คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ ทีละขั้น ในการปรับแต่งวินโดว์

ปรับปรุง : 2553-03-11 (จัดตอนให้ชัด)
วัตถุประสงค์
ข้อควรทราบ
ต้องการให้ผู้ใช้มีความรู้ และดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองได้
เช่น กำจัดไวรัส ลดความช้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแก้ความผิดปกติเบื้องต้น
1. ทุกตัวเลือกมีประโยชน์ และผลข้างเคียง ต้องเข้าใจก่อนเปลี่ยนแปลง
2. ระบบปฏิบัติการมีหลายรุ่น บางรุ่นอาจไม่เป็นไปตามที่แนะนำข้างล่างนี้ เช่น windows 95 หรือ 98
3. การหยุดไวรัสมี 3 สิ่งสำคัญคือ 1)รู้อาการที่เกิด 2)หยุดอาการที่เกิด 3)หยุดการเริ่มต้นของไวรัสที่ทำงานอัตโนมัติ
ผลของไวรัส
เพื่อตระหนัก
1. เครื่องในเครือข่าย 1 เครื่อง เมื่อติดไวรัส แล้วยิงไปยังเครื่องในเครือข่ายที่เหลือ ให้ติดไวรัสทั้งหมดได้
2. เครื่องในเครือข่าย 1 เครื่อง เมื่อติดไวรัส แล้วติดต่อไปนอกเครือข่ายมหาศาล จนอินเทอร์เน็ตในองค์กรแทบเป็นอัมพาตได้
3. เครื่องในเครือข่าย 1 เครื่อง เมื่อติดไวรัส แล้วยิงเครือข่ายภายนอก จนเครื่องนอกเครือข่ายขึ้นบัญชีดำองค์กรได้
4. ไม่มีโปรแกรมต้านไวรัสตัวใด รู้จักไวรัสในอนาคตทุกตัว โปรแกรมต้านไวรัสทุกตัวล้วนมีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันไป
ตอนที่ 1 สิ่งที่ควรเข้าไปปรับแต่ง
ลำดับ วัตถุประสงค์ วิธีการ
* เพื่อเปิด-ปิดบริการที่ถูกสั่งประมวลผลขณะเปิดเครื่อง - start, run, msconfig
* เพื่อยกเลิกการเปิดยูเอสบีไดร์ฟอัตโนมัติ เพราะไวรัสแอบทำงาน - start, run, gpedit.msc
- User Configuration, Administrative Templages, System
- ดับเบิ้ลคลิ๊ก บนคำว่า Turn off Autoplay แล้วเลือก Disabled, OK
- Computer Configuration, Administrative Templages, System
- ดับเบิ้ลคลิ๊ก บนคำว่า Turn off Autoplay แล้วเลือก Disabled, OK
* เพื่อลดการทำงานของเครื่อง และปิดจุดพักไวรัสที่ฆ่าไม่ตาย - Start, Settings, Control panel, System, System Restore
- คลิ๊ก Check box หน้า Turn off System Restore on all drives
* เพื่อใช้บริการ Windows Firewall - right click on network icon และเลือก properties
- change windows firewall settings
เพื่อป้องกันเครื่องค้าง หรือแฮงค์ เมื่อไม่ใช้งานระยะหนึ่ง - Right click on desktop, Properties, Screen Saver, None
- Power Schemes, สั่ง Never ให้หมด
เพื่อยกเลิกการใช้หน่วยความจำจดจำสิ่งที่ทำไว้ก่อนปิดเครื่อง
ถ้าเปิดเครื่องใหม่จะพบโปรแกรมเหมือนก่อนปิดเครื่อง
- Right click on desktop, Properties, Screen Saver, Power
- Hibernate, ไม่ check หน้า Enable hibernation
เพื่อยกเลิกการจำรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน - เปิด Internet Explorer บน Menu Bar, Tools, Internet Options ..
- Content, AutoComplete
- ยกเลิก check box ของ User names and passwords on forms
- คลิ๊กปุ่ม Clear Forms และ Clear Passwords
เพื่อล้างห้องเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มาจากอินเทอร์เน็ต
อาจทำให้เปิดเว็บไซต์เร็วขึ้น
- เปิด Internet Explorer บน Menu Bar, Tools, Internet Options ..
- คลิ๊กปุ่ม Delete Cookies, OK และ Delete Files, OK
เพื่อยกเลิกการเตือน 3 เรื่อง
คือ firewall, automatic updates และ virus protection
- start, settings, control panel, security center
- คลิ๊กลิงค์ Change the way Security Center alerts me
- แล้วยกเลิก checkbox เพื่อเตือน 3 บริการผ่านโล่สีแดงบน Task bar
ตอนที่ 2 การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ
ลำดับ วัตถุประสงค์ วิธีการ
* เพื่อแสดงรายชื่อโปรแกรมที่ประมวลผลอยู่ - กดปุ่ม Ctrl + Alt + Del พร้อมกัน
- พบ Applications, Process, Performance, Networking, Users
- ยิ่งมีจำนวนโปรแกรมมาก เครื่องก็ย่อมทำงานมากเป็นเงาตามตัว
* เพื่อแสดงหมายเลข IP Address หรือ Mac Address - start, run, cmd
- ipconfig /all
- พบ Host Name คือ ชื่อเครื่อง
- พบ Physical Address คือ หมายเลขของ LAN Card
- พบ IP Address คือ เลขประจำเครื่อง ที่ใช้ในเครือข่าย
* เพื่อเปิด-ปิดบริการภายในเครื่อง - start, run, services.msc
เพื่อตรวจความบกพร่องของอุปกรณ์ - start, run, devmgmt.msc
เพื่อตรวจการเปิดบริการ และการเชื่อมต่อภายในภายนอก - start, run, cmd
- netstat -na คือ แสดง Port ที่เปิดรับการเชื่อมต่อ
- ถ้าเปิด 139 แสดงว่าเปิด File and Printer Sharing
เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อในเครือข่าย - start, run, cmd
- net view คือ แสดงเครื่องบริการในเครือข่าย
- net share คือ แสดงชื่อห้องที่แบ่งปันให้เพื่อนในเครือข่าย
- net start คือ แสดงบริการที่เปิดอยู่
- net stop "windows audio" คือ ปิดบริการเสียง เพราะเครื่องไม่มีลำโพง
- net start "windows audio" คือ เปิดบริการเสียง เพราะมีลำโพงแล้ว
ตอนที่ 3 วิธีหยุดอาการที่เกิดจากไวรัส การตรวจสอบ และการป้องกัน
ลำดับ วัตถุประสงค์ วิธีการ
* เพื่อหยุดโปรแกรมที่เริ่มทำงานจากใน startup - start, run, msconfig, startup
- ตรวจว่าตัวใดน่าสงสัย ก็ยกเลิกการทำงาน ของโปรแกรมนั้น
- เมื่อยกเลิกแล้ว กลับไปดูก็ควรถูกยกเลิกถาวร ถ้ากลับมาใหม่แสดงว่าเป็นไวรัสที่เก่ง
- http://www.thaiabc.com/download/autoruns.zip
* เพื่อแสดงรายชื่อโปรแกรมที่กำลังประมวลผล
ใน Task Manager ด้วย ctrl + alt + del
- กด ctrl + alt + del แล้วดูใน Processes
- ถ้าสั่ง end process แล้วควรโปรแกรมไวรัสควรหยุดทำงาน
- http://www.thaiabc.com/download/processexplorernt.zip
* เพื่อป้องกัน handy drive ติดไวรัส - start, run, cmd แล้วเข้า handy drive เช่น f:
- DOS> mkdir autorun.inf
- DOS> attrib +h +s +r -a autorun.inf
เพื่อเปลี่ยนแฟ้มไวรัสไม่ให้ทำงานได้จริง
หลังรู้แน่ชัดว่าแฟ้มใดคือไวรัส แต่ยังไม่ทำลายทิ้ง
- DOS> dir [virus file]
- DOS> attrib -h -s -r +a [virus file]
- DOS> copy c:\windows\notepad.exe [virus file]
- DOS> attrib +h +s +r -a [virus file]
- DOS> dir [virus file]
เพื่อตรวจสอบพอร์ทของเครื่องว่าเปิดอะไรให้เชื่อมต่อเข้าไป
ด้วยโปรแกรม NMAP และหาทางปิดช่องเหล่านั้นภายหลัง
- DOS> nmap -p 139,445 192.168.10.46
- DOS> nmap -sC 192.168.10.46
- DOS> nmap 192.168.10.46 -O
http://nmap.org/dist/nmap-5.00-setup.exe
เพื่อสำรองโปรแกรมที่สำคัญไว้ ก่อนที่ไวรัสจะเข้าแก้ไข echo %WinDir%
copy c:\windows\regedit.exe my_reg.exe
copy c:\windows\system32\cmd.exe my_cmd.exe
copy c:\windows\system32\taskmgr.exe my_taskmgr.exe
copy c:\windows\system32\gpedit.msc my_gpedit.exe
copy c:\windows\pchealth\helpctr\binaries\msconfig.exe my_msconfig.exe
เพื่อแสดง process และปิด process tasklist
taskkill /f /im virus_newfolder.exe
taskkill /im 9999
ตอนที่ 4 เครื่องมือสำหรับป้องกัน แก้ปัญหา และตรวจสอบ
ลำดับ วัตถุประสงค์ วิธีการ
* เพื่อยกเลิก Deepfreeze ชั่วคราว
ก่อนทำ ควรดึงสาย LAN ออกจากเครื่องก่อน
- ctrl + alt + shift + f6
- password = guipassword
- 1)คลิ๊ก หน้า Boot thawed on next 1 Restart แล้วกดปุ่ม OK แล้ว
- 2)Restart ทันที
- 3)ให้ปรับโปรแกรมจนเสร็จ
- 4)แล้วให้ Restart อีก ก็จะเข้าสู่การแช่แข็งใหม่
* เพื่อใช้แทน Task manager หรือ Process monitor processexplorernt.zip 3.5MB
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx
http://it.yonok.ac.th/anuchit/procexp.rar
* เพื่อใช้จัดการ register ที่เกี่ยวข้องกับ autorun โดยเฉพาะ autoruns.zip 533KB
http://it.yonok.ac.th/anuchit/autoruns.zip 533KB
* เพื่อแสดงขนาดของ Folder ที่เก็บข้อมูล http://downloads.sourceforge.net/foldersize/FolderSize-2.4.msi
http://it.yonok.ac.th/anuchit/FolderSize-2.4.rar
- Windows Explorer, View, Choose details, Folder size
เพื่อใช้แทน Windows Explorer explorerxpsetup.exe 410KB
เพื่อใช้จัดการ register แทน regedit regcool.exe 1.4MB
http://it.yonok.ac.th/anuchit/regcool.exe 1.4MB
เพื่อใช้แทน cmd.exe สำหรับเข้าระบบ DOS gs.exe 247 KB
เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงของ register ถ้าถูกไวรัสเปลี่ยน regshot 74KB
http://it.yonok.ac.th/anuchit/regshot181_src_bin.zip 74KB
เพื่อจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ จะได้ทดลองติดไวรัสได้ virtual box 68MB
เพื่อปรับฐานข้อมูลป้องกันไวรัส NOD32 ให้ทันสมัย - start, programs, eset, NOD32 control center
- Update, Update now
ตอนที่ 5 เทคนิคการแก้ไข register
ลำดับ วัตถุประสงค์ วิธีการ
เพื่อแสดงชื่อโปรแกรมที่จะประมวลผลเมื่อเปิดเครื่อง
reg query HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
reg query HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies
เพื่อเพิ่ม-ลบตัวแปรเข้าไปใน Register ผ่าน DOS มีผลใน msconfig
reg add "hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run" /V notepad /D "c:\windows\notepad.exe" /F
start, run, msconfig
reg delete "hklm\software\microsoft\windows\currentversion\run" /V notepad /F
เพื่อปิดพอร์ท 445 ซึ่งเกี่ยวกับการแชร์แฟ้ม ควรปิดถ้าใช้คนเดียว - start, run, regedit
- HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
- ลบ TransportBindName REG_SZ \Device\
เพื่อแก้ปัญหาเปิด regedit หรือ taskmanager ไม่ได้ ด้วย script .vbs
On Error Resume Next
Set shl = CreateObject("WScript.Shell")
Set fso = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
shl.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"
shl.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr"
เพื่อทำให้เครื่องปิดเร็วขึ้น
reg query "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop"
AutoEndTasks = 1
HungAppTimeout = 500
WaitToKillAppTimeout = 1000
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control"
WaitToKillServiceTimeout = 1000
เพื่อยกเลิกการปิด Control Panel และ Folder Options
reg query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer"
NoControlPanel = 0
NoFolderOptions = 1
ตอนที่ 6 เขียน VBS แล้วประมวลผลด้วย c:\windows\system32\wscript.exe
ลำดับ วัตถุประสงค์ คำสั่งใน DOS
เพื่อทดสอบครั้งแรก กับการใช้ echo echo wscript.echo "สวัสดี" > x.vbs
wscript x.vbs
เพื่อเรียกใช้โปรแกรมภายนอก echo set sh = wscript.createobject("WScript.Shell") > x.vbs
echo sh.run "%windir%\notepad.exe " ^& wscript.scriptfullname >> x.vbs
echo sh.run "cmd /K cd c:\ & dir" >> x.vbs
echo set sh = nothing >> x.vbs
wscript x.vbs
เพื่อสร้างแฟ้มผลลัพธ์จาก VBS cd\
echo set fso = createobject("scripting.filesystemobject") > x.vbs
echo set myfile = fso.createtextfile("c:\x.bat",true) >> x.vbs
echo myfile.writeline("ipconfig /all") >> x.vbs
echo myfile.close >> x.vbs
wscript x.vbs
. -
-
-
วิธีจัดการกับไวรัส new folder หรือ SCVHSOT.exe
2 ก.ย.53 บันทึกขั้นตอนการจัดการไวรัสชื่อ new folder มีขนาด 230 KB ผลการทำงานของไวรัส คือ 
1) เครื่องทำงานช้าลงมาก 
2) ทำให้ใช้ task manager หรือ msconfig หรือ cmd ไม่ได้ แต่ใช้ command ได้ 
3) พบว่าตัวเลือก Tools, Folder Options หายไป 
4) พบแฟ้ม 2 แฟ้มในห้อง System32 คือ SCVHSOT.exe และ blastclnnn.exe ขนาดเท่ากันคือ 234,591 Byte 
ซึ่งพบโดยใช้ command และ dir /ah (อาจชื่อ scvhost, scvvhost, scvvhsot แต่ของจริงคือ svchost) 

การใช้ tasklist และ taskkill ของ DOS แทน Task manager สำหรับปิด process 
โดยพิมพ์ DOS>taskkill /f /im virus_newfolder.exe หรือ DOS>taskkill /f /im SCVHSOT.exe 
ทำให้เข้า cmd, msconfig ได้ปกติ จึงรู้ว่าไวรัสเพิ่ม SCVHSOT.exe เข้าไปแล้ว  
สิ่งที่แก้ไขได้คือเข้า msconfig ไปยกเลิกการสั่งเปิดโปรแกรมใน Start up

การทำให้เปิด taskmanager และ regedit กลับมาทำโดย
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableRegistryTools /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableTaskMgr /f

ลบแฟ้ม SCVHSOT.exe และ blastclnnn.exe
1) dir /ah ตรวจว่าพบแฟ้มทั้งสองหรือไม่
2) attrib -s -h -r SCVHSOT.exe
3) del SCVHSOT.exe
4) attrib -s -h -r blastclnnn.exe
5) del blastclnnn.exe
Download : ไวรัส newfoder ไว้ทดสอบฆ่า
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223