โครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2558-03-21 (เพิ่ม พระนครเหนือ)
1. ข้อควรทราบ เว็บเพจหน้านี้ .. ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษา มาคัดลอกนำไปส่งอาจารย์ แต่ต้องการนำเสนอแนวทาง หรือ Guide line ประกอบการทำงาน และนำไปประยุกต์ ให้ได้งานที่สมบูรณ์ที่สุด นักศึกษาที่ผมเคยสอน มักจะบ่นว่าเขาไม่มีประสบการณ์ ต้องการให้อาจารย์ชี้แนะ ผมก็หวังว่าเว็บนี้จะเป็นประโยชน์ในการชี้แนะ เป็นบันไดก้าวแรก เพื่อที่จะก้าว หรือก้าวกระโดด ไปได้ไกล ๆ อย่างที่ฝัน ข้อมูลในเว็บนี้ มีความถูกต้องในระดับพื้นฐานเท่านั้น แต่การวิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ ไม่ได้อยู่ที่ผู้วิเคราะห์ ระบบที่ดีที่สุด คือระบบที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนด ในโลกนี้ จึงยังไม่มีระบบงานใด ดีที่สุดตลอดไป หรือออกแบบมาแล้ว ตอบสนองได้กับทุกความต้องการ .. ยังไม่มี
ศาสตราจารย์หลุยส์ เดวิด แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เชื่อว่า
"ไม่มีผู้ใด ที่จะออกแบบระบบการทำงาน ให้ผู้อื่นได้
ดังนั้นบทบาทของผู้เชี่ยวชาญ คือ ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้น ออกแบบระบบของตัวเอง
"
2. เหตุที่ส่งเสริมให้คิดโครงงานในปี 2 เพื่อตอบคำถามที่ว่า ควรคิดโครงการเมื่อใดระหว่าง เหลือเวลาอีกมากค่อย ๆ ศึกษาไป หรือ เหลือเวลาน้อยแล้วให้รีบ ๆ ทำ เดี๋ยวไม่จบ เพราะมีเวลาอีกมากที่จะศึกษา และเตรียมความพร้อม จึงต้องศึกษาหาข้อมูล หรือ มีเวลาอีกมากจึงไม่ทำอะไร ไม่ต้องคิดอะไร รอให้ถึงเวลา หรือเหลือเวลาน้อยลง จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูล ศึกษาเรื่องต่าง ๆ อย่างรีบร้อนแบบขอไปที ในเวลาที่จำกัด เพื่อให้ได้งานที่ทำออกมาอย่างเร่งรีบ
ในหลายสถาบันเริ่มกระบวนการในขณะที่เหลือเวลาอีกมาก เพื่อให้นักศึกษา มีการเตรียมการ ตระหนัก ศึกษาหาข้อมูล เพื่อสร้างความพร้อมที่จะทำโครงงานที่เหมาะสม และออกมาสมบูรณ์ที่สุด ในช่วงปลายของหลักสูตร
คำถามน่าคิด (ที่อาจนำมาพิจารณา)
- ระบบหนังสือ หรือวีดีโอเก็บ ตอน และ copy อย่างไร #
- รับสินค้า แล้วไม่มีเลขที่ใบสั่ง รับได้หรือไม่ #
- รับสินค้า 2 ครั้ง ราคาซื้อต่างกัน ราคาขายควรเป็นเท่าไร
- คำนวณต้นทุน ราคาขายจากการ รับสินค้าที่ต้นทุนต่างกัน คิดอย่างไร
- ราคาขายจากการคำนวณต้นทุนอัตโนมัติกับ ราคาขายจริง ต่างกันอย่างไร
- สั่งซื้อแล้วรับสินค้า แบ่ง กล่องเป็นชิ้น หรือชุดเป็นแพ็กอย่างไร
- ส่งเปลี่ยนแล้ว รับจากการส่งเปลี่ยนครึ่งเดียว ได้หรือไม่
- จำนวนคงเหลือ สั่งซื้อ ส่งเปลี่ยน จุดสั่งซื้อ และสถานะสินค้า มีในระบบหรือไม่
- ระบบผู้ใช้ สมัครสมาชิก ผู้ดูแล เปลี่ยนรหัส ลืมรหัส และลบสมาชิก มีในระบบหรือไม่
- ปิดงบ มีผลต่อแฟ้มใดบ้าง
- พิมพ์ใบเสร็จเต็มรูปแบบ ได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร
- การติดตั้ง สำรอง กู้คืน หรือเพิกถอนโปรแกรม มีขั้นตอนอย่างไร
- รายงานที่ช่วยแสดง ผลการประกอบการ อย่างชัดเจน มีอะไรบ้าง
- แต่ละตาราง ไปอยู่ในรายงานใดบ้าง หรือ แต่ละรายงานใช้ตารางใดบ้าง
3. ข้อแนะนำการทำโครงงาน (Project Suggestion)
  3.1 ขั้นตอนที่ต้องพึงระวัง
 1. ศึกษาหาข้อมูล ว่าจะทำเรื่องอะไร หรือสนใจเรื่องอะไร อย่างสมเหตุสมผล
 2. กำหนดหัวเรื่อง ที่ได้จากการศึกษา สรุปเป็นทางเลือกหลาย ๆ ทาง
