ผลงานวิจัยของอาจารย์
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2558-12-22 (รวบรวมปี 2557)
ขอบซ้ายขอบบน
การสะสมเอกสารจำแนกตามปีการศึกษา
2558
+ Journal (บทความวิชาการ): บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และนงลักษณ์ ใจปลา, 2558, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ จังหวัดลำปาง, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 17 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2559.
+ Journal (บทความวิจัย): ปฏิญญา ธรรมเมือง และบุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2558, รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้, วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, กรกฎาคม-ธันวาคม 2558.
+ Proceeding: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และพระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี, 2558,การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ตัวแบบทูน่า , การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล, ครั้งที่ 1, ธันวาคม 2558.
+ Proceeding: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2558, การพัฒนาระบบตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และคณะวิชา โดยตัวแบบวงจรชีวิตแบบก้นหอย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น

2557
? ยังนึกไม่ออก นึกแต่ปัจจุบัน ง่วงแล้วด้วย

2556
+ Class research: ศึกษาความพึงพอใจต่อการมอบหมายงานจัดทำคลิ๊ปแนวสร้างแรงบันดาลใจ ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
+ การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
+ การพัฒนาระบบตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น

2555
+ การพัฒนาระบบนำเสนอผลการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร
+ ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
+ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงแฟ้มดิจิทอลระดับบุคคลกับระบบอ้างอิงหลักฐาน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก สำหรับปีการศึกษา 2554 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น

บทความจากการวิจัย
ระหว่าง ปีพ.ศ.2552 - 2554
      บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และคณะ, 2555, ‘รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง’, งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ (Proceeding), , พฤษภาคม 2555. (ppt)
      บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2555, ‘การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองเชื่อมโยงระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ระดับบุคคล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง’, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2012 (Proceeding), ครั้งที่ 8, พฤษภาคม 2555. (ppt)
      บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และคณะ, 2554, ‘การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองสำหรับบุคคล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง’, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2011 (Proceeding), ครั้งที่ 7, พฤษภาคม 2554.
      บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และคณะ, 2553, ‘การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง’, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2010 (Proceeding), ครั้งที่ 6, มิถุนายน 2553.
      บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และคณะ, 2552, ‘พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองของหน่วยงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง’, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2009 (Proceeding), ครั้งที่ 5, พฤษภาคม 2552.
      บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2552, ‘การจัดการงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง’, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ , ฉบับที่ 4, มีนาคม - เมษายน 2552.

มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2555
โครงการแนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา
โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และคณะ
ข้อเสนอโครงการ + สัญญารับทุน + งบประมาณระยะที่ 1 :: งบประมาณระยะที่ 2 :: งบประมาณระยะที่ 3 ::

พฤศจิกายน 2554 - เมษายน 2555
การสร้างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนบุญวาทย์วิหาร
โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และคณะ
สัญญารับทุน :: ข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานการวิจัย

พฤศจิกายน 2553 - ตุลาคม 2554
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง สำหรับปีการศึกษา 2553 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยโยนก
โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และคณะ
ข้อเสนอโครงการวิจัย :: รายงานการวิจัย

สิงหาคม 2554 - พฤศจิกายน 2554
ศึกษาการมอบหมายงานจัดทำสื่อวีดีทัศน์แบบกำหนดพื้นที่ทำงาน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น (COMP 100)
โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
รายงานการวิจัย + ข้อเสนอโครงการวิจัย ::

มีนาคม 2553 - ตุลาคม 2553
ศึกษาการมอบหมายงานกลุ่มในการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนการใช้โปรแกรม Powerpoint ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น (COMP 100)
โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ อ.อัศนีย์ ณ น่าน
+ คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษา..
+ ประเมินวีดิโอนักศึกษา..
+ ประเมินความเข้าใจ PowerPoint..
+ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง + จันทร?จิรา เมธาจิโนทัย (2549)
+ วินทฎา วิเศษศิริกุล (2546)
+ ข้อเสนอโครงการวิจัยอนุมัติ 18 ส.ค.53
+ http://class.nation.ac.thโฮมเพจของอีเลินนิ่ง

มีนาคม 2553 - ตุลาคม 2553
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๒ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยโยนก
โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ อ.อัศนีย์ ณ น่าน อ.ทันฉลอง รุ่งวิทู อ.วันชาติ นภาศรี อ.คนึงสุข นันทชมภู อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ อ.ศิรินธร อุทิศชลานนท์
+ ผลประเมินความพึงพอใจ30 ส.ค.53
+ แบบสอบถามความพึงพอใจหลังผู้ประเมินเข้า22 ส.ค.53
+ ข้อเสนอโครงการวิจัย22 มี.ค.53
+ http://www.yonok.ac.th/sarโฮมเพจของโครงการวิจัยฯ

