ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้มีการยุบสภา อบต. ได้ ตามกฎหมาย [gov042]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ

2. กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า [gov006]
ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov097]
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
ปลัด อบต.

4. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น [gov083]
อำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล

5. ตามกฎหมายระบุให้นายก อบต. จะต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต. อย่างไร [gov034]
ทุกรอบ 2 ปี
ปีละ 2 ครั้ง
ทุกรอบ 4 เดือน
เป็นประจำทุกปี

6. หนังสือราชการมีกี่ชนิด [gov063]
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด

7. การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี [gov010]
5 ปี
10 ปี
15 ปี
ไม่มีข้อใดถูก

8. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล [gov124]
กำนัน
สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก

9. หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป เช่นข้อใด [gov052]
เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
ถูกทุกข้อ
เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ

10. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือข้อใด [gov001]
เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
"ให้ประทับตราคำว่า ""ห้ามทำลาย"" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น"
เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

11. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการคือผู้ใด [gov139]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้บริหารท้องถิ่นตามมติสภาท้องถิ่น
ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

12. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกตามข้อใด [gov146]
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 24 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 12 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 1 คน

13. องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย [gov150]
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ถูกทุกข้อ

14. หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด [gov058]
กระดาษที่ราชการกำหนด
กระดาษตราครุฑ
กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้
กระดาษบันทึกข้อความ

15. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด [gov111]
ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด
เรียบร้อย
สุภาพ
ถูกต้องตามสากลนิยม

16. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเป็นราชการบริหารส่วนใด [gov066]
ส่วนกลาง
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนภูมิภาค

17. บุคคลใดเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [gov040]
นายก อบต.
สมาชิกสภา อบต.
ราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พนักงานส่วนตำบล

18. ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง [gov086]
เลขานุการนายกรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
เลขานุการคณะรัฐมนตรี

19. การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับตราที่ใด [gov016]
มุมบนด้นขวา
มุมล่างด้านขวา
มุมล่างด้านซ้าย
มุมขนด้านซ้าย

20. การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ [gov074]
สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้
ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน
เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน
ถูกทุกข้อ