ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
The X position for the center of the circle is 1000
The X position for the left of the circle is 1000
The X position for the center of the circle is 2000
The X position for the left of the circle is 2000
ผิดทุกตัวเลือก

2. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
First
Begin
LBound
Start
ผิดทุกตัวเลือก

3. What keyword is placed before a parameter to a function, to ensure it is read-only [vb033]
ByValue
ByReference
ByVal
ByRef
ผิดทุกตัวเลือก

4. SQL statement for updating a record [vb046]
UPDATE saleman SET s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman WITH s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE s_dob = #20/01/2547# to s_enrolNumber = 47
ผิดทุกตัวเลือก

5. msg = Replace("Please confirm what you can do", "do", "confirm") [vb010]
msg will contain, "Please do what you can confirm"
msg will contain, "Please confirm what you can confirm"
msg will contain, "Please do what you can do confirm"
msg will contain, "Please do what you can do"
ผิดทุกตัวเลือก

6. Unload me [vb023]
Close control
Close form
Close textbox
Close Sourcecode
ผิดทุกตัวเลือก

7. Which control allows you to create a TCP/IP session [vb036]
Internet Transfer Control
Winsock
WebBrowser
ODBC
ผิดทุกตัวเลือก

8. Why are three-letter mnemonics used when naming controls [vb049]
To confuse the programmer
To identify the type of control
To make the program run faster
To reduce the amount of memory required for the program
ผิดทุกตัวเลือก

9. The TypeOf function is used to [vb013]
Identify the data type of a variable
Identify the type of form
Identify the current font
Identify the type of control
ผิดทุกตัวเลือก

10. Three-letter mnemonic for a CommandButton [vb026]
cmd
com
command
cnd
ผิดทุกตัวเลือก

11. Constant declarations is correct [vb039]
Dim Constant num As Integer
Dim Constant num As Integer = 64
Dim num As Constant Integer = 64
Const num As Integer = 64
ผิดทุกตัวเลือก

12. How would you make a form Transparent [vb003]
Set the BackStyle Property of the Form to Transparent
Set the WindowMode of the Form to Transparent
Use API calls
Use ODBC
ผิดทุกตัวเลือก

13. What does a post-condition loop do [vb016]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

14. Three-letter mnemonic for a Timer [vb029]
tim
tme
timer
tmr
ผิดทุกตัวเลือก

15. The correct syntax to count backwards [vb042]
For counter = 10 Down To 1
For counter = 10 To 1 Step -1
For counter = 10 To 1 Step Down
For counter = 10 To 1
ผิดทุกตัวเลือก

16. LCase("Love Education") [vb006]
Returns "love education"
Returns "Love Education"
Returns "LOVE EDUCATION"
Returns "LOVE education"
ผิดทุกตัวเลือก

17. What does the Step keyword used with the For/Next Loop do [vb019]
Allows the loop to be missed if the condition is True
Increments values according to the Step value
Syntax error
The Step keyword is illegal with counted loops
ผิดทุกตัวเลือก

18. What keyword is placed before a parameter to a function, that means it may be written to in the function [vb032]
ByValue
ByReference
ByVal
ByRef
ผิดทุกตัวเลือก

19. SQL statement for selects all records from the saleman table [vb045]
select from saleman
select * from saleman
select everything from saleman
select saleman
ผิดทุกตัวเลือก

20. msg = "Love"&"Thailand" [vb009]
Produces a syntax error
Assigns LoveThailand to msg
Assigns Love&Thailand to msg
Assigns Love Thailand to msg
ผิดทุกตัวเลือก

21. What is a VB [vb022]
Visual Basic
Virtual Basic
Visual Begin
Virtual Begin
ผิดทุกตัวเลือก

22. When does recursion occur [vb035]
When a function calls itself
When no code is associated with an Event
At design-time
When a Property is assigned an invalid value
ผิดทุกตัวเลือก

23. Which Property should be set for every control [vb048]
Caption
Text
Interval
Name
ผิดทุกตัวเลือก

24. The SelStart Property of a TextBox is used to [vb012]
Identify the start of the Text
There is no such Property
Identify the start of highlighted text
Identify the color
ผิดทุกตัวเลือก

25. What is the result of setting the DragMode for a control to Automatic [vb025]
The MouseDown, MouseMove and MouseUp Event are disabled
The MouseDown, MouseUp and Click Event are disabled
The GotFocus Event is disabled
The control is able to move without any user intervention
ผิดทุกตัวเลือก

26. Best describes a Counted loop [vb038]
A loop that performs the test at the start
A loop that performs the test at the end
A loop that iterates a predetermined number of times
A loop that counts backwards
ผิดทุกตัวเลือก

27. How does a function get a return value [vb002]
By assigning an expression to the function name
By assigning an expression to the Return keyword
By assigning an expression to the Function keyword
Functions cannot return values
ผิดทุกตัวเลือก

28. UCase("Love Education") [vb015]
Returns "love education"
Returns "Love Education"
Returns "LOVE EDUCATION"
Returns "LOVE education"
ผิดทุกตัวเลือก

29. Three-letter mnemonic for a ListBox [vb028]
box
lbx
lst
lis
ผิดทุกตัวเลือก

30. Defines the graphical height of a graphics object [vb041]
GraphHeight
GraphicalHeight
Height
ScaleHeight
ผิดทุกตัวเลือก