ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which of the following are Java keywords? [j0044]
and
difference
header
volatile
ผิดทุกตัวเลือก

3. What is collection class? [j0065]
TreeList
OrderedList
KeyMap
TreeMap
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which of the following are legal lines for instance variables? [j0086]
can be marked final
can be marked transient
can be marked public
can be marked strictfp
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
x.charAt(5)
x.concat("a")
x.length()
x.Replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

6. Which of the following are illegal lines? [j0002]
int x = -129;
byte b = -128;
float a = 5.5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

7. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

8. Which of the following are Java keywords? [j0044]
and
difference
header
volatile
ผิดทุกตัวเลือก

9. What is collection class? [j0065]
TreeList
OrderedList
KeyMap
TreeMap
ผิดทุกตัวเลือก

10. Which of the following are legal lines for instance variables? [j0086]
can be marked final
can be marked transient
can be marked public
can be marked strictfp
ผิดทุกตัวเลือก

11. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
x.charAt(5)
x.concat("a")
x.length()
x.Replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

12. Which of the following are illegal lines? [j0002]
int x = -129;
byte b = -128;
float a = 5.5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

13. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

14. Which of the following are Java keywords? [j0044]
and
difference
header
volatile
ผิดทุกตัวเลือก

15. What is collection class? [j0065]
TreeList
OrderedList
KeyMap
TreeMap
ผิดทุกตัวเลือก

16. Which of the following are legal lines for instance variables? [j0086]
can be marked final
can be marked transient
can be marked public
can be marked strictfp
ผิดทุกตัวเลือก

17. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
x.charAt(5)
x.concat("a")
x.length()
x.Replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

18. Which of the following are illegal lines? [j0002]
int x = -129;
byte b = -128;
float a = 5.5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

19. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

20. Which of the following are Java keywords? [j0044]
and
difference
header
volatile
ผิดทุกตัวเลือก

21. What is collection class? [j0065]
TreeList
OrderedList
KeyMap
TreeMap
ผิดทุกตัวเลือก

22. Which of the following are legal lines for instance variables? [j0086]
can be marked final
can be marked transient
can be marked public
can be marked strictfp
ผิดทุกตัวเลือก

23. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
x.charAt(5)
x.concat("a")
x.length()
x.Replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

24. Which of the following are illegal lines? [j0002]
int x = -129;
byte b = -128;
float a = 5.5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

25. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

26. Which of the following are Java keywords? [j0044]
and
difference
header
volatile
ผิดทุกตัวเลือก

27. What is collection class? [j0065]
TreeList
OrderedList
KeyMap
TreeMap
ผิดทุกตัวเลือก

28. Which of the following are legal lines for instance variables? [j0086]
can be marked final
can be marked transient
can be marked public
can be marked strictfp
ผิดทุกตัวเลือก

29. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
x.charAt(5)
x.concat("a")
x.length()
x.Replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

30. Which of the following are illegal lines? [j0002]
int x = -129;
byte b = -128;
float a = 5.5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก