ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง [gov086]
เลขานุการนายกรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
เลขานุการคณะรัฐมนตรี

2. คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov102]
นายอำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสภาตำบล [gov085]
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาตำบลมีหมู่บ้านละ 2 คน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล
สมาชิกสภาตำบลทุกคนมาจากการเลือกตั้ง

4. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ [gov133]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

5. หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือข้อใด [gov062]
หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ
หนังสือโต้ตอบและหนังสือแถลงข่าว
บันทึกช่วยจำ และบันทึกเตือนความจำ
หนังสือที่เป็นแบบพิธีและหนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด [gov051]
1 ชนิด
2 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด

7. ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย [gov021]
มด.
มท.
มหท.
มห.

8. การแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับใดขึ้นไปเป็นคณะกรรมการ [gov073]
ระดับ 5 ขึ้นไป
ระดับ 4 ขึ้นไป
ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับ 6 ขึ้นไป

9. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีตกลงราคาจะต้องมีวงเงินไม่เกินเท่าไร [gov071]
"10,000 บาท"
"500,000 บาท"
"100,000 บาท"
"50,000 บาท"

10. การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดต้องเป็นการยื่นหนังสือลาออกต่อบุคคลใด [gov081]
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.
นายอำเภอ

11. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบประมาณประจำปี [gov072]
มิถุนายน
สิงหาคม
ธันวาคม
ตุลาคม

12. ตรารับหนังสือราชการเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเท่าใด [gov032]
2นิ้ว X 3นิ้ว
2นิ้ว X 2.5นิ้ว
2.5 X 5 ซม.
5 X 2.5 ซม.

13. ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ครุฑกลางสูง 3 ซม. ครุฑเล็กสูงเท่าใด [gov033]
2.0 ซม.
2.5 ซม.
1.5 ซม.
1.0 ซม.

14. คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน [gov101]
34
40
36
35

15. การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล [gov012]
การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท
การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนั่งรับจ้าง
การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง
ถูกทุกข้อ

16. การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของใคร [gov069]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

17. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [gov090]
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ถูกทุกข้อ

18. ข้อใดคือคำขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป [gov020]
นมัสการ - ขอนมัสการด้วยความเคารพ
การนมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
กราบเรียน - กราบเรียนด้วยความเคารพ

19. หนังสือภายใน หมายถึงข้อใด [gov005]
หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ถูกทุกข้อ

20. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov105]
นายอำเภอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด