ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are Java keywords? [j0049]
standard
jsp
while
loop
ผิดทุกตัวเลือก

2. What collection class is ordered by index? [j0070]
ArrayList
HashTable
HashMap
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which of the following are illegal lines about String class? [j0112]
x.substring(5,2)
x.toUpperCase()
x.length()
x.replace("a","A","")
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are illegal lines? [j0007]
int x = 1;
byte b = 127;
boolean x = 0;
float a = 2.1f;
ผิดทุกตัวเลือก

6. What will be printed out for the following code?
System.out.println(True);
[j0028]
true
True
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

7. Which of the following are Java keywords? [j0049]
standard
jsp
while
loop
ผิดทุกตัวเลือก

8. What collection class is ordered by index? [j0070]
ArrayList
HashTable
HashMap
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

9. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

10. Which of the following are illegal lines about String class? [j0112]
x.substring(5,2)
x.toUpperCase()
x.length()
x.replace("a","A","")
ผิดทุกตัวเลือก

11. Which of the following are illegal lines? [j0007]
int x = 1;
byte b = 127;
boolean x = 0;
float a = 2.1f;
ผิดทุกตัวเลือก

12. What will be printed out for the following code?
System.out.println(True);
[j0028]
true
True
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

13. Which of the following are Java keywords? [j0049]
standard
jsp
while
loop
ผิดทุกตัวเลือก

14. What collection class is ordered by index? [j0070]
ArrayList
HashTable
HashMap
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

15. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

16. Which of the following are illegal lines about String class? [j0112]
x.substring(5,2)
x.toUpperCase()
x.length()
x.replace("a","A","")
ผิดทุกตัวเลือก

17. Which of the following are illegal lines? [j0007]
int x = 1;
byte b = 127;
boolean x = 0;
float a = 2.1f;
ผิดทุกตัวเลือก

18. What will be printed out for the following code?
System.out.println(True);
[j0028]
true
True
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

19. Which of the following are Java keywords? [j0049]
standard
jsp
while
loop
ผิดทุกตัวเลือก

20. What collection class is ordered by index? [j0070]
ArrayList
HashTable
HashMap
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

21. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

22. Which of the following are illegal lines about String class? [j0112]
x.substring(5,2)
x.toUpperCase()
x.length()
x.replace("a","A","")
ผิดทุกตัวเลือก

23. Which of the following are illegal lines? [j0007]
int x = 1;
byte b = 127;
boolean x = 0;
float a = 2.1f;
ผิดทุกตัวเลือก

24. What will be printed out for the following code?
System.out.println(True);
[j0028]
true
True
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

25. Which of the following are Java keywords? [j0049]
standard
jsp
while
loop
ผิดทุกตัวเลือก

26. What collection class is ordered by index? [j0070]
ArrayList
HashTable
HashMap
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

27. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

28. Which of the following are illegal lines about String class? [j0112]
x.substring(5,2)
x.toUpperCase()
x.length()
x.replace("a","A","")
ผิดทุกตัวเลือก

29. Which of the following are illegal lines? [j0007]
int x = 1;
byte b = 127;
boolean x = 0;
float a = 2.1f;
ผิดทุกตัวเลือก

30. What will be printed out for the following code?
System.out.println(True);
[j0028]
true
True
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก