รายละเอียดใน burin3.txt มีดังนี้
{ "elements": [ 
{ "type": "bar_3d", 
"values": [ 4, 8, 3, 8, 6, 6, 4, 4, 5, 8 ], 
"colour": "#D54C78" } ], 
"title": { "text": "Wed Feb 18 2009" }, "x_axis": { "3d": 5, "colour": "#909090", "labels": [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ] } }