TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1Juk Decopresent1 410Aug 16,2017 10:13:48Aug 16,2017 10:18:35
2Juk Decopresent1 410Aug 16,2017 10:09:00Aug 16,2017 10:13:39
3Juk Decopresent1 410Aug 16,2017 10:00:58Aug 16,2017 10:07:58
4anan nanapresentcon1 810Aug 14,2017 10:08:57Aug 14,2017 10:13:02
5thew wirojpast1 1010Aug 14,2017 1:59:22Aug 14,2017 2:01:55
6LALITA Comkaeowpresent1 910Aug 14,2017 12:04:08Aug 14,2017 12:10:48
7Sirichai Srigetjarinpast1 410Aug 12,2017 10:20:27Aug 12,2017 10:21:09
8Sirichai Srigetjarinpast1 110Aug 12,2017 10:18:53Aug 12,2017 10:20:25
9Sirichai Srigetjarinpast1 110Aug 12,2017 10:12:42Aug 12,2017 10:15:25
10Sirichai Srigetjarinpresentpercon1 210Aug 12,2017 10:11:14Aug 12,2017 10:12:01
11Sirichai Srigetjarinpresentpercon1 110Aug 12,2017 10:10:09Aug 12,2017 10:10:51
12Sirichai Srigetjarinpresentpercon1 210Aug 12,2017 10:09:02Aug 12,2017 10:09:37
13Sirichai Srigetjarinpresentpercon1 110Aug 12,2017 9:47:35Aug 12,2017 10:08:56
14Sirichai Srigetjarinpresentper1 310Aug 12,2017 9:31:04Aug 12,2017 9:32:26
15Sirichai Srigetjarinpresentper1 310Aug 12,2017 9:29:32Aug 12,2017 9:30:41
16Sirichai Srigetjarinpresentper1 010Aug 12,2017 9:28:39Aug 12,2017 9:29:17
17Sirichai Srigetjarinpresentper1 310Aug 12,2017 9:27:32Aug 12,2017 9:28:19
18Sirichai Srigetjarinpresentper1 210Aug 12,2017 9:25:33Aug 12,2017 9:27:14
19Sirichai Srigetjarinpresentcon1 410Aug 12,2017 9:21:56Aug 12,2017 9:23:35
20Sirichai Srigetjarinpresent1 310Aug 12,2017 9:20:00Aug 12,2017 9:20:24
21Sirichai Srigetjarinpresent1 210Aug 12,2017 9:18:45Aug 12,2017 9:19:26
22Nannapus Promsuppresentper1 410Aug 12,2017 3:37:22Aug 12,2017 3:40:57
23POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 510Aug 12,2017 2:45:55Aug 12,2017 3:06:15
24Nannapus Promsuppresent1 610Aug 12,2017 2:59:14Aug 12,2017 3:03:35
25Nannapus Promsuppresent1 210Aug 12,2017 2:55:37Aug 12,2017 2:58:57
26Pisitpat Ngoenaiempresentpercon1 910Aug 12,2017 2:45:28Aug 12,2017 2:50:22
27Nannapus Promsuppresent1 010Aug 12,2017 2:49:05Aug 12,2017 2:50:00
28Nannapus Promsuppresent1 010Aug 12,2017 2:48:09Aug 12,2017 2:48:55
29POODIT TANGSAVEKCHAIpresentper1 510Aug 12,2017 2:37:39Aug 12,2017 2:42:22
30POODIT TANGSAVEKCHAIpresentcon1 710Aug 12,2017 2:34:52Aug 12,2017 2:37:08
31Nannapus Promsuppresentcon1 710Aug 12,2017 2:30:56Aug 12,2017 2:34:25
32POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 310Aug 12,2017 2:02:57Aug 12,2017 2:32:06
33Nannapus Promsuppresentper1 610Aug 12,2017 2:17:14Aug 12,2017 2:25:06
34Pisitpat Ngoenaiempresentpercon1 910Aug 12,2017 2:18:55Aug 12,2017 2:21:26
35Nannapus Promsuppresentper1 610Aug 12,2017 2:12:00Aug 12,2017 2:14:44
