ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. คำว่า คำสั่ง คือข้อใด [gov029]
การสั่งด้วยบันทึก ทางจดหมายและด้วยสื่อนำสาร
คำสั่งด้วยวาจา คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง

2. การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของใคร [gov068]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

3. ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือข้อใด [gov145]
ผู้มีความรู้ภาษไทยดี
ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
ถูกทุกข้อ

4. หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด [gov058]
กระดาษที่ราชการกำหนด
กระดาษตราครุฑ
กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้
กระดาษบันทึกข้อความ

5. การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่ง ๆ กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ขยายเวลาออกไปอีก ต้องได้รับอนุญาตจากใคร [gov075]
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดีกรมการปกครอง
ประธานสภา อบต.

6. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง [gov094]
กรุงเทพมหานครฯ
กระทรวง ทบวง
กรม
สำนักนายกรัฐมนตรี

7. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด [gov064]
5 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
2 ชนิด

8. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี [gov054]
2 ปี
1 ปี
1 ปี 6 เดือน
6 เดือน

9. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล [gov135]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
กำนัน
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.)

10. ข้อความใด ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับ [gov018]
ผู้ออกข้อบังคับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ชื่อเต็มไว้ด้วย
รายละเอียดของข้อบังคับมีหัวข้อเหมือนกับคำสั่ง
การเขียนข้อบังคับต้องมีชื่อส่วนราชการอยู่ด้วย
การเขียนวันที่ของข้อบังคับต้องเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.

11. ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov134]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

12. องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย [gov152]
คณะผู้บริหารและผู้บริหาร
สภา อบต. และนายก อบต.
สภา อบต. และผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.

13. เขต อบต. มีจำนวน 11 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน [gov096]
11 คน
24 คน
22 คน
12 คน

14. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกี่ประเภท [gov015]
1 ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท

15. ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง [gov086]
เลขานุการนายกรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
เลขานุการคณะรัฐมนตรี

16. ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา [gov103]
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี [gov112]
500 คน
400 คน
700 คน
200 คน

18. คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov102]
นายอำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

19. หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือข้อใด [gov062]
หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ
หนังสือโต้ตอบและหนังสือแถลงข่าว
บันทึกช่วยจำ และบันทึกเตือนความจำ
หนังสือที่เป็นแบบพิธีและหนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี

20. การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน [gov080]
15 วัน
25 วัน
30 วัน
20 วัน