ข้อสอบแบบสุ่ม ตอบแล้วทราบผลทันที ด้วย javascript
ได้แนวข้อสอบจาก http://www.pkorat.com/test/test.php
1. กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า [gov006]
ข้อบังคับตำบล
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ [gov024]
เลขที่
วันที่
เวลา
ลงชื่อผู้รับ

3. การยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบุคคลใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาการยืมเงิน [gov079]
นายก อบต.
หัวหน้าส่วนการคลัง
ถูกทุกข้อ
ปลัด อบต.

4. การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ [gov074]
สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้
ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน
เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน
ถูกทุกข้อ

5. ในเขต อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ [gov037]
สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภา อบต.
นายก อบต.
เลขานุการสภา อบต.

6. องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย [gov152]
คณะผู้บริหารและผู้บริหาร
สภา อบต. และนายก อบต.
สภา อบต. และผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.

7. ตรารับหนังสือราชการเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเท่าใด [gov032]
2นิ้ว X 3นิ้ว
2นิ้ว X 2.5นิ้ว
2.5 X 5 ซม.
5 X 2.5 ซม.

8. ในเขต อบต. ที่มีจำนวนเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน [gov116]
8 คน
6 คน
4 คน
2 คน

9. การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร [gov067]
เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด
เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ
เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

10. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานคือข้อใด [gov100]
นายก อบต.
ปลัด อบต.
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก

11. การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน [gov080]
15 วัน
25 วัน
30 วัน
20 วัน

12. การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ทำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดต้องเป็นการยื่นหนังสือลาออกต่อบุคคลใด [gov081]
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
ปลัด อบต.
นายอำเภอ

13. เขต อบต. มีจำนวน 11 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน [gov096]
11 คน
24 คน
22 คน
12 คน

14. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา อบต. [gov125]
นายอำเภอตามมติสภา อบต.
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการตามคำเสนอของนายอำเภอ

15. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ [gov133]
หัวหน้าส่วนการคลัง
ปลัด อบต.
นายก อบต.
นายอำเภอ

16. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด [gov051]
1 ชนิด
2 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด

17. บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้มีการยุบสภา อบต. ได้ ตามกฎหมาย [gov042]
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายก อบต.
ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ

18. ข้อใดคือคำขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป [gov020]
นมัสการ - ขอนมัสการด้วยความเคารพ
การนมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ
กราบเรียน - กราบเรียนด้วยความเคารพ

19. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือข้อใด [gov099]
ประธานสภา อบต.
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
นายก อบต.
ปลัด อบต.

20. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล [gov087]
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
ถูกทุกข้อ