ขนาด เล็ก, กลาง, ใหญ่
ตัวอย่างเว็บเพจเฉพาะตัว code
สำหรับปรับขนาดของตัวอักษรในเว็บเพจ
ตัวอย่างใช้งานจริง