ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ Visual Basic ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. How does a function get a return value [vb002]
By assigning an expression to the function name
By assigning an expression to the Return keyword
By assigning an expression to the Function keyword
Functions cannot return values
ผิดทุกตัวเลือก

2. UCase("Love Education") [vb015]
Returns "love education"
Returns "Love Education"
Returns "LOVE EDUCATION"
Returns "LOVE education"
ผิดทุกตัวเลือก

3. Three-letter mnemonic for a ListBox [vb028]
box
lbx
lst
lis
ผิดทุกตัวเลือก

4. Defines the graphical height of a graphics object [vb041]
GraphHeight
GraphicalHeight
Height
ScaleHeight
ผิดทุกตัวเลือก

5. If x > 9 And < 21 Then [vb005]
The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
The above statement can never be True
The above statement is a syntax error
ผิดทุกตัวเลือก

6. What does CSng do [vb018]
Sing a song
Change the sign of a number
Count spaces in a string
Convert a data type to Single
ผิดทุกตัวเลือก

7. Three-letter mnemonic for a Label [vb031]
lb
ll
lbl
lab
ผิดทุกตัวเลือก

8. Specifies an array with 4 elements [vb044]
Dim num() As Integer
Dim num(5) As Integer
Dim num(4) As Integer
Dim num(3) As Integer
ผิดทุกตัวเลือก

9. Me.Line (0, 0) - (Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight) [vb008]
Draws a diagonal line from the top left to the bottom right of the current form
Draws a diagonal line from the top right to the bottom left of the current form
Draws a horizontal line
Draws a vertical line
ผิดทุกตัวเลือก

10. What is an FSO [vb021]
Full System Output
Fat Sound Object
File System Object
Fullsize Slider Object
ผิดทุกตัวเลือก

11. What will Hex(100) return [vb034]
75
100
64
128
ผิดทุกตัวเลือก

12. SQL Statement for delete all records from a table [vb047]
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=ALL
DELETE FROM saleman where s_enrolNumber=s_enrolNumber
DELETE FROM saleman
DELETE ALL FROM saleman
ผิดทุกตัวเลือก

13. Right("Love Thailand",3) [vb011]
Returns "Lov"
Returns "Tha"
Returns "and"
Returns "LTd"
ผิดทุกตัวเลือก

14. What is the name of the system variable that keeps track of the Y position of a graphical object [vb024]
Y
ThisY
CurrentY
YValue
ผิดทุกตัวเลือก

15. Which data type is most suitable for storing the cost of an item [vb037]
Double
Integer
Currency
Variant
ผิดทุกตัวเลือก

16. control.ZOrder 0 [vb001]
Places the control at the top of the Z Order
Places the control at the bottom of the Z Order
Sends the control to the back of the other controls
Hides the control
ผิดทุกตัวเลือก

17. The User Defined Format expression "mm" is used to [vb014]
Format the minutes of a Date Expression with a leading zero
Format the month of a Date Expression with a leading zero
Convert strings to lowercase
Convert strings to uppercase
ผิดทุกตัวเลือก

18. Three-letter mnemonic for a ComboBox [vb027]
cb
cbo
cbb
cbx
ผิดทุกตัวเลือก

19. Declares a variable of type Integer [vb040]
int num
Integer num
Dim num As Integer
Dim Integer
ผิดทุกตัวเลือก

20. If x < 10 Or > 20 Then [vb004]
The above statement is True for values of x in the range 10 to 20
The above statement is True for values of x outside the range 10 to 20
The above statement can never be True
The above statement is a syntax error
ผิดทุกตัวเลือก

21. What does a pre-condition loop do [vb017]
Perform the test at the start of the loop
Perform the test at the end of the loop
Loop a predetermined number of times
Count backwards
ผิดทุกตัวเลือก

22. Three-letter mnemonic for a Form [vb030]
frm
fm
f
fr
ผิดทุกตัวเลือก

23. Properties cannot be set at run-time [vb043]
Height
Width
Name
Top
ผิดทุกตัวเลือก

24. Me.Circle (1000, 2000), 300 [vb007]
The X position for the center of the circle is 1000
The X position for the left of the circle is 1000
The X position for the center of the circle is 2000
The X position for the left of the circle is 2000
ผิดทุกตัวเลือก

25. What function is used to identify the first element in an array [vb020]
First
Begin
LBound
Start
ผิดทุกตัวเลือก

26. What keyword is placed before a parameter to a function, to ensure it is read-only [vb033]
ByValue
ByReference
ByVal
ByRef
ผิดทุกตัวเลือก

27. SQL statement for updating a record [vb046]
UPDATE saleman SET s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman WITH s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE saleman s_dob = #20/01/2547# WHERE s_enrolNumber = 47
UPDATE s_dob = #20/01/2547# to s_enrolNumber = 47
ผิดทุกตัวเลือก

28. msg = Replace("Please confirm what you can do", "do", "confirm") [vb010]
msg will contain, "Please do what you can confirm"
msg will contain, "Please confirm what you can confirm"
msg will contain, "Please do what you can do confirm"
msg will contain, "Please do what you can do"
ผิดทุกตัวเลือก

29. Unload me [vb023]
Close control
Close form
Close textbox
Close Sourcecode
ผิดทุกตัวเลือก

30. Which control allows you to create a TCP/IP session [vb036]
Internet Transfer Control
Winsock
WebBrowser
ODBC
ผิดทุกตัวเลือก