ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ [gov133]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

2. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด [gov111]
ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด
เรียบร้อย
สุภาพ
ถูกต้องตามสากลนิยม

3. บุคคลใดเป็นผู้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ [gov127]
นายก อบต.
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภา อบต.

4. หนังสือภายใน หมายถึงข้อใด [gov005]
หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ [gov024]
เลขที่
วันที่
เวลา
ลงชื่อผู้รับ

6. บุคคลใดมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายนี้ [gov041]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

7. บุคคลใดเป็นผู้เรียกประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม [gov129]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.

8. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร [gov121]
คำสั่ง
ประกาศ
แถลงการณ์
ข่าว

9. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น [gov151]
ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์กรอิสระ
ราชการส่วนกลาง

10. จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียวกัน คือข้อใด [gov113]
ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที
เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
ถูกทุกข้อ

11. หนังสือประทับตรา คืออะไร [gov056]
หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นคนลงนาม
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกและภายใน

12. การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี [gov010]
5 ปี
10 ปี
15 ปี
ไม่มีข้อใดถูก

13. ในเขต อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ [gov037]
สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
เลขานุการสภา อบต.

14. แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น [gov141]
มิถุนายน
ตุลาคม
สิงหาคม
ธันวาคม

15. คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน [gov101]
34
40
36
35

16. ใต้ฝ่าละอองพระบาท เป็นสรรพนามที่ไม่ใช้สำหรับ [gov004]
สมเด็จพระบรมราชนีนาถ
สมเด็จพระยุพราช
สมเด็จพระบรมราชกุมารี
สมเด็จพระบรมราชชนนี

17. ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร [gov046]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ ก.พ.

18. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [gov130]
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

19. ในปีหนึ่ง กฎหมาย อบต. ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญปีละกี่สมัย [gov119]
สองสมัย
สี่สมัย
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. กำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย
สองไม่เกินสามสมัย

20. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด [gov064]
5 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
2 ชนิด