#536 สิบประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์

    มีบทความนำเสนอ 10 ประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ที่ถูกคาดหวังปีพ.ศ.2559 ในมุมมองด้านอุตสาหกรรม ที่นำเสนอโดย Tom Patterson เผยแพร่ในเว็บไซต์ govtech.com ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวไซเบอร์ทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ ประเด็นแรก คือ ผู้นำด้านความปลอดภัยจะต้องเริ่มยกระดับการรักษาความปลอดภัย เพราะวิธีเดิมอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ประเด็นที่สอง คือ ทุกอย่างในการทำงานจะต้องถูกแบบ และจัดบริการแยกออกไป ซื้อซอฟต์แวร์แบบแบ่งแยก กำหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ลึกขึ้น มีเรื่องคลาวเข้ามาเสริมการทำงานมากขึ้น

    ประเด็นที่สาม การเข้ามาในเครือข่ายของภาครัฐเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ทำตัวเป็นสายลับไซเบอร์ เพื่อสืบสวนสอบสวนอย่างไม่เป็นทางการจะมีเพิ่มขึ้น แต่ประเด็นที่ดีคือผู้บริหารระดับสูงจะเริ่มให้ความสำคัญ เริ่มเข้ามามีบทบาทเชิงรุกต่อประเด็นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ส่วนประเด็น Windows XP ที่ผู้พัฒนาประกาศยกเลิกการอัพเดทไปนั้น ยังมีผู้ใช้งานอยู่ไม่น้อย แล้วเขาเหล่านั้นจะเป็นเป้าหมายของโปรแกรมไม่พึงประสงค์ได้ง่าย ประเด็นที่หก เมื่อโลกไซเบอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายในสังคม และถูกใช้เป็นเครื่องมือก็จะกลายเป็นภัยที่ร้ายแรงได้ อีกประเด็น คือ โครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์จะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีได้

    ประเด็นที่แปด คือ ไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware) ที่มักมีผลต่อการทำงานระดับบุคคลตามบ้าน จะเริ่มขยายเข้าสู่องค์กรธุรกิจ ประเด็นต่อมาคือผู้ที่เคยทำธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยจะเข้ามาแสดงตัวในตลาดได้ชัดเจนขึ้น ประเด็นสุดท้ายคือการเข้ารหัสแบบควอนตั้ม (Quantum Encryption) จะถูกพัฒนาขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมีการพัฒนาความเร็วในการสื่อสารที่สูงขึ้น ประเด็นทั้ง 10 ข้างต้นเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม ก็มีรายละเอียดที่ทำให้เห็นภาพ เห็นแนวโน้มของระบบที่จะเปลี่ยนไป และเราอาจได้รับผลกระทบเรื่องใด เรื่องหนึ่งอย่างแน่นอน

   http://www.thaiall.com/blog/burin/7171/

   http://www.govtech.com/opinion/10-Cybersecurity-Issues-to-Expect-in-2016.html