ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด [gov049]
หนังสื่อสั่งการ
หนังสือภายใน
หนังสือภายนอก
หนังสือประทับตรา

2. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [gov128]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. คำว่า คำสั่ง คือข้อใด [gov029]
การสั่งด้วยบันทึก ทางจดหมายและด้วยสื่อนำสาร
คำสั่งด้วยวาจา คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง

4. ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov088]
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีสรรพสามิต
ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov087]
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
ถูกทุกข้อ

6. การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ข้อใดกล่าวถูกต้อง [gov008]
ให้ทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ทำเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ทำเป็นข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ทำเป็นคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล

7. ใต้ฝ่าละอองพระบาท เป็นสรรพนามที่ไม่ใช้สำหรับ [gov004]
สมเด็จพระบรมราชนีนาถ
สมเด็จพระยุพราช
สมเด็จพระบรมราชกุมารี
สมเด็จพระบรมราชชนนี

8. ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา [gov103]
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

9. นายก อบต. มีที่มา ตามขอใด [gov036]
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของสมาชิกสภา อบต.
มาจากการแต่งตั้งโดยตรงของสมาชิกสภา อบต.
มาจากการแต่งตั้งของนายอำเภอ

10. เงินในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้ [gov110]
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินที่ผู้อุทิศให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ไว้แล้ว
เงินที่จัดหาขึ้นเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ใช้งบประมาณ
ถูกทุกข้อ

11. เขต อบต. มีจำนวน 11 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน [gov096]
11 คน
24 คน
22 คน
12 คน

12. การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ [gov074]
สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้
ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน
เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน
ถูกทุกข้อ

13. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด [gov057]
การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ
แถลงการณ์
หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
คำแนะนำ

14. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน [gov115]
10 คน
6 คน
4 คน
2 คน

15. ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov134]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

16. การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของใคร [gov069]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา อบต. [gov019]
ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทู้ถามกันเอง
กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา อบต.

18. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด [gov111]
ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด
เรียบร้อย
สุภาพ
ถูกต้องตามสากลนิยม

19. หนังสือราชการต่อไปนี้ ข้อใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ [gov061]
ข่าว
ประกาศ
แถลงการณ์
ข้อ ก และ ข ถูก

20. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด [gov064]
5 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
2 ชนิด