ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. How much is DOUBLE for primitive type? [j0027]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which of the following are Java keywords? [j0043]
object
binary
strictfp
include
ผิดทุกตัวเลือก

3. What is collection class? [j0059]
TreeList
LinkedHashMap
MapSet
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which of the following are illegal lines? [j0075]
int [] ok;
int [] bye [];
int [][] case;
int test[];
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

6. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
x.charAt(5)
x.concat("a")
x.length()
x.Replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

7. Which of the following are default method of runnable? [j0123]
begin()
open()
run()
start()
ผิดทุกตัวเลือก

8. Which of the following are illegal lines? [j0013]
char a = 'a' + 'a';
long a = -1;
byte a = 'z' + 'z'
byte a = 10/9;
ผิดทุกตัวเลือก

9. What will be printed out for the following code?
System.out.println(TRUE);
[j0029]
true
TRUE
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

10. Which of the following are Java keywords? [j0045]
For
private
main
args
ผิดทุกตัวเลือก

11. What is collection class? [j0061]
SortedSet
KeyMap
TreeList
TreeSet
ผิดทุกตัวเลือก

12. Which of the following are illegal lines? [j0077]
int a = 1;
int a[] = {1};
int a[] = {1,2,3};
int a[] = {"1","2"};
ผิดทุกตัวเลือก

13. Which of the following are data type for switch? [j0093]
double
float
String
char
ผิดทุกตัวเลือก

14. Which of the following are illegal lines about String class? [j0109]
x.charAt(5)
x.toLowerCase()
x.length
x.replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

15. Which of the following are default method of default constructor? [j0125]
super()
run()
this()
start()
ผิดทุกตัวเลือก

16. Which of the following are illegal lines? [j0015]
char a = '&';
char a = 0;
char a = 09;
char a = 99;
ผิดทุกตัวเลือก

17. What will be printed out for the following code?
System.out.println(true);
[j0031]
true
TRUE
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

18. Which of the following are Java keywords? [j0047]
double
input
ascii
program
ผิดทุกตัวเลือก

19. What is collection class? [j0063]
ThreeSet
HashTable
TreeList
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

20. Which of the following are illegal lines? [j0079]
abstract Class a{ }
final class a{ }
public class a{ }
class a{ }
ผิดทุกตัวเลือก

21. Which of the following are data type for switch? [j0095]
byte
float
String
double
ผิดทุกตัวเลือก

22. Which of the following are illegal lines about String class? [j0111]
x.trim()
x.concat
x.length()
x.replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

23. Which of the following are illegal lines? [j0001]
int x = -991;
byte b = -127;
float a = 5;
boolean x = 1;
ผิดทุกตัวเลือก

24. Which of the following are ilegal identifiers? [j0017]
abc
class
method
var
ผิดทุกตัวเลือก

25. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0011);
[j0033]
9
11
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

26. Which of the following are Java keywords? [j0049]
standard
jsp
while
loop
ผิดทุกตัวเลือก

27. What is collection class? [j0065]
TreeList
OrderedList
KeyMap
TreeMap
ผิดทุกตัวเลือก

28. Which of the following are illegal lines? [j0081]
package class a{ }
final class a{ }
public class a{ }
strictfp class a{ }
ผิดทุกตัวเลือก

29. Which of the following are false? [j0097]
7 != 6
5.0 == 5L
true == false
'a' == 'a'
ผิดทุกตัวเลือก

30. Which of the following are illegal lines about String class? [j0113]
x.substring(5,2)
x.toString()
x.length("abc")
x.replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก