ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดต้องเป็นการยื่นหนังสือลาออกต่อบุคคลใด [gov081]
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.
นายอำเภอ

2. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น [gov107]
ระเบียบ
ข้อบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา อบต. [gov019]
ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทู้ถามกันเอง
กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา อบต.

4. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล [gov135]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
กำนัน
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.)

5. การแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับใดขึ้นไปเป็นคณะกรรมการ [gov073]
ระดับ 5 ขึ้นไป
ระดับ 4 ขึ้นไป
ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับ 6 ขึ้นไป

6. หนังสือราชการมีกี่ชนิด [gov063]
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด

7. ข้อใดมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. [gov091]
เป็นพนักงานในบริษัทเสริมสุขจำกัด
เคยถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อยู่ระหว่างการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เป็นลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

8. ข้อใดคือคำขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป [gov020]
นมัสการ - ขอนมัสการด้วยความเคารพ
การนมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
กราบเรียน - กราบเรียนด้วยความเคารพ

9. ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือข้อใด [gov145]
ผู้มีความรู้ภาษไทยดี
ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
ถูกทุกข้อ

10. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง จะไม่เลือกขึ้นแทนหากวาระของสมาชิกสภา อบต. เหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน [gov082]
60 วัน
90 วัน
120 วัน
180 วัน

11. การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องพิจารณาในเดือนใด [gov009]
มิถุนายน
กุมภาพันธ์
สิงหาคม
แล้วแต่สภา อบต. กำหนด

12. ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov134]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

13. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ [gov133]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

14. ประกาศ หรือแถลงการณ์ เป็นหนังสือชนิดใด [gov002]
หนังสือประทับตรา
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามนโยบาย
หนังสือสั่งการ

15. ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ [gov024]
เลขที่
วันที่
เวลา
ลงชื่อผู้รับ

16. การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่ง ๆ กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ขยายเวลาออกไปอีก ต้องได้รับอนุญาตจากใคร [gov075]
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดีกรมการปกครอง
ประธานสภา อบต.

17. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกี่ประเภท [gov015]
1 ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท

18. บุคคลใดต่อไปนี้มิได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง [gov123]
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน

19. ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่สมัย [gov120]
2 สมัย
3 สมัย
4 สมัย
5 สมัย

20. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ [gov050]
หนังสือด่วนมาก
หนังสือลับ
หนังสือด่วนที่สุด
หนังสือด่วน