การเขียน Module คุม sql #4

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 3.4 :: การเขียน Module คุม sql
:: sql update ::
:: วิธีการเรียก Module มาทำงานอยู่ใน ตอน 2.1 เริ่มต้น + คำนวณ

> ข้อควรทราบ <
ในบทนี้จะแสดงการใช้คำสั่ง update ของ sql และยังมีการใช้ฟังก์ชัน dfirst สำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลข จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นตัวอักษรให้ระวังเรื่องเครื่องหมาย ' ส่วนข้อมูลวันที่หรือเวลาต้องมีเครื่องหมาย #
บทนี้มี 3 function แสดงการปรับปรุงข้อมูลในตารางด้วย sql หรือ recordset ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิธีใด
ตัวอย่างโครงสร้างตาราง tmp ที่ต้องใช้ในบทที่ 5-8
.
ตัวอย่างข้อมูลตาราง tmp ที่ต้องใช้ในบทที่ 5-8


> Module source code ใน sample08 <
Option Compare Database
Option Explicit

Function sam0801() Randomize DoCmd.RunSQL ("update tmp set tmpstr=tmpstr+'" & Chr(Int(Rnd * 26 + 65)) & "'") End Function
Function sam0802() If Len(DFirst("tmpstr", "tmp")) Mod 2 > 0 Then DoCmd.RunSQL ("update tmp set tmpstr=left(tmpstr,len(tmpstr)-1)") Else DoCmd.RunSQL ("update tmp set tmpstr=right(tmpstr,len(tmpstr)-1)") End If End Function
Function sam0803() Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Dim strSQL As String Dim i As Integer Set dbs = CurrentDb() strSQL = "SELECT * FROM [tmp];" Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL) rst.MoveFirst While Not rst.EOF rst.Edit rst!tmpstr = rst!tmpstr & "x" rst.Update rst.MoveNext Wend rst.Close dbs.Close End Function

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223