Thaiall e-learning

You are not logged in. (Login)

 
Skip Main Menu

Available Courses

 • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสถาปัตยกรรม เป้าหมายและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การกำหนดการการประมวลผล ความร่วมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การป้องกัน การจัดการหน่วยความจำ หน่วยความจำกายภาพ หน่วยความจำเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรอง จานบันทึก หน่วยเก็บขั้นสาม หน่วยรับเข้า/ส่งออก แฟ้มข้อมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องต้น
 • ทฤษฎีของการออกแบบ และสร้างภาษา แนวคิดเกี่ยวกับภาษาฟอร์มัล รูปแบบ และคุณลักษณะทางไวยากรณ์เบื้องต้น ชนิด และโครงสร้างของข้อมูล โครงสร้างของการควบคุม และการเคลื่อนที่ของข้อมูล การพิจารณาเวลาในการประมวลผล อัลกอริทึมแบบขนาน การออพติไมซ์ การออกแบบ และสร้างลักษณะต่าง ๆ ของภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาแบบโครงสร้างบล๊อก แบบมอดูลาร์ แบบเชิงวัตถุ ประเภทของภาษาชุดคำสั่ง แบบกำหนดกระบวนการ และแบบไม่กำหนดกระบวนการ การวิเคราะห์ประโยคคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการเขียน และทดสอบโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล ภาษาซี หรือภาษาระดับสูงอื่น ๆ (CPSC 317)
 • ศึกษาความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (PUBA 533)
 • ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์สำนักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ This course aims at using new media and technology, computer systems and network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users. (Media and Technology in Daily Life) (TECH 101)
 • ศึกษาหลักการพื้นฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บ หลักการเขียนเว็บเพจ เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำเว็บ การสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ การจัดสื่อประสมลงบนเว็บ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับระบบงานบนเว็บรวมถึงการจัดการการรักษาความปลอดภัยและการดูแลเว็บไซต์ (CPIS 324, CPSC 328)
 • ระบบตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลและคำสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบและภาษาเครื่อง หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ แบบจำลองของเครื่อง โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การทำงานกับโปรแกรมควบคุมระบบ อุปกรณ์ตรรกโปรซีเตอร์สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น การใช้บัฟเฟอร์หลายอัน รูปแบบและชนิดของคำสั่ง ภาษาแมคโครแอสเซมบลี้ การเชื่อมโยงส่วนจำเพาะ (Module Linking) พื้นฐานของโปรแกรมควบคุมระบบ เช่น การจัดจังหวะประสาน มัลติโปรแกรมมิ่ง เทคนิคหน่วยความจำเสมือน (Computer Organization & Assembly Language) (CPSC 213)
 • ศึกษาหลักการ และโครงสร้างของภาษาจากตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการ และนิพจน์การสร้าง และการใช้วัตถุ (Object) การเรียนรู้ชุดคำสั่งต่าง ๆ การเรียกใช้ฟังก์ชัน (Function) พื้นฐานที่มีอยู่ใน Library ของ Compiler การสร้างเงื่อนไข (Condition) การวนซ้ำ (Loop) คลาส (Class) อาร์เรย์ (Array) และแฟ้มข้อมูล (File) การใช้ GUI (Graphical User Interface)(Java Programming)
 • ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การนำสารสนเทศมาใช้ อาทิ การสืบค้นสารสนเทศ การใช้โปรแกรมนำเสนอสารสนเทศ
 • Part 1 : Myself & family
  My name is Burin Rujjanapan.
  I was born in 1969, in Lampang Province.
  My parents were both born in Lampang too.
  I am forty-three years old.
  I live in Muban Kluaymai, Tambon Bouhaew,
  Amphoe Muang, Lampang province.
  I graduated from
  Assumption Lampang school,
  Bunyawat school,
  Yonok college and Assumption university.
  I have three girl children and one wife.
  I love them very much.

  Part 2 : Career & hobby
  I am a thai teacher in Nation University.
  I started my work at Nation University in 1992.
  I teach about programming and information technology.
  I am director of information technology.
  My office is on the third floor in this building.

  Part 3 : Interested
  I play all kinds of games.
  I play football with my friends every day.
  Football is a very interesting game.
  I play swim with my wife on holiday.
  I play windsurf with my children every summer.

  Part 4 : Friends
  My friends are of many races.
  Some are Chinese, some are Indonesia,
  some are Malaysian and some are Burma.
  I like my friends very much.
  I am indeed a very happy boy.
  I hope that I shall always be happy.

  Part 5 : Wish
  When I grow up I wish to be a teacher.
  If I become a teacher, I can teach hundreds of boys and girls.
  I can help them to read and write and become cleverer.
  At the same time, I too can learn many more things.
  I hope that I will get my wish.
 • ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (อังกฤษ: Microsoft Office) เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และแอปเปิล แม็คอินทอช ไมโครซอฟท์ออฟฟิศยังมีการส่งเสริมให้ใช้บริการผ่านระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) และ บริการผ่านหน้าเว็บ (Web Based) ในรุ่นใหม่ๆ ของไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เราจะเรียกมันว่า ระบบสำนักงาน (Office system) แทนแบบเก่าคือ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) ซึ่งการเรียกว่า ระบบสำนักงานจะรวมการทำงานกับเครื่องแม่ข่ายเอาไว้ด้วย
 • เครือข่ายสังคม (Social Media) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด นับแต่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเมื่อประมาณ 40 กว่าปีที่แล้ว และมีแนวโน้มจะคงอยู่คู่กับมนุษย์ไปอีกนานเท่านาน โดยเฉพาะกระแสการตอบรับ Facebook.com ที่สูง และกลายเป็นโปรแกรมมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ยุคใหม่
 • ศึกษาถึงความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานข้อมูล และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานสำนักงาน และหลักการบริหารระบบข้อมูล (Management Information System : MIS) เพื่อใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ และดำเนินงานสำนักงานอัตโนมัติ รวมถึงการให้ลงมือปฏิบัติจริงในโปรแกรม Microsoft Windows, Word, Excel, Powerpoint เป็นต้น [BCOM 500]
 • A study of communication technology meaning and principles, introduction of information technology, technology applications for communication, education and commercial application, types of information system, data retrieval, introduction to database systems, office automation system, security and ethics of information technology using.

Skip Cool Topics

Cool Topics

e-Learning ในเว็บไซต์นี้ เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาได้ในประเภท Guest จึงเข้าระบบได้โดยไม่มีบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Individual Account) และไม่สามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมแบบมีบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา และมีผู้สอนคอยให้การดูแลใกล้ชิด แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

e-Learning หมายถึง การใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามาส่งเสริมการเรียน การสอน ให้เกิดประสิทธิผล คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับอีเลิร์นนิ่ง เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI = Computer Assisted Instruction) หรือ การสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (WBI = Web-based Instruction) หรือ การเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Learning)


คำแนะนำเข้าใช้งาน
U: student0x
P: Student_0x
admin:gthaiall_p[A=4]
email:thaiabc.com
U:lampang0x
P:lampang00x

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30