ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร [gov046]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ ก.พ.

2. เมื่อลงรายการจำนวนในใบเสร็จรับเงินผิดพลาดเมื่อต้องแก้ไขจะทำอย่างไร [gov143]
ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่ทั้งจำนวนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่
ทำลายทิ้งทั้งฉบับยกเว้นสำเนา
ยกเลิกทั้งฉบับ

3. นายก อบต. มีที่มา ตามขอใด [gov036]
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของสมาชิกสภา อบต.
มาจากการแต่งตั้งโดยตรงของสมาชิกสภา อบต.
มาจากการแต่งตั้งของนายอำเภอ

4. ผู้อนุญาตให้ อบต. กู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ คือข้อใด [gov047]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.

5. ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ครุฑกลางสูง 3 ซม. ครุฑเล็กสูงเท่าใด [gov033]
2.0 ซม.
2.5 ซม.
1.5 ซม.
1.0 ซม.

6. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [gov130]
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

7. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov087]
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
ถูกทุกข้อ

8. แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น [gov141]
มิถุนายน
ตุลาคม
สิงหาคม
ธันวาคม

9. หนังสือราชการมีกี่ชนิด [gov063]
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด

10. การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องพิจารณาในเดือนใด [gov009]
มิถุนายน
กุมภาพันธ์
สิงหาคม
แล้วแต่สภา อบต. กำหนด

11. การพิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายเป็นหน้าที่ของ [gov017]
ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งโดยการเสนอของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

12. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น [gov107]
ระเบียบ
ข้อบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

13. หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด [gov058]
กระดาษที่ราชการกำหนด
กระดาษตราครุฑ
กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้
กระดาษบันทึกข้อความ

14. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า [gov035]
ขอประธานกราบเรียน
เรียน
เสนอ
กราบเรียน

15. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร [gov122]
คำสั่ง
ระเบียบ
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ

16. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร [gov142]
21
22
23
24

17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสภาตำบล [gov085]
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาตำบลมีหมู่บ้านละ 2 คน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สมาชิกสภาตำบลทุกคนมาจากการเลือกตั้ง

18. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นพระราชบัญญัติ [gov108]
ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ

19. บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ [gov043]
18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

20. การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับตราที่ใด [gov016]
มุมบนด้นขวา
มุมล่างด้านขวา
มุมล่างด้านซ้าย
มุมขนด้านซ้าย