ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. จังหวัดที่มีเนื้อที่น้อยที่สุด คือจังหวัดใด [t0035]
   ภูเก็ต
   สมุทรสาคร
   ยะลา
   ตรัง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ชื่ออะไร [t0018]
   นายกชวน
   นายกเปรม
   พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
   นายปรีดี พรมยงค์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เทือกเขาที่ยาวที่สุดของไทย คือเทือกเขาใด [t0075]
   เทือกเขาหลวงพระบาง
   เทือกเขาภูเก็ต
   เทือกเขาถนนธงชัย
   เทือกเขาพนมดงรัก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คือใคร [t0104]
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภานุเดช
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
   กรมหลวงสงขลานครินทร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. แม่น้ำคีรีรัฐ มีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0159]
   แม่น้ำพุมดวง
   แม่น้ำหลวง
   แม่น้ำเจ้าพระยา
   แม่น้ำเขาราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26