ตัวอย่างที่ 1
function one()
{
	return "this is output from one";
}
function two()
{
	return "this is output from two";
}
function three()
{
	return "this is output from three";
}
function four()
{
	return "this is output from four";
}
To use Syntaxhighlighter, 
[div] must be declared outside [table] that have [pre]
ตัวอย่างที่ 2
hello
style
#header {background:yellow;font-size:20px;} 
.title-text {color:red;} 
p.big { font-size:40px; }
span.small { font-size:10px; }
table, th, td { border: 1px solid black; }
.br1 {color:red;border: 2px} 
.br2 {font-size:20px;float:left;}
.br3 {color:blue;font-size:30px;float:left;}
body
<body id="header" class="title-text">
<span style="color:green;">hello</span>
<p class="big">my</p>
<span class="small">friend</span>
<span class="small">is tom.</span>
<table class="br1"><tr><td>one</td></tr></table>
<table class="br2"><tr><td>two</td></tr></table>
<table class="br3"><tr><td>three</td></tr></table>
#header {background:yellow;font-size:20px;} 
.title-text {color:red;} 
p.big { font-size:40px; }
span.small { font-size:10px; }
table, th, td { border: 1px solid black; }
.br1 {color:red;border: 2px} 
.br2 {font-size:20px;float:left;}
.br3 {color:blue;font-size:30px;float:left;}