#599 พัฒนาไอทีเพื่อลดการใช้คน

    หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ชัดเจน คือ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสื่อสาร การขนส่ง การแลกเปลี่ยน การใช้แรงงาน และการเรียนรู้ จนเกิดเป็นประเด็นคำถามว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาแย่งงานของมนุษย์หรือไม่ คำตอบเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าใช่ กำลังแย่งอยู่ และจำนวนตำแหน่งงานว่างในอนาคตจะลดลง อีกแรงสนับสนุน คือ นโยบายของภาครัฐ พบว่า แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มียุทธศาสตร์เรื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเท่าใด ก็ยิ่งสามารถลดคนทำงานลงได้เท่านั้น

    ยังมีการตั้งคำถามอยู่เสมอว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสารสนเทศจะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์จริงหรือ เพราะบริษัทขนาดใหญ่เริ่มเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนไปใช้เครื่องจักรแทน แต่ก็มีการออกมาแก้ต่างให้กับไอทีอยู่เสมอว่าลดคนด้านนั้นลงก็จริง แต่ก็จำเป็นต้องจ้างคนอีกด้านหนึ่ง โดยเฉพาะคนที่ต้องเข้ามาดูแลการทำงานของเครื่องจักร หรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจริงเพียงส่วนหนึ่ง เนื่องจากการลดคนจำนวนมาก แล้วเพิ่มคนที่มาดูแลเครื่องจักรเพียงน้อยนิด จะนำจำนวนมาเปรียบเทียบว่าทดแทนกันไม่ได้

    ในหลายวงการเริ่มได้รับผลกระทบ อาทิ สถาบันการศึกษาแบบเดิมก็มีคู่แข่งอย่าง MOOC สื่อสิ่งพิมพ์ยุคเก่าก็มีคู่แข่งอย่าง e-BOOK ที่ถูกกว่าหรือฟรี รายการทีวีก็มีคู่แข่งอย่าง Youtube.com หรือ Facebook Live การขนส่งก็มีคู่แข่งอย่าง Uber การเกษตรที่มีประสิทธิภาพก็มีคู่แข่งอย่าง Internet of Thing ห้องสมุดก็มีคู่แข่งอย่าง e-Library ธนาคารแบบดั้งเดิมก็มีคู่แข่งอย่าง e-Banking ส่วนผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารมากมายก็มีคู่แข่งอย่าง google.com ร้านค้าก็มีคู่แข่งอย่าง e-Commerce โรงภาพยนตร์ก็มีคู่แข่งอย่าง Youtube.com ระบบรักษาความปลอดภัยก็มีคู่แข่งอย่าง กล้องวงจรปิด บริษัทขนาดใหญ่ก็มีคู่แข่งอย่างบริษัท Startup เป็นต้น