ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ [gov089]
บันทึกข้อความ
คำสั่ง
ประกาศ
ข้อบังคับ

2. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี [gov054]
2 ปี
1 ปี
1 ปี 6 เดือน
6 เดือน

3. การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล [gov012]
การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท
การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนั่งรับจ้าง
การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง
ถูกทุกข้อ

4. แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น [gov141]
มิถุนายน
ตุลาคม
สิงหาคม
ธันวาคม

5. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเป็นราชการบริหารส่วนใด [gov066]
ส่วนกลาง
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนภูมิภาค

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา อบต. [gov019]
ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทู้ถามกันเอง
กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา อบต.

7. คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov102]
นายอำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้นิรภัยได้จำนวนไม่เกินเท่าใด [gov065]
"40,000 บาท"
"20,000 บาท"
"10,000 บาท"
"50,000 บาท"

9. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น [gov083]
อำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล

10. ข้อใดมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. [gov091]
เป็นพนักงานในบริษัทเสริมสุขจำกัด
เคยถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อยู่ระหว่างการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เป็นลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

11. บุคคลใดเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [gov040]
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล

12. ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน [gov116]
8 คน
6 คน
4 คน
2 คน

13. การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ อบต. มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกี่วัน [gov077]
90 วัน
60 วัน
30 วัน
15 วัน

14. ตามกฎหมายระบุให้นายก อบต. จะต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. อย่างไร [gov034]
ทุกรอบ 2 ปี
ปีละ 2 ครั้ง
ทุกรอบ 4 เดือน
เป็นประจำทุกปี

15. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov099]
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
นายก อบต.
ปลัด อบต.

16. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร [gov122]
คำสั่ง
ระเบียบ
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ

17. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการคือผู้ใด [gov139]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้บริหารท้องถิ่นตามมติสภาท้องถิ่น
ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

18. การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของใคร [gov069]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

19. ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน [gov095]
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

20. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง จะไม่เลือกขึ้นแทนหากวาระของสมาชิกสภา อบต. เหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน [gov082]
60 วัน
90 วัน
120 วัน
180 วัน