ระบบจัดตารางสอบอย่างง่าย ของนักเรียน 3 คนที่ลงทะเบียนคนละ 3 วิชา