http://vijai2lampang.org/newproject.html

1. ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านไหล่หิน ต. ไหล่หิน อ. เกาะคา จ. ลำปาง

2. ผู้เสนอโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโยนก
จังหวัดลำปาง 52000

บ้านเลขที่ 260/248 ถ. พหลโยธิน ต. สบตุ๋ย อ. เมือง จ. ลำปาง 52100

 3. ความเป็นมา

เดิมทีบ้านไหล่หินเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งในตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในปี 2546 ได้มีการแบ่งการปกครองหมู่บ้านนี้ออกเป็น 2 หมู่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร คือหมู่ 2 มีประชากรประมาณ 1,100 คน ใน 280 ครัวเรือน และหมู่ 6 มีประชากรประมาณ 650 คนใน 201 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธ ที่ศรัทธาในวัดไทย 2 วัด ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือ วัดเสลารัตนปัพพะตาราม ( วัดไหล่หินหลวง) และวัดไชยมงคลธรรมว- ราราม ในด้านสถานศึกษามีโรงเรียนบ้านไหล่หินเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมปลาย ทั้งวัด และโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน

จากการที่ ประธานอบต. คุณทรงศักดิ์ แก้วมูล และอาจารย์สุวรรณ เกษณา แกนนำการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและตัวแทนชุมชนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ทำประชาคมร่วมกันหลายครั้ง เพื่อทบทวนปัญหาของชุมชนร่วมกันข้อค้นพบจากการทำประชาคมที่น่าสนใจคือประเด็นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากงานศพ ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงจากการตีความ- หมายตามค่านิยม จนกลายเป็นวัฒนธรรมปฏิบัติที่ออกห่างจากความหมายของการสูญเสีย และ
โศกเศร้า ของญาติมิตร แต่ถูกทดแทนด้วยค่านิยมของสังคมที่ชี้วัดจากความหรูหรา ความมีหน้ามีตาของเจ้าภาพ หรือแม้แต่ความหมายในเชิงการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนบ้านก็เปลี่ยนเป็นการไม่รู้จะทำอะไร ด้วยความสะดวกสบายที่คุ้นเคยจากการซื้อหาได้ง่ายเจ้าภาพจึงยอมจ่ายทั้งที่เคยเป็น
กิจกรรมร่วมของคนในชุมชน อย่างรู้หน้าที่ทั้งกลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มหนุ่มสาว
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายที่เจ้าภาพต้องแบกรับทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจ โดยละลายพฤติกรรมสังคมที่เป็นตัวบ่มเพาะชุมชนที่อยู่อย่างเกื้อกูลและพอเพียงให้จางหายไป

บทเรียนที่เกิดขึ้นได้มีความพยายามที่จะมีการจัดการงานศพเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของคนในชุมชน ในปี 2549 เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มสุราในงานศพ แต่ยังคงพบเห็นได้ในบริเวณใกล้เคียง ความขัดแย้งของกลุ่มต่อการจัดการด้านอาหารจนเกิดความไม่พอใจ หรือพฤติกรรมที่เอาเปรียบ
เจ้าภาพจนอาหารไม่พอกับจำนวนของแขกในงาน ซึ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับ
เจ้าภาพ ทางชุมชนก็มีมาตรการทางสังคมออกมาเป็นกฎ ระเบียบ ก็สามารถควบคุมในบางกลุ่มคน แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องชวนแก้ไขอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่การยกเลิกการพิมพ์ซอง แต่ยังต้องมีให้กับแขกนอกหมู่บ้าน แต่เมื่อเทียบกับซองที่ได้กลับคืนมาพบว่าเป็นการเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าจะได้รับจากการช่วยเหลือจากแขกนอกหมู่บ้าน การเปลี่ยนไปใช้เก้าอี้แทนปราสาท แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนน้อย เพราะผู้สูงอายุส่วนหนึ่งได้สั่งเสียลูกหลานครั้งยังมีชีวิตอยู่ให้ใช้ปราสาทหลายชั้น เมื่อสิ้นชีวิตลง โดยใช้พื้นฐานความเชื่อที่ได้จากการบอกต่อกันมา การไม่เผาศพในวันที่เชื่อว่าเป็นวันเสีย เช่น วันอังคาร วันศุกร์ วันพระ วันเสาร์ เป็นต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นจากการเก็บศพไว้หลายวัน ซึ่งองค์ประกอบ หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าภาพ

หากทบทวนรายรับ- รายจ่ายที่เกิดขึ้นในงานศพโดยภาพรวมของ ต. ไหล่หินพบว่า ทางชุมชนมีเงินกองทุนฌาปณกิจศพที่ชุมชนร่วมสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าภาพเทียบกับรายจ่ายดังตาราง

รายรับ

รายจ่าย

หมายเหตุ

รายการ

บาท

รายการ

บาท

ค่าสมาชิก

62,000

ค่าอาหารวันบำเพ็ญกุศล

5 , 000

5 วัน

ค่าซองแขก

5 ,000

ค่าอาหารหลังสวดทุกคืน

2 , 500

5 วัน

 

67,000

ค่าเครื่องไทยทานวันบำเพ็ญกุศล (50 * 7 * 5)

1,750

5 วัน

 

 

ค่าซองปัจจัยพระวันบำเพ็ญกุศล (50 * 7 * 5)

1,750

5 วัน

 

 

ค่าเครื่องไทยทานวันฌาปนกิจ (200 * 8)

1,600

1 วัน

 

 

ค่าซองปัจจัยพระวันฌาปนกิจ (300 * 8)

2,400

1 วัน

 

 

ค่าอาหารวันฌาปนกิจ

3 0, 000

1 วัน

 

 

ค่าโรงศพ

2 , 000

1 วัน

 

 

ค่าปราสาท

8 , 000

1 วัน

 

 

 

55,000

 

ม้รายจ่ายโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่ารายรับ แต่ทางชุมชนก็ยังตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จากการทบทวนปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มองเห็นแนวทางการสร้างรูปแบบของการจัดการงานศพที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบ
การวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ ให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้การสร้างรูปแบบการจัดการงานศพ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพที่เกิดขึ้น ใน 3 ประเด็นคือ การจัดการด้านอาหาร การจัดการด้านปราสาท และโรงศพ และการทบทวน
เกี่ยวกับพิธีกรรม โดยให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ที่เข้าใจปัญหา ร่วมกับกลไกของการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 ประเด็นดังกล่าว ดังตาราง

อาหาร

ปราสาท และโรงศพ

พิธีกรรมงานศพ

ลด / เลิก อาหารว่างหลังสวด

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของปราสาท

ลดจำนวนวันเก็บศพ

กำหนดปริมาณเครื่องปรุง

จัดทำโรงศพให้ยืมใช้

เปลี่ยนกันสวดเป็นปัจจัย

ลดการรั่วไหลของอาหาร

ต่อโรงศพในหมู่บ้าน

 

งดเหล้า และน้ำอัดลม

งดรับพวงหรีด

 

โดยความร่วมมืออาจารย์มหาวิทยาลัยโยนก ในการหนุนเสริมระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหารูปแบบในการจัดการงานศพอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกลไกการให้เยาวชนเพื่อเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่าน
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านไหล่หิน ในการบ่มเพาะองค์ความรู้เพื่อการพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสม

การสร้างรูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต . ไหล่หิน อ. เกาะคา จ. ลำปาง เป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างทางออกของปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในงานศพที่สูงขึ้นตามการบริโภคทางวัฒนธรรมที่สวนทางกับกระแสเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและปรับใช้ตามสถานการณ์ผ่านข้อมูลจากการสะท้อนปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สามารถนำไปใช้จริงบนพื้นฐานของการเสนอแนวทางที่เหมาะสมจากพื้นที่เป็นหลัก

 4. คำถามในการวิจัย

จะทำอย่างไรให้คนในชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการจัดงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบนความสมเหตุสมผล

5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 • เพื่อค้นหารูปแบบ / แนวทางในการจัดการงานศพที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคน ต. ไหล่หิน
 • เพื่อลดค่าใช้จ่ายกลุ่มอาหาร ค่าปราสาท / โรงศพ ลดวันห้ามเผาศพ
 • เพื่อให้ชุมชนเข้าใจการแก้ปัญหาร่วมกันจากกระบวนการวิจัย โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต

 6. ขอบเขตของการวิจัย

ระยะที่ 1 และ 2 ชุมชน บ้านไหล่หิน หมู่ 2 และหมู่ 6 ตำบลไหล่หิน อ. เกาะคา จ. ลำปาง

ระยะที่ 3 ชุมชน ตำบลไหล่หิน อ. เกาะคา จ. ลำปาง

7. แผนการดำเนินงาน

ระยะที่ 1 (6 เดือน)

