ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are illegal lines? [j0077]
int a = 1;
int a[] = {1};
int a[] = {1,2,3};
int a[] = {"1","2"};
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which of the following are result of 3 & 5? [j0101]
1
3
6
7
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which of the following are default method of default constructor? [j0125]
super()
run()
this()
start()
ผิดทุกตัวเลือก

4. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are Java keywords? [j0047]
double
input
ascii
program
ผิดทุกตัวเลือก

6. What collection class is ordered by index? [j0071]
MapSet
Vector
HashMap
HashTable
ผิดทุกตัวเลือก

7. Which of the following are data type for switch? [j0095]
byte
float
String
double
ผิดทุกตัวเลือก

8. Which of the following are result of Math.ceil(8.4)? [j0119]
8
8.5
9
10
ผิดทุกตัวเลือก

9. Which of the following are ilegal identifiers? [j0017]
abc
class
method
var
ผิดทุกตัวเลือก

10. Which of the following are Java keywords? [j0041]
jvm
native
Goto
integer
ผิดทุกตัวเลือก

11. What is collection class? [j0065]
TreeList
OrderedList
KeyMap
TreeMap
ผิดทุกตัวเลือก

12. Which of the following are equal 12? [j0089]
10 >> 2
10 << 2
24 >> 1
24 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

13. Which of the following are illegal lines about String class? [j0113]
x.substring(5,2)
x.toString()
x.length("abc")
x.replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

14. Which of the following are illegal lines? [j0011]
char a = 'a' + 'a';
int a = (long)'z'
int a = 10/3;
byte a = 10/3;
ผิดทุกตัวเลือก

15. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0022);
[j0035]
2
2200
18
78
ผิดทุกตัวเลือก

16. What is collection class? [j0059]
TreeList
LinkedHashMap
MapSet
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

17. Which of the following are illegal lines? [j0083]
final class a{ }
class a{ }
public class a{ }
import class a{ }
ผิดทุกตัวเลือก

18. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
x.charAt(5)
x.concat("a")
x.length()
x.Replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

19. Which of the following are illegal lines? [j0005]
int x = 1;
byte b = 127;
float a = 1.1;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

20. What will be printed out for the following code?
System.out.println(TRUE);
[j0029]
true
TRUE
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

21. What is access modifier? [j0053]
exception
import
javac
private
ผิดทุกตัวเลือก

22. Which of the following are illegal lines? [j0077]
int a = 1;
int a[] = {1};
int a[] = {1,2,3};
int a[] = {"1","2"};
ผิดทุกตัวเลือก

23. Which of the following are result of 3 & 5? [j0101]
1
3
6
7
ผิดทุกตัวเลือก

24. Which of the following are default method of default constructor? [j0125]
super()
run()
this()
start()
ผิดทุกตัวเลือก

25. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

26. Which of the following are Java keywords? [j0047]
double
input
ascii
program
ผิดทุกตัวเลือก

27. What collection class is ordered by index? [j0071]
MapSet
Vector
HashMap
HashTable
ผิดทุกตัวเลือก

28. Which of the following are data type for switch? [j0095]
byte
float
String
double
ผิดทุกตัวเลือก

29. Which of the following are result of Math.ceil(8.4)? [j0119]
8
8.5
9
10
ผิดทุกตัวเลือก

30. Which of the following are ilegal identifiers? [j0017]
abc
class
method
var
ผิดทุกตัวเลือก