   กรอบการกำหนดหัวเรื่อง
  1. เป็นเรื่องที่ต้อง เรียนรู้เพิ่มเติม หรือเรียนรู้เรื่องใหม่ มิใช่การใช้ความรู้เดิมทั้งหมด
  2. เป็น ประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นที่ต้องการของสังคม
  3. สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้ ตรงกับสาขาวิชา
  4. เป็นหัวข้อที่ผู้ศึกษา เลือกด้วยตนเอง และมีความพึงพอใจ ต่อหัวข้อที่ต้องการศึกษา
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ประกอบการตัดสินใจที่จะ เลือกทางที่ดีที่สุด และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
 4. กำหนดขอบเขตของงาน ความกว้าง และความลึก ของงานที่จะทำ
 5. กำหนด ระยะเวลา งบประมาณ วิธีการ และอุปกรณ์ ที่จำเป็น
 6. เสนอข้อมูลทั้งหมดเป็น Proposal ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ก่อนลงมือทำอย่างจริงจัง
 7. เริ่มทำ และทำให้ เสร็จเร็วที่สุด สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่จะทำได้
 8. เมื่อมีปัญหา ให้หาทางแก้ปัญหา จากการอ่าน การสอบถามผู้รู้ และค้นความจากทุกสื่อ
 9. ถ้ามีปัญหากับงานเดิมที่แก้ไขไม่ได้ และยังพอมีเวลา ให้กลับไปทำข้อ 1 ใหม่
 10. เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ให้กลับไป ประเมินงาน ว่าสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์
 11. นำเสนอผลงานทั้งหมด ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ หรือคณะกรรมการสอบโครงการ
  3.2 Project Checklist
  (ถ้าไม่เข้าใจว่าความสมบูรณ์คืออะไร ให้เริ่มต้นจาก 10 ข้อนี้ก่อน)
 1. เพิ่ม ลบ แก้ไข และแสดงข้อมูลต่าง ๆ ได้ (Database Management)
 2. ระบบหลักทำงานได้ เช่น ซื้อ ขาย สั่งซื้อ รับสินค้า เป็นต้น (Basic Capability)
 3. รายงานแบบเลือกช่วงเวลา เช่น ยอดขาย กำไร หรือค้างรับ เป็นต้น (Decision Support System)
 4. ตรวจสอบการนำข้อมูลเข้า เช่น วันที่ จำนวนอักษร หรือ ค่าสูงสุด เป็นต้น (Input Validation)
 5. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงงานของผู้ใช้แต่ละคน (User Authentication)
 6. ง่ายต่อการใช้ พร้อมคำแนะนำประกอบโปรแกรม (Ease of use)
 7. การทำงานกับข้อยกเว้น (Exception or Cancel)
 8. การติดตั้งง่าย (Installation)
 9. เอกสารสรุปแผนการนำเสนอ และตัวอย่างข้อมูล (Plan and Data Sample)
 10. เอกสารทุกอย่าง ต้องตรงกับโปรแกรมที่นำเสนอ (Free Error Document)
3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงงาน

http://www.drkanchit.com

โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ .. ท่านเป็นอาจารย์ของผมที่ AU
ข้อเสนอแนะ(ดีมาก)
suggestion01.pdf
suggestion02.pdf
suggestion03.pdf
suggestion04.pdf
suggestion05.pdf
suggestion06.pdf
suggestion07.pdf
suggestion08.pdf
suggestion09.pdf
suggestion10.pdf
suggestion11.pdf
suggestion12.pdf
suggestion13.pdf
3.4 เอกสารประกอบการสอน ของ อ.เสรี ชิโนดม (.ppt 2545 #)
ประธานชมรม Moodle ประเทศไทย
 1. ส่ง Project Proposal
  เสนอชื่อโครงงานและรายละเอียดโครงงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่ออนุมัติให้ทำโครงงาน และรายชื่อกรรมการสอบร่วม
  รายละเอียดประกอบด้วย
  - หลักการและเหตุผล
  - วัตถุประสงค์ของโครงงาน
  - ขอบเขตของโครงงาน
  - ขั้นตอนการดำเนินงาน
  - ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน
  - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  - ระยะเวลาการดำเนินงาน
 2. ส่ง System Design
  ส่งรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ประกอบด้วย DFD, Data Dictionary, ER Diagram และ การออกแบบ Input Output Database Program แหล่งข้อมูล เอกสารสรุปเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานโนโครงงาน
 3. ส่ง Software Development Phase I
  รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครั้งที่ 1 ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 4. ส่ง Software Development Phase II
  รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครั้งที่ 2 ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 5. ส่งหนังสือรายงานการทำโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และกรรมการสอบร่วมอ่าน
  จากนั้นส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงงาน ให้อาจารย์ผู้ประสานงาน
 6. ส่งหนังสือรายงานการทำโครงงานฉบับสมบูรณ์จำนวนเท่ากับกรรมการสอบ
  โดยส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบ และลงนามอนุมัติให้สอบ แล้วส่งให้อาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อกำหนดวันสอบ
 7. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และโปรแกรม
  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบร่วมลงนาม จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดรวมทั้งโปรแกรมส่งให้อาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อสรุปผลการเรียน
3.5 ขั้นตอนการทำโครงงาน
4. โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 [1]

1. สสวท. - สอนใช้ IDE: sharpdevelop เขียน C#
2. วัฒนาพานิช - สอน HTML+Flash คู่มือ
3. ซัคเซส มีเดีย - สอน Java ต.ย.
เนื้อหาในบทที่ 2 "การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์"
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ [1]p.24
1. สื่อเพื่อการศึกษา (Media for Education)
เช่น บทเรียนช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ แบบฝึกหัด อีบุ๊ค
2. พัฒนาเครื่องมือ (Tool Development)
เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข คำนวณภาษี โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
3. จำลองทฤษฏี (Theory Simulation)
เช่น การทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎนิวตัน 
4. ประยุกต์ (Application)
เช่น ใช้คอมพิวเตอร์กับการเปิดปิดไฟ รดน้ำต้นไม้ เปิดประตู กันขโมย
5. เกม (Game)
เช่น เกมทายศัพท์ เกมดับไฟป่า เกมเก็บขยะ เกมค่านิยมหลัก 12 ประการ

ขั้นตอนการทำโครงงาน [1]p.26
1. การเลือกหัวข้อโครงงาน
2. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
3. การจัดทำข้อเสนอโครงงาน
4. การจัดทำโครงงาน
5. การเขียนรายงาน
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
6. การนำเสนอและแสดงผลโครงงาน
5. Thesis หรือ Independent Study ของเพื่อน

ถนอม คณิตปัญญาเจริญ
TISM of Mahidol U.

ชารินี ชัยชนะ
ITM of Chiangmai U.

เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
ITM of Chiangmai U.

เกศริน อินเพลา
ITM of Chiangmai U.

วิเชพ ใจบุญ
CS of Rangsit U.
6. หลักในการพัฒนาระบบ
 1. พัฒนาไป แก้ไขไป (Build and Fix Model)
  เป็นวิธีการที่พัฒนาโดยไม่มีการวางแผนในการพัฒนามาก่อน ส่วนมากจะพัฒนาออกมาเป็นรุ่นที่ 1 เพื่อใช้ในการ modify ตามความต้องการของลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะพอใจ และนำไปใช้งานได้ ทำให้การพัฒนาด้วยวิธีนี้สิ้นเปลืองงบประมาณมาก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้วยวิธีนี้ ก็ยังนำมาใช้ได้ในงานที่ไม่สามารถหาความต้องการของลูกค้าได้ในทันที และงานที่มีความซับซ้อนมาก ก็จะช่วยให้ผู้พัฒนามองเห็นภาพกว้าง ๆ ของระบบงานที่จะพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่ยากนัก
 2. ทำไปทีละขั้นทีละเรื่อง (Waterfall Model)
  เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่น เพราะในขั้นตอนต่าง ๆ สามารถจะย้อนกลับ หรือไหลลงไปเป็นลำดับ คล้ายน้ำตก ที่มีหลาย ๆ ชั้น ทำให้เกิดวงจรย่อย ๆ ขึ้นในระหว่างการพัฒนา วิธีนี้สิ้นเปลืองงบประมาณมาก แต่สามารถได้รายละเอียดความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ และเป็นการตรวจสอบระบบงานที่พัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดด้วย
 3. พัฒนาต้นแบบมาก่อน (Prototyping Model)
  เป็นวิธีการที่พัฒนามาจากวิธีการ SDLC เนื่องจากความต้องการของผู้พัฒนาระบบเองที่จะทำให้ระบบสมบูรณ์มากที่สุดโดยการสร้างระบบจำลอง ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อระบบพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะมีแนวทางการทำงานเป็นอย่างไร จุดใดที่ไม่ถูกต้องก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก และยังเป็นการตรวจสอบการพัฒนาในทุก ๆ ระยะเพื่อป้องกันความผิดพลาด
 4. คิดเล็กแล้วขยาย (Incremental Model)
  เป็นวิธีการที่พัฒนาระบบทีละขั้นตอน ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ระบบเสร็จทุกระบบ จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาระบบอื่น ๆ ตามมาในลักษณะเพิ่มเติมเข้าไปทีละระบบ
7. ทฤษฏี วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle-SDLC)
1. ทำความเข้าใจปัญหาในระบบเดิม (Problem Recognition)
1.1 สรุปลักษณะองค์กรจากผู้บริหาร (Executive summary)
1.2 แนะนำลักษณะของปัญหาโดยทั่วไป (Problem specification)
- กำหนดหัวเรื่องของปัญหา (Subject)
- กำหนดของเบตของปัญหา (Scope)
- กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective)
1.3 แสดงส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหา และที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Relation of problem and data)
1.4 อธิบายหลักการและเหตุผลในการแก้ปัญหา (Guiding for Basic solution)
2. การศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบ (Feasibility study)
2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) หาสภาพความเป็นจริง
2.2 ศึกษาจากข้อมูล และรายงานเอกสาร ว่าเกิดได้อย่างไร (Document study)
2.3 ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ (Process study)
2.4 ทบทวน และสรุปหัวเรื่อง, ขอบเขต และเป้าหมาย (Objective review)
2.5 นำเสนอข้อสรุป วิธีการ เวลา ต้นทุน และผลตอบแทนของตัวเลือก (Option summary)
2.6 จัดทำเอกสารสรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบใหม่ (Choosing summary)
3. ทำความเข้าใจระบบที่ใช้อยู่เดิม (Understanding existing system)
3.1 คำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับระบบที่ใช้อยู่ (Existing system explannation)
- ข้อมูลนำเข้า (Input)
- ขั้นตอนการทำงาน (Process)
- ข้อมูลนำเสนอ หรือผลลัพธ์ (Output)
- ทรัพยากรต่าง ๆ (Resourse)
- บุคลากร (Personal)
- สินค้าคงคลัง (Stock)
- ฐานะการเงิน (Finance state)
- ความสะดวกในด้านต่าง ๆ (Facility)
- ขั้นตอนทางด้านบัญชี (Accounting process)
3.2 เอกสาร (Document of existing system)
- บทสัมภาษณ์ (Interview)
- เอกสารข้อมูล (Data document)