 • เวทีทบทวนปัญหา และจัดทำแบบสอบถามรอบแรก
 • ประชุมทีมเก็บข้อมูล และฝึกอบรม
 • เวทีทบทวนผล และวางแผนจัดเวทีย่อย
 • เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม
 • เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม
 • เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ
 • เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ
 • เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม
 • เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม
 • เวทีทบทวนผลทั้ง 3 เรื่อง และจัดทำแบบสอบถามรอบสอง
 • ไปศึกษาดูงานการลดเหล้าในงานศพ บ้านดง + สามขา
 • เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน
 • เข้าร่วมเวทีวิจัยทุกวันที่ 10 ของเดือน
  ระยะที่ 2 (6 เดือน)
 • ทบทวนบทสรุปที่ได้จากระยะที่ 1
 • นำบทสรุป หรือข้อค้นพบ มาทดลองปฏิบัติในบ้านไหล่หินทั้งหมู่ 2 และหมู่ 6
 • ทบทวนกระบวนการ และหาแนวทางที่เหมาะสม
 • เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซ้ำ และสรุปผล
 • เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน

ระยะที่ 3 (6 เดือน)

 • ขยายผลให้ครบพื้นที่ตำบลไหล่หิน อ . เกาะคา จ. ลำปาง

 8 . เครื่องมือ

 • แบบสอบถาม

ใช้ทั้งแบบปรนัย และอัตนัย เพื่อนำข้อมูลไปทบทวนในเวทีย่อย ของแต่ละหมู่บ้าน

 • โปรแกรม Microsoft Excel
ใช้หาค่าความถี่จากแบบสอบถาม โดยเยาวชน ตามคำแนะนำของอาจารย์มหาวิทยาลัย

9 . ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ( นับตั้งแต่อนุมัติโครงการ)

1 0. งบประมาณในการดำเนินงาน

200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน)

1 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • คนในชุมชนมีประสบการณ์ และเข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ
 • พบวิธี หรือรูปแบบการจัดการงานศพ ในแบบที่เหมาะสมกับชุมชน
 • สามารถลดค่าใช้จ่ายงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนความสมเหตุสมผล
 • คนในชุมชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

1 2. ทีมวิจัยหลัก

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง บทบาท

 • อาจารย์บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยโยนก หัวหน้าโครงการ
 • นายทรงศักดิ์ แก้วมูล ประธาน อบต. ไหล่หิน รองหัวหน้าโครงการ
 • อาจารย์สุดา แผ่นคำ อาจารย์โรงเรียนบ้านไหล่หิน ฝ่ายการเงินโครงการ
 • พระอธิการทอง อนามโย เจ้าอาวาสวัดไหล่หินหลวง นักวิจัย
 • นายกิจชนะชัย ปะละ กำนันตำบลไหล่หิน นักวิจัย
 • นายเพิ่มศักดิ์ จินะการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นักวิจัย
 • อาจารย์สุวรรณ เกษณา ผอ. โรงเรียนบ้านไหล่หิน นักวิจัย
 • อาจารย์ราตรี ดวงไชย ผช. โรงเรียนไหล่หินวิทยา นักวิจัย
 • นายผดุง ตรีราช ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 2 นักวิจัย
 • นายองอาจ แก้วมูล ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 6 นักวิจัย
 • นางเบญจพร สุขร่องช้าง ประธานแม่บ้านหมู่ 2 นักวิจัย
 • นางกิม ปะละ ประธานแม่บ้านหมู่ 6 นักวิจัย
 • นายมนู นิวาโต แพทย์ประจำตำบลไหล่หิน นักวิจัย
 • นายประมวล ยอดสาแล สารวัตรกำนัน ต. ไหล่หิน นักวิจัย

  แผนการดำเนินงานโครงการ รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต . ไหล่หิน อ. เกาะคา จ. ลำปาง

 ระยะที่ 1  

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย / สถานที่/ ระยะเวลา

งบประมาณ

รายการ

บาท

1. เวทีทบทวนปัญหาและจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

- เพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการและออกแบบเค้าโครงการสำรวจข้อมูล

- ทีมวิจัยจำนวน 14 คน * 100 บาท

- ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2

- 9.00 - 12.00

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าน้ำมัน

1,400.00

700.00

300.00

2. ประชุมทีมเก็บข้อมูล และฝึกอบรม

- ประชุมเยาวชนในหมู่บ้าน

- ฝึกอบรบทีมเก็บข้อมูล

- นำข้อมูลไปวิเคราะห์

- ทีมวิจัย 14 คน* 100 บาท * 2 วัน

- เยาวชน 30 คน * 50 บาท * 2 วัน

- โรงเรียนไหล่หินวิทยา

- 9.00 - 12.00

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

 

