ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. หนังสือภายใน หมายถึงข้อใด [gov005]
หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ถูกทุกข้อ

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้นิรภัยได้จำนวนไม่เกินเท่าใด [gov065]
"40,000 บาท"
"20,000 บาท"
"10,000 บาท"
"50,000 บาท"

3. สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov147]
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี

4. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบประมาณประจำปี [gov072]
มิถุนายน
สิงหาคม
ธันวาคม
ตุลาคม

5. ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา [gov103]
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

6. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล [gov135]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
กำนัน
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.)

7. การยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบุคคลใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาการยืมเงิน [gov079]
นายก อบต.
หัวหน้าส่วนการคลัง
ถูกทุกข้อ
ปลัด อบต.

8. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา อบต. [gov125]
นายอำเภอตามมติสภา อบต.
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการตามคำเสนอของนายอำเภอ

9. หนังสือประทับตรา คืออะไร [gov056]
หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นคนลงนาม
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกและภายใน

10. ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov088]
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีสรรพสามิต
ถูกทุกข้อ

11. บุคคลใดเป็นผู้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ [gov127]
นายก อบต.
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภา อบต.

12. ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ครุฑกลางสูง 3 ซม. ครุฑเล็กสูงเท่าใด [gov033]
2.0 ซม.
2.5 ซม.
1.5 ซม.
1.0 ซม.

13. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด [gov051]
1 ชนิด
2 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด

14. ตรารับหนังสือราชการเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเท่าใด [gov032]
2นิ้ว X 3นิ้ว
2นิ้ว X 2.5นิ้ว
2.5 X 5 ซม.
5 X 2.5 ซม.

15. สมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov149]
2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง
4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง

16. บุคคลใดมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายนี้ [gov041]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

17. ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละกี่คน [gov117]
3 คน
4 คน
6 คน
8 คน

18. หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด [gov058]
กระดาษที่ราชการกำหนด
กระดาษตราครุฑ
กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้
กระดาษบันทึกข้อความ

19. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร [gov142]
21
22
23
24

20. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [gov128]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย