ประชุมวิจัยผู้สูงอายุ

ปรับปรุง : 2550-08-26 (ประชุมนอกสถานที่)
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2550 (เขตชนบท) จังหวัดลำปาง
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง กลุ่มงานแผนงานและข้อมูล Tel.0-5426-5055
แนะนำเว็บ (Web guides)
+ ข้อมูลประชากรไทย ***
+ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ***
+ สถิติผู้สูงอายุ ลำปาง
+ แผนงานด้านผู้สูงอายุ
  สรุปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ 4 มิถุนายน 2550
 1. ลำปางมี 13 อำเภอเรียงรายได้น้อยไปมาก คือ วังเหนือ สบปราบ แจ้ห่ม เสริมงาม งาว เมืองปาน แม่ทะ แม่พริก เถิน ห้างฉัตร แม่เมาะ เกาะคา เมืองลำปาง p.13
 2. ตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน 42 ตัวชี้วัด (6 หมวด คือ สุขภาพดี มีบ้านอาศัย ฝักใฝ่การศึกษา รายได้ก้าวหน้า ปลูกฝังค่านิยมไทย ร่วมใจพัฒนา)
 3. ตัวชี้วัดที่ 36 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ผ่านเกณฑ์ 76 คนจาก 61347 p.3
 4. อำเภอที่มีผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ คือ เมืองลำปาง แม่เมาะ เสริมงาม งาม แม่ทะ ห้างฉัตร เมืองปาน
 5. อายุมากกว่า 60 ปี ชาย 28611 (6.62%) หญิง 32677 (7.56%) รวม 61288 (14.1%) จาก 432009 (ทุกช่วงอายุ) p.12
 6. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ต่ำสุดวังเหนือ 31177 สูงสุดเมือง 43658 เฉลี่ย 37594 (ต่อเดือน 3132.83) p.13

  แนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 1. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว พ.ศ.2547-2556
  เป็นเหตุให้หลายกระทรวงทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง พร้อม ๆ กัน
 2. หัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่มีข้อมูลสนับสนุน
  การเกื้อหนุน การคาดคะเนประชากร การฆ่าตัวตาย การใช้เวลาว่าง การดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การมีส่วนร่วมในชุมชน การมีส่วนร่วมในแรงงาน การย้ายถิ่น การวางแผนชีวิต การศึกษา การอยู่อาศัย ครอบครัว นโยบายและการวางแผน ผู้สูงอายุกับการลดภาวะเจริญพันธุ์ เศรษฐกิจและสังคม สถานภาพและบทบาท สถิติ สวัสดิการสังคม สุขภาพ องค์กรพัฒนาเอกชน อัตราส่วนภาวะต้องพึ่งพิง
 3. ฐานข้อมูลสถิติ จังหวัดลำปาง เช่น 1.จำนวนและอัตราร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามความต้องการการช่วยเหลือจากรัฐบาล การใช้บริการสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่ กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2545 2.จำนวนและอัตราร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามประเภทของการจัดสวัสดิการที่ผู้สูงอายุคิดว่ารัฐบาลควรจัดให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มอายุ เพศ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2545
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223