TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1Thitiphorn Namrungpresent1 410Jun 28,2017 1:48:31Jun 28,2017 1:53:23
2Rrr Eeepresentper1 910Jun 27,2017 7:41:08Jun 27,2017 7:44:49
3เนส ซี่present1 110Jun 26,2017 6:13:00Jun 26,2017 6:13:20
4เนส ซี่present1 110Jun 26,2017 6:10:33Jun 26,2017 6:12:48
5เมตตา ปราณีpresentper1 010Jun 25,2017 9:36:08Jun 25,2017 9:38:48
6Chonnikant Boonni present1 410Jun 24,2017 2:01:41Jun 24,2017 2:01:46
7Chonnikant Boonni present1 410Jun 24,2017 1:59:25Jun 24,2017 2:00:29
8Chonnikant Boonni present1 410Jun 24,2017 1:56:16Jun 24,2017 1:59:21
9มิ้น อิอิpresentper1 610Jun 23,2017 12:36:51Jun 23,2017 12:40:43
10มิ้น อิอิpresentper1 310Jun 23,2017 12:32:00Jun 23,2017 12:33:32
11มิ้น อิอิpast1 510Jun 23,2017 12:29:13Jun 23,2017 12:31:43
12มิ้น อิอิpresentcon1 710Jun 23,2017 12:26:47Jun 23,2017 12:28:49
13มิ้น มั่นคงpast1 410Jun 23,2017 6:27:13Jun 23,2017 6:29:36
14มิ้น มั่นคงpresentpercon1 410Jun 23,2017 6:21:29Jun 23,2017 6:26:59
15มิ้น มั่นคงpresentpercon1 210Jun 23,2017 6:19:47Jun 23,2017 6:21:20
16มิ้น มั่นคงpresentper1 610Jun 23,2017 6:17:13Jun 23,2017 6:19:31
17มิ้น มั่นคงpresentper1 610Jun 23,2017 6:10:17Jun 23,2017 6:15:21
18มิ้น มั่นคงpresentper1 410Jun 23,2017 6:06:54Jun 23,2017 6:10:00
19มิ้น มั่นคงpresentper1 610Jun 23,2017 6:00:26Jun 23,2017 6:06:31
20มิ้น มั่นคงpresent1 710Jun 23,2017 5:55:31Jun 23,2017 6:00:09
21มิ้น มั่นคงpresentcon1 910Jun 23,2017 5:53:52Jun 23,2017 5:54:52
22Apasara Kunwichitpresent1 310Jun 22,2017 11:22:59Jun 22,2017 11:24:56
23Apasara Kunwichitpresent1 410Jun 22,2017 9:04:29Jun 22,2017 9:04:44
24Apasara Kunwichitpresent1 410Jun 22,2017 9:01:49Jun 22,2017 9:04:28
25Apasara Kunwichitpast1 910Jun 22,2017 8:49:36Jun 22,2017 8:53:28
26Airi Kirisawapresent1 410Jun 21,2017 12:01:02Jun 21,2017 12:06:41
27Airi Kirisawapast1 1010Jun 21,2017 11:21:51Jun 21,2017 11:59:33
28บุษราภรณ์ อรุณชัยรัตน์presentcon1 810Jun 21,2017 11:50:14Jun 21,2017 11:53:04
29บุษราภรณ์ อรุณชัยรัตน์presentcon1 710Jun 21,2017 11:46:50Jun 21,2017 11:49:55
30บุษราภรณ์ อรุณชัยรัตน์presentper1 1010Jun 21,2017 11:40:39Jun 21,2017 11:45:07
31Jantima Polrugdeepresent1 110Jun 20,2017 12:09:00Jun 20,2017 12:11:05
32นารจา มวลดีpresentcon1 810Jun 19,2017 5:56:55Jun 19,2017 5:58:05
33นารจา มวลดีpresentcon1 810Jun 19,2017 5:54:22Jun 19,2017 5:56:52
34นารจา มวลดีpast1 910Jun 19,2017 5:51:05Jun 19,2017 5:54:02
35นารจา มวลดีpresent1 810Jun 19,2017 5:49:18Jun 19,2017 5:50:52
36นารจา มวลดีpresent1 810Jun 19,2017 5:42:13Jun 19,2017 5:48:39
37Ploenprai Lekpetchpast1 1010Jun 17,2017 4:32:36Jun 17,2017 4:34:55
38Ploenprai Lekpetchpresentpercon1 1010Jun 17,2017 4:29:21Jun 17,2017 4:31:55
39Ploenprai Lekpetchpresentper1 710Jun 17,2017 4:24:23Jun 17,2017 4:27:50
40Ploenprai Lekpetchpresent1 210Jun 17,2017 4:22:49Jun 17,2017 4:23:24
41จ ทpresentper1 010Jun 15,2017 5:50:22Jun 15,2017 5:52:20
42จ ทpresentper1 810Jun 15,2017 5:47:15Jun 15,2017 5:49:53
43จ ทpresentper1 810Jun 15,2017 3:30:57Jun 15,2017 5:44:54
44Ploenprai Lekpetch Lekpetchpresentcon1 610Jun 14,2017 11:51:13Jun 14,2017 11:51:37
45Ploenprai Lekpetch Lekpetchpresentcon1 910Jun 14,2017 11:46:56Jun 14,2017 11:50:22
46nun artpresent1 210Jun 12,2017 1:38:36Jun 12,2017 1:38:54
47nun artpresent1 310Jun 12,2017 1:33:04Jun 12,2017 1:37:54
48ภภ คคpresent1 710Jun 12,2017 12:10:07Jun 12,2017 1:44:53
49Chonlada Khunpukheow present1 810Jun 11,2017 8:34:36Jun 11,2017 8:36:59
50จ ทpresentper1 010Jun 9,2017 2:36:06Jun 9,2017 2:37:59
51จ ทpresentper1 710Jun 9,2017 2:26:12Jun 9,2017 2:35:06
52จ ทpresentper1 810Jun 9,2017 2:21:14Jun 9,2017 2:24:14
53จ ทpresentper1 610Jun 9,2017 12:55:13Jun 9,2017 12:57:45
54จ ทpresentper1 810Jun 9,2017 12:32:07Jun 9,2017 12:52:24
55จ ทpresentper1 710Jun 9,2017 12:26:43Jun 9,2017 12:31:10
56APICHAYA ATTATATKAVANICHAKULpresentper1 710Jun 7,2017 12:07:03Jun 7,2017 12:09:51
57APICHAYA ATTATATKAVANICHAKULpresent1 810Jun 7,2017 10:39:57Jun 7,2017 10:44:31
58YANISA ATTATATKAVANICHAKULpresent1 1010Jun 7,2017 10:35:29Jun 7,2017 10:37:38
59Tithattharn Sriburapresent1 310Jun 6,2017 9:33:10Jun 6,2017 9:50:16
6011 22presentcon1 710Jun 5,2017 11:23:46Jun 5,2017 11:28:13
6111 22present1 310Jun 5,2017 3:32:39Jun 5,2017 3:38:31
62Kalanyuta Saenkotpresent1 410Jun 4,2017 9:40:03Jun 4,2017 9:44:18
63Nussara Sitthipornworakulpresentper1 610Jun 3,2017 6:38:54Jun 3,2017 6:42:02
64Nussara Sitthipornworakulpresent1 610Jun 3,2017 6:30:12Jun 3,2017 6:35:26
65เมย่า สุขดีpast1 1010Jun 3,2017 6:26:05Jun 3,2017 6:27:48
66เมย่า สุขดีpresentpercon1 910Jun 3,2017 6:24:06Jun 3,2017 6:25:55
67เมย่า สุขดีpresentper1 1010Jun 3,2017 6:20:57Jun 3,2017 6:23:40
68เมย่า สุขดีpresentcon1 910Jun 3,2017 6:17:36Jun 3,2017 6:20:44
69เมย่า สุขดีpresent1 910Jun 3,2017 6:13:24Jun 3,2017 6:17:11
70sudarat roottarakpresentper1 510May 23,2017 10:51:12May 23,2017 10:54:35
71sudarat roottarakpresentper1 010May 23,2017 10:49:23May 23,2017 10:51:05
72sudarat roottarakpresent1 310May 23,2017 10:46:25May 23,2017 10:49:17
73Pat Okpresentper1 910May 20,2017 1:11:27May 20,2017 1:12:55
74blue horepresent1 110May 19,2017 9:03:37May 19,2017 9:05:28
75ปณินดา พรมชาติpresent1 210May 18,2017 8:13:50May 18,2017 8:17:30
76Napatsorn Achanontepresent1 810May 18,2017 12:51:45May 18,2017 12:53:58
77patalii srimongkhonpresent1 210May 17,2017 1:30:48May 17,2017 1:37:33
78Vu Sapresent1 210May 17,2017 12:38:45May 17,2017 12:41:27
79Vu Sapresent1 010May 17,2017 12:37:20May 17,2017 12:38:38
80Vu Sapresent1 210May 17,2017 12:35:36May 17,2017 12:37:14
81Vu Sapresent1 310May 17,2017 12:34:05May 17,2017 12:35:29
82Vu Sapresent1 410May 17,2017 12:29:57May 17,2017 12:30:23
83Ggg Ypresent1 110May 16,2017 8:26:48May 16,2017 8:31:02
84Jirayus Intaravichaipresentper1 810May 15,2017 11:17:38May 15,2017 11:21:36
85chitayaphon sasisuwanpast1 910May 10,2017 7:09:17May 10,2017 7:11:43
86chitayaphon sasisuwanpresentper1 810May 10,2017 7:04:05May 10,2017 7:05:41
87chitayaphon sasisuwanpresent1 710May 10,2017 7:01:36May 10,2017 7:03:29
88chitayaphon sasisuwanpast1 910May 10,2017 6:57:04May 10,2017 6:58:59
89นิธิพร ชวนงูเหลือมpresent1 210May 9,2017 11:26:03May 9,2017 11:28:47
90chitayaphon sasisuwanpresentpercon1 210May 9,2017 11:02:11May 9,2017 11:02:42
91kkkk lllpresentper1 110May 9,2017 11:01:48May 9,2017 11:02:01
92kkkk lllpresent1 310May 9,2017 11:01:30May 9,2017 11:01:44
93chitayaphon sasisuwanpresent1 410May 9,2017 10:37:16May 9,2017 10:40:34
94chitayaphon sasisuwanpresentper1 710May 9,2017 10:34:27May 9,2017 10:36:14
95chitayaphon sasisuwanpast1 910May 9,2017 10:16:53May 9,2017 10:18:16
96chitayaphon sasisuwanpast1 910May 9,2017 10:14:19May 9,2017 10:15:39
97chitayaphon sasisuwanpast1 910May 9,2017 10:11:58May 9,2017 10:14:11
98chitayaphon sasisuwanpast1 210May 9,2017 10:11:00May 9,2017 10:11:53
99chitayaphon sasisuwanpast1 910May 9,2017 10:09:29May 9,2017 10:10:41
100chitayaphon sasisuwanpast1 910May 9,2017 10:08:36May 9,2017 10:09:18
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : Gist : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Jun 29,2017 1:27:05
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page