ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร [gov142]
21
22
23
24

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นพระราชบัญญัติ [gov108]
ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ

3. การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของใคร [gov068]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

4. ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด [gov030]
4 ขนาด
6 ขนาด
7 ขนาด
8 ขนาด

5. องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินด้วยวิธีใด [gov153]
จ่ายเป็นเช็คและเงินสด
จ่ายเป็นเช็ค
จ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาล
จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

6. หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้ [gov059]
รับรองบุคคล
รับรองนิติบุคคล
รับรองหน่วยงาน
ถูกทุกข้อ

7. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด [gov064]
5 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
2 ชนิด

8. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ [gov131]
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เจ้าหน้าที่พัสดุ

9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสภาตำบล [gov085]
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาตำบลมีหมู่บ้านละ 2 คน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สมาชิกสภาตำบลทุกคนมาจากการเลือกตั้ง

10. หนังสือราชการต่อไปนี้ ข้อใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ [gov061]
ข่าว
ประกาศ
แถลงการณ์
ข้อ ก และ ข ถูก

11. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี คือผู้ใด [gov140]
นายอำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด

12. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov098]
ประธานสภา อบต.
นายก อบจ.
นายก อบต.
ประธานสภา อบจ.

13. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น [gov151]
ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์กรอิสระ
ราชการส่วนกลาง

14. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา อบต. [gov125]
นายอำเภอตามมติสภา อบต.
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการตามคำเสนอของนายอำเภอ

15. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน อบต. นำไปประกาศใช้ [gov026]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

16. สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov147]
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี

17. คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร [gov027]
เรียน
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล
ถึง
ขอประทานเสนอ

18. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [gov090]
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ถูกทุกข้อ

19. ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือใคร [gov003]
สำนักงาน ก.พ.
หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงนั้น ๆ

20. บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต. [gov039]
นายก อบต.
ปลัด อบต.
รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต.