#566 อัพเกรดสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

    ภาครัฐได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมาตั้งแต่ปี 2550 แล้วมีนโยบายอัพเกรดเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อ 5 เมษายน 2559 จากผลการจัดอันดับ Digital Economy Rankings เมื่อปี 2010 พบว่าไทยอยู่อันดับที่ 49 จาก 70 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้านดิจิทัลทั้งการผลิต การค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลที่ยังมีไม่มาก จากการสำรวจในเวลาต่อมาก็พบข้อมูลสนับสนุนว่าประเทศไทยยังพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลได้ไม่รวดเร็วเมื่อเทียบเคียงกับประเทศที่เป็นผู้นำด้านนี้ แล้วในปี 2559 ได้มีการยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนผ่านชุดโครงการที่เน้นการอบรมพัฒนาผู้ดูแลศูนย์ และขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการของชุมชน

    เป้าหมายการตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็นช่องทางการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกว่า 2000 แห่ง แล้วผลประเมินแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ A, B, C และ D พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (A) มีร้อยละ 14.3 ระดับดี (B) มีร้อยละ 40.8 และระดับ C มีร้อยละ 34.4 และระดับ D มีร้อยละ 0.1 ซึ่งระดับ C และ D ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

    นอกจากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้านแล้ว ยังมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี ที่มียุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชนก็จะต้องดำเนินการสนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในฐานะที่ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) ได้รับการขับเคลื่อน เกิดการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

   http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1456995658