การศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2551-04-30 (แก้อีเมล)
การศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Independent study ของ เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ (ayaowalak@hotmail.com)
   สารบัญ
  1. Abstract
  2. Homepage ของ อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ (Yaowavalak Kgamsangroj)
  3. รวมภาพถ่าย เป็น Gallery
  ผมนำเพียงบางส่วนจากรายงานฉบับสมบูรณ์มานำเสนอ หากต้องการสอบถามรายละเอียด สามารถสอบถามได้จากเจ้าของรายงานโดยตรงคือ อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ (ayaowalak@hotmail.com)


Abstract ::
  บทคัดย่อ
  การศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ
  1) เพื่อจัดทำแหล่งความรู้สำหรับการเรียนการสอนและทบทวนบทเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน
  2) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการหาความรู้
  3) เพื่อจัดทำสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

  วิธีการดำเนินการศึกษาประกอบด้วย
  - การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างเว็บเพจการสอนจากเว็บไซด์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
  - ทำการศึกษาวิธีการออกแบบเว็บเพจการสอน
  - ศึกษาโปรแกรมที่จะนำมาใช้ประกอบการสร้างเว็บเพจ
  - ศึกษาเนื้อหาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรียบเรียงและคัดเลือกเนื้อหา
  - นำมาจัดทำสคริปต์เพื่อนำมาทำเว็บเพจ หลังจากนั้นทำการออกแบบและสร้างเว็บเพจ โดยมีการออกแบบเนื้อหาเป็นบท ๆ ประกอบด้วยชื่อบทหลัก และแต่ละบทจะประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นหัวข้อย่อยให้ศึกษาตามความต้องการ

  ผลจากการนำไปทดลองใช้
  จากกลุ่มนักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครืข่าย ผลการศึกษานี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นตัวอย่างหรือแนวทางสำหรับการพัฒนาเว็บเพจการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตต่อไป
การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บ เรื่องการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (ม.เชียงใหม่)
Independent Study ของ เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ (ayaowalak@hotmail.com)
ส่วนหนึ่งของ Abstract
การศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อจัดทำแหล่งความรู้สำหรับการเรียนการสอนและทบทวนบทเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน 2) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการหาความรู้ 3) เพื่อจัดทำสื่อการสอนบนเว็บเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
( Full Text | ProjectYao.htm | ผลงานเว็บ | Photo Gallery )
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223