ปรับปรุง : 2552-05-20 (เพิ่ม dthai2.mdb)
ความรู้เบื้องต้น
TABLE
2 ตารางอย่างง่าย
สร้างเพิ่มอีก 6 ตาราง
QUERY
2 Tables อย่างง่าย
SQL + Northwind.mdb
FORM
form เปิด tb 1 : ธรรมดา
form เปิด tb 2 : 6 ปุ่ม
form เปิด tb 3 : full screen
เพิ่ม rec 1 : insert
เพิ่มโดยใช้ temp file
เครื่องคิดเลข (Calculator)
REPORT
coming soon
MACRO
coming soon
MODULE
เบื้องต้น 1 : เริ่มต้น + คำนวณ
เบื้องต้น 2 : ฟังก์ชัน
เบื้องต้น 3 : ทำซ้ำ
เบื้องต้น 4 : เลือก
เรื่องวันที่ : อายุ และปีไทย
SQL 5 : select
SQL 6 : insert
SQL 7 : delete
SQL 8 : update
เปลี่ยนตัวเลขเป็นอักษร
แปลง mdb เป็น xls
กรณีศึกษา (Case Study)
election.mdb
tchmdb97.zip
Fan club อย่างง่าย
กรณีศึกษารับ-ส่ง ..
บันทึกเวลาเข้าออกงาน ..
บันทึกเวลาร่วมกิจกรรม ..
อายุ และปีไทย ..
พิมพ์ผลประเมิน0701
ตัวอย่างสอนราชการ
ตัวอย่างแฟ้ม dthai2.mdb 96 KB
Office 2003 Lesson
    บทเรียนที่ 1 (2 MB)
    บทเรียนที่ 2 (2 MB)
    บทเรียนที่ 3 (2 MB)
    บทเรียนที่ 4 (2 MB)
    บทเรียนที่ 5 (4 MB)
แนะนำเว็บ
    Functionx.com ***
    Cphonet.org ***
    Microsoft.com ***
    Experts-exchange.com
    Bcschools.net
    อ.ศักดิ์ดา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ !
Based on Access97
webmaster@thaiall.com