การเขียน Module คุม sql #1

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 3.1 :: การเขียน Module คุม sql
:: sql select ::
:: วิธีการเรียก Module มาทำงานอยู่ใน ตอน 2.1 เริ่มต้น + คำนวณ

> ข้อควรทราบ <
การทำให้โปรแกรมในบทนี้ทำงานได้ จะต้องมีตาราง tmp ประกอบด้วย 4 เขตข้อมูลคือ tmpseq, tmpdbl, tmpstr, tmpdate ซึ่งมีหน้าตา ดังภาพที่แสดงข้างล่างนี้ และท่านต้องใส่ข้อมูลให้เรียบร้อย จึงจะเห็นผลของการทำงาน
บทนี้มี 4 function ซึ่งทุกตัวอย่างเน้นการอ่านข้อมูลมาแสดงผล หรืออาจมีการวนลูป เพื่อหาค่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างโครงสร้างตาราง tmp ที่ต้องใช้ในบทที่ 5-8
.
ตัวอย่างข้อมูลตาราง tmp ที่ต้องใช้ในบทที่ 5-8


> Module source code ใน sample05 <
Option Compare Database
Option Explicit

Function sam0501() Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Dim strSQL As String Dim cntrec As Integer Set dbs = CurrentDb() strSQL = "SELECT * FROM [catalog];" Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL) cntrec = 0 rst.MoveFirst If Not (rst.EOF) Then While (Not (rst.EOF)) cntrec = cntrec + 1 rst.MoveNext Wend End If sam0501 = "Total record of CATALOG = " & cntrec rst.Close dbs.Close End Function
Function sam0502() Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Dim strSQL As String Set dbs = CurrentDb() strSQL = "SELECT * FROM [catalog];" Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL) While (Not (rst.EOF)) sam0502 = sam0502 & rst!catname & " - " rst.MoveNext Wend rst.Close dbs.Close End Function
Function sam0503() Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Dim strSQL As String Dim keeprec As String Dim i As Integer Set dbs = CurrentDb() strSQL = "SELECT * FROM [catalog];" Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL) rst.MoveFirst i = 0 If Not (rst.EOF) Then While (Not (rst.EOF)) i = i + 1 keeprec = keeprec & i & ". " & rst!catname & Chr(13) & Chr(10) rst.MoveNext Wend End If sam0503 = keeprec rst.Close dbs.Close End Function
Function sam0504() Dim dbs As Database Dim rst As Recordset Dim strSQL As String Set dbs = CurrentDb() strSQL = "SELECT * FROM [tmp];" Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL) While (Not (rst.EOF)) sam0504 = sam0504 + 1 rst.MoveNext Wend rst.Close dbs.Close End Function

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223