ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are in Object class? [j0121]
wait()
sleep()
run()
yield()
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which of the following are illegal lines? [j0003]
int x = 1;
byte b = 128;
float a = 5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which of the following are illegal lines? [j0011]
char a = 'a' + 'a';
int a = (long)'z'
int a = 10/3;
byte a = 10/3;
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which of the following are legal identifiers? [j0019]
_tom
-dang
123
?abc
ผิดทุกตัวเลือก

5. How much is DOUBLE for primitive type? [j0027]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

6. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0022);
[j0035]
2
2200
18
78
ผิดทุกตัวเลือก

7. Which of the following are Java keywords? [j0043]
object
binary
strictfp
include
ผิดทุกตัวเลือก

8. What is access modifier? [j0051]
import
private
try
javac
ผิดทุกตัวเลือก

9. What is collection class? [j0059]
TreeList
LinkedHashMap
MapSet
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

10. What is collection class? [j0067]
TreeList
HashSet
ThreeSet
MapSet
ผิดทุกตัวเลือก

11. Which of the following are illegal lines? [j0075]
int [] ok;
int [] bye [];
int [][] case;
int test[];
ผิดทุกตัวเลือก

12. Which of the following are illegal lines? [j0083]
final class a{ }
class a{ }
public class a{ }
import class a{ }
ผิดทุกตัวเลือก

13. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

14. Which of the following are false? [j0099]
9 != 6
15.0 == 015
9 != 6
'yes' == 'yes'
ผิดทุกตัวเลือก

15. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
x.charAt(5)
x.concat("a")
x.length()
x.Replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

16. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0115]
x.substring(5,2)
x.toUpperCase()
x.length()
x.insert(4,"a")
ผิดทุกตัวเลือก

17. Which of the following are default method of runnable? [j0123]
begin()
open()
run()
start()
ผิดทุกตัวเลือก

18. Which of the following are illegal lines? [j0005]
int x = 1;
byte b = 127;
float a = 1.1;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

19. Which of the following are illegal lines? [j0013]
char a = 'a' + 'a';
long a = -1;
byte a = 'z' + 'z'
byte a = 10/9;
ผิดทุกตัวเลือก

20. Which of the following are illegal identifiers? [j0021]
123a
a123
method
index
ผิดทุกตัวเลือก

21. What will be printed out for the following code?
System.out.println(TRUE);
[j0029]
true
TRUE
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

22. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0x0011);
[j0037]
1
11
16
17
ผิดทุกตัวเลือก

23. Which of the following are Java keywords? [j0045]
For
private
main
args
ผิดทุกตัวเลือก

24. What is access modifier? [j0053]
exception
import
javac
private
ผิดทุกตัวเลือก

25. What is collection class? [j0061]
SortedSet
KeyMap
TreeList
TreeSet
ผิดทุกตัวเลือก

26. What collection class is sorted? [j0069]
TreeList
HashTable
TreeSet
HashMap
ผิดทุกตัวเลือก

27. Which of the following are illegal lines? [j0077]
int a = 1;
int a[] = {1};
int a[] = {1,2,3};
int a[] = {"1","2"};
ผิดทุกตัวเลือก

28. Which of the following are legal lines? [j0085]
System.Out.println();
System.out.println();
System.out.Println();
System.Out.Println();
ผิดทุกตัวเลือก

29. Which of the following are data type for switch? [j0093]
double
float
String
char
ผิดทุกตัวเลือก

30. Which of the following are result of 3 & 5? [j0101]
1
3
6
7
ผิดทุกตัวเลือก