ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. คำว่า คำสั่ง คือข้อใด [gov029]
การสั่งด้วยบันทึก ทางจดหมายและด้วยสื่อนำสาร
คำสั่งด้วยวาจา คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง

2. หนังสือราชการมีกี่ชนิด [gov063]
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด

3. ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov134]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

4. การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน [gov080]
15 วัน
25 วัน
30 วัน
20 วัน

5. องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย [gov150]
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ถูกทุกข้อ

6. การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือข้อใด [gov001]
เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
"ให้ประทับตราคำว่า ""ห้ามทำลาย"" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น"
เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน

7. ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละกี่คน [gov117]
3 คน
4 คน
6 คน
8 คน

8. ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา [gov103]
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

9. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด [gov057]
การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ
แถลงการณ์
หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
คำแนะนำ

10. หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด [gov055]
1 ชนิด
4 ชนิด
3 ชนิด
2 ชนิด

11. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [gov130]
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

12. บุคคลใดมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายนี้ [gov041]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด

13. หนังสือราชการต่อไปนี้ ข้อใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ [gov061]
ข่าว
ประกาศ
แถลงการณ์
ข้อ ก และ ข ถูก

14. การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของใคร [gov068]
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
นายอำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

15. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov099]
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
นายก อบต.
ปลัด อบต.

16. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov098]
ประธานสภา อบต.
นายก อบจ.
นายก อบต.
ประธานสภา อบจ.

17. การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี [gov011]
5 วิธี
4 วิธี
3 วิธี
3 วิธี

18. องค์ประชุมสภา อบต. ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด [gov154]
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่ประชุม
เท่าใดก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันเอง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

19. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด [gov064]
5 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
2 ชนิด

20. การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด [gov070]
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
วางฏีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน
ถูกทุกข้อ