ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov147]
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี

2. ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือใคร [gov003]
สำนักงาน ก.พ.
หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงนั้น ๆ

3. หนังสือราชการคืออะไร [gov060]
เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง
เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์
เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ

4. ข้อใดมิได้เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. [gov091]
เป็นพนักงานในบริษัทเสริมสุขจำกัด
เคยถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อยู่ระหว่างการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เป็นลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

5. ในปีหนึ่ง กฎหมาย อบต. ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญปีละกี่สมัย [gov119]
สองสมัย
สี่สมัย
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา อบต. กำหนดแต่ไม่เกินสี่สมัย
สองไม่เกินสามสมัย

6. การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องพิจารณาในเดือนใด [gov009]
มิถุนายน
กุมภาพันธ์
สิงหาคม
แล้วแต่สภา อบต. กำหนด

7. ระเบียบงานสารบรรณฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด [gov144]
1-Apr-46
1-Jun-46
1-Oct-46
1-Jan-47

8. ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร [gov114]
นายก อบต.
นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปลัด อบต.

9. การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของใคร [gov069]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

10. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น [gov083]
อำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล

11. ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือข้อใด [gov145]
ผู้มีความรู้ภาษไทยดี
ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
ถูกทุกข้อ

12. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานคือข้อใด [gov100]
นายก อบต.
ปลัด อบต.
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก

13. ในเขต อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ [gov037]
สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
เลขานุการสภา อบต.

14. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน อบต. นำไปประกาศใช้ [gov026]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

15. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov097]
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
ปลัด อบต.

16. ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร [gov046]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ ก.พ.

17. องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย [gov150]
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ถูกทุกข้อ

18. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร [gov122]
คำสั่ง
ระเบียบ
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ

19. ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ครุฑกลางสูง 3 ซม. ครุฑเล็กสูงเท่าใด [gov033]
2.0 ซม.
2.5 ซม.
1.5 ซม.
1.0 ซม.

20. ข้อใดเป็นประเภทรายจ่ายของ อบต.ตามกฎหมาย [gov023]
เดือนและค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ถูกทุกข้อ