ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล [gov012]
การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท
การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนั่งรับจ้าง
การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง
ถูกทุกข้อ

2. การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่ง ๆ กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ขยายเวลาออกไปอีก ต้องได้รับอนุญาตจากใคร [gov075]
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดีกรมการปกครอง
ประธานสภา อบต.

3. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ [gov131]
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เจ้าหน้าที่พัสดุ

4. ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด [gov044]
หนังสือแถลงการณ์
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ

5. คำลงท้ายถึงประธานองคมนตรี ใช้คำว่าอะไร [gov028]
ขอแสดงความนับถือ
ขอแสดงความนับถือยิ่ง
ไม่มีข้อใดถูก
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

6. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด [gov064]
5 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
2 ชนิด

7. สมาชิกสภา อบต. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov148]
4 ปี
8 ปี
10 ปี
12 ปี

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา อบต. [gov019]
ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทู้ถามกันเอง
กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา อบต.

9. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกตามข้อใด [gov146]
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 24 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 12 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 1 คน

10. ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน [gov022]
หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก
มีใจความอย่างเดียวกัน
"มีรหัสตัวพยัญชนะ "ว"ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง"
ถูกทุกข้อ

11. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น [gov151]
ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์กรอิสระ
ราชการส่วนกลาง

12. ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี [gov106]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอำเภอ
ประธานกรรมการบริหาร

13. บุคคลใดต่อไปนี้มิได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง [gov123]
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน

14. การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี [gov011]
5 วิธี
4 วิธี
3 วิธี
3 วิธี

15. หนังสือภายใน หมายถึงข้อใด [gov005]
หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ถูกทุกข้อ

16. กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า [gov006]
ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

17. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov098]
ประธานสภา อบต.
นายก อบจ.
นายก อบต.
ประธานสภา อบจ.

18. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร [gov122]
คำสั่ง
ระเบียบ
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ

19. ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ [gov024]
เลขที่
วันที่
เวลา
ลงชื่อผู้รับ

20. การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ อบต. มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกี่วัน [gov077]
90 วัน
60 วัน
30 วัน
15 วัน