ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. การประชุมสภาตำบล ข้อใดถูกต้อง [gov076]
ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ให้มีการประชุมตามกำหนดสมัยประชุมที่สภาตำบลกำหนด
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

2. สมาชิกสภา อบต. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov148]
4 ปี
8 ปี
10 ปี
12 ปี

3. การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี [gov011]
5 วิธี
4 วิธี
3 วิธี
3 วิธี

4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสภาตำบล [gov085]
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาตำบลมีหมู่บ้านละ 2 คน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สมาชิกสภาตำบลทุกคนมาจากการเลือกตั้ง

5. ในเขต อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ [gov037]
สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
เลขานุการสภา อบต.

6. บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ [gov043]
18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

7. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด [gov051]
1 ชนิด
2 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด

8. ใต้ฝ่าละอองพระบาท เป็นสรรพนามที่ไม่ใช้สำหรับ [gov004]
สมเด็จพระบรมราชนีนาถ
สมเด็จพระยุพราช
สมเด็จพระบรมราชกุมารี
สมเด็จพระบรมราชชนนี

9. การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด [gov070]
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
วางฏีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน
ถูกทุกข้อ

10. ตราครุฑที่ใช้เป็นแบบพิมพ์ ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าใด [gov031]
3 ซม.
1.5 ซม.
5 ซม.
7 ซม.

11. กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า [gov006]
ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

12. การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับตราที่ใด [gov016]
มุมบนด้นขวา
มุมล่างด้านขวา
มุมล่างด้านซ้าย
มุมขนด้านซ้าย

13. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร [gov142]
21
22
23
24

14. ประกาศ หรือแถลงการณ์ เป็นหนังสือชนิดใด [gov002]
หนังสือประทับตรา
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามนโยบาย
หนังสือสั่งการ

15. ข้อใดเป็นประเภทรายจ่ายของ อบต.ตามกฎหมาย [gov023]
เดือนและค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ถูกทุกข้อ

16. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov097]
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
ปลัด อบต.

17. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร [gov122]
คำสั่ง
ระเบียบ
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ

18. องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย [gov152]
คณะผู้บริหารและผู้บริหาร
สภา อบต. และนายก อบต.
สภา อบต. และผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.

19. ตามกฎหมายระบุให้นายก อบต. จะต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. อย่างไร [gov034]
ทุกรอบ 2 ปี
ปีละ 2 ครั้ง
ทุกรอบ 4 เดือน
เป็นประจำทุกปี

20. ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [gov092]
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หมวคค่าจ้างชั่วคราว
หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง