ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน อบต. นำไปประกาศใช้ [gov026]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

2. หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือข้อใด [gov062]
หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ
หนังสือโต้ตอบและหนังสือแถลงข่าว
บันทึกช่วยจำ และบันทึกเตือนความจำ
หนังสือที่เป็นแบบพิธีและหนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี

3. การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของใคร [gov068]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

4. บุคคลใดเป็นผู้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ [gov127]
นายก อบต.
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภา อบต.

5. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ [gov050]
หนังสือด่วนมาก
หนังสือลับ
หนังสือด่วนที่สุด
หนังสือด่วน

6. บุคคลใดเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [gov040]
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล

7. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร [gov122]
คำสั่ง
ระเบียบ
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ

8. การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดต้องเป็นการยื่นหนังสือลาออกต่อบุคคลใด [gov081]
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.
นายอำเภอ

9. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ [gov089]
บันทึกข้อความ
คำสั่ง
ประกาศ
ข้อบังคับ

10. ข้อใดมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. [gov091]
เป็นพนักงานในบริษัทเสริมสุขจำกัด
เคยถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อยู่ระหว่างการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เป็นลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

11. การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด [gov070]
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
วางฏีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน
ถูกทุกข้อ

12. ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือใคร [gov003]
สำนักงาน ก.พ.
หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงนั้น ๆ

13. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเป็นราชการบริหารส่วนใด [gov066]
ส่วนกลาง
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนภูมิภาค

14. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov099]
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
นายก อบต.
ปลัด อบต.

15. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร [gov121]
คำสั่ง
ประกาศ
แถลงการณ์
ข่าว

16. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือข้อใด [gov001]
เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
"ให้ประทับตราคำว่า ""ห้ามทำลาย"" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น"
เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

17. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov087]
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
ถูกทุกข้อ

18. ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด [gov044]
หนังสือแถลงการณ์
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ

19. เขต อบต. มีจำนวน 11 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน [gov096]
11 คน
24 คน
22 คน
12 คน

20. ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร [gov046]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ ก.พ.