ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are illegal lines? [j0013]
char a = 'a' + 'a';
long a = -1;
byte a = 'z' + 'z'
byte a = 10/9;
ผิดทุกตัวเลือก

2. What will be printed out for the following code?
System.out.println('True');
[j0030]
true
TRUE
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which of the following are Java keywords? [j0047]
double
input
ascii
program
ผิดทุกตัวเลือก

4. What is collection class? [j0064]
MapSet
KeyMap
LinkedHashSet
ThreeSet
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are illegal lines? [j0081]
package class a{ }
final class a{ }
public class a{ }
strictfp class a{ }
ผิดทุกตัวเลือก

6. Which of the following are false? [j0098]
8 != 6
true == false
5.0 == 5L
'a' == 'a'
ผิดทุกตัวเลือก

7. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0115]
x.substring(5,2)
x.toUpperCase()
x.length()
x.insert(4,"a")
ผิดทุกตัวเลือก

8. Which of the following are illegal lines? [j0006]
int x = 1111;
byte b = 127;
boolean x = true;
float a = 2.1;
ผิดทุกตัวเลือก

9. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

10. Which of the following are Java keywords? [j0040]
java
mail
extend
const
ผิดทุกตัวเลือก

11. What is access modifier? [j0057]
args
protected
class
void
ผิดทุกตัวเลือก

12. Which of the following are illegal lines? [j0074]
int [5] a;
int [] aa [];
int [][] a;
int a[];
ผิดทุกตัวเลือก

13. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

14. Which of the following are illegal lines about String class? [j0108]
x.charat(5)
x.concat("a")
x.length()
x.replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

15. Which of the following are default method of default constructor? [j0125]
super()
run()
this()
start()
ผิดทุกตัวเลือก

16. Which of the following are illegal lines? [j0016]
char a = '&';
char a = 08;
char a = 99;
char a = 0xaa;
ผิดทุกตัวเลือก

17. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0011);
[j0033]
9
11
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

18. What is access modifier? [j0050]
protected
void
class
args
ผิดทุกตัวเลือก

19. What is collection class? [j0067]
TreeList
HashSet
ThreeSet
MapSet
ผิดทุกตัวเลือก

20. Which of the following are illegal lines? [j0084]
final class a{ }
interface class a{ }
public class a{ }
abstract Class a{ }
ผิดทุกตัวเลือก

21. Which of the following are result of 3 & 5? [j0101]
1
3
6
7
ผิดทุกตัวเลือก

22. Which of the following are result of Math.abs(99)? [j0118]
0
9
99
-99
ผิดทุกตัวเลือก

23. Which of the following are illegal lines? [j0009]
byte b = 127;
int x = 0.1;
float a = 5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

24. How much is FLOAT for primitive type? [j0026]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

25. Which of the following are Java keywords? [j0043]
object
binary
strictfp
include
ผิดทุกตัวเลือก

26. What is collection class? [j0060]
LinkList
TreeList
HashMap
OrderedList
ผิดทุกตัวเลือก

27. Which of the following are illegal lines? [j0077]
int a = 1;
int a[] = {1};
int a[] = {1,2,3};
int a[] = {"1","2"};
ผิดทุกตัวเลือก

28. Which of the following are data type for switch? [j0094]
double
float
short
String
ผิดทุกตัวเลือก

29. Which of the following are illegal lines about String class? [j0111]
x.trim()
x.concat
x.length()
x.replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

30. Which of the following are illegal lines? [j0002]
int x = -129;
byte b = -128;
float a = 5.5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก