ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. msg = Replace("Please confirm what you can do", "do", "confirm") [vb010]
msg will contain, "Please do what you can confirm"
msg will contain, "Please confirm what you can confirm"
msg will contain, "Please do what you can do confirm"
msg will contain, "Please do what you can do"
ผิดทุกตัวเลือก

2. When does recursion occur [vb035]
When a function calls itself
When no code is associated with an Event
At design-time
When a Property is assigned an invalid value
ผิดทุกตัวเลือก

3. Right("Love Thailand",3) [vb011]
Returns "Lov"
Returns "Tha"
Returns "and"
Returns "LTd"
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which control allows you to create a TCP/IP session [vb036]
Internet Transfer Control
Winsock
WebBrowser
ODBC
ผิดทุกตัวเลือก

5. The SelStart Property of a TextBox is used to [vb012]
Identify the start of the Text
There is no such Property
Identify the start of highlighted text
Identify the color
ผิดทุกตัวเลือก

6. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
Double
Integer
Currency
Variant
ผิดทุกตัวเลือก

7. The TypeOf function is used to [vb013]
Identify the data type of a variable
Identify the type of form
Identify the current font
Identify the type of control
ผิดทุกตัวเลือก

8. Best describes a Counted loop [vb038]
A loop that performs the test at the start
A loop that performs the test at the end
A loop that iterates a predetermined number of times
A loop that counts backwards
ผิดทุกตัวเลือก

9. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
Format the month of a Date Expression with a leading zero
Convert strings to lowercase
Convert strings to uppercase
ผิดทุกตัวเลือก

10. Constant declarations is correct [vb039]
Dim Constant num As Integer
Dim Constant num As Integer = 64
Dim num As Constant Integer = 64
Const num As Integer = 64
ผิดทุกตัวเลือก

11. UCase("Love Education") [vb015]
Returns "love education"
Returns "Love Education"
Returns "LOVE EDUCATION"
Returns "LOVE education"
ผิดทุกตัวเลือก

12. Declares a variable of type Integer [vb040]
int num
Integer num
Dim num As Integer
Dim Integer
ผิดทุกตัวเลือก

13. What does a post-condition loop do [vb016]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

14. Defines the graphical height of a graphics object [vb041]
GraphHeight
GraphicalHeight
Height
ScaleHeight
ผิดทุกตัวเลือก

15. What does a pre-condition loop do [vb017]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
Count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

16. The correct syntax to count backwards [vb042]
For counter = 10 Down To 1
For counter = 10 To 1 Step -1
For counter = 10 To 1 Step Down
For counter = 10 To 1
ผิดทุกตัวเลือก

17. What does CSng do [vb018]
Sing a song
Change the sign of a number
Count spaces in a string
Convert a data type to Single
ผิดทุกตัวเลือก

18. Properties cannot be set at run-time [vb043]
Height
Width
Name
Top
ผิดทุกตัวเลือก

19. What does the Step keyword used with the For/Next Loop do [vb019]
Allows the loop to be missed if the condition is True
Increments values according to the Step value
Syntax error
The Step keyword is illegal with counted loops
ผิดทุกตัวเลือก

20. Specifies an array with 4 elements [vb044]
Dim num() As Integer
Dim num(5) As Integer
Dim num(4) As Integer
Dim num(3) As Integer
ผิดทุกตัวเลือก

21. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
First
Begin
LBound
Start
ผิดทุกตัวเลือก

22. SQL statement for selects all records from the saleman table [vb045]
select from saleman
select * from saleman
select everything from saleman
select saleman
ผิดทุกตัวเลือก

23. What is an FSO [vb021]
Full System Output
Fat Sound Object
File System Object
Fullsize Slider Object
ผิดทุกตัวเลือก

24. SQL statement for updating a record [vb046]
UPDATE saleman SET s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman WITH s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE s_dob = #20/01/2547# to s_enrolNumber = 47
ผิดทุกตัวเลือก

25. What is a VB [vb022]
Visual Basic
Virtual Basic
Visual Begin
Virtual Begin
ผิดทุกตัวเลือก

26. SQL Statement for delete all records from a table [vb047]
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=ALL
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=s_enrolNumber
DELETE FROM saleman
DELETE ALL FROM saleman
ผิดทุกตัวเลือก

27. Unload me [vb023]
Close control
Close form
Close textbox
Close Sourcecode
ผิดทุกตัวเลือก

28. Which Property should be set for every control [vb048]
Caption
Text
Interval
Name
ผิดทุกตัวเลือก

29. What is the name of the system variable that keeps track of the Y position of a graphical object [vb024]
Y
ThisY
CurrentY
YValue
ผิดทุกตัวเลือก

30. Why are three-letter mnemonics used when naming controls [vb049]
To confuse the programmer
To identify the type of control
To make the program run faster
To reduce the amount of memory required for the program
ผิดทุกตัวเลือก