้งบประมาณรวม 1,600 บาท
 3. สรุปกิจกรรมวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2550 ที่นักวิจัยเข้าร่วม
  - แพทย์มนูสรุปกิจกรรมจากการร่วมเวทีทั้ง 2 ครั้ง และเสริมโดยนักวิจัยที่เข้าร่วม
 4. การหานักวิจัยร่วมจากหมู่บ้านละ 5 คน ร่วมเวทีวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ก่อนเข้าเวทีใหญ่
  - พี่เพ็ญ ลุงล้วน แพทย์มนู และป้ากิม จะประสานงานหาทีมวิจัยร่วม รวม 10 คน
 5. แผนเดินทางไปเชียงใหม่วันที่ 25 ตุลาคม 2550 ร่วมกิจกรรมวันงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
  - ครูสุดา จะประสาน และนัดหมายกับคนขับรถตู้ 1 คัน
 6. ผลการหารือเรื่องกำหนดการในระยะแรก ได้ดังนี้
  1. วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2550 เวลา 20:00น. - 22:00น.
  - ประชุมนักวิจัย 14 คน เตรียมความพร้อมเพื่อออกทำงานในวันรุ่งขึ้น
  - ทบทวนกิจกรรม นัดหมาย ซักซ้อม ทั้งกำหนดการ และกิจกรรม
  - วางแผนการออกไปสัมภาษณ์ แจกแบบสัมภาษณ์ และการเขียนสรุปรายงานการสัมภาษณ์
  2. วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2550 เวลา 9:00น. - 16:00น.
  - ประชุมเยาวชน 30 คนจากโรงเรียนไหล่หินวิทยา(20) และโรงเรียนบ้านไหล่หิน(10)
  - อบรมการเก็บแบบสอบถามในช่วงเช้า นำโดย ครูราตรี และครูสุดา
  - เยาวชนออกเก็บแบบสอบถามในช่วงบ่าย ตามแผนของกลุ่มไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน
  3. วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2550 เวลา 9:00น. - 16:00น.
  - เยาวชน 30 คนกลับมาประชุมกันอีกครั้ง
  - แบ่งกลุ่มสรุปประเด็นจากแบบสอบถาม ในช่วงเช้า นำโดย ครูราตรี และครูสุดา
  - นำเสนอประเด็นโดยเยาวชน ที่ได้จากแบบสอบถามในช่วงบ่าย
  4. วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2550 เวลา 20:00น. - 22:00น.
  - ประชุมนักวิจัย 14 คน
  - ทบทวนผลจากแบบสอบถาม ที่เก็บข้อมูลโดยเยาวชน
  - นักวิจัยร่วมแลกเปลี่ยน และนำเสนอผลจากแบบสัมภาษณ์ของแต่ละคน
  - สรุปผลจากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนำเสนอเข้าเวทีวิจัย
  5. วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 20:00น. - 22:00น.
  - ประชุมนักวิจัย 14 คน และนักวิจัยร่วม 10 คน
  - นำเสนอข้อสรุปจากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
  - ระดมความคิดเห็นจากนักวิจัยร่วม เพื่อปรับปรุง และนำเสนอในเวทีของหมู่บ้าน
  6. วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2550 เวลา 9:00น. - 12:00น.
  - ประชุมตัวแทนชาวบ้าน 100 คนจากบ้านหมู่ 2 และนักวิจัย 14 คน
  - ชี้แจงที่มาโครงการ วัตถุประสงค์ และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
  - จัดกลุ่ม หาข้อสรุปรูปแบบการจัดการงานศพ และนำเสนอ (เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ร่วมเวที)
  - ทีมวิจัยจะเก็บรวบรวม และนำกลับเข้าเวทีในครั้งต่อไป
  7. วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2550 เวลา 9:00น. - 12:00น.
  - ประชุมตัวแทนชาวบ้าน 100 คนจากบ้านหมู่ 6 และนักวิจัย 14 คน
  - ชี้แจงที่มาโครงการ วัตถุประสงค์ และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
  - จัดกลุ่ม หาข้อสรุปรูปแบบการจัดการงานศพ และนำเสนอ (เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ร่วมเวที)
  - ทีมวิจัยจะเก็บรวบรวม และนำกลับเข้าเวทีในครั้งต่อไป
 7. ได้ทบทวน และแก้ไขแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ร่วมกันในทีมวิจัย
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223