ข้อมูลการเข้าใช้งานของเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องบริการ

ปรับปรุง : 2558-09-18 (เก็บรุ่น 1)
580505 ได้เขียน code ใหม่ ทำการ ping + ajax แต่ใช้ fsockopen
พบว่าถ้า ping 8.8.8.8 จากเครื่องที่บ้านเห็นครับ แต่ใช้ผ่าน server ของ thaiall.com พบว่าไม่ตอบ

ความหมายตาม พรบ.
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log file หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
ในทางคอมพิวเตอร์ log ก็คือข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ อาจบันทึกอะไรก็ได้ แต่ระบบปฏิบัติการ Windows บันทึก Log ไว้ใน Event Viewer อย่างน้อย 3 อย่างคือ Application, Security และ System สามาถเข้าดูได้ด้วยการกด Mouse Right Click เหนือ My Computer Icon แล้วเลือก Manage ก็จะพบ Event Viewer ใน System Tools

ระบบ YONOK Log 2
test ping : ปัจจุบัน OS ของ hypermart.net ปิดการใช้ shell_exec แล้ว แต่ถ้าเครื่องเราเปิดอยู่ก็จะไม่มีปัญหา
ini_set('safe_mode', 'Off');
// $host = "122.154.225.13" ;
$host = "www.google.com" ;
$output = shell_exec("ping $host");
echo "<pre>$output</pre>";
test ping ปรับปรุง 18 ก.ย.58 ตามแฟ้มของคุณอนุชิตที่ตรวจ access point 35 จุด
$host = '61.19.2.242'; 
$port = 80; 
$waitTimeoutInSeconds = 1; 
if($fp = fsockopen($host,$port,$errCode,$errStr,$waitTimeoutInSeconds)){  
  echo "connect";
} else {
  echo "disconnect";
} 
fclose($fp);
// http://stackoverflow.com/questions/9841635/how-to-ping-a-server-port-with-php

  ระบบ YONOK Log รุ่น 1
 1. ต้องใช้วิธีติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องลูกข่ายคือ yonoklog1s.exe
 2. โปรแกรมจะทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องลูกข่าย แล้วแจ้งการเปิดเครื่องมายังเครื่องบริการเพื่อเก็บข้อมูล
 3. เครื่องบริการเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล yonoklog.mdb
 4. แสดงรายงานว่าเครื่องใดเปิดขึ้นมาแล้วบ้าง แล้วเปิดกี่โมง
 5. เครื่องบริการใช้ภาษา php + mdb เพื่อประมวลผลเป็นรายงาน
 6. เครื่องลูกข่ายติดตั้ง yonoklog1s.exe เพื่อวางโปรแกรม yonoklog1.exe ใน startup (สร้างด้วย nsis)
 7. คำแนะนำการเขียน yonoklog1.exe ด้วย VB ในบทที่ 303
 8. หลักที่ใช้ในการพัฒนา yonoklog1.exe คือ WebBrowser1.Navigate ()

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223