ระบบวีดีโอ (Video system)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2549-08-28 (ปรับปรุง)
แนะนำ ระบบฐานข้อมูล (Database system)
ประกอบด้วย : สิ่งที่ระบบให้ได้, สิ่งที่ระบบให้ไม่ได้, ระบบฐานข้อมูล
ระบบร้านให้เช่า VDO
คำถามน่าถาม : จะเก็บข้อมูลเรื่อง มังกรหยก ภาค 2 ม้วนที่ 12 Copy ที่ 18 พากย์ไทย ในแฟ้มใดบ้าง
คำถามน่าถาม : Barcode ที่เก็บบนม้วน VDO เก็บเลขอะไรบ้าง
  สิ่งที่ระบบให้ได้ (บางส่วน)
 1. ยืม
 2. คืน
 3. สั่งซื้อ
 4. รับสินค้า
 5. คืนสินค้า
 6. ผ่อนชำระ
 7. สมัครสมาชิก
 8. รับต่ออายุสมาชิก
 9. สรุปรายรับ
 10. สรุปรายจ่าย
 11. บันทึกปรับปรุงข้อมูลวีดีโอบนหิ้ง
 12. รายงานยอดค้างจ่ายให้บริษัท
 13. สถิติการยืมแต่ละม้วนในรอบ 1 เดือน
 14. รายงานอื่น ...
  สิ่งที่ระบบให้ ไม่ได้ (บางส่วน)
 1. ม้วนหนึ่งถูก copy ทับไปกี่ครั้ง
 2. ทำงบดุลไม่ได้
 3. ทำงบกำไรขาดดุลที่สมบูรณ์ไม่ได้
 4. ไม่บันทึกค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ตัวอย่างรหัส
รหัสวีดีโอ 10001
รหัสวีดีโอตอน 10001 + 00
รหัสวีดีโอละเอียด 10001 + 00 + 11

DB-DOC : สายพิน
โครงสร้างแฟ้ม (File Structure)
  1. วีดีโอ : จำนวนเรื่องในร้าน เช่นในร้านมี 100 เรื่องก็จะมี 100 rec
 1. รหัสวีดีโอ (10001, 10002 .. 99999)
 2. ชื่อเรื่องภาษาไทย (มังกรหยกภาค 1)
 3. ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (Dragon 1)
 4. แบบภาษา (TEพากย์ไทย
  ETบรรยายไทย JJพากย์ญี่ปุ่น)
 5. ประเภทหนัง (PG R XX)
 6. กลุ่มหนัง (JGตลก BXมวลปล้ำ)
  2. วีดีโอละเอียด : จำนวนม้วนในร้าน เช่นในร้านมี 5000 ม้วน แฟ้มนี้ก็มี 500 rec
 1. รหัสวีดีโอละเอียด (100010011
  :10001+00ตอนvolumn+11copyที่1[81-99เป็นMaster] )
 2. ตำแหน่งในร้าน (11 หิ่งที่11)
 3. สถานภาพ (0ถูกยืม 1ในร้าน 2เสีย 3หาย 4อัดทับเรื่องอื่น)
  3. ตอน(Volumn) : จำนวนตอน เช่นมีหนังอยู่กี่ตอนในแต่ละเรื่อง หรือตอนเดียวจบ
 1. รหัสวีดีโอตอน
  (1000112 = 10001 + 12ตอนvolumn)
  (1000100 = 10001 + 00ม้วนเดียวจบ)
 2. ชื่อวีดีโอตอน (ม้วนที่ 12 ตอนหมัดทะลวงใจ)
 3. จำนวน Copy
 4. วันที่ซื้อ
 5. รหัสบริษัทผู้จำหน่าย
 6. ราคาของม้วน Master
  4. บริษัทผู้จำหน่าย : เจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น CVD, ONPA เป็นต้น
