ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ใต้ฝ่าละอองพระบาท เป็นสรรพนามที่ไม่ใช้สำหรับ [gov004]
สมเด็จพระบรมราชนีนาถ
สมเด็จพระยุพราช
สมเด็จพระบรมราชกุมารี
สมเด็จพระบรมราชชนนี

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา อบต. [gov019]
ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทู้ถามกันเอง
กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา อบต.

3. การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับตราที่ใด [gov016]
มุมบนด้นขวา
มุมล่างด้านขวา
มุมล่างด้านซ้าย
มุมขนด้านซ้าย

4. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น [gov151]
ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์กรอิสระ
ราชการส่วนกลาง

5. ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของ อบต. [gov025]
รายได้จากทรัพย์สินของ อบต.
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม
เงินค่าบริการน้ำประปาแก่ประชาชน

6. การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน [gov080]
15 วัน
25 วัน
30 วัน
20 วัน

7. กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า [gov006]
ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

8. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด [gov111]
ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด
เรียบร้อย
สุภาพ
ถูกต้องตามสากลนิยม

9. ข้อใดเป็นประเภทรายจ่ายของ อบต.ตามกฎหมาย [gov023]
เดือนและค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ถูกทุกข้อ

10. การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล ต้องตราเป็นกฎหมายใด [gov078]
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

11. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [gov090]
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ถูกทุกข้อ

12. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล [gov124]
กำนัน
สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก

13. คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน [gov101]
34
40
36
35

14. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด [gov064]
5 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
2 ชนิด

15. สมาชิกสภา อบต. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov148]
4 ปี
8 ปี
10 ปี
12 ปี

16. การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดต้องเป็นการยื่นหนังสือลาออกต่อบุคคลใด [gov081]
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.
นายอำเภอ

17. ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน [gov095]
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

18. มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเท่าใด [gov048]
148 มม. X 210 มม.
229 มม. X 324 มม.
52 มม. X 74 มม.
210 มม. X 297 มม.

19. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา อบต. [gov125]
นายอำเภอตามมติสภา อบต.
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการตามคำเสนอของนายอำเภอ

20. คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov102]
นายอำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด