ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ระเบียบงานสารบรรณฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด [gov144]
1-Apr-46
1-Jun-46
1-Oct-46
1-Jan-47

2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง [gov094]
กรุงเทพมหานครฯ
กระทรวง ทบวง
กรม
สำนักนายกรัฐมนตรี

3. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร [gov142]
21
22
23
24

4. สมาชิกสภา อบต. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov148]
4 ปี
8 ปี
10 ปี
12 ปี

5. การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ [gov074]
สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้
ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน
เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน
ถูกทุกข้อ

6. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเป็นราชการบริหารส่วนใด [gov066]
ส่วนกลาง
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนภูมิภาค

7. การแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับใดขึ้นไปเป็นคณะกรรมการ [gov073]
ระดับ 5 ขึ้นไป
ระดับ 4 ขึ้นไป
ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับ 6 ขึ้นไป

8. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า [gov035]
ขอประธานกราบเรียน
เรียน
เสนอ
กราบเรียน

9. ตราครุฑที่ใช้เป็นแบบพิมพ์ ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าใด [gov031]
3 ซม.
1.5 ซม.
5 ซม.
7 ซม.

10. ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน [gov116]
8 คน
6 คน
4 คน
2 คน

11. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือข้อใด [gov001]
เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
"ให้ประทับตราคำว่า ""ห้ามทำลาย"" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น"
เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

12. เงินที่เบิก ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วัน [gov109]
20 วัน
15 วัน
10 วัน
5 วัน

13. ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร [gov114]
นายก อบต.
นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปลัด อบต.

14. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี คือผู้ใด [gov140]
นายอำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด

15. ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย [gov021]
มด.
มท.
มหท.
มห.

16. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov097]
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
ปลัด อบต.

17. การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด [gov070]
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
วางฏีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน
ถูกทุกข้อ

18. แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น [gov141]
มิถุนายน
ตุลาคม
สิงหาคม
ธันวาคม

19. บุคคลใดต่อไปนี้มิได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง [gov123]
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน

20. สมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov149]
2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง
4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง