ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0117]
x.substring(5,2)
x.toUpperCase()
x.reverse()
x.replace("a","A","")
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which of the following are illegal lines? [j0007]
int x = 1;
byte b = 127;
boolean x = 0;
float a = 2.1f;
ผิดทุกตัวเลือก

3. How much is SHORT for primitive type? [j0023]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

4. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0x022);
[j0039]
22
18
34
Compilation fails
ผิดทุกตัวเลือก

5. What is access modifier? [j0055]
java
public
void
import
ผิดทุกตัวเลือก

6. What collection class is ordered by index? [j0071]
MapSet
Vector
HashMap
HashTable
ผิดทุกตัวเลือก

7. Which of the following are illegal lines? [j0087]
void method () { }
void excite (int a) { }
int outpro () { }
void byebye (integer a) { }
ผิดทุกตัวเลือก

8. Which of the following are result of 3 ^ 5? [j0103]
1
3
6
7
ผิดทุกตัวเลือก

9. Which of the following are result of Math.ceil(8.4)? [j0119]
8
8.5
9
10
ผิดทุกตัวเลือก

10. Which of the following are illegal lines? [j0009]
byte b = 127;
int x = 0.1;
float a = 5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

11. How much is LONG for primitive type? [j0025]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

12. Which of the following are Java keywords? [j0041]
jvm
native
Goto
integer
ผิดทุกตัวเลือก

13. What is access modifier? [j0057]
args
protected
class
void
ผิดทุกตัวเลือก

14. Which of the following are illegal lines? [j0073]
int [] a;
int [] a [];
int [][] a;
int a[5];
ผิดทุกตัวเลือก

15. Which of the following are equal 12? [j0089]
10 >> 2
10 << 2
24 >> 1
24 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

16. Which of the following are result of 4 & 6? [j0105]
1
2
4
6
ผิดทุกตัวเลือก

17. Which of the following are in Object class? [j0121]
wait()
sleep()
run()
yield()
ผิดทุกตัวเลือก

18. Which of the following are illegal lines? [j0011]
char a = 'a' + 'a';
int a = (long)'z'
int a = 10/3;
byte a = 10/3;
ผิดทุกตัวเลือก

19. How much is DOUBLE for primitive type? [j0027]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

20. Which of the following are Java keywords? [j0043]
object
binary
strictfp
include
ผิดทุกตัวเลือก

21. What is collection class? [j0059]
TreeList
LinkedHashMap
MapSet
SortedSet
ผิดทุกตัวเลือก

22. Which of the following are illegal lines? [j0075]
int [] ok;
int [] bye [];
int [][] case;
int test[];
ผิดทุกตัวเลือก

23. Which of the following are equal 3? [j0091]
12 >> 2
12 << 2
26 >> 1
26 << 1
ผิดทุกตัวเลือก

24. Which of the following are illegal lines about String class? [j0107]
x.charAt(5)
x.concat("a")
x.length()
x.Replace("a","A")
ผิดทุกตัวเลือก

25. Which of the following are default method of runnable? [j0123]
begin()
open()
run()
start()
ผิดทุกตัวเลือก

26. Which of the following are illegal lines? [j0013]
char a = 'a' + 'a';
long a = -1;
byte a = 'z' + 'z'
byte a = 10/9;
ผิดทุกตัวเลือก

27. What will be printed out for the following code?
System.out.println(TRUE);
[j0029]
true
TRUE
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

28. Which of the following are Java keywords? [j0045]
For
private
main
args
ผิดทุกตัวเลือก

29. What is collection class? [j0061]
SortedSet
KeyMap
TreeList
TreeSet
ผิดทุกตัวเลือก

30. Which of the following are illegal lines? [j0077]
int a = 1;
int a[] = {1};
int a[] = {1,2,3};
int a[] = {"1","2"};
ผิดทุกตัวเลือก