ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา อบต. [gov125]
นายอำเภอตามมติสภา อบต.
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการตามคำเสนอของนายอำเภอ

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง จะไม่เลือกขึ้นแทนหากวาระของสมาชิกสภา อบต. เหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน [gov082]
60 วัน
90 วัน
120 วัน
180 วัน

3. ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน [gov095]
ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4. ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด [gov030]
4 ขนาด
6 ขนาด
7 ขนาด
8 ขนาด

5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ [gov093]
ตกลงราคา
ประกวดราคา
จ้างเหมาราคา
สอบราคา

6. กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน [gov007]
เท่าใดก็ได้
3 คน
4 คน
2 คน

7. ข้อความใด ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับ [gov018]
ผู้ออกข้อบังคับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ชื่อเต็มไว้ด้วย
รายละเอียดของข้อบังคับมีหัวข้อเหมือนกับคำสั่ง
การเขียนข้อบังคับต้องมีชื่อส่วนราชการอยู่ด้วย
การเขียนวันที่ของข้อบังคับต้องเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.

8. บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต. [gov039]
นายก อบต.
ปลัด อบต.
รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต.

9. การยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบุคคลใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาการยืมเงิน [gov079]
นายก อบต.
หัวหน้าส่วนการคลัง
ถูกทุกข้อ
ปลัด อบต.

10. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบประมาณประจำปี [gov072]
มิถุนายน
สิงหาคม
ธันวาคม
ตุลาคม

11. ข้อใดคือคำขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป [gov020]
นมัสการ - ขอนมัสการด้วยความเคารพ
การนมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
กราบเรียน - กราบเรียนด้วยความเคารพ

12. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือข้อใด [gov001]
เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
"ให้ประทับตราคำว่า ""ห้ามทำลาย"" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น"
เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

13. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี คือผู้ใด [gov140]
นายอำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด

14. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ [gov050]
หนังสือด่วนมาก
หนังสือลับ
หนังสือด่วนที่สุด
หนังสือด่วน

15. องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย [gov152]
คณะผู้บริหารและผู้บริหาร
สภา อบต. และนายก อบต.
สภา อบต. และผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.

16. บุคคลใดมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายนี้ [gov041]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

17. สมาชิกสภาตำบล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov149]
2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง
4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง

18. การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล [gov012]
การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท
การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนั่งรับจ้าง
การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง
ถูกทุกข้อ

19. การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด [gov070]
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
วางฏีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน
ถูกทุกข้อ

20. การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของใคร [gov069]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด