ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่สมัย [gov120]
2 สมัย
3 สมัย
4 สมัย
5 สมัย

2. หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป เช่นข้อใด [gov052]
เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
ถูกทุกข้อ
เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ

3. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล [gov124]
กำนัน
สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก

4. ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน [gov022]
หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก
มีใจความอย่างเดียวกัน
"มีรหัสตัวพยัญชนะ "ว"ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง"
ถูกทุกข้อ

5. ประกาศ หรือแถลงการณ์ เป็นหนังสือชนิดใด [gov002]
หนังสือประทับตรา
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามนโยบาย
หนังสือสั่งการ

6. สมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov149]
2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง
4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง

7. ข้อใดมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. [gov091]
เป็นพนักงานในบริษัทเสริมสุขจำกัด
เคยถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อยู่ระหว่างการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เป็นลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

8. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด [gov057]
การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ
แถลงการณ์
หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
คำแนะนำ

9. ใต้ฝ่าละอองพระบาท เป็นสรรพนามที่ไม่ใช้สำหรับ [gov004]
สมเด็จพระบรมราชนีนาถ
สมเด็จพระยุพราช
สมเด็จพระบรมราชกุมารี
สมเด็จพระบรมราชชนนี

10. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน อบต. นำไปประกาศใช้ [gov026]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

11. ในเขต อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ [gov037]
สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
เลขานุการสภา อบต.

12. บุคคลใดต่อไปนี้มิได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง [gov123]
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน

13. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น [gov107]
ระเบียบ
ข้อบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

14. การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน [gov080]
15 วัน
25 วัน
30 วัน
20 วัน

15. ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov088]
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีสรรพสามิต
ถูกทุกข้อ

16. การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับตราที่ใด [gov016]
มุมบนด้นขวา
มุมล่างด้านขวา
มุมล่างด้านซ้าย
มุมขนด้านซ้าย

17. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด [gov064]
5 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
2 ชนิด

18. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร [gov121]
คำสั่ง
ประกาศ
แถลงการณ์
ข่าว

19. กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า [gov006]
ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

20. องค์ประชุมสภา อบต. ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด [gov154]
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่ประชุม
เท่าใดก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันเอง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่