มีนาคม 2552 - ตุลาคม 2553
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองของหน่วยงาน กรณีศึกษา ข้อมูลปีการศึกษา 2551
โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ อ.อาภาพร ยกโต อ.คนึงสุข นันทชมภู
อ.วันชาติ นภาศรี อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ อ.สุรพงษ์ วงค์เหลือง
อ.อัศนีย์ ณ น่าน คุณเจนจิรา เชิงดี คุณเพชรี สุวรรณเลิศ
+ ทำข้อมูลความคลาดเคลื่อน S.D.2 มิ.ย.52 วิเคราะห์โดย อ.วันชาติ
+ ติดตามการใช้ Online File6 พ.ค.52 ผลประเมิน
+ เชิญ อบรมการ Online File27 - 28 เม.ย.52 แบบสอบถาม
+ ประชุมทีมวิจัย ครั้งที่ 125 มี.ค.52
+ แจ้ง การได้รับอนุมัติโครงการ6 มี.ค.52
+ ข้อเสนอโครงการวิจัย19 ก.พ.52
+ http://www.yonok.ac.th/sarโฮมเพจของโครงการวิจัยฯ

มีนาคม 2551
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองของหน่วยงาน กรณีศึกษา ข้อมูลปีการศึกษา 2500
โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ วันชาติ นภาศรี ศศิวิมล แรงสิงห์
อาภาพร ยกโต คนึงสุข นันทชมภู อังคณา เนตรรัศมี และ เพชรี สุวรรณเลิศ
+ บทความนำเสนอ NCCIT 0923 พ.ค.52
+ บทความนำเสนอ NCCIT 09 ร่าง20 มี.ค.52
+ รายงานฉบับสมบูรณ์13 พ.ย.51
+ รายงานความก้าวหน้า #27 ส.ค.51 (ผลประเมิน 2 + 3)
+ รายงานความก้าวหน้า #125 มิ.ย.51 (ผลประเมิน1)
+ ข้อเสนอโครงการวิจัยมี.ค.51

มิถุนายน 2550
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา ? ? ? ?
โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ วิเชพ ใจบุญ พิมาย วงค์ทา
ได้งบประมาณของคณะเป็นค่าถ่ายเอกสาร เป็นทุนวิจัยโดยผม
+ burinresearch_50.zipรายงานการวิจัย

พฤษภาคม 2548
การศึกษาพฤติกรรมการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร วิทยาลัยโยนก
(Study E-Mail Using of YONOK College Employee)

ของบไป 3,000 บาท แต่จำได้ว่าได้มา 1,500 บาท
อย่าไปเอานิยายกับงานวิจัยชิ้นนี้ของผมนะ .. ถ้าชิ้นไหน ok ก็จะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ใช่ชิ้นนี้แน่นอน
+ burinresearch.doc รายงานการวิจัย
ประชุมวิชาการ
+ Proceeding : NCCIT 2015
+ Proceeding : NCCIT 2014
+ Proceeding : NCCIT 2013
+ Proceeding : NCCIT 2012
+ Proceeding : NCCIT 2011
+ Proceeding : NCCIT 2010
+ Proceeding : เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 2012
+ Proceeding : KDS 2015

วารสารสสสท. (RESGAT)
+ Journal : ปี17 ฉบับ 1 ม.ค.-เม.ย.2016

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
+ Journal : FJRN ปี4 ฉบับ6 ก.ค.-ส.ค.2012
+ Journal : FJRN ปี1 ฉบับ 4 มี.ค. - เม.ย.2009

2549-03-31 เพื่อนผู้ให้ความรู้
ช่วงแรกของการมีตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับความรู้จาก อ.ณัฐวุฒิ ปงเมฆ (Nutthawut PongMak) เกี่ยวกับการทำวิจัย การเขียนบทความวิชาการ แนะนำเว็บไซต์ และคำแนะนำ เช่น สิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวง สกว. หรือแหล่งทุนวิจัย จากประสบการณ์ตรงของท่าน สำหรับบทความวิชาการของท่าน ที่ผมนำมาศึกษาวิธีการเขียนคือ วัฒนธรรมกับความยากจนในท้องถิ่น
การปรับเอกสาร 4 ครั้ง เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
ที่เอกสารประกอบ / ตำรา หรือหนังสือสถานะ
1โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
หนังสือ Clipper
1/3
2โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
คณิตศาสตร์คอมฯ
1.5/3
3ระบบปฏิบัติการ
การโปรแกรมโคบอล
2/3
4ระบบปฏิบัติการ
การโปรแกรมโคบอล
3/3
เอกสาร และบทความ
+report_death_50121.doc : รายงานความก้าวหน้าการวิจัยงานศพ ลง วารสารโยนก
+inside_yonok_250008.doc : เล่าเรื่องงานของผมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยโยนก
+research4801.doc : แบบเสนอโครงร่างการวิจัย
+proposal4902_webtb.doc : แบบเสนอโครงร่างการวิจัย

เอกสารใหม่
2551-07-03 รายงานการร่วมฝึกอบรม การใช้โปรแกรม "ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา"
2551-08-04 รายชื่อโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยโยนก ในปีการศึกษา 2500
แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ หรือ เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ ตำรา และหลักการเขียนเอกสาร
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC