ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ข้อความใด ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับ [gov018]
ผู้ออกข้อบังคับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ชื่อเต็มไว้ด้วย
รายละเอียดของข้อบังคับมีหัวข้อเหมือนกับคำสั่ง
การเขียนข้อบังคับต้องมีชื่อส่วนราชการอยู่ด้วย
การเขียนวันที่ของข้อบังคับต้องเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.

2. บุคคลใดต่อไปนี้มิได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง [gov123]
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน

3. ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov134]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

4. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบล [gov126]
ประธานสภาตำบล
สภาตำบล
นายอำเภอตามมติของสภาตำบล
ผู้ว่าราชการจังหวัด

5. ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือใคร [gov003]
สำนักงาน ก.พ.
หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงนั้น ๆ

6. ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของ อบต. [gov025]
รายได้จากทรัพย์สินของ อบต.
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม
เงินค่าบริการน้ำประปาแก่ประชาชน

7. ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov088]
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีสรรพสามิต
ถูกทุกข้อ

8. ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา [gov103]
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

9. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ [gov050]
หนังสือด่วนมาก
หนังสือลับ
หนังสือด่วนที่สุด
หนังสือด่วน

10. หนังสือประทับตรา คืออะไร [gov056]
หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นคนลงนาม
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกและภายใน

11. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำ เรียกว่าอะไร [gov038]
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง

12. องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินด้วยวิธีใด [gov153]
จ่ายเป็นเช็คและเงินสด
จ่ายเป็นเช็ค
จ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาล
จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

13. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด [gov057]
การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ
แถลงการณ์
หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
คำแนะนำ

14. การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับตราที่ใด [gov016]
มุมบนด้นขวา
มุมล่างด้านขวา
มุมล่างด้านซ้าย
มุมขนด้านซ้าย

15. ในปีหนึ่ง กฎหมาย อบต. ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญปีละกี่สมัย [gov119]
สองสมัย
สี่สมัย
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. กำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย
สองไม่เกินสามสมัย

16. เงินในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้ [gov110]
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินที่ผู้อุทิศให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ไว้แล้ว
เงินที่จัดหาขึ้นเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ใช้งบประมาณ
ถูกทุกข้อ

17. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ [gov133]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

18. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov132]
5 ปี
2 ปี
6 ปี
4 ปี

19. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือข้อใด [gov001]
เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
"ให้ประทับตราคำว่า ""ห้ามทำลาย"" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น"
เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

20. หนังสือราชการคืออะไร [gov060]
เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง
เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์
เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