ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ผู้ใดมีอำนาจในการถอนเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov136]
นายก อบต. กับ ปลัด อบต.
นายก อบต. กับ หัวหน้าส่วนการคลัง
นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ รองนายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov102]
นายอำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

3. บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ [gov043]
18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

4. ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ [gov024]
เลขที่
วันที่
เวลา
ลงชื่อผู้รับ

5. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร [gov121]
คำสั่ง
ประกาศ
แถลงการณ์
ข่าว

6. หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท [gov053]
1 ประเภท
4 ประเภท
3 ประเภท
2 ประเภท

7. ในปีหนึ่ง กฎหมาย อบต. ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญปีละกี่สมัย [gov119]
สองสมัย
สี่สมัย
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. กำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย
สองไม่เกินสามสมัย

8. บุคคลใดมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายนี้ [gov041]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

9. ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน [gov022]
หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก
มีใจความอย่างเดียวกัน
"มีรหัสตัวพยัญชนะ "ว"ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง"
ถูกทุกข้อ

10. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov105]
นายอำเภอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

11. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร [gov142]
21
22
23
24

12. บุคคลใดเป็นผู้เรียกประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม [gov129]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.

13. องค์ประชุมสภา อบต. ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด [gov154]
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่ประชุม
เท่าใดก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันเอง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

14. การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล ต้องตราเป็นกฎหมายใด [gov078]
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

15. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [gov128]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

16. หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป เช่นข้อใด [gov052]
เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
ถูกทุกข้อ
เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ

17. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานคือข้อใด [gov100]
นายก อบต.
ปลัด อบต.
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก

18. หนังสือราชการคืออะไร [gov060]
เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง
เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์
เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ

19. การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด [gov070]
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
วางฏีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน
ถูกทุกข้อ

20. ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือข้อใด [gov145]
ผู้มีความรู้ภาษไทยดี
ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
ถูกทุกข้อ