ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า [gov006]
ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ข้อใดคือคำขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป [gov020]
นมัสการ - ขอนมัสการด้วยความเคารพ
การนมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
กราบเรียน - กราบเรียนด้วยความเคารพ

3. การยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบุคคลใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาการยืมเงิน [gov079]
นายก อบต.
หัวหน้าส่วนการคลัง
ถูกทุกข้อ
ปลัด อบต.

4. ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย [gov021]
มด.
มท.
มหท.
มห.

5. คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร [gov027]
เรียน
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล
ถึง
ขอประทานเสนอ

6. หนังสือราชการคืออะไร [gov060]
เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง
เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์
เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ

7. นายก อบต. มีที่มา ตามขอใด [gov036]
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของสมาชิกสภา อบต.
มาจากการแต่งตั้งโดยตรงของสมาชิกสภา อบต.
มาจากการแต่งตั้งของนายอำเภอ

8. การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน [gov080]
15 วัน
25 วัน
30 วัน
20 วัน

9. ตามกฎหมายระบุให้นายก อบต. จะต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. อย่างไร [gov034]
ทุกรอบ 2 ปี
ปีละ 2 ครั้ง
ทุกรอบ 4 เดือน
เป็นประจำทุกปี

10. องค์ประชุมสภา อบต. ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด [gov154]
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่ประชุม
เท่าใดก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันเอง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

11. การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร [gov067]
เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด
เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ
เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

12. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบล [gov126]
ประธานสภาตำบล
สภาตำบล
นายอำเภอตามมติของสภาตำบล
ผู้ว่าราชการจังหวัด

13. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี [gov112]
500 คน
400 คน
700 คน
200 คน

14. การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ อบต. มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกี่วัน [gov077]
90 วัน
60 วัน
30 วัน
15 วัน

15. จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียวกัน คือข้อใด [gov113]
ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที
เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ [gov024]
เลขที่
วันที่
เวลา
ลงชื่อผู้รับ

17. สมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov149]
2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง
4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง

18. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ [gov089]
บันทึกข้อความ
คำสั่ง
ประกาศ
ข้อบังคับ

19. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด [gov057]
การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ
แถลงการณ์
หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
คำแนะนำ

20. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นพระราชบัญญัติ [gov108]
ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