ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ [gov050]
หนังสือด่วนมาก
หนังสือลับ
หนังสือด่วนที่สุด
หนังสือด่วน

2. องค์ประชุมสภา อบต. ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด [gov154]
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่ประชุม
เท่าใดก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันเอง
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

3. ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการคือผู้ใด [gov139]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้บริหารท้องถิ่นตามมติสภาท้องถิ่น
ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข

4. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุกี่ปี [gov138]
อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

5. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกตามข้อใด [gov146]
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 24 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน
สมาชิกสภา อบต. ตำบลละ 12 คน
สมาชิกสภา อบต. จำนวนหมู่บ้านละ 1 คน

6. ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด [gov044]
หนังสือแถลงการณ์
หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ

7. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกี่ประเภท [gov015]
1 ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท

8. องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย [gov150]
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล.
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ถูกทุกข้อ

9. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานคือข้อใด [gov100]
นายก อบต.
ปลัด อบต.
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก

10. ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร [gov114]
นายก อบต.
นายอำเภอ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปลัด อบต.

11. การบริหารงานในรูปแบบ อบต. นายก อบต. อาจแต่งตั้งรองนายก อบต. ได้ไม่เกินกี่คน [gov014]
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน

12. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบประมาณประจำปี [gov072]
มิถุนายน
สิงหาคม
ธันวาคม
ตุลาคม

13. หนังสือภายใน หมายถึงข้อใด [gov005]
หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ถูกทุกข้อ

14. หนังสือราชการมีกี่ชนิด [gov063]
3 ชนิด
4 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด

15. ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี [gov106]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอำเภอ
ประธานกรรมการบริหาร

16. จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียวกัน คือข้อใด [gov113]
ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที
เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
ถูกทุกข้อ

17. บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต. [gov039]
นายก อบต.
ปลัด อบต.
รองนายก อบต.
ประธานสภา อบต.

18. ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง [gov094]
กรุงเทพมหานครฯ
กระทรวง ทบวง
กรม
สำนักนายกรัฐมนตรี

19. ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov045]
ปลัด อบต.
นายก อบต.
หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

20. บุคคลใดมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายนี้ [gov041]
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ
นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัด