เรียนต่อที่ไหนดี มีที่ไหนให้เลือกบ้าง
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย (University) หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
A university (Latin: universitas, "a whole") is an institution of higher (or tertiary ระดับอุดมศึกษา) education and research which awards academic degrees in various academic disciplines. Universities typically provide undergraduate education (ป.ตรี) and postgraduate education (สูงกว่า ป.ตรี).
อ้างอิง wiki

เรียนต่อที่ไหนดี มีที่ไหนให้เลือกบ้าง
คำถาม : เรียนต่อที่ไหนดี
คำตอบ : คำว่า ดี ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คำตอบสำหรับแต่ละคนจึงแตกต่างกันไป ดังนั้นการเข้าค่ายค้นหาตัวตน จะมีคำตอบเป็นทางเลือก เพราะเป็นค่ายที่ทำให้นักเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล และรับข้อมูลตัวตน มาใช้ประกอบการตัดสินใจ
คำถาม : มีที่ไหนให้เลือกบ้าง
คำตอบ : โฮมเพจนี้มีคำตอบ หากเลือกในประเทศไทย ก็จะมีเกือบ 200 สถาบัน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ส่วนจำนวนหลักสูตรที่ให้เลือก หากอ้างอิงตามตาราง สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ก็จะพบว่ามีหลายพันหลักสูตร/สาขาให้เลือก
คำถาม ปีการศึกษา 2561 มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญ
คำตอบ : ระบบคัดเลือก มีความพยายามปรับให้นักเรียนและหลักสูตรต่างเลือกกัน และจับคู่ได้เพียง 1 คู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ นักเรียนเดินสายตะเวนสอบ บางคนสอบติดหลายที่ เผื่อเลือกไว้ แต่สุดท้ายก็เลือกเพียงที่เดียว สทศ. จึงพัฒนาระบบคัดเลือกขึ้นใหม่ เพื่อแก้ปัญหาตะเวนสอบ
กำหนดสอบที่สำคัญ
เพื่อเข้าเรียนปีการศึกษา 2561

1. 24-27 ก.พ.61
: สอบ GAT/PAT
2. 3-4 มี.ค.61
: สอบ O-NET ม.6
3. 17-18 มี.ค.61
: สอบ 9 วิชาสามัญ

อ้างอิง : seniorswu.in.th
สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดให้ดาวน์โหลดข้อมูล (cuas.or.th)
+ สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2559 (pdf) (php)
+ สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2558 (pdf)
+ สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2557 (pdf)
+ สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 (pdf)
+ สถิติจำนวนผู้สมัคร-รับ-ผ่าน และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 (pdf)
ข้อมูลจาก http://www.unigang.com/Article/40737
ป้อนชื่อหลักสูตร หรือสถาบัน
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แบบแยกประเภท
1.1 สถาบันอุดมศึกษา							
	1		มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มกส./KSU	2482	2558	จังหวัดกาฬสินธุ์
	2		มหาวิทยาลัยนครพนม	มนพ./NPU	2548	2548	จังหวัดนครพนม
	3		มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	มนร./PNU	2546	2548	จังหวัดนราธิวาส
	4		มหาวิทยาลัยนเรศวร	มน./NU	2510	2533	จังหวัดพิษณุโลก
	5		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มมส./MSU	2511	2537	จังหวัดมหาสารคาม
	6		มหาวิทยาลัยรามคำแหง	มร./RU	2514	2514	กรุงเทพมหานคร
	7		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	มสธ./STOU	2521	2521	จังหวัดนนทบุรี
	8		มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ม.อบ./UBU	2530	2533	จังหวัดอุบลราชธานี
	9		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	สพบ./นิด้า (NIDA)	2509	2509	กรุงเทพมหานคร
	10		สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	สปท./PIT	2479	2541	กรุงเทพมหานคร
1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ							
	1		มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	มร.กจ./KRU	2516	2547	จังหวัดกาญจนบุรี
	2		มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	มรภ.กพ./KPRU	2516	2547	จังหวัดกำแพงเพชร
	3		มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	มจษ./CRU	2483	2547	กรุงเทพมหานคร
	4		มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	มชย./CPRU	2544	2547	จังหวัดชัยภูมิ
	5		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	มร.ชร./CRRU	2516	2547	จังหวัดเชียงราย
	6		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	มร.ชม./CMRU	2467	2547	จังหวัดเชียงใหม่
	7		มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	มรท./TRU	2463	2547	จังหวัดลพบุรี
	8		มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	มรธ./DRU	2491	2547	กรุงเทพมหานคร
	9		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	มรน./NPRU	2479	2547	จังหวัดนครปฐม
	10		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	มร.นม./NRRU	2466	2547	จังหวัดนครราชสีมา
	11		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	มร.นศ./NSTRU	2500	2547	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	12		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	มร.นว./NSRU	2465	2547	จังหวัดนครสวรรค์
	13		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	มบส./BSRU	2439	2547	กรุงเทพมหานคร
	14		มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	มรภ.บร./BRU	2514	2547	จังหวัดบุรีรัมย์
	15		มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	มรภ.พระนคร/PNRU	2435	2547	กรุงเทพมหานคร
	16		มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	มร.อย./ARU	2448	2547	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	17		มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	มร.พส./PSRU	2464	2547	จังหวัดพิษณุโลก
	18		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มรภ.พบ./PBRU	2469	2547	จังหวัดเพชรบุรี
	19		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	มร.พช./PCRU	2516	2547	จังหวัดเพชรบูรณ์
	20		มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	มรภ./PKRU	2514	2547	จังหวัดภูเก็ต
	21		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มรม./RMU	2468	2547	จังหวัดมหาสารคาม
	22		มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	มรย./YRU	2477	2547	จังหวัดยะลา
	23		มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	มรภ.รอ./RERU	2544	2547	จังหวัดร้อยเอ็ด
	24		มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	มรร./RRU	2483	2547	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	25		มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	มร.รพ./RBRU	2515	2547	จังหวัดจันทบุรี
	26		มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	มร.ลป./LPRU	2514	2547	จังหวัดลำปาง
	27		มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	มรล./LRU	2516	2547	จังหวัดเลย
	28		มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	มรว./VRU	2475	2547	จังหวัดปทุมธานี
	29		มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	มรภ.ศก./SSKRU	2540	2547	จังหวัดศรีสะเกษ
	30		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	มร.สน./SNRU	2507	2547	จังหวัดสกลนคร
	31		มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	มรภ.สข./SKRU	2464	2547	จังหวัดสงขลา
	32		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	มร.สส./SSRU	2480	2547	กรุงเทพมหานคร
	33		มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	มรส./SRU	2516	2547	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	34		มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	มรภ.สร./SRRU	2516	2547	จังหวัดสุรินทร์
	35		มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	มร.มจ./MCRU	2497	2547	จังหวัดราชบุรี
	36		มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	มร.อด./UDRU	2466	2547	จังหวัดอุดรธานี
	37		มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	มรอ./URU	2479	2547	จังหวัดอุตรดิตถ์
	38		มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	มรภ.อบ./UBRU	2485	2547	จังหวัดอุบลราชธานี
1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล							
	1		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	มทร.กรุงเทพ/RMUTK	2495	2548	กรุงเทพมหานคร
	2		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	มทร.ตะวันออก/RMUTTO	2501	2548	จังหวัดชลบุรี
	3		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	มทร.ธัญบุรี/RMUTT	2518	2548	จังหวัดปทุมธานี
	4		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	มทร.พระนคร/RMUTP	2445	2548	กรุงเทพมหานคร
	5		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	มทร.รัตนโกสินทร์/RMUTR	2456	2548	จังหวัดนครปฐม
	6		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	มทร.ล้านนา/RMUTL	2500	2548	จังหวัดเชียงใหม่
	7		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มทร.ศรีวิชัย/RMUTSV	2497	2548	จังหวัดสงขลา
	8		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	มทร.สุวรรณภูมิ/RUS	2476	2548	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	9		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	มทร.อีสาน/RMUTI	2499	2548	จังหวัดนครราชสีมา
1.4 สถาบันการอาชีวศึกษา							
	1		สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ	สอกน./NVIA	2557	2557	จังหวัดตาก
	2		สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้	สอกต./SVIA	2557	2557	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	3		สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง	สอกก./IVACRER	2557	2557	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	4		สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สอกฉ./NEVIA	2557	2557	จังหวัดร้อยเอ็ด
	5		สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร	สอกท./IVEB	2556	2556	กรุงเทพมหานคร
	6		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑	สอน. ๑/IVEN 1	2556	2556	จังหวัดเชียงใหม่
	7		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒	สอน. ๒/IVENR 2	2556	2556	จังหวัดพะเยา
	8		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓	สอน. ๓/IVEN 3	2556	2556	จังหวัดพิษณุโลก
	9		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔	สอน. ๔/IVENR 4	2556	2556	จังหวัดนครสวรรค์
	10		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑	สอต. ๑/VEIS 1	2556	2556	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	11		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒	สอต. ๒/VEIS 2	2556	2556	จังหวัดภูเก็ต
	12		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓	สอต. ๓/VEIS 3	2556	2556	จังหวัดสงขลา
	13		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑	สอก. ๑/CVEI 1	2556	2556	จังหวัดปทุมธานี
	14		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒	สอก. ๒/IVECR 2	2556	2556	จังหวัดลพบุรี
	15		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓	สอก. ๓/IVEC 3	2556	2556	จังหวัดนครนายก
	16		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔	สอก. ๔/IVEC 4	2556	2556	จังหวัดนครปฐม
	17		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕	สอก. ๕/VEI 5	2556	2556	จังหวัดสมุทรสงคราม
	18		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก	สออ./EIVT			จังหวัดระยอง
	19		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑	สอฉ. ๑/IVENE 1	2556	2556	จังหวัดหนองคาย
	20		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒	สอฉ. ๒/IVENE 2	2556	2556	จังหวัดสกลนคร
	21		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓	สอฉ. ๓/IVENE 3	2556	2556	จังหวัดมหาสารคาม
	22		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔	สอฉ. ๔/IVENE 4	2556	2556	จังหวัดอุบลราชธานี
	23		สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕	สอฉ. ๕/IVENE 5	2556	2556	จังหวัดนครราชสีมา
1.5 สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ							
	1		โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	รร.นรต./RPCA	2444	2444	จังหวัดนครปฐม
	2		โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	รร.จปร./CRMA	2430	2430	จังหวัดนครนายก
	3		โรงเรียนนายเรือ	รร.นร./RTNA	2440	2440	จังหวัดสมุทรปราการ
	4		โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช	รร.นนก./NKRAFA	2495	2496	กรุงเทพมหานคร
	5		วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก		2506	2506	กรุงเทพมหานคร
	6		วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ		2511	2511	กรุงเทพมหานคร
	7		วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ		2512	2512	กรุงเทพมหานคร
	8		วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ		2501	2501	กรุงเทพมหานคร
	9		วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	วพม./PCM	2518	2518	กรุงเทพมหานคร
1.6 สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ							
	1		วิทยาลัยการชลประทาน		2481	2535	จังหวัดนนทบุรี
	2		สถาบันการบินพลเรือน	สบพ./CATC	2504	2504	กรุงเทพมหานคร
	3		สถาบันการพลศึกษา	สพล./IPE	2479	2538	กรุงเทพมหานคร
	4		สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	BPI	2541	2541	กรุงเทพมหานคร
	5		สถาบันพระบรมราชชนก	สบช./PI	2536	2536	จังหวัดนนทบุรี
	6		ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	MMTC	2515	2515	จังหวัดสมุทรปราการ
							
2. สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ							
2.1 มหาวิทยาลัย							
	1		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มก./KU	2460	2486	กรุงเทพมหานคร
	2		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มข./KKU	2505	2509	จังหวัดขอนแก่น
	3		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาฯ/CU	2442	2460	กรุงเทพมหานคร
	4		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มช./CMU	2503	2507	จังหวัดเชียงใหม่
	5		มหาวิทยาลัยทักษิณ	มทษ./TSU	2511	2539	จังหวัดสงขลา
	6		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	มจธ./KMUTT	2503	2529	กรุงเทพมหานคร
	7		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	มจพ./KMUTNB	2502	2529	กรุงเทพมหานคร
	8		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	มทส./SUT	2533	2533	จังหวัดนครราชสีมา
	9		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มธ./TU	2440	2477	กรุงเทพมหานคร
	10		มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	นมร./NMU	2497	2553	กรุงเทพมหานคร
	11		มหาวิทยาลัยบูรพา	มบ./BUU	2498	2533	จังหวัดชลบุรี
	12		มหาวิทยาลัยพะเยา	มพ./UP	2538	2553	จังหวัดพะเยา
	13		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	มจร/MCU	2439	2540	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	14		มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	มมร/MBU	2436	2540	จังหวัดนครปฐม
	15		มหาวิทยาลัยมหิดล	มม./MU	2432	2486	จังหวัดนครปฐม
	16		มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มมจ./MJU	2477	2539	จังหวัดเชียงใหม่
	17		มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	มฟล./MFU	2541	2541	จังหวัดเชียงราย
	18		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	มวล./WU	2535	2535	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	19		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มศว/SWU	2492	2517	กรุงเทพมหานคร
	20		มหาวิทยาลัยศิลปากร	มศก./SU	2476	2486	กรุงเทพมหานคร
	21		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ม.อ./PSU	2510	2511	จังหวัดสงขลา
	22		มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	มสด./SDU	2477	2558	กรุงเทพมหานคร
2.2 สถาบัน							
	1		สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย		2457	2560	กรุงเทพมหานคร
	2		สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	สกว./PGVIM	2555	2555	กรุงเทพมหานคร
	3		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	สจล./KMITL	2503	2529	กรุงเทพมหานคร
2.3 วิทยาลัย							
	1		ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	CRA	2559	2559	กรุงเทพมหานคร
							
3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน							
3.1 มหาวิทยาลัย							
	1		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	มกท./BU	2505	2527	กรุงเทพมหานคร
	2		มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	มกธ./BTU	2545	2552	กรุงเทพมหานคร
	3		มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ	มกส./BSU	2549	2557	กรุงเทพมหานคร
	4		มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น	มจทอ.	2542	2552	จังหวัดอุบลราชธานี
	5		มหาวิทยาลัยเกริก	มกร./Krirk	2513	2538	กรุงเทพมหานคร
	6		มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	มกบ./KBU	2530	2536	กรุงเทพมหานคร
	7		มหาวิทยาลัยคริสเตียน	ม.ค.ต./CTU	2527	2544	จังหวัดนครปฐม
	8		มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา	มฉก./CKU	2547	2557	จังหวัดศรีสะเกษ
	9		มหาวิทยาลัยตาปี	มตป.	2542	2555	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	10		มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	มจพ./CPU	2541	2541	จังหวัดนครสวรรค์
	11		มหาวิทยาลัยชินวัตร	มชว./SIU	2542	2542	จังหวัดปทุมธานี
	12		มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	มซจ./SJU	2532	2539	กรุงเทพมหานคร
	13		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	มทม./MUT	2533	2537	กรุงเทพมหานคร
	14		มหาวิทยาลัยธนบุรี	มธร./TRU	2541	2550	กรุงเทพมหานคร
	15		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	มธบ./DPU	2511	2527	กรุงเทพมหานคร
	16		มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	มนท.	2543	2553	กรุงเทพมหานคร
	17		มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่	มนช./NCU	2542	2547	จังหวัดเชียงใหม่
	18		มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	มนชส./STIU	2538	2546	จังหวัดเพชรบุรี
	19		มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก	ม.น.อ./APIU	2529	2552	จังหวัดสระบุรี
	20		มหาวิทยาลัยเนชั่น	NTU	2531	2549	จังหวัดลำปาง
	21		มหาวิทยาลัยปทุมธานี	ม.ป.ท./PTU	2542	2548	จังหวัดปทุมธานี
	22		มหาวิทยาลัยพายัพ	มพย./PYU	2517	2527	จังหวัดเชียงใหม่
	23		มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	มพล./PLU	2545	2554	จังหวัดพิษณุโลก
	24		มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	ม.ฟ.น./FTU	2541	2550	จังหวัดยะลา
	25		มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น	ม.ฟ.อ./FEU	2542	2549	จังหวัดเชียงใหม่
	26		มหาวิทยาลัยภาคกลาง	ม.ภก./TUCT	2529	2545	จังหวัดนครสวรรค์
	27		มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มภน./NEU	2531	2542	จังหวัดขอนแก่น
	28		มหาวิทยาลัยรังสิต	มรส./RSU	2528	2533	จังหวัดปทุมธานี
	29		มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	มรบ./RBAC	2540	2546	กรุงเทพมหานคร
	30		มหาวิทยาลัยราชธานี	มรธ./RTU	2536	2546	จังหวัดอุบลราชธานี
	31		มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	RPU	2549	2557	จังหวัดนนทบุรี
	32		มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	มว./VU	2527	2537	จังหวัดนครราชสีมา
	33		มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)	ม.ว.ท.	2540	2540	จังหวัดเพชรบุรี
	34		มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	มท.	2540	2540	จังหวัดปทุมธานี
	35		มหาวิทยาลัยศรีปทุม	มศป./SPU	2513	2530	กรุงเทพมหานคร
	36		มหาวิทยาลัยสยาม	มส./SU	2516	2529	กรุงเทพมหานคร
	37		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	มกค./UTCC	2483	2527	กรุงเทพมหานคร
	38		มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	ม.ฉ.ก./HCU	2524	2535	จังหวัดสมุทรปราการ
	39		มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	ม.ญ./HU	2540	2546	จังหวัดสงขลา
	40		มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	มอช./AU	2512	2533	กรุงเทพมหานคร
	41		มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	มวอ./EAU	2539	2539	จังหวัดปทุมธานี
	42		มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	ม.อ.อ./SAU	2516	2535	กรุงเทพมหานคร
3.2 สถาบัน							
	1		สถาบันกันตนา		2553	2553	จังหวัดนครปฐม
	2		สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	PIM	2547	2550	จังหวัดนนทบุรี
	3		สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค	ipacific	2558	2558	จังหวัดพะเยา
	4		สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน	สรพ./LIFE	2553	2553	จังหวัดสมุทรสงคราม
	5		สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	ส.ท.ญ./TNI	2549	2549	กรุงเทพมหานคร
	6		สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย	MIAT	2555	2555	จังหวัดสมุทรสาคร
	7		สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ	SVIT	2558	2558	จังหวัดสมุทรปราการ
	8		สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา	ITA	2550	2550	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	9		สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	AIT	2502	2502	จังหวัดปทุมธานี
	10		สถาบันรัชต์ภาคย์		2536	2553	กรุงเทพมหานคร
	11		สถาบันวิทยสิริเมธี	VISTEC	2558	2558	จังหวัดระยอง
	12		สถาบันอาศรมศิลป์		2549	2549	กรุงเทพมหานคร
3.3 วิทยาลัย							
	1		วิทยาลัยเชียงราย		2546	2547	จังหวัดเชียงราย
	2		วิทยาลัยเซนต์หลุยส์		2528	2528	กรุงเทพมหานคร
	3		วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก		2542	2542	กรุงเทพมหานคร
	4		วิทยาลัยดุสิตธานี	วดธ./DTC	2536	2539	กรุงเทพมหานคร
	5		วิทยาลัยทองสุข		2537	2537	กรุงเทพมหานคร
	6		วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	CDTC	2557	2557	กรุงเทพมหานคร
	7		วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์		2550	2550	จังหวัดนครราชสีมา
	8		วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้		2542	2542	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	9		วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม		2508	2548	กรุงเทพมหานคร
	10		วิทยาลัยนครราชสีมา		2547	2547	จังหวัดนครราชสีมา
	11		วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา		2544	2553	จังหวัดนครนายก
	12		วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์		2546	2560	จังหวัดสมุทรปราการ
	13		วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย	วบอ./CAS	2542	2542	จังหวัดขอนแก่น
	14		วิทยาลัยพิชญบัณฑิต	PCBC	2551	2551	จังหวัดหนองบัวลำภู
	15		วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ		2546	2546	จังหวัดสงขลา
	16		วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น		2540	2558	จังหวัดตาก
	17		วิทยาลัยสันตพล		2541	2541	จังหวัดอุดรธานี
	18		วิทยาลัยแสงธรรม	สธ.	2515	2518	จังหวัดนครปฐม
	19		วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง		2515	2547	จังหวัดลำปาง
							
4. อดีตสถาบันอุดมศึกษา							
	1		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า		2514	2529	กรุงเทพมหานคร
	2		มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม		2538		จังหวัดเชียงใหม่
	3		มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย)		2539		จังหวัดพิษณุโลก
	4		วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร		2536	2540	จังหวัดสกลนคร
	5		วิทยาลัยพัฒนา			2520	
	6		มหาวิทยาลัยโยนก	มยน./YNU	2531	2554	จังหวัดลำปาง
	7		มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	มกส./KSU	2540	2558	จังหวัดกาฬสินธุ์
	8		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม		2540	2548	จังหวัดนครพนม
	9		วิทยาลัยรามาอโยธยา		2535	2540	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	10		วิทยาลัยศรีโสภณ	ว.ศส./SSC	2527	2552	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	11		วิทยาลัยศรีอีสาน		2522	2533	จังหวัดมหาสารคาม
	12		มหาวิทยาลัยอีสาน	ม.อส./ESU	2545	2555	จังหวัดขอนแก่น
	13		มหาวิทยาลัยเอเชียน	ม.เอเชียน/AsianU	2540	2560	จังหวัดชลบุรี
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แบบเรียงตามชื่อสถาบัน
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 5. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 6. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 7. มหาวิทยาลัยเกริก
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 12. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 13. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 14. มหาวิทยาลัยชินวัตร
 15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 16. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 17. มหาวิทยาลัยตาปี
 18. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 32. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 33. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 34. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 35. มหาวิทยาลัยนครพนม
 36. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 37. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 38. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 39. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 40. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 41. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 42. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 43. มหาวิทยาลัยเนชั่น
 44. มหาวิทยาลัยบูรพา
 45. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 46. มหาวิทยาลัยพะเยา
 47. มหาวิทยาลัยพายัพ
 48. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 49. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 50. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 51. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 52. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 53. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 54. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 55. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 56. มหาวิทยาลัยมหิดล
 57. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 58. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 59. มหาวิทยาลัยโยนก
 60. มหาวิทยาลัยรังสิต
 61. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 62. มหาวิทยาลัยราชธานี
 63. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 64. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 65. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 66. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 67. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 68. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 69. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 70. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 71. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 72. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 73. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 74. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
 75. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 76. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 77. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 78. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 79. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 80. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 81. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 82. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 83. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 84. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 85. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 86. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 87. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 88. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 89. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 90. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 91. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 92. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 93. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 94. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 95. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 96. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 97. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 98. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 99. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 100. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 101. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 102. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 103. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 104. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 105. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 106. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 107. มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)
