top
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
รับข้อเสนอแนะ/สายตรง
e-book
e-learning
ระบบการมอบหมายงาน
คณะกรรมการประจำวิทยาลัย
bottom
top
ข่าวสารใน facebook.com
คลิ๊ปนำเสนอ วิทยาลัยสงฆ์
คลิ๊ปนำเสนอ โดยพระครูสังวรสุตกิจ
รายงานการประเมินตนเอง ๒๕๕๕
รายงานการประเมินตนเอง ๒๕๕๖
สารสนเทศด้านประกัน ๒๕๕๖
คู่มือและคลิ๊ปแนะนำขึ้นทะเบียนบัณฑิต
bottom
top
เพื่อน มจร. : จัดหางานเพื่อศิษย์เก่า
รวมอนุทินและตารางเรียน ๒๕๕๗
บริการจัดหางานศิษย์เก่า
bottom
top
จรรยาบรรณ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
จรรยาบรรณ คณาจารย์
bottom
top
การใช้บริการห้องสมุด
ระเบียบการยืมหนังสือของห้องสมุด
คำแนะนำในการใช้ห้องสมุด
การจัดเก็บหนังสือ/สื่อต่าง ๆ
มารยาทในการใช้สื่อเทคโนโลยี
e-documents
bottom
top
คู่มือวิจัย
แผนพัฒนางานวิจัยระยะ ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
สำนักงานสนับสนุนกองทุนงานวิจัย (สกว)
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
จรรยาบรรณ นักวิจัย
ฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่น
ฐานข้อมูลปั๊บสา
bottom
top
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง


รวม e-book & articleบทความวิจัย

bottom
..รับสมัครนิติ ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กเพื่อโหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อ..

..ตารางสอบ ปลายภาคเรียน 2/2560..

..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร..

..รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร..::: โครงการ และ กิจกรรม วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ที่ผ่านมา :::
:: โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (เข้ารับผ้าไตรพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) ::
:: กิจกรรม MCUTV ประจำปีงบประมาณ 2559 ::
:: โครงการหล่อเทียนพรรษา ::
:: โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ::
:: โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ::
:: กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ::
:: โครงการปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปีที่1 ::
:: โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและแสดงงานพุทธศิลป์ ::
:: โครงการวิปัสนากัมมัฎฐาน 59 ::
:: โครงการตั้งธรรมหลวง 59 ::
:: โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุกงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 ::
:: ไหว้ครู ::
:: โครงการปันน้ำใจสู่ชนบท ::
:: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ::
:: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตจัดทำเเปลงสมุนไพร ::


::: ข่าวประกาศ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง :::
:: ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ::

:: ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ::
:: กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงค์นครลำปาง ::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ::
:: การชำระค่าลงทะเบียนเรียน (บรรพชิต) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘ ::
:: การชำระค่าลงทะเบียนเรียน (คฤหัสถ์) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๘ ::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มีความประสงค์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี ::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มีความประสงค์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ กิจการนิสิต ::

::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::
ดาวน์โหล ใบสมัค ใบรายงานตัว ใบสำรวจนิสิต เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2560
ใบสมัคร
ใบรายงานตัว (บรรพชิต)
ใบรายงานตัว (คฤหัสถ์)
ใบสำรวจนิสิต
::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัคร อาจารย์(อัตราจ้าง) รายละเอียด คลิกได้ที่นี้ ::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์(อัตราจ้าง) รายละเอียด คลิกได้ที่นี้ ::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อัตราจ้าง) รายละเอียด คลิกได้ที่นี้ ::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัคร อาจารย์(อัตรจ้าง) รายละเอียด คลิกได้ที่นี้ ::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มีความประสงค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดการประกาศ ดังนี้ ::
:: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดการประกาศ ดังนี้ ::
:: ใบสมัคร โครงการนิสิตจิตอาสานำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ ::
:: รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (คฤหัสถ์) ::
:: รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (บรรพชิต) ::
:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (คฤหัสถ์) ::
:: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (บรรพชิต) ::
:: วิทยาลัยสงฆ์ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ::
:: คณาจารย์และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง สามารถดาว์โหลด อนุทินและตารางเรียนได้แล้ว ::
:: ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ ::มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เลขที่ ๖๖๒ ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐ โทร/โทรสาร : ๐-๕๔๒๐-๙๔๕๔, ๐๖-๒๑๗๔-๓๙๘๗

#