ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน อบต. นำไปประกาศใช้ [gov026]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

2. การยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบุคคลใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาการยืมเงิน [gov079]
นายก อบต.
หัวหน้าส่วนการคลัง
ถูกทุกข้อ
ปลัด อบต.

3. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า [gov035]
ขอประธานกราบเรียน
เรียน
เสนอ
กราบเรียน

4. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov087]
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ [gov093]
ตกลงราคา
ประกวดราคา
จ้างเหมาราคา
สอบราคา

6. ผู้อนุญาตให้ อบต. กู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ คือข้อใด [gov047]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.

7. หนังสือราชการต่อไปนี้ ข้อใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ [gov061]
ข่าว
ประกาศ
แถลงการณ์
ข้อ ก และ ข ถูก

8. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีตกลงราคาจะต้องมีวงเงินไม่เกินเท่าไร [gov071]
"10,000 บาท"
"500,000 บาท"
"100,000 บาท"
"50,000 บาท"

9. สมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov149]
2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง
4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง

10. หนังสือราชการมีกี่ชนิด [gov063]
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด

11. ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร [gov046]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ ก.พ.

12. หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือข้อใด [gov062]
หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ
หนังสือโต้ตอบและหนังสือแถลงข่าว
บันทึกช่วยจำ และบันทึกเตือนความจำ
หนังสือที่เป็นแบบพิธีและหนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี

13. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี [gov112]
500 คน
400 คน
700 คน
200 คน

14. หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด [gov055]
1 ชนิด
4 ชนิด
3 ชนิด
2 ชนิด

15. ข้อใดเป็นประเภทรายจ่ายของ อบต.ตามกฎหมาย [gov023]
เดือนและค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ถูกทุกข้อ

16. บุคคลใดเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [gov040]
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล

17. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานคือข้อใด [gov100]
นายก อบต.
ปลัด อบต.
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก

18. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov105]
นายอำเภอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

19. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร [gov121]
คำสั่ง
ประกาศ
แถลงการณ์
ข่าว

20. ตรารับหนังสือราชการเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเท่าใด [gov032]
2นิ้ว X 3นิ้ว
2นิ้ว X 2.5นิ้ว
2.5 X 5 ซม.
5 X 2.5 ซม.