การประชุมวิชาการ
นิยามศัพท์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์(Fullpaper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นำเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
อ้างอิง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 หน้า 35-36 #
การประชุมวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
#EDTECH2016
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
21 - 22 มกราคม 2559
จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
และสถาบันอุดมศึกษากว่า 30 สถาบัน
http://edtech30.weebly.com/

#SKRU2016
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6
"การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
The 6th SKRU Conference: Focus on Education and Culture for Community Development
15 - 16 สิงหาคม 2559
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
http://www.research-skru.com/conference2016/

#KUSRC2016
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
"การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน"
26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
http://www.src.ku.ac.th/conference/

#TECHCON2016
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ
14 กรกฎาคม 2559
จัดโดย คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
http://techcon.siamtechu.net/

#JCSSE2016
13th International Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering (JCSSE)
"Machine Learning in the Internet of Things Era"
13 - 15 July 2016, Pullman Khon Khaen Raja Orchid Hotel, Thailand
organized by the Department of Computer Science, Faculty of Science
Khon Kaen University, Thailand
http://jcsse2016.cs.kku.ac.th/
http://jcsse2016.cs.kku.ac.th/images/document/CFP_version25_30April2016.pdf
http://jcsse2016.cs.kku.ac.th/images/document/eHPC2016.pdf

#KDS2015
การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิตอล
Knowledge & Digital Society National Conference
ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
25 - 26 ธันวาคม 2558
จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://kds2015.camt.cmu.ac.th/

#NCTECHED2016
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9
The 9th National & the 4th International
Conference onf Technical Education
24 - 25 พฤศจิกายน 2016
จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.ncteched.org/
http://www.icteched.org/

#IEC2015
The Sixth TCU International e-Learning Conference 2015
International e-Learning Conference 2015 (IEC2015)
20 - 21 กรกฎาคม 2015
จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
http://www.thaicyberu.go.th/conferences
http://www.thaicyberu.go.th/th/file/8296/download?token=b3_avDLE

#NCIT2015 #ICITEE2015
การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7
(National Conference on Information Technology : NCIT)
29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://ncit2015.it.kmitl.ac.th/
http://icitee2015.it.kmitl.ac.th/
http://ncit2015.it.kmitl.ac.th/call-for-paper/
https://www.facebook.com/ncit.thailand/

#ECIT-CARD2016
การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECIT-CARD 2016 ครั้งที่ 8
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน
27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ประจวบคีรีขันธ์
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย
http://ecticard2016.ecticard.org/content/home.html
http://ecticard2016.ecticard.org/content/paper/callforpaper.html

#ACTIS2016 #NCOBA2016
การประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 9
The 9th National Conference and 2016 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems
and 2016 National Conference on Business Administration
19 กุมภาพันธ์ 2559 นครพนม
Organized by : Nakhon Pathom Rajabhat University
http://actis2016.npru.ac.th
http://203.158.98.12/actis2016/
http://www.conferenceinthai.com/eventdetails.php?id=945

#NCCIT2016 #IC2IT2016
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12
7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น
http://www.nccit.net
http://www.nccit.net/download/Call_for_paper_NCCIT2016.pdf


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC