ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. What will Hex(100) return [vb034]
75
100
64
128
ผิดทุกตัวเลือก

2. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
Produces a syntax error
Assigns LoveThailand to msg
Assigns Love&Thailand to msg
Assigns Love Thailand to msg
ผิดทุกตัวเลือก

3. What keyword is placed before a parameter to a function, to ensure it is read-only [vb033]
ByValue
ByReference
ByVal
ByRef
ผิดทุกตัวเลือก

4. Me.Line (0, 0) - (Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight) [vb008]
Draws a diagonal line from the top left to the bottom right of the current form
Draws a diagonal line from the top right to the bottom left of the current form
Draws a horizontal line
Draws a vertical line
ผิดทุกตัวเลือก

5. What keyword is placed before a parameter to a function, that means it may be written to in the function [vb032]
ByValue
ByReference
ByVal
ByRef
ผิดทุกตัวเลือก

6. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
The X position for the center of the circle is 1000
The X position for the left of the circle is 1000
The X position for the center of the circle is 2000
The X position for the left of the circle is 2000
ผิดทุกตัวเลือก

7. Three-letter mnemonic for a Label [vb031]
lb
ll
lbl
lab
ผิดทุกตัวเลือก

8. LCase("Love Education") [vb006]
Returns "love education"
Returns "Love Education"
Returns "LOVE EDUCATION"
Returns "LOVE education"
ผิดทุกตัวเลือก

9. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
frm
fm
f
fr
ผิดทุกตัวเลือก

10. If x > 9 And < 21 Then [vb005]
The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
The above statement can never be True
The above statement is a syntax error
ผิดทุกตัวเลือก

11. Three-letter mnemonic for a Timer [vb029]
tim
tme
timer
tmr
ผิดทุกตัวเลือก

12. If x < 10 Or > 20 Then [vb004]
The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
The above statement can never be True
The above statement is a syntax error
ผิดทุกตัวเลือก

13. Three-letter mnemonic for a ListBox [vb028]
box
lbx
lst
lis
ผิดทุกตัวเลือก

14. How would you make a form Transparent [vb003]
Set the BackStyle Property of the Form to Transparent
Set the WindowMode of the Form to Transparent
Use API calls
Use ODBC
ผิดทุกตัวเลือก

15. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
cb
cbo
cbb
cbx
ผิดทุกตัวเลือก

16. How does a function get a return value [vb002]
By assigning an expression to the function name
By assigning an expression to the Return keyword
By assigning an expression to the Function keyword
Functions cannot return values
ผิดทุกตัวเลือก

17. Three-letter mnemonic for a CommandButton [vb026]
cmd
com
command
cnd
ผิดทุกตัวเลือก

18. control.ZOrder 0 [vb001]
Places the control at the top of the Z Order
Places the control at the bottom of the Z Order
Sends the control to the back of the other controls
Hides the control
ผิดทุกตัวเลือก

19. What is the result of setting the DragMode for a control to Automatic [vb025]
The MouseDown, MouseMove and MouseUp Event are disabled
The MouseDown, MouseUp and Click Event are disabled
The GotFocus Event is disabled
The control is able to move without any user intervention
ผิดทุกตัวเลือก

20. Why are three-letter mnemonics used when naming controls [vb049]
To confuse the programmer
To identify the type of control
To make the program run faster
To reduce the amount of memory required for the program
ผิดทุกตัวเลือก

21. What is the name of the system variable that keeps track of the Y position of a graphical object [vb024]
Y
ThisY
CurrentY
YValue
ผิดทุกตัวเลือก

22. Which Property should be set for every control [vb048]
Caption
Text
Interval
Name
ผิดทุกตัวเลือก

23. Unload me [vb023]
Close control
Close form
Close textbox
Close Sourcecode
ผิดทุกตัวเลือก

24. SQL Statement for delete all records from a table [vb047]
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=ALL
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=s_enrolNumber
DELETE FROM saleman
DELETE ALL FROM saleman
ผิดทุกตัวเลือก

25. What is a VB [vb022]
Visual Basic
Virtual Basic
Visual Begin
Virtual Begin
ผิดทุกตัวเลือก

26. SQL statement for updating a record [vb046]
UPDATE saleman SET s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman WITH s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE s_dob = #20/01/2547# to s_enrolNumber = 47
ผิดทุกตัวเลือก

27. What is an FSO [vb021]
Full System Output
Fat Sound Object
File System Object
Fullsize Slider Object
ผิดทุกตัวเลือก

28. SQL statement for selects all records from the saleman table [vb045]
select from saleman
select * from saleman
select everything from saleman
select saleman
ผิดทุกตัวเลือก

29. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
First
Begin
LBound
Start
ผิดทุกตัวเลือก

30. Specifies an array with 4 elements [vb044]
Dim num() As Integer
Dim num(5) As Integer
Dim num(4) As Integer
Dim num(3) As Integer
ผิดทุกตัวเลือก