- แผนผังเอกสาร (Document flow)
- แผนผังแสดงการไหลเวียนของข้อมูล (Data flow diagram)
- แผนผังงาน (Layout chart)
- แผนผังองค์กร (Organization chart)
3.3 ข้อดีของระบบที่ใช้อยู่ (Advantage of existing system)
3.4 ข้อเสียของระบบที่ใช้อยู่ (Disadvantage of existing system)
4. ออกแบบระบบใหม่ (System design)
4.1 อธิบายข้อมูลนำเข้า (Input)
4.2 อธิบายข้อมูลที่นำเสนอ (Output)
4.3 อธิบายการประมวลข้อมูล (Data process)
4.4 อธิบายโครงสร้างแฟ้ม (File structure)
4.5 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล และเมนู (Data dictionary and Menu design)
4.6 อธิบายการไหลของเอกสาร หรือข้อมูล (Data Flow Diagram)
เช่น
สั่งซื้อสินค้า รับสินค้า ส่งคืนสินค้า รับจากการส่งเปลี่ยนสินค้า จ่ายชำระหนี้
ขายสินค้า รับคืนสินค้า รับเปลี่ยนสินค้า รับชำระหนี้ ปรับปรุง รายงาน
สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก
4.7 อธิบายวิธีการควบคุม และระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
4.8 อธิบายเทคนิคพิเศษที่นำมาใช้ในการทำงานในระบบใหม่ (Technique)
4.9 อธิบายการเลือกซื้อ hardware และ software (Hardware & Software)
5. การพัฒนาระบบ (System construction)
5.1 การเขียนโปรแกรม (Programming)
5.2 การทดสอบโปรแกรม (Testing and Evaluation)
5.3 จัดทำคู่มือ (Documentation)
5.4 ฝึกอบรม (Training)
6. การติดตั้งระบบใหม่ หรือนำมาใช้จริง (Conversion and installation)
6.1 ป้อนข้อมูล (Data entry)
6.2 เริ่มใช้งานระบบ (Go on)
7. การบำรุงรักษาระบบ (System maintenance)
8. ตัวอย่างชื่อโครงงาน/การค้นคว้าอิสระ
ตัวอย่างของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก http://www.mitm.grad.cmu.ac.th/Project499
- การพัฒนาระบบตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์
- ฐานข้อมูลผู้สมัครเข้าทำงานในบริษัท ลีโอ ฟูดส์ จำกัด
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับร้านค้าปลีก : กรณีศึกษาร้านพลพาณิชย์
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ภาษีสรรพสามิต
...
...
ตัวอย่างของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก http://project.cs.kku.ac.th/member
- จองโรงแรมผ่านโทรศัพท์มือถือ
- โปรแกรมแปลงรูปภาพตัวพิมพ์ไทยเป็นแฟ้มข้อความภาษาไทย
- โปรแกรมจำลองการทดลองด้านการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ระบบตรวจเช็คครุภัณฑ์ผ่านเครื่องปาล์ม
...
ตัวอย่างของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จาก http://library.kmitnb.ac.th/projects/sci/CS/
- โปรแกรม RPG ภาษาไทยบน PC
- โครงข่ายประสาทเทียม NEURAL NETWORK
- โปรแกรมควบคุมระยะไกล Remote Computing (Remote Control)
- แผงไฟแสดงข้อความ (Led display board)
- การวินิจฉัยภาพตัดขวางระยะไกล (The examine of x-ary/mri)
- จำลองแผนที่ดูดาว (Starmap)
...
ตัวอย่างของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก http://www2.cs.science.cmu.ac.th/person/vilaiporn/
- ระบบแผงควบคุมการให้บริการเว็บไซต์
- ระบบประเมินการฝึกงานและสหกิจศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต
- โปรแกรมสร้างลายปักครอสติช
- การจัดกลุ่มข้อมูลสารสนเทศชีวภาพ ด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล้
- การหาความสัมพันธ์ระหว่างยีนโดยใช้ฮิดเดน มาร์คอฟโมเดล
- พจนานุกรมอังกฤษ – ญี่ปุ่น – ไทย
  + ประเด็นที่แนะนำให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
 1. Web server for windows (Upgrade from apache)
 2. e-Commerce, e-Learning, e-Auction
 3. Tracker, Data mining, Web stat, Webhosting Management
 4. HTML editor, Flash or image creator
 5. Security or Compression
 6. Compiler of new computer language
 7. ระบบจัดตารางสอบ หรือตารางเรียน อัตโนมัติ
 8. ฐานข้อมูล และจำลองการควบคุมรถไฟฟ้าใต้ดิน
 9. ฐานข้อมูล และจำลองการควบคุมความมั่นคงในอาคารใหญ่
 10. ฐานข้อมูล และจำลองการควบคุมลิฟท์ (Elevator)
 11. Remote Administrator
 12. YONOK Project
9. เตรียมสอบป้องกัน วัตถุประสงค์ [proposal_2550.doc]
เพื่อแสดงให้กรรมการตระหนักในความรู้ความสามารถของผู้นำเสนอ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าได้ทำโครงงานด้วยตัวเอง สามารถแก้ปัญหาได้ และผลงานมีความสมบูรณ์ เหมะสมกับศักดิ์ศรีของปริญญา #
  1. เอกสาร (ตามความเหมาะสม)
 1. หลักการและเหตุผล
  - การอธิบายความจำเป็นด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ตามที่)
  - ระบุสิ่งที่ต้องการสร้าง พัฒนา หรือแก้ปัญหา (ปัจจุบัน)
  - สรุปสิ่งต้องทำและผลที่จะคาดว่าได้รับ (ดังนั้น)
 2. วัตถุประสงค์
 3. วรรณกรรมอ้างอิง
  - แนวคิด หรือหลักการ หรือทฤษฏี
  os, vb, db, er, oop, cost, allocate, encryption
  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 4. ขอบเขตของโครงการ และนโยบาย
 5. Work Flow
 6. DFD, ER, UML
 7. Data Structure
  - ออกแบบตารางที่ มีข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน (Normalization)
  - ออกแบบตารางที่ ง่ายต่อการนำไปใช้ (Ease of Use)
 8. คู่มือผู้ดูแลระบบ
 9. คู่มือพนักงาน
 10. คู่มือผู้ใช้
 11. แผนการนำเสนอ (ตัวอย่างข้อมูล และลำดับการนำเสนอ)
 12. Homepage
 13. ผลประเมินโดยผู้ใช้ และผู้เชี่ยวชาญ #1 #2 #3 #4
  2. ตัวอย่างแผนการนำเสนอ
 1. ทดสอบก่อนติดตั้ง
 2. ติดตั้งโปรแกรมโดยผู้ดูแลระบบ
 3. เพิ่มผู้ใช้ใหม่ และเพิ่มซ้ำ
 4. ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเพิ่ม
 5. เข้าระบบในฐานะผู้ใช้
 6. เพิ่มสินค้า
 7. แสดงการเพิ่มแบบผิด ๆ แต่ระบบป้องกันไว้
 8. ตรวจสอบสินค้าที่ถูกเพิ่ม
 9. แก้ไขข้อมูลสินค้า
 10. เริ่มสั่งซื้อสินค้า
 11. ...
 12. ...
 13. สำรองข้อมูล
 14. กู้ข้อมูลจากการสำรอง
 15. เพิกถอนโปรแกรม
 16. ทดสอบหลังเพิกถอน
10. ผลงานโครงงาน IRPUS ประจำปี 2550
จาก http://www.irpus.or.th
171 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ผ้าทอมือ) # #
172 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบและสร้างอากาศยานและอากาศยานไร้คนขับ #
173 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจชุมชน ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาน จังหวัดลำปาง # #
174 โปรแกรมบริหารและจัดเก็บงานซ่อมบำรุง # #
176 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและการกระจายสินค้า ในอุตสาหกรรมเหล็ก #
186 การสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยในการบริหารการผลิตและเป็นข้อมูลประกอบการวางผัง โรงงานของบริษัทไทยเส็งยนต์การเกษตร #
188 การพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยในการจำลองสถานการณ์เพื่อการวางแผนกำลังคนและการผลิต ในโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็ก #
189 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานขายสำหรับผู้ประกอบการ โรงงานเซรามิกขนาดเล็ก # #
190 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิต ของห้างหุ้นส่วน เอส ที ซี เซรามิก # #
191 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม # #
192 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกรรมการส่งออกเครื่องประดับ # #
196 ตัวจัดตารางอัจฉริยะ (Intelligent Scheduler) # #
197 ระบบการลงคะแนเสียงผ่านเครือข่ายส่วนบุคคล # #
203 โปรแกรมออกแบบลายผ้า # #
208 ส่วนต่อยอดแม่แบบและเนื้อหาของ Joomla # #
เอกสารอ้างอิง #

[1] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, "หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓", องค์การค้าของ สกสค., 2556.
[2] ณัฐกานต์ ภาคพรต, "คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3#", สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด, 2551.
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223