2 , 800.00

3 , 000.00

300.00

3. เวทีทบทวนผล และวางแผนจัดเวทีย่อย

- นำผลจากแบบสอบถามเข้าเวที

- วางแผนจัดเวทีย่อยต่อไป

- ทีมวิจัย 14 คน

- ทีมวิจัยร่วม 10 คน* 50 บาท

- ศาลาประชาคมหมู่ 2

- 9.00 - 12.00

 

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

 

1,400.00

500.00

300.00

4. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม

- ชี้แจงหลักการ และเหตุผล

- ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน

- เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที

- ทีมวิจัย 14 คน

- ชาวบ้านรวม 100 คน*50 บาท

- ศาลาประชาคมหมู่ 2

- 9.00 - 12.00

 

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

 

1,400.00

5,000.00

300.00

 

5. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม

- ชี้แจงหลักการ และเหตุผล

- ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน

- เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที

 

- ทีมวิจัย 14 คน*100 บาท

- ชาวบ้านรวม 100 คน*50 บาท

- ศาลาประชาคมหมู่ 6

- 9.00 - 12.00

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

1,400.00

5,000.00

300.00

 

6. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ

- ชี้แจงหลักการ และเหตุผล

- ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน

- เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที

- ทีมวิจัย 14 คน*100 บาท

- ชาวบ้านรวม 100 คน*50 บาท

- ศาลาประชาคมหมู่ 2

- 9.00 - 12.00

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

1,400.00

5,000.00

300.00

7. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ

- ชี้แจงหลักการ และเหตุผล

- ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน

- เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที

- ทีมวิจัย 14 คน*100 บาท

- ชาวบ้านรวม 100 คน*50 บาท

- ศาลาประชาคมหมู่ 6

- 9.00 - 12.00

 

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

1,400.00

5,000.00

300.00

8. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม

- ชี้แจงหลักการ และเหตุผล

- ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน

- เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที

- ทีมวิจัย 14 คน*100 บาท

- ชาวบ้านรวม 100 คน*50 บาท

- ศาลาประชาคมหมู่ 2

- 9.00 - 12.00

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

1,400.00

5,000.00

300.00

9. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม

- ชี้แจงหลักการ และเหตุผล

- ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน

- เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที

- ทีมวิจัย 14 คน*100 บาท

- ชาวบ้านรวม 100 คน*50 บาท

- ศาลาประชาคมหมู่ 6

- 9.00 - 12.00

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

1,400.00

5,000.00

300.00

10. เวทีทบทวนผลทั้ง 3 เรื่อง และจัดทำแบบสอบถามรอบสอง

- ชี้แจงหลักการ และเหตุผล

- ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน

- เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที

- ทีมวิจัย 14 คน*100 บาท

- ตัวแทนหมู่ 2 / หมู่ 6 (30 คน*50)

- ศาลาประชาคมหมู่ 2

- 9.00 - 12.00

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

1,400.00

1,500.00

300.00

11. ไปศึกษาดูงานการลดเหล้าในงานศพ บ้านดง + สามขา

- ไปศึกษาดูงานร่วมกับทีมวิจัยร่วม

- ทีมวิจัย 14 คน*100 บาท

- ทีมวิจัยร่วม 10 คน*50 บาท

- บ้านดง และบ้านสามขา

- 9.00 - 16.00

 

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมันรถตู้
 • ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน

1,400.00

500.00

2,00 0.00

3 , 000.00


 

12. เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน

- สรุปผลให้กับชุมชนทราบ

- ทีมวิจัย 14 คน*100 บาท

- ชาวบ้านรวม 150 คน * 50 บาท

- ศาลาประชาคมหมู่ 2

- 9.00 - 12.00

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าอาหาร
 • ค่าน้ำมัน

1,400.00

7,500.00

300.00

 

- ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ

- ทีมวิจัย 3 คน*100 บาท * 6 เดือน

- ค่าน้ำมันไปทุกวันที่ 10 300 * 6

- 9.00-16.00

 • ค่าตอบแทนทีมวิจัย
 • ค่าน้ำมัน

1 ,800.00

1,800.00

 

 

 

 

73 , 800

 
เกี่ยวกับ สกว.ลำปาง
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
พันธกิจ
บุคลากร
ยุทธศาสตร์ปี 2550
เวทีวันที่ 10
โครงการวิจัย จ.ลำปาง
Photo Gallary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
175/2 ถ.พระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-230254   โทรสาร 054-230254 email : vijailampang@yahoo.com