ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Declares a variable of type Integer [vb040]
int num
Integer num
Dim num As Integer
Dim Integer
ผิดทุกตัวเลือก

2. Me.Line (0, 0) - (Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight) [vb008]
Draws a diagonal line from the top left to the bottom right of the current form
Draws a diagonal line from the top right to the bottom left of the current form
Draws a horizontal line
Draws a vertical line
ผิดทุกตัวเลือก

3. What is the result of setting the DragMode for a control to Automatic [vb025]
The MouseDown, MouseMove and MouseUp Event are disabled
The MouseDown, MouseUp and Click Event are disabled
The GotFocus Event is disabled
The control is able to move without any user intervention
ผิดทุกตัวเลือก

4. The correct syntax to count backwards [vb042]
For counter = 10 Down To 1
For counter = 10 To 1 Step -1
For counter = 10 To 1 Step Down
For counter = 10 To 1
ผิดทุกตัวเลือก

5. msg = Replace("Please confirm what you can do", "do", "confirm") [vb010]
msg will contain, "Please do what you can confirm"
msg will contain, "Please confirm what you can confirm"
msg will contain, "Please do what you can do confirm"
msg will contain, "Please do what you can do"
ผิดทุกตัวเลือก

6. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
cb
cbo
cbb
cbx
ผิดทุกตัวเลือก

7. Specifies an array with 4 elements [vb044]
Dim num() As Integer
Dim num(5) As Integer
Dim num(4) As Integer
Dim num(3) As Integer
ผิดทุกตัวเลือก

8. The SelStart Property of a TextBox is used to [vb012]
Identify the start of the Text
There is no such Property
Identify the start of highlighted text
Identify the color
ผิดทุกตัวเลือก

9. Three-letter mnemonic for a Timer [vb029]
tim
tme
timer
tmr
ผิดทุกตัวเลือก

10. SQL statement for updating a record [vb046]
UPDATE saleman SET s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman WITH s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE s_dob = #20/01/2547# to s_enrolNumber = 47
ผิดทุกตัวเลือก

11. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
Format the month of a Date Expression with a leading zero
Convert strings to lowercase
Convert strings to uppercase
ผิดทุกตัวเลือก

12. Three-letter mnemonic for a Label [vb031]
lb
ll
lbl
lab
ผิดทุกตัวเลือก

13. Which Property should be set for every control [vb048]
Caption
Text
Interval
Name
ผิดทุกตัวเลือก

14. What does a post-condition loop do [vb016]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

15. What keyword is placed before a parameter to a function, to ensure it is read-only [vb033]
ByValue
ByReference
ByVal
ByRef
ผิดทุกตัวเลือก

16. control.ZOrder 0 [vb001]
Places the control at the top of the Z Order
Places the control at the bottom of the Z Order
Sends the control to the back of the other controls
Hides the control
ผิดทุกตัวเลือก

17. What does CSng do [vb018]
Sing a song
Change the sign of a number
Count spaces in a string
Convert a data type to Single
ผิดทุกตัวเลือก

18. When does recursion occur [vb035]
When a function calls itself
When no code is associated with an Event
At design-time
When a Property is assigned an invalid value
ผิดทุกตัวเลือก

19. How would you make a form Transparent [vb003]
Set the BackStyle Property of the Form to Transparent
Set the WindowMode of the Form to Transparent
Use API calls
Use ODBC
ผิดทุกตัวเลือก

20. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
First
Begin
LBound
Start
ผิดทุกตัวเลือก

21. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
Double
Integer
Currency
Variant
ผิดทุกตัวเลือก

22. If x > 9 And < 21 Then [vb005]
The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
The above statement can never be True
The above statement is a syntax error
ผิดทุกตัวเลือก

23. What is a VB [vb022]
Visual Basic
Virtual Basic
Visual Begin
Virtual Begin
ผิดทุกตัวเลือก

24. Constant declarations is correct [vb039]
Dim Constant num As Integer
Dim Constant num As Integer = 64
Dim num As Constant Integer = 64
Const num As Integer = 64
ผิดทุกตัวเลือก

25. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
The X position for the center of the circle is 1000
The X position for the left of the circle is 1000
The X position for the center of the circle is 2000
The X position for the left of the circle is 2000
ผิดทุกตัวเลือก

26. What is the name of the system variable that keeps track of the Y position of a graphical object [vb024]
Y
ThisY
CurrentY
YValue
ผิดทุกตัวเลือก

27. Defines the graphical height of a graphics object [vb041]
GraphHeight
GraphicalHeight
Height
ScaleHeight
ผิดทุกตัวเลือก

28. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
Produces a syntax error
Assigns LoveThailand to msg
Assigns Love&Thailand to msg
Assigns Love Thailand to msg
ผิดทุกตัวเลือก

29. Three-letter mnemonic for a CommandButton [vb026]
cmd
com
command
cnd
ผิดทุกตัวเลือก

30. Properties cannot be set at run-time [vb043]
Height
Width
Name
Top
ผิดทุกตัวเลือก