ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
cb
cbo
cbb
cbx
ผิดทุกตัวเลือก

2. Best describes a Counted loop [vb038]
A loop that performs the test at the start
A loop that performs the test at the end
A loop that iterates a predetermined number of times
A loop that counts backwards
ผิดทุกตัวเลือก

3. Why are three-letter mnemonics used when naming controls [vb049]
To confuse the programmer
To identify the type of control
To make the program run faster
To reduce the amount of memory required for the program
ผิดทุกตัวเลือก

4. Right("Love Thailand",3) [vb011]
Returns "Lov"
Returns "Tha"
Returns "and"
Returns "LTd"
ผิดทุกตัวเลือก

5. What is a VB [vb022]
Visual Basic
Virtual Basic
Visual Begin
Virtual Begin
ผิดทุกตัวเลือก