ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [gov084]
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หมวคค่าจ้างชั่วคราว
หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. ข้อความใด ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับ [gov018]
ผู้ออกข้อบังคับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ชื่อเต็มไว้ด้วย
รายละเอียดของข้อบังคับมีหัวข้อเหมือนกับคำสั่ง
การเขียนข้อบังคับต้องมีชื่อส่วนราชการอยู่ด้วย
การเขียนวันที่ของข้อบังคับต้องเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.

3. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ [gov089]
บันทึกข้อความ
คำสั่ง
ประกาศ
ข้อบังคับ

4. คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร [gov027]
เรียน
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล
ถึง
ขอประทานเสนอ

5. การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล ต้องตราเป็นกฎหมายใด [gov078]
พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

6. ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ [gov093]
ตกลงราคา
ประกวดราคา
จ้างเหมาราคา
สอบราคา

7. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล [gov124]
กำนัน
สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก

8. ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย [gov021]
มด.
มท.
มหท.
มห.

9. คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน [gov101]
34
40
36
35

10. ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด [gov049]
หนังสื่อสั่งการ
หนังสือภายใน
หนังสือภายนอก
หนังสือประทับตรา

11. ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง [gov086]
เลขานุการนายกรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
เลขานุการคณะรัฐมนตรี

12. หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด [gov058]
กระดาษที่ราชการกำหนด
กระดาษตราครุฑ
กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้
กระดาษบันทึกข้อความ

13. บุคคลใดเป็นผู้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ [gov127]
นายก อบต.
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภา อบต.

14. การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี [gov010]
5 ปี
10 ปี
15 ปี
ไม่มีข้อใดถูก

15. หนังสือภายใน หมายถึงข้อใด [gov005]
หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ถูกทุกข้อ

16. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล [gov135]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
กำนัน
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.)

17. ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี [gov106]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอำเภอ
ประธานกรรมการบริหาร

18. ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด [gov044]
หนังสือแถลงการณ์
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ

19. บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้มีการยุบสภา อบต. ได้ ตามกฎหมาย [gov042]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ

20. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น [gov151]
ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์กรอิสระ
ราชการส่วนกลาง