TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1Virote Mitsitapresent1 810Apr 23,2017 8:55:54Apr 23,2017 8:57:34
2Virote Mitsitapresent1 610Apr 23,2017 8:53:48Apr 23,2017 8:55:35
3Virote Mitsitapresent1 810Apr 23,2017 8:49:54Apr 23,2017 8:51:51
4Virote Mitsitapresent1 410Apr 23,2017 8:47:06Apr 23,2017 8:47:50
5Virote Misitapresent1 410Apr 22,2017 10:55:48Apr 22,2017 10:57:52
6Virote Misitapast1 910Apr 22,2017 10:55:07Apr 22,2017 10:55:13
7Virote Misitapast1 910Apr 22,2017 10:53:45Apr 22,2017 10:54:35
8Virote Misitapast1 810Apr 22,2017 10:50:07Apr 22,2017 10:53:28
9Virote Misitapresentpercon1 910Apr 22,2017 10:46:25Apr 22,2017 10:49:58
10Virote Misitapresentper1 710Apr 22,2017 10:42:38Apr 22,2017 10:46:13
11Virote Misitapresent1 510Apr 22,2017 10:38:20Apr 22,2017 10:42:12
12Virote Misitapresent1 410Apr 22,2017 10:30:29Apr 22,2017 10:35:35
13Virote Misitapresentcon1 810Apr 22,2017 10:27:31Apr 22,2017 10:29:46
14Virote Misitapresent1 210Apr 22,2017 10:16:50Apr 22,2017 10:25:54
15สุนิสา กิจกุลpresentper1 210Apr 22,2017 4:24:44Apr 22,2017 4:30:08
16สุนิสา กิจกุลpresent1 110Apr 22,2017 4:16:15Apr 22,2017 4:20:27
17ชุติมา พันธ์โภชน์presentcon1 610Apr 19,2017 12:40:19Apr 19,2017 12:42:51
18ชุติมา พันธ์โภชน์presentcon1 710Apr 19,2017 12:35:51Apr 19,2017 12:39:07
19n jpresentcon1 410Apr 18,2017 7:33:52Apr 18,2017 7:34:58
20pan pihapresent1 310Apr 18,2017 2:21:35Apr 18,2017 2:23:10
21Rattanaporn danapresent1 110Apr 18,2017 2:11:49Apr 18,2017 2:16:41
22tt eeepresent1 410Apr 14,2017 3:32:49Apr 14,2017 3:33:24
23rattapon sangngampresent1 310Apr 13,2017 1:02:05Apr 13,2017 1:05:16
24Zoo Zhipresent1 310Apr 12,2017 5:41:45Apr 12,2017 5:43:42
25Wansiri Hompresent1 910Apr 12,2017 4:16:22Apr 12,2017 4:18:53
26Lisa Rosepast1 910Apr 11,2017 2:45:13Apr 11,2017 2:45:45
27Lisa Rosepresentpercon1 1010Apr 11,2017 2:43:16Apr 11,2017 2:43:55
28Lisa Rosepresentper1 1010Apr 11,2017 2:40:32Apr 11,2017 2:41:13
29Lisa Rosepresentcon1 1010Apr 11,2017 2:38:01Apr 11,2017 2:38:45
30Lisa Rosepresent1 710Apr 11,2017 2:35:08Apr 11,2017 2:36:52
31para parapapresent1 1010Apr 10,2017 5:31:47Apr 10,2017 5:32:31
32para parapapresent1 910Apr 10,2017 5:31:08Apr 10,2017 5:31:44
33para parapapresent1 810Apr 10,2017 5:29:46Apr 10,2017 5:31:05
34para parapapresent1 1010Apr 10,2017 5:28:56Apr 10,2017 5:29:38
35para parapapresent1 910Apr 10,2017 5:27:55Apr 10,2017 5:28:50
36para parapapresent1 910Apr 10,2017 5:25:02Apr 10,2017 5:27:49
37para parapapresent1 810Apr 10,2017 5:23:40Apr 10,2017 5:25:00
38para parapapresent1 810Apr 10,2017 5:17:33Apr 10,2017 5:23:34
39para parapapresentper1 810Apr 10,2017 1:38:33Apr 10,2017 1:43:01
40หนอนเอง อิอิpresentcon1 910Apr 10,2017 1:39:50Apr 10,2017 1:40:39
41หนอนเอง อิอิpresentcon1 910Apr 10,2017 1:35:00Apr 10,2017 1:38:47
42para parapapresentper1 810Apr 10,2017 1:35:55Apr 10,2017 1:38:05
43para parapapresentper1 710Apr 10,2017 1:33:12Apr 10,2017 1:35:42
44para parapapresentper1 710Apr 10,2017 1:25:47Apr 10,2017 1:28:18
45para parapapresentper1 710Apr 10,2017 1:21:11Apr 10,2017 1:25:07
46para parapapresentcon1 1010Apr 10,2017 1:17:43Apr 10,2017 1:19:32
47Chalalai Chowsuanpresent1 310Apr 10,2017 1:13:56Apr 10,2017 1:18:12
48para parapapresentcon1 910Apr 10,2017 1:08:32Apr 10,2017 1:12:27
49para parapapresent1 1010Apr 10,2017 1:07:21Apr 10,2017 1:08:08
50para parapapresent1 1010Apr 10,2017 1:06:01Apr 10,2017 1:07:14
51para parapapresent1 810Apr 10,2017 1:04:49Apr 10,2017 1:05:53
52para parapapresent1 810Apr 10,2017 1:00:47Apr 10,2017 1:01:33
53para parapapresent1 1010Apr 10,2017 12:59:41Apr 10,2017 1:00:37
54para parapapresent1 710Apr 10,2017 12:44:37Apr 10,2017 12:59:36
55para parapapresent1 810Apr 10,2017 12:42:56Apr 10,2017 12:44:30
56para parapapresent1 710Apr 10,2017 12:30:04Apr 10,2017 12:31:24
57para parapapresent1 610Apr 10,2017 12:28:21Apr 10,2017 12:29:31
58para parapapresent1 510Apr 10,2017 12:25:45Apr 10,2017 12:28:17
59para parapapresent1 810Apr 10,2017 12:20:24Apr 10,2017 12:25:39
60para parapapresent1 410Apr 10,2017 12:11:19Apr 10,2017 12:20:18
61para parapapresent1 510Apr 10,2017 12:08:26Apr 10,2017 12:11:14
62para parapapresent1 410Apr 10,2017 11:59:36Apr 10,2017 12:08:22
63para parapapresent1 410Apr 10,2017 11:57:07Apr 10,2017 11:59:31
64para parapapresent1 110Apr 10,2017 11:56:50Apr 10,2017 11:57:01
65para parapapresent1 610Apr 10,2017 11:54:43Apr 10,2017 11:56:39
66nut nutiizpresent1 510Apr 10,2017 1:34:07Apr 10,2017 1:36:47
67มุกมิก อิอิpresentcon1 610Apr 8,2017 3:48:13Apr 8,2017 3:55:06
68Ashi Vanachaipresentcon1 710Apr 8,2017 4:45:48Apr 8,2017 4:49:54
69Ashi Vanachaipresent1 410Apr 8,2017 4:41:26Apr 8,2017 4:42:56
70Ashi Vanachaipresent1 410Apr 8,2017 4:38:48Apr 8,2017 4:40:54
71Jane Yongpresent1 610Apr 7,2017 10:22:00Apr 7,2017 10:45:23
72Jane Yongpresent1 610Apr 7,2017 10:12:04Apr 7,2017 10:21:27
73Wasna Tuktapast1 1010Apr 6,2017 1:59:52Apr 6,2017 2:04:13
74Wasna Tuktapresentpercon1 1010Apr 6,2017 1:53:58Apr 6,2017 1:59:39
75Wasna Tuktapresentper1 1010Apr 6,2017 1:47:13Apr 6,2017 1:53:35
76Wasna Tuktapresentcon1 1010Apr 6,2017 1:39:34Apr 6,2017 1:45:34
77tukta tapresent1 1010Apr 6,2017 1:35:11Apr 6,2017 1:38:08
78Aa Bbpresent1 910Apr 6,2017 1:05:22Apr 6,2017 1:05:24
79Aa Bbpresent1 810Apr 6,2017 12:38:35Apr 6,2017 12:39:12
80Aa Bbpresent1 910Apr 6,2017 12:36:57Apr 6,2017 12:37:56
81Suhaimee samaaepresent1 210Apr 5,2017 6:44:20Apr 5,2017 6:44:57
82Suhaimee samaaepresent1 310Apr 5,2017 6:43:00Apr 5,2017 6:44:11
83Suhaimee samaaepresent1 610Apr 5,2017 6:41:07Apr 5,2017 6:42:33
84Suhaimee samaaepresent1 510Apr 5,2017 6:40:01Apr 5,2017 6:40:56
85Suhaimee samaaepresent1 410Apr 5,2017 6:38:14Apr 5,2017 6:39:53
86Suhaimee samaaepresent1 610Apr 5,2017 6:36:02Apr 5,2017 6:37:08
87Suhaimee samaaepresent1 710Apr 5,2017 6:34:15Apr 5,2017 6:35:51
88Suhaimee samaaepresent1 610Apr 5,2017 6:31:30Apr 5,2017 6:33:57
89Suhaimee samaaepresent1 110Apr 5,2017 6:23:58Apr 5,2017 6:31:05
90อร ฟ้าใสpresentper1 410Apr 5,2017 3:55:13Apr 5,2017 4:08:40
91อร ฟ้าใสpresent1 910Apr 5,2017 3:48:52Apr 5,2017 3:50:41
92suzana barapresent1 1010Apr 4,2017 10:28:42Apr 4,2017 10:32:52
93Noopian Anuwanpresent1 410Apr 3,2017 2:36:44Apr 3,2017 2:40:28
94Sutita Chaiwongpresent1 710Apr 1,2017 11:26:23Apr 1,2017 11:29:44
95Natcha Ingpresent1 810Apr 1,2017 10:45:57Apr 1,2017 10:47:20
96Chinunya Kummuangpresent1 410Mar 30,2017 1:11:33Mar 30,2017 1:15:01
97Pheng VUECHONGXUEpresent1 510Mar 29,2017 2:41:56Mar 29,2017 2:44:47
98Vi Thorpresentper1 1010Mar 29,2017 12:43:11Mar 29,2017 12:46:24
99Vi Thorpresent1 810Mar 29,2017 12:38:01Mar 29,2017 12:42:11
100Pheng VUECHONGXUEpresentper1 810Mar 29,2017 12:38:08Mar 29,2017 12:40:31
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : Gist : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Apr 23,2017 11:32:15
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page