แนะนำเว็บไซต์วิจัย
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2550-03-02 (เพิ่ม จักรพงษ์ เจือจันทร์)
แนะนำเว็บ (Web Guides)
+++ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://www.trf.or.th/research/
- The Thailand Research Fund
- งานหลักคือ สนับสนุนให้คนทำวิจัย มีแล้วหลายพันชิ้น
- สืบค้นผลงานที่ สำนักงานเคยให้ทุนไปแล้วได้ มีบทคัดย่อ สำหรับงานที่เสร็จแล้ว
- น่าจะแสดงงบประมาณที่ให้กับแต่ละโครงการ .. นะครับ


+++ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.net
- Office of the National Research Council of Thailand
- ข้อมูลที่ยอดเยี่ยม เช่น คำถามยอดนิยม 0-2561-2445
- งานวิจัยดี ๆ ดูได้ที่นี่ เพราะแจก รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ให้กับสุดยอดงานวิจัย


+++ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานภาค http://www.vijai.org
- สำนักงานอยู่ที่ ม.เชียงใหม่ (053) 944-648 ,(053) 218-250
- สืบค้นได้ ผลสืบค้นมี วัตถุประสงค์ กับ ที่มาของปัญหา รายละเอียดเล่มเต็มไม่มี


+++ ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม http://www.thaiedresearch.org
- สำนักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- สืบค้นได้หลายด้าน เช่น นักวิจัย ผลงานวิจัย บทความวิจัย เป็นต้น
- ต.ย. ผลการวิจัย การเปรียบเทียบวิธีสอนแบบค้นพบด้วยตนเองกับวิธีสอนแบบปกติ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ต.ย. ผลการวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาการเกษตรเรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ผล สำหรับ ผู้เรียน ประเภทกลุ่มสนใจของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครนายก


+++ Thesis Online http://wb-cu.car.chula.ac.th/chula-iknowledge/chulathesis.nsp
- วิทยานิพนธ์ (Thesis Online) ของ Chula มี 10 กว่าคณะ
- แต่ละเล่ม สมบูรณ์มาก ๆ และไม่ใช่ PDF ทำให้อ่านได้ง่าย


+++ Research Online http://wb-cu.car.chula.ac.th/chula-iknowledge/chularesearch.nsp
- ผลงานวิจัย เว็บเพจนี้มีของอาจารย์เท่านั้น เพราะส่วนใหญ่เป็น ผศ. รศ. และดร.
- แต่ละเล่ม สมบูรณ์มาก ๆ และไม่ใช่ PDF ทำให้อ่านได้ง่าย


+++ Thesis/Independent Study Database http://www.grad.cmu.ac.th/abstract/
- ข้อมูลแยก ตามปี ตามชื่อคน หรือตามคณะ 0-5394-4531
- รายงาน Full Text มีครบตั้งแต่ หน้าปกใน บทคัดย่อ บทที่ 1 - 5 ถึงภาคผนวก แบบ PDF


++ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.tistr.or.th Tel.0-2577-9000
- Thailand Institute of Scientific and Technological Research
- มีงานวิจัยมากมาย และมี clip video
- ก.พ.49 ผมไม่พบระบบสืบค้นงานวิจัยในฐานข้อมูลของ tistr.or.th
- ตัวอย่างข้อเสนอโครงการที่ดี

+ กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/research/ResearchMain.htm
- Abstract ละเอียดดี เน้นด้านป่าไม้ เช่น วิจัยการปลูกป่า 16 เรื่อง


+ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.thaistudy.chula.ac.th/m5-01.html
- มีงานวิจัยกว่า 95 เรื่อง แต่ผมหาไม่พบ เพราะไม่มีระบบสืบค้น
- หน้างานวิจัย แบ่งผลงานเป็น 7 กลุ่ม แบบ PDF


+ forrester.com http://www.forrester.com
- Technology Research and Advice in English Language
- มีรายงานการวิจัยด้าน Technology ที่ eworld magazine นำมาแปล ละเอียดดีมาก
- ข้อมูลเบื้องต้น เช่น Executive Summary อ่านได้ฟรี แต่ชุดเต็มต้องซื้อ


+ thaiwebhunter.com http://www.thaiwebhunter.com/research.html
- รวม Link เว็บไซต์ที่มีงานวิจัย เยอะมาก โดยเฉพาะของไทย แต่ Expire ไปไม่น้อย


+ ห้องสมุดสตางค์ http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/thes.htm
+ บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th/share/thesis/index.php?lang=th
- รวม Abstract Thesis มากมาย ในทุกสาขาวิชาจากห้องสมุดสตางค์
- มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มแยกสาขาไว้ละเอียดมาก กว่า 96 สาขา

จักรพงษ์ เจือจันทร์ : การศึกษาการออกแบบเว็บเพจของโรงเรียนในโครงการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
(A STUDY OF WEB PAGE DESIGN OF SCHOOLS IN SCHOOLNET THAILAND)
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.กิดานันท์ มลิทอง, 110 หน้า. ISBN 974-13-0817-5
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบเว็บเพจของโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการเครือข่าย คอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นเว็บมาสเตอร์หรือผู้ดูแลเว็บของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ปี พ.ศ. 2543 จำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. เว็บมาสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สังกัดหมวดคอมพิวเตอร์และทำเว็บไซต์คนดียว โดยความรู้ในการทำเว็บไซต์ได้มาจากการศึกษาเองจากตำรา
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมภาษา HTML ในการทำเว็บไซต์ ส่วนงานกราฟิกใช้ชุดซอฟต์แวร์ ของ Adobe PhotoShop และสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยชุดชอฟต์แวร์ของ GIF Animator
3. เนื้อหาของเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ผู้บริหารและบุคลากร ในโรงเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียน
4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าหน้าโฮมเพจควรเป็นแบบหน้าเดียว ส่วนเมนูควรเป็นแบบตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรสำหรับหัวข้อควรเป็นแบบตัวหัวกลม เช่น AngsanaUPC, CordiaUPC ขนาด 18 พอยต์ และตัวอักษรเนื้อหาควรเป็นแบบ MS Sans Serif หรือ Tahoma ขนาด 14 พอยต์
5. กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งบประมาณส่วนตัวในการบริหารเว็บไซต์
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223