ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Three-letter mnemonic for a Label [vb031]
lb
ll
lbl
lab
ผิดทุกตัวเลือก

2. If x > 9 And < 21 Then [vb005]
The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
The above statement can never be True
The above statement is a syntax error
ผิดทุกตัวเลือก

3. Three-letter mnemonic for a ListBox [vb028]
box
lbx
lst
lis
ผิดทุกตัวเลือก

4. How does a function get a return value [vb002]
By assigning an expression to the function name
By assigning an expression to the Return keyword
By assigning an expression to the Function keyword
Functions cannot return values
ผิดทุกตัวเลือก

5. What is the result of setting the DragMode for a control to Automatic [vb025]
The MouseDown, MouseMove and MouseUp Event are disabled
The MouseDown, MouseUp and Click Event are disabled
The GotFocus Event is disabled
The control is able to move without any user intervention
ผิดทุกตัวเลือก

6. Which Property should be set for every control [vb048]
Caption
Text
Interval
Name
ผิดทุกตัวเลือก

7. What is a VB [vb022]
Visual Basic
Virtual Basic
Visual Begin
Virtual Begin
ผิดทุกตัวเลือก

8. SQL statement for selects all records from the saleman table [vb045]
select from saleman
select * from saleman
select everything from saleman
select saleman
ผิดทุกตัวเลือก

9. What does the Step keyword used with the For/Next Loop do [vb019]
Allows the loop to be missed if the condition is True
Increments values according to the Step value
Syntax error
The Step keyword is illegal with counted loops
ผิดทุกตัวเลือก

10. The correct syntax to count backwards [vb042]
For counter = 10 Down To 1
For counter = 10 To 1 Step -1
For counter = 10 To 1 Step Down
For counter = 10 To 1
ผิดทุกตัวเลือก

11. What does a post-condition loop do [vb016]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

12. Constant declarations is correct [vb039]
Dim Constant num As Integer
Dim Constant num As Integer = 64
Dim num As Constant Integer = 64
Const num As Integer = 64
ผิดทุกตัวเลือก

13. The TypeOf function is used to [vb013]
Identify the data type of a variable
Identify the type of form
Identify the current font
Identify the type of control
ผิดทุกตัวเลือก

14. Which control allows you to create a TCP/IP session [vb036]
Internet Transfer Control
Winsock
WebBrowser
ODBC
ผิดทุกตัวเลือก

15. msg = Replace("Please confirm what you can do", "do", "confirm") [vb010]
msg will contain, "Please do what you can confirm"
msg will contain, "Please confirm what you can confirm"
msg will contain, "Please do what you can do confirm"
msg will contain, "Please do what you can do"
ผิดทุกตัวเลือก

16. What keyword is placed before a parameter to a function, to ensure it is read-only [vb033]
ByValue
ByReference
ByVal
ByRef
ผิดทุกตัวเลือก

17. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
The X position for the center of the circle is 1000
The X position for the left of the circle is 1000
The X position for the center of the circle is 2000
The X position for the left of the circle is 2000
ผิดทุกตัวเลือก

18. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
frm
fm
f
fr
ผิดทุกตัวเลือก

19. If x < 10 Or > 20 Then [vb004]
The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
The above statement can never be True
The above statement is a syntax error
ผิดทุกตัวเลือก

20. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
cb
cbo
cbb
cbx
ผิดทุกตัวเลือก

21. control.ZOrder 0 [vb001]
Places the control at the top of the Z Order
Places the control at the bottom of the Z Order
Sends the control to the back of the other controls
Hides the control
ผิดทุกตัวเลือก

22. What is the name of the system variable that keeps track of the Y position of a graphical object [vb024]
Y
ThisY
CurrentY
YValue
ผิดทุกตัวเลือก

23. SQL Statement for delete all records from a table [vb047]
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=ALL
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=s_enrolNumber
DELETE FROM saleman
DELETE ALL FROM saleman
ผิดทุกตัวเลือก

24. What is an FSO [vb021]
Full System Output
Fat Sound Object
File System Object
Fullsize Slider Object
ผิดทุกตัวเลือก

25. Specifies an array with 4 elements [vb044]
Dim num() As Integer
Dim num(5) As Integer
Dim num(4) As Integer
Dim num(3) As Integer
ผิดทุกตัวเลือก

26. What does CSng do [vb018]
Sing a song
Change the sign of a number
Count spaces in a string
Convert a data type to Single
ผิดทุกตัวเลือก

27. Defines the graphical height of a graphics object [vb041]
GraphHeight
GraphicalHeight
Height
ScaleHeight
ผิดทุกตัวเลือก

28. UCase("Love Education") [vb015]
Returns "love education"
Returns "Love Education"
Returns "LOVE EDUCATION"
Returns "LOVE education"
ผิดทุกตัวเลือก

29. Best describes a Counted loop [vb038]
A loop that performs the test at the start
A loop that performs the test at the end
A loop that iterates a predetermined number of times
A loop that counts backwards
ผิดทุกตัวเลือก

30. The SelStart Property of a TextBox is used to [vb012]
Identify the start of the Text
There is no such Property
Identify the start of highlighted text
Identify the color
ผิดทุกตัวเลือก