ข้อตกลงภาระงานคณาจารย์
มหาวิทยาลัยโยนก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ปรับปรุงฟอร์ม 21 สิงหาคม 2553
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งคณาจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ
คณะ
สาขา
1. ภาระการสอน (ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ลำดับที่ รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
รวมภาระงานสอน
เทียบเท่าภาระงานปกติ
หมายเหตุ: ในกรณีรายวิชาที่สอนมีผู้สอนมากกว่าหนึ่งคน ให้คิดตามสัดส่วนจากจำนวนชั่วโมงสอนทั้งหมด เช่น ในกรณีที่มีอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน สำหรับวิชาที่สอน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีจำนวนชั่วโมงสอนคิดเป็น 50:50 ให้อาจารย์แต่ละท่านมีภาระงานสอน 1.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ภาระงานสอน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เทียบเท่าภาระงานปกติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

2. ภาระงานวิจัย (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ลำดับที่ หัวข้อวิจัยประเภทงานวิจัยวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ หมายเหตุ
1
2
3
4
5
รวมภาระงาน
หมายเหตุ: โปรดดูคำจำกัดความประเภทงานวิจัยตามเอกสารแนบท้าย 1 / ในกรณีที่โครงการวิจัยมีผู้วิจัยมากกว่าหนึ่งคน ให้คิดตามสัดส่วนจากจำนวนปริมาณงานโดยให้รวมกันแล้วมีจำนวนชั่วโมงตามประเภทงานวิจัย เช่น ในกรณีที่มีผู้วิจัย 2 ท่าน สำหรับงานวิจัยที่คิดเป็น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากปริมาณงานเท่ากัน ให้อาจาย์แต่ละท่านมีภาระงานคนละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. ภาระงานอื่น (ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
3.1 ภาระงานบริหาร
โปรดเลือก ตำแหน่งงานจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์หมายเหตุ
อธิการบดี40
รองอธิการบดี / คณบดี21
ผู้ช่วยอธิการบดี / รองอธิการบดี / หัวหน้าสาขา15
หัวหน้างาน9
ภาระงาน
กรณีอาจารย์ดำรงตำแหน่งบริหาร สามารถนำภาระงานบริหารไปทดแทนภาระงานสอนและงานอื่นได้

3.2 การผลิตผลงานทางวิชาการ
ลำดับที่ ชื่อเรื่องประเภทผลงานวิชาการวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ หมายเหตุ
1
2
3
4
5
รวมภาระงานปกติ
หมายเหตุ: โปรดดูคำจำกัดความผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 2

3.3 การพัฒนานักศึกษา
ลำดับที่ กิจกรรมจำนวนนักศึกษาเวลาปฏิบัติการจำนวนชั่วโมง/ภาคเรียนหมายเหตุ
1
2
3
4
5
รวมจำนวนชั่วโมงต่อภาคเรียน
เทียบเท่าภาระงาน
หมายเหตุ: การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กำหนดตามจำนวนนักศึกษา 6 คน ได้ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้คิดตามชั่วโมงที่ได้ปฏิบัติงานจริง (15 ชั่วโมงต่อภาคเรียนเทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

3.4 การบริการวิชาการ
ลำดับที่ รายการวันที่เสร็จสิ้นการบริการจำนวนชั่วโมง/ภาคเรียนหมายเหตุ
1
2
3
4
5
รวมจำนวนชั่วโมงต่อภาคเรียน
เทียบเท่าภาระงานปกติ
หมายเหตุ: การนับชั่วโมงทำงานให้คิดตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงหรือคิดสัดส่วนตามเอกสารแนบท้าย 3 (15 ชั่วโมงต่อภาคเรียนเทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

3.5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ รายการวันที่เสร็จสิ้นการบริการจำนวนชั่วโมง/ภาคเรียนหมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมจำนวนชั่วโมงต่อภาคเรียน
เทียบเท่าภาระงานปกติ
หมายเหตุ: การนับชั่วโมงทำงานให้คิดตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงหรือคิดสัดส่วนตามเอกสารแนบท้าย 3 (15 ชั่วโมงต่อภาคเรียนเทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

3.6 การปฏิบัติงานมอบหมายอื่น
ลำดับที่ รายการวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมภาระงาน
การกำหนดการปฏิบัติงานอื่นและจำนวนชั่วโมงการทำงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด
หมายเหตุ: การนับชั่วโมงการทำงานให้เทียบเคียงตามเอกสารแนบท้าย 3

สรุปภาระงาน
ภาระงาน จำนวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
1. ภาระการสอน
2. ภาระงานวิจัย
3. ภาระงานอื่น
3.1 ภาระงานบริหาร
3.2 การผลิตผลงานทางวิชาการ
3.3 การพัฒนานักศึกษา
3.4 การบริการวิชาการ
3.5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.6 การปฏิบัติงานมอบหมายอื่น
รวมภาระงานทั้งสิ้น


เจ้าของภาระงาน ลงนาม___________________
( )


ผู้รับรองความถูกต้องลงนาม___________________
( )
หัวหน้าสาขา


ผู้รับรองภาระงานลงนาม___________________
( )
คณบดี