ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้ [gov059]
รับรองบุคคล
รับรองนิติบุคคล
รับรองหน่วยงาน
ถูกทุกข้อ

2. หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท [gov053]
1 ประเภท
4 ประเภท
3 ประเภท
2 ประเภท

3. การเจาะปรุหรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินจะกระทำเมื่อใด [gov013]
เมื่อใช้ใบเสร็จไม่หมดทั้งเล่มในหนึ่งเดือน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เมื่อใบเสร็จบางฉบับในหนึ่งเล่มสูญหาย
เมื่อต้องการยกเลิกใบเสร็จ

4. คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน [gov101]
34
40
36
35

5. ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร [gov114]
นายก อบต.
นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปลัด อบต.

6. ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด [gov044]
หนังสือแถลงการณ์
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ

7. เงินที่เบิก ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วัน [gov109]
20 วัน
15 วัน
10 วัน
5 วัน

8. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov098]
ประธานสภา อบต.
นายก อบจ.
นายก อบต.
ประธานสภา อบจ.

9. การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ข้อใดกล่าวถูกต้อง [gov008]
ให้ทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ทำเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ทำเป็นข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ทำเป็นคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล

10. มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเท่าใด [gov048]
148 มม. X 210 มม.
229 มม. X 324 มม.
52 มม. X 74 มม.
210 มม. X 297 มม.

11. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น [gov107]
ระเบียบ
ข้อบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

12. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำ เรียกว่าอะไร [gov038]
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
คำสั่ง

13. ในปีหนึ่ง กฎหมาย อบต. ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญปีละกี่สมัย [gov119]
สองสมัย
สี่สมัย
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. กำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย
สองไม่เกินสามสมัย

14. ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย [gov021]
มด.
มท.
มหท.
มห.

15. การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร [gov067]
เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด
เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ
เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

16. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov105]
นายอำเภอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

17. ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง [gov086]
เลขานุการนายกรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
เลขานุการคณะรัฐมนตรี

18. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา อบต. [gov125]
นายอำเภอตามมติสภา อบต.
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการตามคำเสนอของนายอำเภอ

19. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี [gov054]
2 ปี
1 ปี
1 ปี 6 เดือน
6 เดือน

20. นายก อบต. มีที่มา ตามขอใด [gov036]
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของสมาชิกสภา อบต.
มาจากการแต่งตั้งโดยตรงของสมาชิกสภา อบต.
มาจากการแต่งตั้งของนายอำเภอ