TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1ไปรยา สวนดอกไม้present1 010Feb 23,2017 2:09:26Feb 23,2017 2:10:14
2Panithi peetawankpresent1 710Feb 21,2017 4:59:53Feb 21,2017 5:02:38
3Panithi peetawankpast1 410Feb 21,2017 4:52:21Feb 21,2017 4:57:09
4สกุลจิตร จันทร์เด่นpresentcon1 710Feb 15,2017 7:19:47Feb 15,2017 7:22:37
5สกุลจิตร จันทร์เด่นpresentcon1 610Feb 15,2017 7:12:38Feb 15,2017 7:16:49
6Worapong Utthanonpresent1 810Feb 15,2017 1:42:31Feb 15,2017 1:49:15
7natthaya yagaipresent1 210Feb 10,2017 11:27:29Feb 10,2017 11:31:27
8Anuchit Putaloetpresentper1 310Feb 10,2017 10:24:59Feb 10,2017 10:27:17
9Anuchit Putaloetpresent1 610Feb 10,2017 10:22:41Feb 10,2017 10:24:48
10Anuchit Putaloetpast1 810Feb 10,2017 10:17:47Feb 10,2017 10:20:04
11Khwanchanok Sadudipresent1 510Feb 8,2017 11:31:11Feb 8,2017 11:33:40
12nana mamokipast1 410Feb 7,2017 7:41:56Feb 7,2017 7:43:49
13bum bimpast1 1010Feb 6,2017 3:14:31Feb 6,2017 3:15:45
14pornchai boonyoipresent1 110Feb 6,2017 3:00:41Feb 6,2017 3:02:44
15Piyaphat Bupatapresent1 810Feb 5,2017 10:41:02Feb 5,2017 10:42:03
16Piyaphat Bupatapresent1 910Feb 5,2017 10:36:16Feb 5,2017 10:40:51
17Piyaphat Bupatapresent1 710Feb 5,2017 10:33:00Feb 5,2017 10:35:44
18Warangkana Pomketpresent1 110Feb 5,2017 3:18:05Feb 5,2017 3:19:06
19Warangkana Pomketpresent1 010Feb 5,2017 3:15:54Feb 5,2017 3:17:19
20Warangkana Pomketpresent1 210Feb 5,2017 2:58:04Feb 5,2017 3:14:29
21Warangkana Pomketpresent1 310Feb 5,2017 2:43:02Feb 5,2017 2:44:21
22Kritta Srisakpresentper1 410Feb 1,2017 4:16:59Feb 1,2017 4:24:36
23Kritta Srisakpresent1 010Feb 1,2017 12:43:23Feb 1,2017 12:46:21
24Kritta Srisakpresent1 310Feb 1,2017 12:40:43Feb 1,2017 12:42:58
25Kritta Srisakpresent1 210Feb 1,2017 12:37:27Feb 1,2017 12:40:33
26Kritta Srisakpresent1 010Feb 1,2017 12:34:17Feb 1,2017 12:37:19
27Kritta Srisakpresent1 310Feb 1,2017 12:25:27Feb 1,2017 12:33:22
28Alex Pricepresent1 910Feb 1,2017 2:34:12Feb 1,2017 2:37:10
29ยุภา ดีหนองจันpresentper1 610Jan 31,2017 5:21:02Jan 31,2017 5:24:36
30Namfa Vararartpresent1 110Jan 29,2017 5:32:59Jan 29,2017 5:40:32
31Namfa Vararartpresent1 210Jan 29,2017 5:29:32Jan 29,2017 5:32:38
32Supansa Siripresent1 810Jan 29,2017 12:52:35Jan 29,2017 12:55:57
33samatchaya jirasukpresentper1 610Jan 26,2017 9:47:07Jan 26,2017 9:50:29
34CHANOK THIMpresent1 310Jan 25,2017 7:25:09Jan 25,2017 7:26:12
35CHANOK THIMpresent1 010Jan 25,2017 7:23:05Jan 25,2017 7:23:59
36้ีsucy carlinepresent1 410Jan 24,2017 9:02:23Jan 24,2017 9:26:44
37burin rujjanapanpresent1 610Jan 20,2017 10:39:50Jan 20,2017 10:40:16
38burin rujjanapanpresentper1 1010Jan 20,2017 9:31:29Jan 20,2017 9:32:44
39burin rujjanapanpresentper1 210Jan 20,2017 9:29:15Jan 20,2017 9:29:31
40burin rujjanapanpresent1 310Jan 20,2017 9:27:40Jan 20,2017 9:28:11
41burin rujjanapanpresentper1 210Jan 20,2017 9:20:50Jan 20,2017 9:21:50
42burin rujjanapanpresentper1 210Jan 20,2017 9:18:51Jan 20,2017 9:19:13
43burin rujjanapanpresentper1 210Jan 20,2017 9:16:39Jan 20,2017 9:16:57
44burin rujjanapanpresentper1 010Jan 20,2017 9:12:30Jan 20,2017 9:14:51
45burin rujjanapanpresentper1 110Jan 20,2017 9:06:43Jan 20,2017 9:08:44
46burin rujjanapanpresentper1 310Jan 20,2017 9:05:30Jan 20,2017 9:05:58
47burin rujjanapanpresentper1 110Jan 20,2017 8:55:42Jan 20,2017 8:56:21
48burin rujjanapanpresentper1 210Jan 20,2017 8:53:44Jan 20,2017 8:54:16
49burin rujjanapanpresentper1 210Jan 20,2017 8:42:04Jan 20,2017 8:42:41
50burin rujjanapanpresentper1 010Jan 20,2017 8:36:46Jan 20,2017 8:37:17
51ิburin rujjanapanpresentper1 410Jan 20,2017 8:35:22Jan 20,2017 8:35:47
52ิburin rujjanapanpresentper1 010Jan 20,2017 8:30:39Jan 20,2017 8:35:00
53burin rujjanapanpresent1 1010Jan 20,2017 1:49:27Jan 20,2017 1:52:42
54burin rujjanapanpresent1 910Jan 20,2017 1:42:50Jan 20,2017 1:45:46
55burin rujjanapanpresent1 110Jan 20,2017 1:31:16Jan 20,2017 1:36:00
56burin rujjanapanpresent1 510Jan 20,2017 1:15:36Jan 20,2017 1:16:04
57burin rujjanapanpresent1 610Jan 20,2017 12:48:35Jan 20,2017 12:55:03
58burin rujjanapanpresent1 410Jan 20,2017 12:47:45Jan 20,2017 12:48:04
59บุรินทร์ รุจจนพันธุ์present1 310Jan 20,2017 12:27:08Jan 20,2017 12:27:36
60บุรินทร์ รุจจนพันธุ์present1 310Jan 20,2017 12:12:56Jan 20,2017 12:13:37
61บุรินทร์ รุจจนพันธุ์present1 1010Jan 19,2017 11:45:14Jan 19,2017 11:46:27
62บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ รุจจนพันธุ์present1 1010Jan 19,2017 11:37:23Jan 19,2017 11:38:52
63บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ รุจจนพันธุ์present1 1010Jan 19,2017 11:32:31Jan 19,2017 11:33:42
64บุรินทร์ รุจจนพันธุ์present1 1010Jan 19,17 10:59:30Jan 19,17 11:01:51
65กัญ แก้วpresent1 510Jan 19,17 9:02:22Jan 19,17 9:10:27
66บุรินทร์ รุจจนพันธุ์present1 1010Jan 19,17 2:17:28Jan 19,17 2:19:08
67บุรินทร์ รุจจนพันธุ์present1 210Jan 19,17 12:33:03Jan 19,17 12:33:44
68บุรินทร์ รุจจนพันธุ์present1 1010Jan 18,17 9:54:35Jan 18,17 9:56:31
69บุรินทร์ รุจจนพันธุ์present1 1010Jan 18,17 8:31:33Jan 18,17 8:34:12
70บุรินทร์ รุจจนพันธุ์present1 910Jan 18,17 3:07:53Jan 18,17 3:10:27
71มี นาpast1 1010Jan 16,17 10:14:01Jan 16,17 10:15:44
72มี นาpresentpercon1 710Jan 16,17 10:11:13Jan 16,17 10:13:19
73มี นาpresentpercon1 710Jan 16,17 10:08:43Jan 16,17 10:10:49
74มี นาpresentper1 810Jan 16,17 10:06:07Jan 16,17 10:08:08
75มี นาpresentcon1 910Jan 16,17 10:05:39Jan 16,17 10:05:55
76มี นาpresentcon1 910Jan 16,17 10:03:28Jan 16,17 10:04:51
77มี นาpresent1 710Jan 16,17 9:58:45Jan 16,17 10:02:07
78มี นาpresent1 510Jan 16,17 9:55:55Jan 16,17 9:58:11
79นิรชา หลอมวันดีpresentcon1 710Jan 15,17 1:15:32Jan 15,17 1:23:18
80นิรชา หลอมวันดีpresent1 410Jan 15,17 1:06:49Jan 15,17 1:12:02
81สาวิตรี แย้มศรีบัว แย้มศรีบัวpast1 1010Jan 15,17 10:45:14Jan 15,17 10:47:33
82สาวิตรี แย้มศรีบัว แย้มศรีบัวpresentpercon1 910Jan 15,17 10:28:22Jan 15,17 10:30:51
83สาวิตรี แย้มศรีบัว แย้มศรีบัวpresentper1 910Jan 15,17 10:15:30Jan 15,17 10:18:54
84สาวิตรี แย้มศรีบัว แย้มศรีบัวpresentcon1 910Jan 15,17 10:10:09Jan 15,17 10:13:02
85สาวิตรี แย้มศรีบัว แย้มศรีบัวpresent1 810Jan 15,17 10:03:12Jan 15,17 10:06:48
86จอยยก องงำงกกpresentcon1 210Jan 14,17 12:36:38Jan 14,17 12:37:05
87จอยยก องงำงกกpresent1 310Jan 14,17 12:34:46Jan 14,17 12:35:27
88พรพระรักษ์ เสนาpast1 210Jan 12,17 9:07:10Jan 12,17 9:07:56
89สโรชา ธรรมปราณีสุขpresent1 510Jan 11,17 9:45:31Jan 11,17 9:49:26
90ฐิติมา รุ่งรัตน์presentper1 310Jan 10,17 7:39:45Jan 10,17 7:41:57
91ฐิติมา รุ่งรัตน์present1 110Jan 10,17 7:37:45Jan 10,17 7:39:22
92ฐิติมา รุ่งรัตน์present1 510Jan 10,17 7:34:01Jan 10,17 7:37:05
93ดดด พพพpresent1 1010Jan 8,17 12:21:15Jan 8,17 12:21:27
94ดดด พพพpresent1 910Jan 8,17 12:16:48Jan 8,17 12:20:56
95ดดด พพพpresent1 610Jan 8,17 12:10:31Jan 8,17 12:16:34
96ภรณ์ชนก เพชรแสงpresent1 410Jan 3,17 12:30:52Jan 3,17 12:34:44
97Barnypok Barnypokpresent1 110Jan 2,17 1:14:58Jan 2,17 1:14:59
98ประสิทธิเดช ทองดี ดีpresent1 010Dec 25,16 12:17:48Dec 25,16 12:21:03
99ประสิทธิเดช ทองดี ดีpresent1 010Dec 25,16 12:13:16Dec 25,16 12:17:41
100มิตรภาพ เพ็ชรรัตน์presentper1 410Dec 23,16 11:57:58Dec 24,16 12:02:57
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : Gist : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Feb 23,2017 4:42:55
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page