ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
frm
fm
f
fr
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
Double
Integer
Currency
Variant
ผิดทุกตัวเลือก

3. Specifies an array with 4 elements [vb044]
Dim num() As Integer
Dim num(5) As Integer
Dim num(4) As Integer
Dim num(3) As Integer
ผิดทุกตัวเลือก

4. How does a function get a return value [vb002]
By assigning an expression to the function name
By assigning an expression to the Return keyword
By assigning an expression to the Function keyword
Functions cannot return values
ผิดทุกตัวเลือก

5. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
Produces a syntax error
Assigns LoveThailand to msg
Assigns Love&Thailand to msg
Assigns Love Thailand to msg
ผิดทุกตัวเลือก

6. What does a post-condition loop do [vb016]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

7. Unload me [vb023]
Close control
Close form
Close textbox
Close Sourcecode
ผิดทุกตัวเลือก

8. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
frm
fm
f
fr
ผิดทุกตัวเลือก

9. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
Double
Integer
Currency
Variant
ผิดทุกตัวเลือก

10. Specifies an array with 4 elements [vb044]
Dim num() As Integer
Dim num(5) As Integer
Dim num(4) As Integer
Dim num(3) As Integer
ผิดทุกตัวเลือก

11. How does a function get a return value [vb002]
By assigning an expression to the function name
By assigning an expression to the Return keyword
By assigning an expression to the Function keyword
Functions cannot return values
ผิดทุกตัวเลือก

12. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
Produces a syntax error
Assigns LoveThailand to msg
Assigns Love&Thailand to msg
Assigns Love Thailand to msg
ผิดทุกตัวเลือก

13. What does a post-condition loop do [vb016]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

14. Unload me [vb023]
Close control
Close form
Close textbox
Close Sourcecode
ผิดทุกตัวเลือก

15. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
frm
fm
f
fr
ผิดทุกตัวเลือก

16. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
Double
Integer
Currency
Variant
ผิดทุกตัวเลือก

17. Specifies an array with 4 elements [vb044]
Dim num() As Integer
Dim num(5) As Integer
Dim num(4) As Integer
Dim num(3) As Integer
ผิดทุกตัวเลือก

18. How does a function get a return value [vb002]
By assigning an expression to the function name
By assigning an expression to the Return keyword
By assigning an expression to the Function keyword
Functions cannot return values
ผิดทุกตัวเลือก

19. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
Produces a syntax error
Assigns LoveThailand to msg
Assigns Love&Thailand to msg
Assigns Love Thailand to msg
ผิดทุกตัวเลือก

20. What does a post-condition loop do [vb016]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

21. Unload me [vb023]
Close control
Close form
Close textbox
Close Sourcecode
ผิดทุกตัวเลือก

22. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
frm
fm
f
fr
ผิดทุกตัวเลือก

23. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
Double
Integer
Currency
Variant
ผิดทุกตัวเลือก

24. Specifies an array with 4 elements [vb044]
Dim num() As Integer
Dim num(5) As Integer
Dim num(4) As Integer
Dim num(3) As Integer
ผิดทุกตัวเลือก

25. How does a function get a return value [vb002]
By assigning an expression to the function name
By assigning an expression to the Return keyword
By assigning an expression to the Function keyword
Functions cannot return values
ผิดทุกตัวเลือก

26. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
Produces a syntax error
Assigns LoveThailand to msg
Assigns Love&Thailand to msg
Assigns Love Thailand to msg
ผิดทุกตัวเลือก

27. What does a post-condition loop do [vb016]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

28. Unload me [vb023]
Close control
Close form
Close textbox
Close Sourcecode
ผิดทุกตัวเลือก

29. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
frm
fm
f
fr
ผิดทุกตัวเลือก

30. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
Double
Integer
Currency
Variant
ผิดทุกตัวเลือก