36Nannapus Promsuppresentper1 510Aug 12,2017 2:09:12Aug 12,2017 2:11:34
37Nannapus Promsuppresentper1 410Aug 12,2017 2:06:18Aug 12,2017 2:09:03
38POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 110Aug 12,2017 2:01:44Aug 12,2017 2:02:51
39POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 210Aug 12,2017 2:00:16Aug 12,2017 2:01:34
40POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 210Aug 12,2017 1:58:45Aug 12,2017 2:00:07
41POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 210Aug 12,2017 1:57:02Aug 12,2017 1:58:40
42POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 210Aug 12,2017 1:55:07Aug 12,2017 1:56:54
43POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 110Aug 12,2017 1:49:08Aug 12,2017 1:53:01
44Chawwat Yannawapast1 510Aug 12,2017 1:45:40Aug 12,2017 1:51:14
45POODIT TANGSAVEKCHAIpresentper1 410Aug 12,2017 1:39:43Aug 12,2017 1:46:15
46Chawwat Yannawapresentpercon1 210Aug 12,2017 1:35:45Aug 12,2017 1:43:47
47POODIT TANGSAVEKCHAIpresentper1 310Aug 12,2017 1:36:06Aug 12,2017 1:39:36
48Chawwat Yannawapresentper1 310Aug 12,2017 1:28:17Aug 12,2017 1:34:00
49POODIT TANGSAVEKCHAIpresentper1 110Aug 12,2017 1:23:10Aug 12,2017 1:26:33
50Pisitpat Ngoenaiempast1 1010Aug 12,2017 1:21:58Aug 12,2017 1:24:18
51POODIT TANGSAVEKCHAIpresentper1 410Aug 12,2017 1:20:41Aug 12,2017 1:23:05
52Pisitpat Ngoenaiempast1 1010Aug 12,2017 1:18:55Aug 12,2017 1:20:58
53POODIT TANGSAVEKCHAIpresentper1 510Aug 12,2017 1:14:03Aug 12,2017 1:20:17
54Chawwat Yannawapresent1 110Aug 12,2017 1:18:16Aug 12,2017 1:19:18
55Pisitpat Ngoenaiempresentpercon1 210Aug 12,2017 1:15:32Aug 12,2017 1:16:53
56Chawwat Yannawapresent1 110Aug 12,2017 1:13:11Aug 12,2017 1:15:15
57Pisitpat Ngoenaiempresentpercon1 110Aug 12,2017 1:12:10Aug 12,2017 1:14:42
58POODIT TANGSAVEKCHAIpresentper1 310Aug 12,2017 1:05:49Aug 12,2017 1:13:54
59Pisitpat Ngoenaiempresentper1 910Aug 12,2017 1:04:13Aug 12,2017 1:06:28
60Chawwat Yannawapresentcon1 210Aug 12,2017 1:03:13Aug 12,2017 1:05:21
61POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 010Aug 12,2017 1:00:52Aug 12,2017 1:01:22
62POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 210Aug 12,2017 12:57:52Aug 12,2017 12:58:49
63Chawwat Yannawapresent1 210Aug 12,2017 12:53:22Aug 12,2017 12:56:57
64POODIT TANGSAVEKCHAIpresentper1 110Aug 12,2017 12:53:06Aug 12,2017 12:56:25
65Pisitpat Ngoenaiempresentper1 910Aug 12,2017 12:53:44Aug 12,2017 12:55:28
66POODIT TANGSAVEKCHAIpast1 910Aug 12,2017 12:50:14Aug 12,2017 12:51:54
67POODIT TANGSAVEKCHAIpast1 910Aug 12,2017 12:44:34Aug 12,2017 12:49:54
68Chawwat Yannawapresent1 310Aug 12,2017 12:15:52Aug 12,2017 12:47:47
69Pisitpat Ngoenaiempresentper1 910Aug 12,2017 12:45:07Aug 12,2017 12:47:32
70POODIT TANGSAVEKCHAIpresentpercon1 710Aug 12,2017 12:42:53Aug 12,2017 12:43:44
71POODIT TANGSAVEKCHAIpresentpercon1 710Aug 12,2017 12:37:15Aug 12,2017 12:38:55
72Pisitpat Ngoenaiempresentcon1 1010Aug 12,2017 12:34:49Aug 12,2017 12:37:26
73POODIT TANGSAVEKCHAIpresentpercon1 710Aug 12,2017 12:35:54Aug 12,2017 12:37:07
74POODIT TANGSAVEKCHAIpresentpercon1 610Aug 12,2017 12:25:21Aug 12,2017 12:35:35
75Pisitpat Ngoenaiempresent1 810Aug 12,2017 12:22:28Aug 12,2017 12:27:48
76POODIT TANGSAVEKCHAIpresentpercon1 710Aug 12,2017 12:22:40Aug 12,2017 12:24:00
77POODIT TANGSAVEKCHAIpresentpercon1 610Aug 12,2017 12:21:04Aug 12,2017 12:22:24
78POODIT TANGSAVEKCHAIpresentpercon1 710Aug 12,2017 12:17:25Aug 12,2017 12:20:37
79POODIT TANGSAVEKCHAIpresentpercon1 710Aug 12,2017 12:13:45Aug 12,2017 12:16:37
80POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 410Aug 12,2017 12:12:39Aug 12,2017 12:13:00
81Pisitpat ngoenaiempresent1 910Aug 12,2017 12:10:26Aug 12,2017 12:12:06
82Nannapus Promsuppresentpercon1 610Aug 12,2017 12:06:35Aug 12,2017 12:11:00
83POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 310Aug 12,2017 12:07:25Aug 12,2017 12:08:47
84POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 410Aug 12,2017 11:59:01Aug 12,2017 12:07:09
85Chawwat Yannawapresent1 110Aug 12,2017 11:55:07Aug 12,2017 12:00:11
86POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 110Aug 12,2017 11:50:51Aug 12,2017 11:56:04
87Chawwat Yannawapresent1 110Aug 12,2017 11:50:27Aug 12,2017 11:54:51
88PAIBOON KHADBUApresent1 610Aug 12,2017 11:44:34Aug 12,2017 11:51:51
89POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 210Aug 12,2017 11:49:49Aug 12,2017 11:50:12
90ruj rujpresent1 110Aug 12,2017 11:49:27Aug 12,2017 11:49:56
91ruj rujpresent1 110Aug 12,2017 11:47:11Aug 12,2017 11:48:30
92POODIT TANGSAVEKCHAIpast1 210Aug 12,2017 11:46:47Aug 12,2017 11:47:09
93Chawwat Yannawapresent1 210Aug 12,2017 11:34:57Aug 12,2017 11:38:41
94PAIBOON KHADBUApresentper1 610Aug 12,2017 11:27:21Aug 12,2017 11:28:58
95Nannapus Promsuppresentper1 310Aug 12,2017 11:14:59Aug 12,2017 11:22:23
96POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 110Aug 12,2017 11:18:58Aug 12,2017 11:21:03
97PAIBOON KHADBUApresent1 210Aug 12,2017 11:17:17Aug 12,2017 11:20:47
98ruj rujpresentper1 110Aug 12,2017 11:12:27Aug 12,2017 11:13:06
99POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 210Aug 12,2017 10:50:31Aug 12,2017 10:52:23
100POODIT TANGSAVEKCHAIpresent1 410Aug 12,2017 10:48:10Aug 12,2017 10:50:22
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : Gist : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Aug 17,2017 4:05:23
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page