 1. รหัสบริษัทผู้จำหน่าย
 2. ชื่อบริษัท
 3. ที่อยู่
 4. โทร
 5. แฟกซ์
  5. สมาชิก : ข้อมูลสมาชิก 1 คน 1 รหัส
 1. รหัสสมาชิก
 2. ชื่อสมาชิก
 3. ประเภทสมาชิก (Gold, Silver)
 4. วันที่สมัคร
 5. วันที่ต่ออายุ
 6. วันที่หมดอายุสมาชิก
  6. ยืมคืน
 1. รหัสยืม
 2. วันที่ยืม
 3. รหัสสมาชิก
 4. สถานภาพยืม (Yคืนครบ Nคืนไม่ครบ)
  7. ยืมคืนละเอียด
 1. รหัสยืม
 2. รหัสวีดีโอละเอียด
 3. วันที่คืน
 4. สถานภาพคืน (0ค้างส่ง 1คืนปกติ 2หาย 3ชำรุด 4ซ่อม 5หมดสภาพ)
  8. วันหยุด
 1. วันที่หยุด
 2. ชื่อเทศกาล
  9. ข้อมูลบริษัท
 1. รหัสบริษัท
 2. ชื่อบริษัท
 3. ที่อยู่บริษัท
 4. โทร
 5. แฟกซ์
  10. สั่งซื้อ
 1. รหัสสั่งซื้อ
 2. วันที่สั่งซื้อ
 3. รหัสพนักงาน
 4. รหัสบริษัท
  11. สั่งซื้อละเอียด
 1. รหัสสั่งซื้อ
 2. รหัสวีดีโอตอน
 3. จำนวนสั่งซื้อ
 4. ราคา
  12. รับสินค้า
 1. รหัสรับสินค้า
 2. รหัสสั่งสินค้า
 3. วันที่รับสินค้า
 4. รหัสพนักงาน
 5. สถานนะการชำระ (Cสด Dเชื่อ)
 6. ยอดชำระงวดแรก
 7. ภาษี
 8. ยอดรวมต้องชำระ
  13. รับสินค้าละเอียด
 1. รหัสรับสินค้า
 2. รหัสวีดีโอตอน
 3. จำนวนรับ
 4. ราคา
  14. คืนสินค้า
 1. รหัสคืนสินค้า
 2. รหัสรับสินค้า
 3. วันที่คืนสินค้า
 4. รหัสพนักงาน
  15. คืนสินค้าละเอียด
 1. รหัสคืนสินค้า
 2. รหัสวีดีโอตอน
 3. จำนวนคืน
 4. ราคา
  16. ผ่อนชำระ
 1. รหัสผ่อนชำระ
 2. รหัสรับสินค้า
 3. รหัสรายจ่าย
  17. รายรับ
 1. รหัสรายรับ
 2. วันที่รับ
 3. รหัสประเภท
  (Bยืม Lทำหาย Mค่าสมาชิก Rคืนสินค้า)
 4. รหัสสมาชิก
 5. รหัสบริษัท
 6. ภาษี
 7. จำนวนเงิน
  18. รายจ่าย
 1. รหัสรายจ่าย
 2. วันที่จ่าย
 3. รหัสประเภท (Sผ่อนชำระ Fจ่ายงวดแรก)
 4. รหัสสมาชิก
 5. รหัสบริษัท
 6. ภาษี
 7. จำนวนเงิน
  19. ประเภทด้านเงิน
 1. รหัสประเภท
 2. ชื่อประเภท
หมายเหตุ
เนื่องจากนักศึกษามากมาย ไม่ทราบว่าต้องออกแบบโครงสร้างแฟ้มอย่างไร แล้วจะได้อะไรจากแฟ้มเหล่านั้น จากการแนะนำโครงสร้างนี้ หวังจะให้เป็นก้าวแรกของนักศึกษา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการออกแบบมากขึ้น แต่ก็อยากเตือนว่าในโลกนี้ นักวิเคราะห์ ไม่สามารถออกแบบระบบให้ใครได้ มีเพียงผู้ใช้เท่านั้น ที่จะบอกได้ว่าพวกเขาต้องการอะไร เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223