ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. If x > 9 And < 21 Then [vb005]
The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
The above statement can never be True
The above statement is a syntax error
ผิดทุกตัวเลือก

2. What is an FSO [vb021]
Full System Output
Fat Sound Object
File System Object
Fullsize Slider Object
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
Double
Integer
Currency
Variant
ผิดทุกตัวเลือก

4. If x < 10 Or > 20 Then [vb004]
The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
The above statement can never be True
The above statement is a syntax error
ผิดทุกตัวเลือก

5. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
First
Begin
LBound
Start
ผิดทุกตัวเลือก

6. Which control allows you to create a TCP/IP session [vb036]
Internet Transfer Control
Winsock
WebBrowser
ODBC
ผิดทุกตัวเลือก

7. How would you make a form Transparent [vb003]
Set the BackStyle Property of the Form to Transparent
Set the WindowMode of the Form to Transparent
Use API calls
Use ODBC
ผิดทุกตัวเลือก

8. What does the Step keyword used with the For/Next Loop do [vb019]
Allows the loop to be missed if the condition is True
Increments values according to the Step value
Syntax error
The Step keyword is illegal with counted loops
ผิดทุกตัวเลือก

9. When does recursion occur [vb035]
When a function calls itself
When no code is associated with an Event
At design-time
When a Property is assigned an invalid value
ผิดทุกตัวเลือก

10. How does a function get a return value [vb002]
By assigning an expression to the function name
By assigning an expression to the Return keyword
By assigning an expression to the Function keyword
Functions cannot return values
ผิดทุกตัวเลือก

11. What does CSng do [vb018]
Sing a song
Change the sign of a number
Count spaces in a string
Convert a data type to Single
ผิดทุกตัวเลือก

12. What will Hex(100) return [vb034]
75
100
64
128
ผิดทุกตัวเลือก

13. control.ZOrder 0 [vb001]
Places the control at the top of the Z Order
Places the control at the bottom of the Z Order
Sends the control to the back of the other controls
Hides the control
ผิดทุกตัวเลือก

14. What does a pre-condition loop do [vb017]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
Count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

15. What keyword is placed before a parameter to a function, to ensure it is read-only [vb033]
ByValue
ByReference
ByVal
ByRef
ผิดทุกตัวเลือก

16. Why are three-letter mnemonics used when naming controls [vb049]
To confuse the programmer
To identify the type of control
To make the program run faster
To reduce the amount of memory required for the program
ผิดทุกตัวเลือก

17. What does a post-condition loop do [vb016]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

18. What keyword is placed before a parameter to a function, that means it may be written to in the function [vb032]
ByValue
ByReference
ByVal
ByRef
ผิดทุกตัวเลือก

19. Which Property should be set for every control [vb048]
Caption
Text
Interval
Name
ผิดทุกตัวเลือก

20. UCase("Love Education") [vb015]
Returns "love education"
Returns "Love Education"
Returns "LOVE EDUCATION"
Returns "LOVE education"
ผิดทุกตัวเลือก

21. Three-letter mnemonic for a Label [vb031]
lb
ll
lbl
lab
ผิดทุกตัวเลือก

22. SQL Statement for delete all records from a table [vb047]
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=ALL
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=s_enrolNumber
DELETE FROM saleman
DELETE ALL FROM saleman
ผิดทุกตัวเลือก

23. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
Format the month of a Date Expression with a leading zero
Convert strings to lowercase
Convert strings to uppercase
ผิดทุกตัวเลือก

24. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
frm
fm
f
fr
ผิดทุกตัวเลือก

25. SQL statement for updating a record [vb046]
UPDATE saleman SET s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman WITH s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE s_dob = #20/01/2547# to s_enrolNumber = 47
ผิดทุกตัวเลือก

26. The TypeOf function is used to [vb013]
Identify the data type of a variable
Identify the type of form
Identify the current font
Identify the type of control
ผิดทุกตัวเลือก

27. Three-letter mnemonic for a Timer [vb029]
tim
tme
timer
tmr
ผิดทุกตัวเลือก

28. SQL statement for selects all records from the saleman table [vb045]
select from saleman
select * from saleman
select everything from saleman
select saleman
ผิดทุกตัวเลือก

29. The SelStart Property of a TextBox is used to [vb012]
Identify the start of the Text
There is no such Property
Identify the start of highlighted text
Identify the color
ผิดทุกตัวเลือก

30. Three-letter mnemonic for a ListBox [vb028]
box
lbx
lst
lis
ผิดทุกตัวเลือก