 108. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 109. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 110. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 111. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 112. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 113. มหาวิทยาลัยสยาม
 114. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 115. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 116. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 117. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 118. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 119. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 120. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 121. มหาวิทยาลัยอีสาน
 122. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 123. มหาวิทยาลัยเอเชียน
 124. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 125. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 126. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 127. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 128. โรงเรียนนายเรือ
 129. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 130. วิทยาลัยการชลประทาน
 131. วิทยาลัยเชียงราย
 132. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 133. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
 134. วิทยาลัยดุสิตธานี
 135. วิทยาลัยทองสุข
 136. วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
 137. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 138. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 139. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 140. วิทยาลัยนครราชสีมา
 141. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 142. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 143. วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
 144. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 145. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 146. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 147. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 148. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 149. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 150. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
 151. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 152. วิทยาลัยศรีโสภณ
 153. วิทยาลัยสันตพล
 154. วิทยาลัยแสงธรรม
 155. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 156. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
 157. สถาบันกันตนา
 158. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 159. สถาบันการบินพลเรือน
 160. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 161. สถาบันการพลศึกษา
 162. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 163. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 164. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 165. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 166. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
 167. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
 168. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
 169. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒
 170. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
 171. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
 172. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕
 173. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
 174. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
 175. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒
 176. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
 177. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
 178. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
 179. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
 180. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
 181. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
 182. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
 183. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
 184. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
 185. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
 186. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 187. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 188. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 189. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 190. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
 191. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 192. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
 193. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 194. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 195. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 196. สถาบันพระบรมราชชนก
 197. สถาบันรัชต์ภาคย์
 198. สถาบันวิทยสิริเมธี
 199. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
 200. สถาบันอาศรมศิลป์
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC