ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ [gov133]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

2. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล [gov124]
กำนัน
สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก

3. ระเบียบงานสารบรรณฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด [gov144]
1-Apr-46
1-Jun-46
1-Oct-46
1-Jan-47

4. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov105]
นายอำเภอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

5. ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า [gov035]
ขอประธานกราบเรียน
เรียน
เสนอ
กราบเรียน

6. องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินด้วยวิธีใด [gov153]
จ่ายเป็นเช็คและเงินสด
จ่ายเป็นเช็ค
จ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาล
จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น

7. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นพระราชบัญญัติ [gov108]
ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ

8. ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา [gov103]
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

9. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุกี่ปี [gov138]
อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

10. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล [gov135]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
กำนัน
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.)

11. ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน [gov116]
8 คน
6 คน
4 คน
2 คน

12. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี [gov112]
500 คน
400 คน
700 คน
200 คน

13. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน [gov115]
10 คน
6 คน
4 คน
2 คน

14. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด [gov111]
ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด
เรียบร้อย
สุภาพ
ถูกต้องตามสากลนิยม

15. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร [gov142]
21
22
23
24

16. ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov045]
ปลัด อบต.
นายก อบต.
หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

17. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง [gov094]
กรุงเทพมหานครฯ
กระทรวง ทบวง
กรม
สำนักนายกรัฐมนตรี

18. บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้มีการยุบสภา อบต. ได้ ตามกฎหมาย [gov042]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ

19. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี [gov132]
5 ปี
2 ปี
6 ปี
4 ปี

20. คำลงท้ายถึงประธานองคมนตรี ใช้คำว่าอะไร [gov028]
ขอแสดงความนับถือ
ขอแสดงความนับถือยิ่ง
ไม่มีข้อใดถูก
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง