ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. หนังสือราชการมีกี่ชนิด [gov063]
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด

2. ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด [gov049]
หนังสื่อสั่งการ
หนังสือภายใน
หนังสือภายนอก
หนังสือประทับตรา

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานคือข้อใด [gov100]
นายก อบต.
ปลัด อบต.
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก

4. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล [gov135]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
กำนัน
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.)

5. ใต้ฝ่าละอองพระบาท เป็นสรรพนามที่ไม่ใช้สำหรับ [gov004]
สมเด็จพระบรมราชนีนาถ
สมเด็จพระยุพราช
สมเด็จพระบรมราชกุมารี
สมเด็จพระบรมราชชนนี

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นพระราชบัญญัติ [gov108]
ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติ
ข้อบัญญัติ
ระเบียบ

7. การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่ง ๆ กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ขยายเวลาออกไปอีก ต้องได้รับอนุญาตจากใคร [gov075]
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดีกรมการปกครอง
ประธานสภา อบต.

8. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน อบต. นำไปประกาศใช้ [gov026]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

9. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ [gov089]
บันทึกข้อความ
คำสั่ง
ประกาศ
ข้อบังคับ

10. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา อบต. [gov125]
นายอำเภอตามมติสภา อบต.
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการตามคำเสนอของนายอำเภอ

11. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบล [gov126]
ประธานสภาตำบล
สภาตำบล
นายอำเภอตามมติของสภาตำบล
ผู้ว่าราชการจังหวัด

12. การแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับใดขึ้นไปเป็นคณะกรรมการ [gov073]
ระดับ 5 ขึ้นไป
ระดับ 4 ขึ้นไป
ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับ 6 ขึ้นไป

13. ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov045]
ปลัด อบต.
นายก อบต.
หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

14. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกตามข้อใด [gov146]
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 24 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 12 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 1 คน

15. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเป็นราชการบริหารส่วนใด [gov066]
ส่วนกลาง
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนภูมิภาค

16. ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของ อบต. [gov025]
รายได้จากทรัพย์สินของ อบต.
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้
เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม
เงินค่าบริการน้ำประปาแก่ประชาชน

17. ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร [gov046]
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ ก.พ.

18. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี [gov112]
500 คน
400 คน
700 คน
200 คน

19. ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน [gov116]
8 คน
6 คน
4 คน
2 คน

20. ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา [gov103]
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร