ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของใคร [gov068]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

2. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ [gov131]
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เจ้าหน้าที่พัสดุ

3. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกตามข้อใด [gov146]
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 24 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 12 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 1 คน

4. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov087]
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
ถูกทุกข้อ

5. การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ [gov074]
สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้
ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน
เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน
ถูกทุกข้อ

6. การพิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายเป็นหน้าที่ของ [gov017]
ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งโดยการเสนอของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

7. หนังสือราชการต่อไปนี้ ข้อใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ [gov061]
ข่าว
ประกาศ
แถลงการณ์
ข้อ ก และ ข ถูก

8. องค์ประชุมสภา อบต. ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด [gov154]
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่ประชุม
เท่าใดก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันเอง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

9. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือข้อใด [gov001]
เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
"ให้ประทับตราคำว่า ""ห้ามทำลาย"" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น"
เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

10. บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ [gov043]
18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

11. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา อบต. [gov125]
นายอำเภอตามมติสภา อบต.
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการตามคำเสนอของนายอำเภอ

12. ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละกี่คน [gov117]
3 คน
4 คน
6 คน
8 คน

13. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov097]
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
ปลัด อบต.

14. หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท [gov053]
1 ประเภท
4 ประเภท
3 ประเภท
2 ประเภท

15. การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล ต้องตราเป็นกฎหมายใด [gov078]
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

16. การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องพิจารณาในเดือนใด [gov009]
มิถุนายน
กุมภาพันธ์
สิงหาคม
แล้วแต่สภา อบต. กำหนด

17. การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของใคร [gov069]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

18. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล [gov124]
กำนัน
สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก

19. ข้อใดคือคำขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป [gov020]
นมัสการ - ขอนมัสการด้วยความเคารพ
การนมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
กราบเรียน - กราบเรียนด้วยความเคารพ

20. ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov045]
ปลัด อบต.
นายก อบต.
หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี