ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. What does the Step keyword used with the For/Next Loop do [vb019]
Allows the loop to be missed if the condition is True
Increments values according to the Step value
Syntax error
The Step keyword is illegal with counted loops
ผิดทุกตัวเลือก

2. Properties cannot be set at run-time [vb043]
Height
Width
Name
Top
ผิดทุกตัวเลือก

3. What does CSng do [vb018]
Sing a song
Change the sign of a number
Count spaces in a string
Convert a data type to Single
ผิดทุกตัวเลือก

4. The correct syntax to count backwards [vb042]
For counter = 10 Down To 1
For counter = 10 To 1 Step -1
For counter = 10 To 1 Step Down
For counter = 10 To 1
ผิดทุกตัวเลือก

5. What does a pre-condition loop do [vb017]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
Count backwards
ผิดทุกตัวเลือก